Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 110

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  łożysko
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The excessive wear of a journal shaft can be caused by many factors, for example, working conditions (e.g., temperaturę, slip speed, the type of lubricant), pressure, the type of material used on the bearings and shafts and their roughness, as well as contamination remaining in the system. This paper presents the roughness profiles co-operating with a rubber (NBR) and polytetrafluoroethylene (PTFE) bushes. The conditions of cooperation between the two materials tested in the sliding combination with the stainless steel journal were the same in each pair of bearings (PV); therefore, the comparison of their wear depends only on the material properties of the bush and the deformation of the journal shaft caused by the bending moment. To assess the size of the journal shaft, they were tested using a profilograph. In addition to the journal shaft, bearings were also evaluated, the wear level of which was noticed without the use of specialized equipment.
PL
Nadmierne zużycie czopa wału okrętowego może być spowodowane wieloma czynnikami, np. warunkami pracy (temperatura, prędkość poślizgu, naciski, rodzaj czynnika smarnego), rodzajem materiału zastosowanego na panwie łożysk i czopy wałów oraz ich chropowatością, a także zanieczyszczeniami dostającymi się do układu. W niniejszym artykule przedstawione zostały profile chropowatości czopa wału okrętowego pracującego w panwi wykonanej z gumy (NBR) oraz z politetrafluoroetylenu (PTFE). Warunki współpracy obu badanych materiałów w skojarzeniu ślizgowym z nierdzewnym czopem były jednakowe w każdej parze łożysk (PV), dlatego też porównanie stopnia ich zużycia zależy jedynie od własności materiału panwi oraz deformacji czopa wywołanej momentem zginającym. W celu oceny wielkości zużycia czopów zostały one poddane badaniu za pomocą profilografometru. Poza czopem wału ocenie poddane zostały również panwie łożysk, których stopień zużycia dostrzegalny był bez użycia specjalistycznego sprzętu.
PL
W artykule omówiono współcześnie obowiązujące zasady poprawności instalacji czujników umożliwiające realizację jakościowo możliwie najlepszych pomiarów dla sygnałów pozyskiwanych z tych czujników. W przypadku licznych turbozespołów pracujących w kraju (łącznie z tymi najnowszymi) opisane w artykule zasady są mniej lub bardziej naruszone.
EN
In this paper, a multilobe conical bearing is analyzed. A lubricant modelled by a couple stress fluid flows In the bearing clearance . The Galerkin method is used to determine the mechanical parameters of multilobe journal bearings. An example of a two-lobe conical bearing is discussed in detail. The inertia of the flowing lubricant is taken into account in the analysis. It has been found that the increase of the couple stress generates an increase the pressure in the clearance.
EN
This article shows the results of the study of the characteristic frequencies of pneumatic drive equipment and its suspension bearing. The analysis approaches one of the most important requirements of the industrial sector, which seeks to be recognised by the efficiency and performance of its equipment when compared to its coming economic competitors. For data collection and we have followed the ISO 10816 standards, thus using the values of speed in RMS, aiming to reduce the masking of these signals that occurs depending on whether they are high or low frequencies. The study will respond to one of the most important requirements found in the predictive and preventive control of industrial sites. The problem of the predictive systems of maintenance of equipment with bearings lies in the number of monitoring and analysis points that generate a high cost in time and human resources. The aim will be to determine which of all the study frequencies is the most significant and in which position and measurement axis has the biggest impact. To do this, we will analyse the rotation frequency of the blowing machine, the resulting frequency of all the frequencies, the frequency of the impulsion blades and finally the frequency of the bearing. The study would be able to predict when our equipment is going to suffer a failure, reducing the control points and the cost.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań częstotliwości charakterystycznych napędu pneumatycznego i wchodzącego w jego skład łożyska zawieszenia. Analiza przybliża jedno z najważniejszych wymagań sektora przemysłowego, w którym dąży się do tego by wyróżniać się na tle konkurencji sprawnością i wydajnością urządzeń. Przy zbieraniu danych postępowaliśmy zgodnie ze normą ISO 10816, wykorzystując średnie prędkości kwadratowe, co pozwoliło zmniejszyć maskowanie sygnałów, które występuje w zależności od tego, czy mamy do czynienia z wysokimi czy niskimi częstotliwościami. Badanie stanowi odpowiedź na jeden z najważniejszych wymogów w zakresie kontroli predykcyjnej i prewencyjnej obiektów przemysłowych. Problemem systemów konserwacji predykcyjnej sprzętu, w którego skład wchodzą łożyska jest duża ilość punktów kontrolnych, które generują wysokie koszty jeśli chodzi o czas i zasoby ludzkie. Celem pracy było określenie, które ze wszystkich badanych częstotliwości są najistotniejsze oraz dla których częstotliwości pozycja i oś pomiaru mają największe znaczenie. W tym celu przeanalizowano częstotliwość obrotową analizowanej dmuchawy, częstotliwość wynikową wszystkich częstotliwości, częstotliwość łopatek oraz częstotliwość łożyska.
EN
A method for testing sliding bearings with an elastic bearing liner was presented in the paper with a focus on the issue of selection of particular time intervals of the START-STOP test cycle. Then, results of the tests carried out according to the selected material combinations were presented. The working cycle of foil bearings tested on the test stand was performed in an automatic mode at the set number of sequences startwork-rundown-stop. Due to the highest use of sliding bearings during start and rundown of a machine, this type of tests is essential for selection of relevant sets of material for bearing elements. The article also presents the use of a thermo-visual camera for identification of additional thermal loads and manners of temperature stabilization in the test chamber.
PL
W artykule przedstawiono metodykę badań łożysk ślizgowych z elastyczną panwią, skupiając się na zagadnieniu doboru poszczególnych przedziałów czasowych cyklu badań typu START-STOP. Następnie zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych według przyjętej metodyki dla wybranych par materiałowych. Cykl pracy testowanych łożysk foliowych na stanowisku badawczym przeprowadzony był w trybie automatycznym przy zadanej liczbie sekwencji rozruch-praca-wybieg-przerwa. Ze względu na największe zużycie łożysk ślizgowych podczas rozruchu i wybiegu maszyn, badania tego typu są kluczowe w doborze odpowiednich zestawów materiałów na elementy łożysk. W artykule przedstawiono również wykorzystanie kamery termowizyjnej do identyfikacji źródeł dodatkowych obciążeń termicznych oraz wskazano sposoby stabilizacji temperatury w komorze badawczej.
6
Content available remote Systemy centralnego sterowania
PL
Brak zapewnienia prawidłowego smarowania jest przyczyną skrócenia czasu poprawnej pracy maszyn i urządzeń, prowadzi w konsekwencji do ich awarii i wystąpienia przestojów. Problematyka zapewnienia poprawnego smarowania dotyczy zwłaszcza takich elementów urządzeń, w których smar jest niezbędny, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu czy też zatarciu, jak na przykład łożyska.
EN
This work presents a procedure for bearing degradation monitoring at an early stage. The analysis of variance (ANOVA) coupled with Tukey’s test is used to single out the suitable parameters to follow the fault size evolution ranging from 50 µm to 150µm. The Tukey's criterion is adopted in this case to study the ability of time and frequency indicators. The rotational speed, centrifugal load and fault size are considered as independent variables while the time and frequency indicators are taken as dependent variables. The experiments are performed on bearings having a fault on outer race. Based on the results of this study, the Kurtosis and Skewness show a good ability to assess the evolution of degradation in the bearings at an early stage. The paper discusses the weakness of the time and frequency indicators.
EN
Metallic bearing alloys have different types, most of which are tin (Babbitt) or bronze based. Bronze bearings are used at heavy duty conditions. The goal of this research is an investigation on the effect of cooling rate and pouring temperature (two important factors in casting production) on the Brinell hardness and pin-on-disc wear resistance (two important properties in bearing applications) of bronze SAE660. The melt had prepared by induction furnace. Then, it had poured in sand mold in four different casting conditions, including pouring temperatures of 950 ºC and 1200 ºC, and cooling with water and air. Finally, the microstructure, hardness and wear resistance of the SAE660 had investigated. The results indicated that if the maximum hardness, along with the minimum weight loss due to wear (or maximum wear resistance) is required; the contents of intermetallic compounds, lead phase and the solid solution phase should be more. In this way, the samples which are cooled in air and poured at 950 ºC have the high hardness and the lowest weight loss.
EN
Three dimensional field modelling and the simulation results for a hybrid magnetic bearing are presented in the paper. The magnetic field distributions and the values of electromagnetic parameters in the function of the current intensity and the rotor position are given. The aim of the investigation was the determination of the magnetic bearing stiffness through the calculations of the magnetic force acting on the bearing rotor and the flux linkages with the windings. The simulations are important to the actuator designing and determination of its controlling parameters for proper operation of an electric drive system.
PL
W artykule przedstawiono trójwymiarowe modelowanie pola oraz wyniki symulacji dla hybrydowego łożyska magnetycznego. W pracy podano rozkłady pola magnetycznego oraz wartości parametrów elektromagnetycznych w funkcji prądu i położenia wirnika. Celem badań było określenie sztywności łożyska magnetycznego poprzez obliczenia siły magnetycznej działającej na wirnik łożyska oraz strumienia skojarzonego z uzwojeniami. Symulacje są istotne w procesie projektowania siłownika oraz przy określeniu parametrów sterowania dla właściwej pracy elektrycznego systemu napędowego.
EN
In this paper three simple flows of visco-plastic fluids of DeHaven type or fluids similar to them are considered. These flows are: Poiseuille flow in a plane channel, Poiseuille flow through a circular pipe and rotating Couette flow between two coaxial cylinders. After presentation DeHaven model it was presented some models of fluids similar to this model. Next it was given the solutions of equations of motion for three flows mentioned above.
EN
In the paper, the model of a DeHaven fluid and some other models of non-Newtonian fluids, in which the shear strain rates are known functions of the powers of shear stresses, are considered. It was demonstrated that these models for small values of material constants can be presented in a form similar to the form of a DeHaven fluid. This common form, called a unified model of the DeHaven fluid, was used to consider a curvilinear squeeze film bearing. The equations of motion of the unified model, given in a specific coordinate system are used to derive the Reynolds equation. The solution to the Reynolds equation is obtained by a method of successive approximations. As a result one obtains formulae expressing the pressure distribution and load-carrying capacity. The numerical examples of flows of the unified DeHaven fluid in gaps of two simple squeeze film bearings are presented.
PL
W pracy omówione zostały wybrane metody pomiarów drgań maszyn wirujących (silników, wirników wentylatorów, przekładni mechanicznych, itp.) zastosowanych do oceny stanu maszyn pracujących w warunkach przemysłowych. Przedstawiono zastosowaną aparaturę badawczą pozwalającą na zebranie danych do analizy. Na przykładzie pomiarów drgań łożysk wentylatora promieniowego typu WPK-3,9 pracującego w stacjach wentylatorów głównych w przemyśle górniczym przedstawiono analizę drgań, dzięki której określono stan techniczny wirujących części wentylatora.
EN
The work presents selected methods of vibration measurement of rotating machines (motors, fan rotors, mechanical gears, etc.) used to evaluate the condition of machines operating in industrial conditions. Presented research apparatus used to record data for analysis. Based on measurements of the vibrations of radial fan bearings type WPK-3.9 operating in mining factory a vibration analysis was presented, which determined the technical condition of the fan.
EN
Different methods are used for production of bronze bearings. In terms of technical specifications, the success of each of these methods depends on the bond’s strength and in terms of economic, the production method is important. In this study, the aim is to study the strength and microstructure of steel-bronze thrust bearing bond that has been produced through the casting using pre-mold. In this study, in order to bond, the raw metals are chemically washed with sulfuric acid solution for five minutes at first. Then, the molten bronze SAE660 is cast in a structural steel S235JR pre-mold. The bond’s strength has been measured using the shear test three times; the measurement of bond’s length has been done using field emission scanning electron microscope (FESEM). The results indicate that the strength of the bond is at least 94.8 MPa and bond’s length is 0.45 micrometers. Therefore, this method was successful for trust bearing application.
EN
This article presents the macro- and microstructural analysis of bearing raceways. Raceways of bearings, taken from two machines which had worked 100,000 and 30,000 h, were examined. This provided crucial information on the exploitation history of both bearings, which is especially important for the future design process. After these initial macroscopic observations, it was determined which areas of the bearing had been most severely worn. This was indicated by the areas in which the chassis stiffness was highest. Further microscopic analysis of the individual bearing sections was useful for the identification of the dominating, destructive mechanisms in these areas.
EN
We investigate the frictional performance of the hexagonal boron (h-BN) nitride, sintered into the porous iron bearing, with the lubricating hydrocarbon and formulated oils. It was established that the h-BN particles largely improved the tribological performance of the surfaces under contact between the porous bearing and a grey cast iron disc. The h-BN particles (platelets) released during wear reduces friction in a surfactant-free (no additive) lubrication. The hexagonal h-BN solid particles are able to form efficient friction-reducing lamellar sheets on the contacting surfaces. It was found that solubilization of h-BN particles by reverse micelles were not beneficial in reducing friction in lubrication with surfactant. The role played by the surfactant and its effect on h-BN particles lubrication were discussed with respect to reverse micelle and solubilization concepts.
EN
Serviceability of metal-polymeric "dry-friction" sliding bearings depends on many parameters, including the rotational speed, friction coefficient, thermal and mechanical properties of the bearing system and, as a result, the value of contact temperature. The objective of this study is to develop a computational model for the metallic-polymer bearing, determination on the basis of this model temperature distribution, equivalent and contact stresses for elements of the bearing arrangement and selection of the optimal parameters for the bearing system to achieve thermal balance. Static problem for the combined sliding bearing with the account of heat generation due to friction has been studied in [1]; the dynamic thermoelastic problem of the shaft rotation in a single and double layer bronze bearings were investigated in [2, 3].
RU
Работоспособность полимерных подшипников скольжения «сухого трения» зависит от многих параметров, включающих в себя скорость вращения вала, коэффициент трения, термо-механические свойства элементов подшипниковой системы и, как следствие, величины результирующих контактных температур. Целью данного исследования является разработка расчётной модели работы бинарного подшипника скольжения «сухого трения» с полимерными цилиндрическими вставками, определения на ее основе распределения температур, эквивалентных и контактных напряжений в элементах подшипниковой системы и подбор оптимальных параметров подшипниковой системы, при которых достигается тепловой баланс. Статическая задача для комбинированного подшипника скольжения с учётом тепловыделения от трения была исследована в работе [1], динамическая термоупругая задача о вращении вала в однослойном подшипнике из бронзы была исследована в работе [2], двухслойного с антифрикционным покрытием в.
EN
It was investigated the possibility to implement neuronets in reliability models of electric machines with constructive faults. It was grounded the tasks for neuronets during forecasting the failure of main structural units and electric machines in general. The choice of neuronet structure was done as result of analysis of most promising models on the example of evaluation the bearing unit faults.
PL
Przebadano możliwość implementacji sieci neuronowej w modelach niezawodnościowych maszyn elektrycznych z uszkodzeniami konstrukcyjnymi. Postawiono ugruntowane zadania dla sieci neuronowych podczas prognozowania uszkodzeń głównych jednostek konstrukcyjnych. Wyboru struktury sieci neuronowej dokonano w wyniku analizy najbardziej obiecujących modeli na przykładzie oceny uszkodzeń łożyska.
PL
Mimo licznych badań, wpływ pól elektromagnetycznych na organizm ludzki nie jest jednoznaczny. W niniejszej pracy przedstawiono podsumowanie doświadczeń własnych na temat wpływu pola elektromagnetycznego na wybrane tkanki ludzkie.
EN
Despite numerous studies the impact of electromagnetic fields on the human body is not unequivocal. This paper presents a summary of our own experience on the effects of electromagnetic fields of on selected human tissue.
EN
Vibration and acoustic emission (AE) signal measurement are established tools in condition monitoring of bearings. This paper presents a comparison between two statistical methods, i.e. kurtosis, and another kurtosis based method called I-kaz using simultaneous signal of vibration and AE. The existence of harmonics fault frequencies in envelope spectrums also have been discussed. The results reveal that both signals are suitable for induction motor bearing fault detection.
PL
W artykule przedstawiono porównanie dwóch metod statystycznych, kurtozy oraz I-kaz używająnych do diagnostyki łożyskowania maszyn elektrycznych. Jako sygnały diagnostyczne wykorzystuuje się pomiar wibracji i emisji akustycznej.
EN
Based upon a Prandtl fluid flow model, a curvilinear squeeze film bearing is considered. The equations of motion are given in a specific coordinate system. After general considerations on the Prandtl fluid flow these equations are used to derive the Reynolds equation. The solution of this equation is obtained by a method of successive approximation. As a result one obtains formulae expressing the pressure distribution and load-carrying capacity. The numerical examples of the Prandtl fluid flow in gaps of two simple bearings are presented.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.