Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  łańcuchy dostaw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Background: The presented research problem concerns the operational (executive) level and does not include tactical or strategic solutions. The described algorithm concerns the determination of the priority number of objects that are the equipment of any considered production system. The algorithm takes into account the states of work in the external and internal areas of the evaluated system. The analysed characteristics mainly include: values of work levels in the supply chain (to and from the enterprise) and values of system work levels within the company in the area of continuity of the processed material flow and failure levels of technological equipment. The algorithm of the object priority evaluation takes into account the existing synergy of a single element of the system with the whole system. Methods: The presented method of assessing priorities enables determination of critical elements of a complex system. The evaluation is carried out in a three-dimensional system. It takes into account machine failure, the operation of processes in the area of the analysed manufacturing system but also the levels of operation of supply systems (supply chains). The presented method of determining priorities requires adapting the assessment methodology to the individual characteristics of the test object. For this reason, the analysis includes, among others: the type of the system, its structural and functional complexity, complexity of interoperability and the size of material flow streams and their frequency. Results: The developed algorithm was verified on a selected example of a production system. Due to the complexity of the presented algorithm, the article presents results for a system that is characterized by a relatively high level of process flexibility and has a large number of technological processes. The article presents the values of indicators that were calculated for individual modules. Conclusions: The presented algorithm is a general approach to the evaluation of the elementary objects of the system, while taking into account the existing synergy between the other elements of the entire system. In the next stages of the research, the authors will develop algorithms for various production systems (convergent and divergent), for different manufacturing specifications (objective and technological) and for different levels of process flexibility values.
PL
Wstęp: W pełni efektywne zarządzanie i organizacja dowolnego systemu produkcyjnego zakłada: zero zapasów w całym łańcuchu dostaw oraz zero postojów spowodowanych np.: oczekiwaniem na przetwarzany materiał bądź losowo występującymi awariami urządzeń wyposażenia technicznego. W wielu przedsiębiorstwach elementarne ograniczanie strat z grup: muri, mura i muda, przynosi doraźne efekty jedynie w usprawnianym obszarze. Należy pamiętać, że system wytwórczy zgodnie z teorią systemów złożonych jest organizacją, w której elementy składowe systemu występują względem siebie w ścisłej korelacji. Każdorazowa zmiana będąca obszarowym usprawnieniem systemu, determinuje również zmiany w innych (nie usprawnianych) obszarach. Stąd konieczne jest stosowanie wieloaspektowego ujęcia z jednoczesnym uwzględnieniem horyzontu czasowego i przestrzennego. Materiały i rezultaty: Przedstawiony w artykule problem badawczy skupia się na obszarze poziomu operacyjnego (wykonawczego) i nie dotyczy rozwiązań taktycznych ani strategicznych. Przedstawiony w artykule algorytm kształtowania liczby priorytetowej obiektów, będących wyposażeniem dowolnie rozważanego systemu produkcyjnego, uwzględnia stany pracy w obszarach zewnętrznym i wewnętrznym analizowanego układu. Mianowicie uwzględnione zostały: wartości poziomów pracy w łańcuchu dostaw (do i z przedsiębiorstwa) oraz wartości poziomów pracy układu wewnątrz przedsiębiorstwa w obszarze ciągłości przepływu przetwarzanego materiału oraz poziomów awaryjności urządzeń wyposażenia technologicznego. Zaprezentowany algorytm oceny priorytetów obiektów obejmuje kompleksowe ujęcie występującej synergii pojedynczego elementu systemu z całym układem (z uwzględnieniem wpływów czasu i miejsca). Opracowany algorytm poddano weryfikacji na wybranym przykładzie systemu produkcyjnego. Zaprezentowana metoda kształtowania priorytetów wymaga dostosowania metodyki oceny do indywidulanych cech rozważanego obiektu, przy każdorazowym jej zastosowaniu. Z tego też względu analiza uwzględnia między innymi: typ i rodzaj systemu, jego złożoności w obszarze strukturalnej, funkcjonalnej i złożoności współdziałania oraz wielkości strumieni przepływu materiałów i ich częstotliwość. Przedstawiona w artykule metoda oceny priorytetów, umożliwia wyznaczenie krytycznych elementów złożonego systemu. Ocena kształtowana jest w układzie trójwymiarowym z uwzględnieniem awarii maszyn, procesów realizacji w obszarze analizowanego systemu wytwórczego, ale również z uwzględnieniem poziomów pracy systemów zasilających (łańcuchów dostaw). Ze względów na złożoność przedstawionego algorytmu, w artykule zaprezentowano wyniki dla układu cechującego się względnie wysokim poziomem elastyczności procesowej oraz posiadającym względnie dużą liczbę procesów technologicznych. Ważnym parametrem analizowanego systemu jest wysoki poziom jakości realizacji procesów osiągając skumulowaną jakość dla wytworzonych produktów ponad cztery sigma w kryterium oceny zgodnym z metodą Six Sigma. Ponadto układ cechuje się względnie dużą zmiennością asortymentową materiałów wejściowych, co w rezultacie determinuje wielką liczbę łańcuchów dostaw na wejściu do systemu produkcyjnego. Ponadto specyfika rozpatrywanej branży jest układem wykazującym konkurencyjność wytwarzanych wyrobów finalnych stąd występuje wysoki poziom dostosowania produktów do oczekiwań klientów przekładający się na elastyczność przedsiębiorstwa. Wnioski: Opracowany algorytm uwzględnia rozważania ujęcia systemowego zgodnie z ogólną teorią systemów według Klira oraz Meserovicza. Zaprezentowany algorytm jest ogólnym ujęciem oceny elementarnych obiektów systemu z jednoczesnym uwzględnieniem występującej synergii między pozostałymi elementami całego układu. W kolejnych etapach badań zostaną opracowane algorytmy dla różnych układów produkcyjnych (konwergentnych i dywergentnych), o różnej specyfikacji wytwórczej (przedmiotowej i technologicznej) oraz wykazujących różne poziomy wartości elastyczności procesowej. Dla opracowanych algorytmów zostanie przeprowadzona walidacja i porównanie modeli dla danych empirycznych zgromadzonych w rzeczywistych obiektach wytwórczych.
EN
The paper seeks to elaborate on the competitive advantage of supply chains from the perspective of networking that is employed in a twofold sense. First, it is used to explore the issue of network competitive advantage, which is considered to deliver benefits to all major actors constituting the supply chains, while in the second sense networking is brought to demonstrate whether actors, as well as relationships formed by these actors, possess the necessary characteristics to deliver the network competitive advantage. Based on this conceptual reasoning, we then deliver theoretical propositions that assist in deeper understanding of how the network characteristics of supply chains can contribute to deriving the network competitive advantage of supply chains. Specifically, the study shows that most of these characteristics have a positive impact on the value of network rent. Likewise, the paper also points out that the specific characteristics of networking are mutually interdependent and remain in intermeshing and overlapping relationships. As a consequence, the independent variables, when considered holistically, may mutually interact in such a way that they may produce contradictory outcomes.
PL
Tematem przewodnim ostatniej edycji monachijskich targów transport logistic w 2017 roku i wydarzeń im towarzyszących, były cyfrowe łańcuchy dostaw. Analizując doniesienia prasowe, raporty i wypowiedzi ekspertów wydaje się, że wątki związane z transformacją cyfrową w branży TSL będą jeszcze silniej akcentowane w tegorocznej formule tej imprezy.
PL
Z punktu widzenia diagnozy międzynarodowych łańcuchów dostaw coraz większe znaczenie mają raporty oceniające parametry ilościowe i jakościowe transportu i logistyki poszczególnych krajów w aspekcie ich wpływu na sprawność funkcjonowania gospodarki globalnej i obsługi handlu zagranicznego. Pierwszym z nich raport publikowany przez Światowe Forum Gospodarcze, którego najważniejszym elementem jest „Syntetyczny wskaźnik ułatwień handlu”. Wskaźnik składa się z trzech indeksów: dostęp do rynku, administracja graniczna, infrastruktura i otoczenie operacyjne. W kontekście oceny rozwoju logistyki poszczególnych krajów czy regionów kluczową rolę odgrywa wskaźnik „Infrastruktura” składający się 4 subindeksów: dostępność i jakość infrastruktury transportowej, dostępność i jakość usług transportowych, dostępność i zastosowanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT). W edycji raportu z 2015 roku wśród krajów i regionów o najwyższym poziomie ułatwień w dziedzinie handlu znalazły się: Singapur Hongkong, Holandia, Nowa Zelandia, Finlandia, Szwajcaria, Chile, Szwecja i Niemcy.
PL
Kiedy mówimy o Logistyce 4.0, bardzo często łączymy to pojęcie bezpośrednio z Przemysłem 4.0, czyli z koncepcją czwartej rewolucji przemysłowej, opartej na komunikacji pomiędzy maszynami działającymi w autonomicznym obszarze funkcjonalnym. Dzieje się tak najczęściej z jednego powodu, mianowicie braku historycznych doświadczeń i uwarunkowań w obszarze logistyki - być może dlatego, iż nowy paradygmat logistyki uważamy za fundamentalny wzrost znaczenia Przemysłu 4.0.
PL
Według badania Zebra Technologies, do 2024 roku 6 na 10 pracowników magazynów otrzyma wsparcie w postaci automatyzacji, a blisko 90 proc. firm jest w trakcie rozbudowy swoich magazynów lub planuje ich powiększenie. W logistyce, zaawansowanej w korzystaniu z innowacyjnych rozwiązań IT, generuje się coraz więcej danych, które wykorzystywane są przy optymalizacji łańcuchów dostaw.
EN
Background: The most important contemporary methodological problems in the study of supply chains include creating and verifying hypotheses and theories as well as selecting appropriate research schemes. An acceptance of the different ways to explain problems (induction, deduction or abduction) is key. It should be remembered that interesting and useful results can be achieved only with well-formulated questions and research problems. All of these issues relate to the need to strengthen methodological rigor within the research into supply chains. Methods: The primary method employed in this article is critical analysis. This article focuses on the most important issues related to the construction of a theory and its verification, as well as the issue of the pattern of research and the cognitive scheme. In addition, the issue of the correctness of definitions has been developed, as these are often wrongly formulated and do not fulfil their role. Results: The main purpose of this article is to indicate that supply chain research requires a change in the general model of scientific practice, assigning a higher rank to replication research and increasing the role of scientific criticism. Potential drivers of supply chain research are all types of reasoning: deduction (reasoning, checking), reduction and its special case induction (translation, command), and the systematization of knowledge. The knowledge gained from this research is so extensive and varied that its further development is possible through refutation, i.e. thesis making, defence and falsification. The aim of this article is also the systematization and analysis of theories and methodological assumptions in the area of supply chain management. Conclusions: The analysis points to a need to structure the definitions of supply. What needs to be established is a set of basic theories useful in the study of supply chains and the assessment of the assertions formulated with regards to hypotheses. The improvement of methodological assumptions, as well as the search for methodological elements useful in this study, need to be continuously ensured. The scope of the theories used in the research should be broadened, but at the same time, new theories should be examined which also pertain to their usefulness in explaining and creating the concept and practical recommendations. It is suggested that research on supply chains needs to be approached in a slightly broader way than has been done so far in the literature. The methodology is recognized as a system of analysis in a particular area of study or activity. Therefore, the majority of publications retrieved according to this key word refer only to examples of the use of particular methods, tools for researching supply chains, or only some aspects of its functioning. However, methodology can also be understood as a philosophy of science. This approach to supply chain research methodology is an important research gap and a new view on supply chain management.
PL
Wstęp: Do najważniejszych, współczesnych problemów metodologicznych w badaniach łańcuchów dostaw należą: tworzenie i sprawdzanie twierdzeń oraz teorii i wybór schematów badania. Kwestią krytyczną jest też akceptacja sposobów wyjaśniania (indukcja, dedukcja lub abdukcja). Trzeba przy tym pamiętać, iż wartościowe rezultaty można uzyskać tylko przy dobrze sformułowanych pytaniach i problemach badawczych. Wszystkie wymienione kwestie wiążą się z potrzebą wzmocnienia rygoryzmu metodologicznego w badaniach związanych z łańcuchami dostaw. Metody: W artykule podstawową metodą jest analiza krytyczna. Wyniki: Dokonano systematyzacji i analizy teorii i założeń metodologicznych w obszarze zarządzania łańcuchami dostaw. Wnioski: Analiza dowodzi, że wpierw należy zlikwidować bałagan w definiowaniu łańcuchów dostaw. Można odwołać się do teorii grafów i używać prostej definicji: zbiór przedsiębiorstw i relacji między nimi, w którym firmy są dla siebie dostawcami i odbiorcami. Trzeba także rozwijać zbiór podstawowych teorii przydatnych w badaniach łańcuchów dostaw i ocenić poziom asercji formułowanych hipotez. Należy stale dbać o ulepszanie założeń metodologicznych i szukać elementów metodologii przydatnych dla omawianych badań. Warto zwiększać zakres teorii wykorzystywanych w badaniach. Ale jednocześnie należy ustalić pochodzenie wykorzystywanych i nowych teorii i ich przydatność w procesie wyjaśniania i tworzenia koncepcji oraz rekomendacji dla praktyki.
EN
Background: Over last years the growing tendency towards the use of barcodes can be observed. They are started to be implemented practically in every activity within the supply chain. The paper presents the analysis of the number of participants of GS1 system in regards to the change of number of companies in Poland and the level of the use of various code systems. The aim of this paper was to identify the main drivers of changes in the implementation of barcodes for multiple packages and trade items among companies in Poland in years 2006-2016. Methods: The decomposition was conducted by the use of LMDI method (Logarithmic Mean Divisia Index). The decomposition analysis was made in the relation to the number of companies enrolled in REGON register. Two indices were used: first one shows the interest in barcodes among companies, the second one relates to total number of companies. Results and conclusions: The results obtained from the decomposition analysis shows factors influencing the interest of companies in code systems: GS1: EAN-13, ITF-14, GS1-128 and SSCC and allows to identify opportunities created by economic growth. They indicate the relationship between the implementation of SSCC identifiers and the interest of companies. The use of GS1 logistics labels should be supported and promoted, and GS1 Poland should play a key role in this activity.
PL
Wstęp: W ostatnich latach można zaobserwować rosnącą tendencję zastosowania kodów kreskowych praktycznie we wszystkich obszarach w obrębie łańcucha dostaw. W prezentowanej pracy poddano analizie zmiany liczby uczestników systemu GS1 w odniesieniu do zmian liczby przedsiębiorstw w Polsce oraz poziom korzystania z różnych standardów kodowania. Celem pracy była identyfikacja czynników determinujących zmiany w wykorzystaniu kodów kreskowych stosowanych na jednostkach zbiorczych i logistycznych przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2006-2016. Metody: Dekompozycję wykonano metodą logarytmicznej średniej ważonej indeksu Divisia LMDI (Logarithmic Mean Divisia Index). W analizie wykorzystano dwa wskaźniki. Pierwszy z nich odnosił się do wzrostu lub spadku zainteresowania kodami kreskowymi wśród przedsiębiorstw natomiast drugi odnosił się do ogólnej liczby przedsiębiorstw. Wyniki i wnioski: Wyniki analizy dekompozycyjnej do oceny czynników wpływających na zainteresowanie standardami GS1: EAN-13, ITF-14, GS1-128 i SSCC, pozwalają na identyfikację szans wynikających z rozwoju gospodarczego. Wskazują także na zależność stosowania identyfikatora SSCC od zainteresowania firm. Stosowanie etykiet logistycznych GS1 w obrębie łańcuchów dostaw powinno być wspierane i promowane, gdzie szczególną rolę powinna odgrywać organizacja GS1 Polska.
PL
Obecne łańcuchy dostaw, a właściwie możemy mówić o pełnych ekosystemach obrotu produktami rolno-spożywczymi, zmieniają się w sposób bardzo dynamiczny, wymagający stałego nadzoru i kontroli przepływających w nich towarów. Jest to niezmiernie ważki problem ze względu na ochronę zdrowia i życia konsumentów, które w aspekcie idei społecznej odpowiedzialności biznesu stawiają człowieka w centrum uwagi i wszelkie działania przedsiębiorstw muszą być nastawione na jego potrzeby. Z tego też względu bardzo ważna jest szczegółowa kontrola jakości i autentyczności pochodzenia produktu, na każdym etapie jego drogi, służąca do możliwie jak najszybszej reakcji w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia konsumentów. Maksymalnie krótki czas reakcji, jak również bezpieczeństwo mogą zostać zapewnione dzięki użyciu technologii Blockchain w aspekcie wyżej opisanych wymogów. W artykule autorzy skupili uwagę na zastosowaniu technologii Blockchain w realizacji procesów logistycznych.
EN
Current supply chains, in fact we can speak of full ecosystems, the trade in agri-food products is changing in an extremely dynamic way, requiring constant supervision and control of the goods flowing through them. This is an extremely important issue in terms of protecting the health and life of consumers, which, in terms of the concept of corporate social responsibility, puts people at the centre of attention and all activities of enterprises must be geared to their needs. It is therefore very important to check the quality and authenticity of the product’s origin in detail, at every stage of its development, so that it can be reacted to as quickly as possible in the event of a risk to consumers’ health or life. Maximally short response times as well as safety can be ensured by using Blockchain technology to meet the above requirements. In this article, the authors focused on the use of Blockchain technology in the implementation of logistics processes.
PL
O tym, że Internet Rzeczy może znacząco skracać łańcuchy dostaw, nie trzeba już nikogo przekonywać. Czy można jednak zminimalizować łańcuch powstawania obiektu budowlanego, w którym – jak klocki – możemy wstawiać i wyjmować takie moduły, jak np. biuro, czy mini centrum logistyczne bądź dystrybucyjne? Okazuje się, że już można – oczywiście przy założeniu, że główny szkielet budynku umożliwia takie operacje, a wszelkie prace na poszczególnych etapach są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
PL
Największe w tym roku spotkanie logistyków w Europie Środkowej, czyli Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2018, już za nami. „Cyfrowe łańcuchy dostaw” były hasłem tegorocznej edycji Kongresu, zorganizowanego pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Prezydenta Miasta Poznania w dniach 23-25 maja br. w Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów Poznańskich przez Instytut Logistyki i Magazynowania, przy współudziale Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz Wyższej Szkoły Logistyki. Partnerami „LOGISTICS 2018”, w którym uczestniczyło 800 przedstawicieli środowiska logistycznego z całego świata, byli: Dachser, GS1 Polska, Volkswagen Samochody Użytkowe, a także fabryka Samochodów Użytkowych i Komponentów Volkswagen Poznań. Patronami branżowymi byli: Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne (ELA), PSML, TLP, PISiL i ECR Polska.
PL
Warunkiem tworzenia globalnych rynków jest tworzenie sprawnych, efektywnych lub elastycznych łańcuchów dostaw. Obniżanie kosztów przepływów w tych łańcuchach tworzy warunki do dalszej globalizacji. Warunkiem tego rozwoju jest dostosowanie efektywności i elastyczności łańcuchów dostaw oraz umiejętne zarządzanie nimi zgodnie z oczekiwaniami klientów.
EN
Global markets need an efficient, more effective and flexible supply chain. Reducing the cost of flows in these chains creates better conditions for further globalisation. The condition of this development is to adapt efficiency and flexibility of supply chains and skilful management of them in line with customer expectations.
PL
Artykuł podejmuje problem przedstawienia nowoczesnych systemów wspomagania transportu i spedycji w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Na podstawie analizy piśmiennictwa omówiono zagadnienie międzynarodowych łańcuchów dostaw, przedstawiono jak transport i spedycja odgrywa ważną rolę w międzynarodowych łańcuchach dostaw, a także przedstawiono nowoczesne systemy wspomagania w transporcie i spedycji z wykorzystaniem łącz bezprzewodowych, systemów nawigacji i rozwoju telematyki.
EN
The paper presents modern systems of supporting transport and forwarding in international supply chains. On the basis of the analysis of background literature relevant aspects of international supply chains are discussed, the role of transport and forwarding in international supply chains is presented as well as modern systems of supporting transport and forwarding by means of wireless networks, navigation systems and developments in telematics.
PL
Rozwój technologii, w połączeniu ze zmieniającymi się zwyczajami konsumentów odmienią sposób, w jaki sklepy internetowe dystrybuują i dostarczają produkty klientom. To jeden z trendów, jaki wpłynie na kierunek rozwoju logistyki w Europie. W najnowszym raporcie „Megatrendy w Logistyce” (Logistic Megatrends) przygotowanym przez Savills, prognozujemy, że na całym kontynencie potrzebna będzie większa ilość powierzchni magazynowych.
PL
Na przekór światowym kryzysom branża FMCG w Polsce ma się dobrze. O specyfice jej głównych gałęzi – spożywczej i drogeryjnej – na przykładzie najbardziej rozpoznawalnych w Polsce brandów rozmawiamy z Marcinem Dopierałą, przewodniczącym Rady GS1 Polska.
PL
55 Logistyka 6/2017 DHL Supply Chain w Polsce działa aktywnie rynku usług logistyki kontraktowej od kilkunastu lat, oferując Klientom indywidualnie zaprojektowane rozwiązania end - to end w całym łańcuchu dostaw. Obecnie prowadzimy operacje logistyczne w 15 lokalizacjach na ponad 300 000 m2, obsługując klientów z różnorodnych branż przy pomocy ponad 2000 certyfikowanych, wykwalifikowanych specjalistów. Po zakończeniu trzeciego kwartału roku 2017 z dumą mogę powiedzieć, że w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim odnotowaliśmy znaczące wzrosty przychodów. Spowodowane jest to głównie wdrożeniem nowego biznesu, ale również rozwojem biznesu z naszymi obecnymi Klientami. Oba kierunki rozwoju są dla nas bardzo ważne, wymagają trochę innego podejścia, niemniej żaden nie może istnieć bez drugiego. Możliwość kontynuacji i odnawiania kontraktów z obecnymi Klientami jest dla nas szczególnie istotnym procesem, potwierdzającym wysoką jakość świadczonych przez nas usług i zaufanie jakim obdarzają nas nasi Klienci. Nasz know-how, indywidualne podejście do Klienta, innowacyjność i wieloletnie doświadczenie zarówno na rynku polskim i na rynkach zagranicznych umożliwia nam świadczenie usług niezależnie od sektora branżowego. Poprzez analizę specyficznych wymagań biznesowych, nasze zespoły są w stanie zaprojektować, wdrożyć, obsłużyć i usprawnić dedykowane operacje magazynowe i dystrybucyjne. Umiejętność przewidywania potrzeb biznesowych i logistycznych, umożliwia nam zaprojektowanie niezawodnych rozwiązania przynoszące realne korzyści naszym Klientom.
EN
The paper discusses main decision problems analysed in the subject matter of servicing actors operating in the supply chains, i.e. the vehicle routing problem, vehicles-to-task assignment problem and the problem of entities’ localization in the supply chain. The input data used to describe supply chains is given as well as the basic constraints and the criterion functions used in the development of mathematical models describing the supply chains. Servicing actors in supply chains is the complex decision making problem. Operators in the supply chains are constrained by: production capacity of the suppliers, the demand of the customers in particular working days, storage capacities of warehouses, handling capacities of warehouses, suppliers’ and warehouses’ time windows and other. The efficiency of supply chain is described by cost of transport between operators, costs of passing cargoes through warehouses and delivery time to the recipient. The heuristic algorithms, like genetic and ant algorithms are detailed and used to identify issues related to the operation of actors operating in the supply chains are described. These algorithms are used for solving localization problems in supply chains, vehicle routing problems, and assignment problems. The complexity of presented issues (TSP is known as NP-hard problem) limits the use of precise algorithms and implies the need to use heuristic algorithms. It should be noted that solutions generated by these algorithms for complex decision instances are sub-optimal solutions, but nonetheless it is accepted from the practical point of view.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących roli portów morskich i zintegrowanych centrów logistycznych w zarządzaniu procesami przepływu w Europie ładunków transportowanych w systemie intermodalnym, w tym kombinowanym. W ramach badań dokonano syntezy zagadnień związanych z transportem intermodalnym i kombinowanym w Europie, co pozwoliło na wskazanie cech wyróżniających ten system transportu ładunków. Przeprowadzono również analizę dotyczącą wachlarza usług dotyczących obsługi ładunków, środków transportu i intermodalnych jednostek transportowych (ITU) realizowanych zarówno w portach morskich, jak i w zintegrowanych centrach logistycznych. Wykorzystując zebrane w czasie badań informacje dotyczące portów morskich i centrów logistycznych, dokonano analizy ich zadań w obszarze budowania efektywności przepływu ładunków w procesach dostaw. Wyniki badań wykazały, że rozkład europejskiej sieci portów morskich i zintegrowanych centrów logistycznych, wpływając na kształtowanie jednolitego europejskiego obszaru transportu, oddziałuje na efektywność przepływów ładunków w Europie. Z kolei wachlarz usług dotyczący obsługi ładunków, środków transportu i ITU realizowanych w przestrzeni portów i centrów logistycznych jest składową procesów optymalizacji przepływu ładunków w sieciowym układzie łańcuchów dostaw przyczyniając się do powstawania logistycznej wartości dodanej w procesach zaopatrzenia i dystrybucji.
EN
The aim of the article is to present the results of research on the role of seaports and integrated logistics centers in the management processes the flow of cargo in Europe are transported in intermodal system, including combined. For this study was made the synthesis of issues related to intermodal transport and combined in Europe, which allowed to indicate the distinguishing features of this system of freight transport. Was also conducted an analysis regarding range of services for cargo, means of transport and intermodal transport units (ITU) in seaports and integrated logistics centers. Using collected during the research information on for seaports and logistics centers were analyzed their tasks in the area of the creation of the efficiency of cargo flows in the processes of supply. The results of the study showed that the system of European network for seaports and integrated logistics centers affecting the development of a single European transport area affects both on the development of efficiency of cargo flows in Europe. In turn their range of services for cargo, means of transport and ITU is a component of processes flow optimization goods in the supply chain network system by contributing to the creation of value-added logistics the processes in supply and distribution.
PL
Wstęp i cel: Budowa i wdrożenie systemu identyfikacji w łańcuchach dostaw pozwala mieć pewność co do bezpieczeństwa produktu (żywności), legalnie zebranych surowców (produktów z drewna znakiem FSC) lub biomasy produkowanej zgodnie z wymogami prawa krajowego. Te przykłady pokazują, jak szeroko stosowane są systemy śledzenia i identyfikacji produktu. Standaryzacja i rozpowszechnianie tych wymagań pozwala budować markę bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska produktów. Producenci, którzy zdecydują się na wdrożenie tego typu rozwiązań są bardziej konkurencyjni na rynku i są lepiej postrzegani przez klientów. Materiał i metody: Materiał bazuje na literaturze przedmiotu. Zastosowano metodę analizy. Wyniki: Standaryzacja i rozpowszechnianie tych wymagań pozwala budować markę bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska produktów. Producenci, którzy zdecydują się na wdrożenie tego typu rozwiązań są bardziej konkurencyjni na rynku i są lepiej postrzegani przez klientów. Systemy identyfikacji pozwalają również na lepsze nadzorowanie procesów produkcyjnych i logistycznych i właściwe dokonanie oceny ryzyka w tych dziedzinach. Koszt wdrożenia, w końcu, jest korzystny dla organizacji, które świadomie i z pełnym zaangażowaniem podejmują się realizacji takich systemów. Wnioski: Główną korzyścią z rozpowszechniania takich rozwiązań jest łatwość w uzyskaniu informacji o źródle pochodzenia produktu. Koszty wdrożenia są korzystne dla organizacji, które świadomie i z pełnym zaangażowaniem podejmują się realizacji takich systemów.
EN
Introduction and aim: Building and implementation of identification systems in supply chains allows you to be sure about the safety of the product (food), legally harvested raw materials (wood products with the FSC trademark) or biomass produced in accordance with the requirements of national law. These examples show how widely used are systems of tracking and traceability of the product. Standardization and dissemination of these requirements allows you to build brand of safe or environmentally friendly products. Producers who decide to implement this type of solutions are more competitive on the market and are better perceived by customers. Material and methods: Material is based on the right literature. Analytical method has been used. Results: Standardization and dissemination of these requirements allows you to build brand of safe or environmentally friendly products. Producers who decide to implement this type of solutions are more competitive on the market and are better perceived by customers. Such organizations also better supervise the production processes and logistics, as more properly make risk assessments in these areas. The costs of implementation, in the end, is profitable for organizations that consciously and with full commitment shall take to implement such systems. Conclusions: The main advantages of the dissemination of such solutions is the ease in obtaining information about the source of origin of the product. The costs of implementation, in the end, is profitable for organizations that consciously and with full commitment shall take to implement such systems.
PL
Zarządzanie współczesnym centrum logistycznym trudno wyobrazić sobie bez profesjonalnego narzędzia, jakim jest system informatyczny. Najczęściej za pomocą odpowiedniego oprogramowania wspierane jest zarządzanie łańcuchem dostaw, procesami magazynowymi, a także procesami planowania. Systemy informatyczne, które kojarzone są z branżą logistyczną, to między innymi dedykowane systemy ERP, MRP i SCM. Już ponad 70% dużych firm logistycznych posiada rozwiązanie klasy ERP. W przypadku średnich i małych przedsiębiorstw wskaźnik ten jest znacznie niższy i kształtuje się na poziomie odpowiednio około 30% i 10%. Systemy klasy ERP stają się więc powoli standardem w dużych przedsiębiorstwach logistycznych. Natomiast niewielka liczba średnich i małych firm, które wdrożyły oprogramowanie, spowodowana jest brakiem zapotrzebowania na tak bardzo rozbudowane systemy. Nie bez znaczenia jest również wysoka cena tego typu narzędzi.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.