Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 182

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ścieki komunalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Fosfor jest składnikiem ograniczającym wzrost w większości ekosystemów. Wprowadzenie fosforu, jak i azotu, do wód powierzchniowych prowadzi do eutrofizacji. Dlatego też usuwanie fosforu/azotu ze ścieków komunalnych przed ich wprowadzeniem do odbiornika jest ważnym czynnikiem zrównoważenia środowiskowego. Obecnie preferowaną technologią do osiągnięcia stężeń limitowanych przepisami prawnymi w ściekach oczyszczonych jest biologiczne usuwanie fosforu. Jeśli jednak współczynniki ChZT/P w dopływie są zbyt niskie, wówczas konieczne jest wspieranie procesów biologicznych przez strącanie chemiczne w celu osiągnięcia wymagań dotyczących ilości fosforu.
2
PL
Dokonano identyfikacji środków chemicznych najczęściej występujących w miejscu zamieszkania, które w wyniku ich wykorzystania oraz ekspozycji niosą ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia zdrowotnego i środowiskowego. W sposób szczególny omówiono zasady pierwszej pomocy oraz zabezpieczenia podstawowych funkcji życiowych w ramach medycznych czynności ratunkowych podejmowanych przez zespoły ratownictwa medycznego.
EN
A review, with 58 refs., of the chem. compds. most commonly used in the place of human residence and their use and exposure, risks of health and environmental hazards. The principles of first aid and securing basic life functions as part of med. rescue operations were discussed in particular.
PL
W Polsce dyrektywa ściekowa 1) wdrażana jest poprzez Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Jest to jeden z najważniejszych programów dla ochrony środowiska wodnego przed negatywnym wpływem działalności człowieka. Właśnie ruszyła kolejna, już szósta aktualizacja tego dokumentu, nazywana w skrócie VI AKPOŚK.
PL
Opracowano polimorficzny model reaktora biologicznego z logiczną reprezentacją wiedzy o obiekcie sterowania i sterowaniu, dla których proces uczenia się polega na sukcesywnej walidacji i uaktualnianiu wiedzy oraz wykorzystywaniu wyników tego uaktualniania do wyznaczania decyzji sterujących. Na podstawie ciągłego pomiaru stężenia fosforu (jako PO4-P) określono ładunki fosforu jako iloczyn przepływu i stężenia. Różnicę pomiędzy fosforem całkowitym a PO4-P określono empirycznie zgodnie z klasyczną analityką. Zastosowany system sterowania, poza efektem energetycznym, pozwalał również na optymalizację.
EN
An advanced model for the optimization of the title processes was developed by using a multi-threaded predictive control system. The activated sludge method was used in 2 biol. reactors, where denitrification and nitrification and removal of org. C compds. and dephosphatation took place. A sewage aeration and movement in bioreactors was generated by using agitators or sludge recirculation. The computer model of the wastewater treatment plant was developed in a com. environment. An activated sludge model was used to model biochem. processes, including org. C and N removal and transformations involving bacteria using the ability to store P in cell biomass. Then, quantitative and qualitative parameters were identified and the model was calibrated by det. the agreement of simulation results with measured data.
PL
Przedstawiono analizę możliwości zastosowania metod odzysku fosforu ze ścieków miejskich. Najnowsze tendencje do odzyskiwania tego pierwiastka oparte na krystalizacji związków fosforu dają wprawdzie produkt o dobrej charakterystyce jakościowej, ale nie stanowią technologii ekonomicznie konkurencyjnych wobec obecnych cen surowców do produkcji nawozów mineralnych zawierających fosfor. Najlepsze wyniki z punktu widzenia ekonomiki wdrożenia uzyskano, wykorzystując procesy termicznej utylizacji osadów ściekowych, po których odzyskuje się związki fosforu metodą kwaśnego ługowania.
EN
Ashes from processing of digested sludge from a municipal wastewater treatment plants contained orthophosphates (20–30% in dry mass). Annual tests on potential recovery of P compounds showed that the variability of P recovery potential depended both on a wastewater load and on wastewater flow. Even 54–68% of P contained in the ashes from incinerated sludge was recovered during lab. tests. The overall P recovery from incinerated sludge may replace approx. 20–40% of P needs for contemporary food prodn. The P recovery from ashes was found a very efficient method.
PL
Ciepło odpadowe wykorzystuje się do ogrzewania budynków produkcyjnych, magazynowych i biurowych oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub do innych procesów technologicznych np. suszenia osadów ściekowych.
PL
Przedmiotem badań była szybkość usuwania zanieczyszczeń organicznych (oznaczanych jako ChZT) oraz azotu i fosforu ze ścieków przez osad czynny w reaktorach typu SBR pracujących w skali technicznej w warunkach zimowych. Dodatkowo sporządzono bilans związków azotu w cyklu pracy reaktora. Wykazano, że szybkość usuwania związków organicznych (ChZT) w cyklu pracy reaktora wynosiła 13,1÷18,9 gO2/(m3h), ubytek azotu amonowego następował z szybkością 5,9÷6,9 gN/(m3h), a szybkość przyrostu ilości azotanów(V) wynosiła 3,3÷4,9gN/(m3h). Uwalnianie ortofosforanów następowało w fazie napełniania i mieszania z początkową szybkością 43,2÷46,6 gP/(m3h) (stała szybkości uwalniania ortofosforanów wynosiła 0,93÷1,10 1/h), natomiast szybkość pobierania ortofosforanów – 16,8÷23,2 gP/(m3h). Badania wykazały, że całkowite utlenienie azotu amonowego następowało w ostatniej godzinie fazy reakcji, co oznaczało, że wzrost ilości azotu amonowego w ściekach dopływających do oczyszczalni może skutkować wzrostem ilości azotu w ściekach oczyszczonych. Na podstawie bilansu związków azotu w cyklu pracy reaktora SBR wykazano, że łączna ilość azotu usuniętego podczas denitryfikacji oraz wykorzystanego do syntezy biomasy wynosiła 27,02÷29,62 gN/m3, natomiast sprawność denitryfikacji była na poziomie 67,4÷75,4%.
EN
The aim of this study was to assess kinetics of organic (COD), nitrogen and phosphorus compound removal from sewage by activated sludge in SBRs operating on technical scale in a winter season. Additionally, a balance of nitrogen compounds in the operating cycle of the SBR was presented. The rate of organic compounds removal in the reactor’s working cycle was 13.1–18.9 gO2/(m3h), of ammonia removal – 5.9–6.9 gN/(m3h), while the increase in nitrates was 3.3–4.9 gN/(m3h). Orthophosphates were released in the filling and mixing phase at an initial rate of 43.2–46.6 gP/(m3h) (the rate constant was 0.93–1.10 h–1). The orthophosphate storage rate was 16.8–23.2 gP/(m3h). The study demonstrated that complete ammonia oxidation occurred in the last hour of the reaction phase, which meant that the increase in the concentration of ammonia in the influent might result in an increase in the concentration of nitrogen in the effluent. On the basis of the nitrogen compounds balance in the SBR cycle, it was determined that the total amount of nitrogen removed from the sewage by denitrification and utilized for biomass synthesis was 27.02–29.62 gN/m3, while the denitrification efficiency was at the level of 67.4–75.4%.
10
Content available remote Szybka renowacja kanału o dużym profilu w Hamburgu
PL
Jesienią 2018 r. na zlecenie miejskich wodociągów i kanalizacji miasta Hamburg – Hamburg Wasser, przeprowadzona została renowacja 362-metrowego odcinka kanału ogólnospławnego o profi lu owalnym i wymiarach 1420 x 1720 mm. Zastosowano rękaw Alphaliner1800H wzmocniony włóknem szklanym.
11
Content available remote Relining jednego z najważniejszych kolektorów stolicy
PL
W Warszawie trwa wieloletni, największy w Europie, projekt środowiskowy obejmujący modernizację układu dystrybucji wody i odbioru ścieków. Łącznie na realizację prac w ramach faz I–VI wydanych zostanie około 6,7 mld zł. W tych środkach zawiera się ponad 121,8 mln zł netto, jakie zostaną przeznaczone na trwającą już renowację 4800 m kolektora Burakowskiego.
12
Content available remote Pierwsza w Polsce renowacja z zastosowaniem paneli GRP wyprodukowanych w Dubaju
PL
Długość systemu kanalizacji w stolicy Małopolski to ponad 1900 km. Rocznie Wodociągi Miasta Krakowa modernizują około 10 km kanałów, a w znacznej mierze wykorzystują do tego celu technologie bezwykopowe, które z powodzeniem stosują od lat. W tym roku rozpoczęły się m.in. prace renowacyjne obejmujące prawobrzeżny kolektor rzeki Wilgi w dzielnicy Podgórze. Na długości niemal 1700 m zamontowane zostaną moduły GRP sprowadzone z Dubaju.
13
Content available remote Kolektory pod Wisłą naprawione : a co z budową nowego rurociągu?
PL
Półtora miesiąca, dwa rurociągi, ponad 125 podpór, 100 zespawanych złączy, 120 osób – tak w skrócie można podsumować naprawę kolektorów w tunelu pod Wisłą w Warszawie. Umowę w tej sprawie podpisano 2 października, a 16 listopada ścieki do oczyszczalni Czajka popłynęły naprawionymi pod dnem rzeki przewodami.
PL
W okresie ponad dwóch miesięcy, kiedy w Warszawie funkcjonował tymczasowy rurociąg, służący do przesyłu ścieków z lewobrzeżnej części miasta do oczyszczalni ścieków Czajka, średnio przepływało przez niego 3 m3 ścieków na sekundę. Gdyby nie ten bypass, zbudowany w trybie ekspresowym i poprowadzony przez Wisłę mostem pontonowym, do Wisły dostałoby się ponad 20 mln ton nieczystości.
PL
W pracy przedstawiono ocenę efektów pracy oczyszczalni ścieków Gminy Miedźno w Ostrowach. Na podstawie udostępnionych wyników badań fizykochemicznych ścieków surowych i oczyszczonych wyznaczone zostały następujące wskaźniki niezawodności pracy oczyszczalni ścieków: sprawność oczyszczania, współczynnik niezawodności technologicznej oraz ryzyko negatywnej oceny działania oczyszczalni w stosunku do badanych wskaźników zanieczyszczeń. Analiza obejmowała następujące wskaźniki zanieczyszczeń: BZT5 ChZT-Cr i zawiesinę ogólną. Okres wykonywanych badań obejmował lata 2016 i 2017. W wyniku wykonanej analizy badań określono skuteczność usuwania poszczególnych zanieczyszczeń na następującym poziomie: BZT5 - 98%, ChZT-Cr 94% oraz zawiesina ogólna - 97%. Stwierdzono, że oczyszczalnia działa w sposób prawidłowy i oczyszcza ścieki do wartości normatywnej w stosunku do dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w obowiązującym dla niej pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Starostę Kłobuckiego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie z dnia 27 lipca 2016 r.
PL
W artykule przedstawiono ocenę funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice. Na podstawie udostępnionych wyników badań fizykochemicznych ścieków surowych i oczyszczonych wyznaczone zostały następujące wskaźniki niezawodności pracy oczyszczalni ścieków: sprawność oczyszczania, współczynnik niezawodności technologicznej oraz ryzyko negatywnej oceny działania oczyszczalni w stosunku do badanych wskaźników zanieczyszczeń. Analiza obejmowała wskaźniki zanieczyszczeń, takie jak: BZT5 ChZT-CR zawiesinę ogólną, azot ogólny i fosfor ogólny. Okres wykonywanych badań obejmował lata 2017-2018. W wyniku wykonanej analizy określono skuteczność usuwania poszczególnych zanieczyszczeń na poziomie: BZT5 - 99,0%, ChZT-CR - 96,5%, zawiesina ogólna - 98,6%, azot ogólny - 94,0% oraz fosfor ogólny - 98,3%. Stwierdzono, że oczyszczalnia działa w sposób prawidłowy i oczyszcza ścieki do wartości normatywnej w stosunku do dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w obowiązującym dla niej pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu „EKO-BABICE” Sp. z o.o. w Starych Babicach z dnia 10 września 2015 r.
PL
Mniejsze, tj. małe i średnie, gminne lub miejskie oczyszczalnie ścieków komunalnych o przepustowości od 500 do 2000 (a nawet 3000) m3/d także mogą wykorzystywać fermentację metanową do podniesienia swojej efektywności ekonomicznej i skutecznego zagospodarowania osadów ściekowych. Rozwój technologii oraz racjonalizacja nakładu inwestycyjnego umożliwiły przesunięcie umownego progu, czyli skali (wielkości/przepustowości) oczyszczalni, przy które zapewniona jest opłacalność zastosowania biogazowni w oczyszczalni ścieków.
PL
Obniżenie ilości azotu odprowadzanego w ściekach oczyszczonych do środowiska jest jednym z najważniejszych zadań komunalnych oczyszczalni ścieków prowadzonym w reaktorach biologicznych. Podstawowym źródłem azotu w ściekach jest mocznik, który stanowi produkty metabolizmu białka z pokarmu spożywanego przez człowieka. Ulega on przekształceniu w sieci kanalizacyjnej w postać amonową. Innymi źródłami azotu są przemysł i rolnictwo, które często bezpośrednio wpływają na środowisko poprzez wody gruntowe i spływ powierzchniowy, na przykład do kanałów lub jezior.
EN
Gradual increase in the generation of wastewater results from the increasing global population. Thus, new treatment techniques and systems for controlling the treatment process depending on wastewater characteristics are desirable. This paper presents the use of a pilot-scale modified five-stage Bardenpho process with a 10 m3/day capacity for the treatment of real municipal wastewater. The process was developed for this study, and the steady-state removal efficiencies for COD (chemical oxygen demand), TKN (total Kjeldahl nitrogen), NH4+-N (ammonium nitrogen), PO43--P (phosphate phosphoms), SS (suspended solids), and VSS (volatile suspended solids) were 87±5%, 86±12%, 93±14%, 89±9%, 88±8%, 94±4%, and 94±4%, respectively. In the study, the effluent COD, TKN, and TP concentrations were also estimated using a fuzzy logic approach. The results showed that coefficients of determination are higher than 0.80 suggesting that the presented fuzzy logic approach may confidently be used for the estimation of the treatment performance.
PL
Do niedawna podstawowa charakterystyka ścieków ograniczała się do oceny kilku parametrów uważanych za wystarczające, aby projektować i eksploatować systemy oczyszczania ścieków. Przyjęcie ChZT za główny parametr określający ilość związków węgla organicznego w ściekach i podział ChZT na frakcje opisujące różny stopień ich biodegradacji są kamieniami milowymi w nowym podejściu do projektowania i modelowania procesów biologicznego oczyszczania ścieków.
EN
Until recently, the basic characteristics of the wastewater was limited to the assessment of several parameters considered sufficient to design and operate wastewater treatment systems. The adoption of COD as a main parameter indicating the amount of organic carbon compounds in the wastewater and division COD into fractions describing different degrees of biodegradation are milestones in new approach to the design and modeling of biological wastewater treatment.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.