Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 909

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  łańcuch dostaw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
1
Content available remote Znaczenie rurociągów NATO w łańcuchu dostaw paliw do wojsk
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja – z odniesieniem do historii budowy rurociągu pod kanałem La Manche – operacji „PLUTO” jako innowacyjnego elementu dostaw paliw na kontynent w ramach operacji oraz aktualnie funkcjonującego w Europie Środkowej wielonarodowego systemu rurociągów paliwowych NATO (CEPS – Central Europe Pipeline System) wraz z infrastrukturą (rafinerie, porty morskie, bazy paliwowe, bazy lotnicze i inne urządzenia). Nakreślono odpowiedzialność władz NATO za kreowanie polityki paliwowej w obszarze magazynowania i dystrybucji w ramach tego systemu. Zasadniczy człon artykułu dotyczy CEPS jako znaczącego elementu łańcucha dostaw paliw na lotniska wojskowe i cywilne oraz do składów paliwowych sił lądowych NATO, zmniejszającego tym samym koszty operacyjne w tytułu jego użytkowania.
EN
The purpose of this article is to present the history of the construction of the pipeline under the English Channel, operation „PLUTO” as an innovative element of fuel supplies to the continent as part of the „Overlord” operation and currently operating in Central Europe, the multinational NATO fuel pipeline system (CEPS – Central Europe Pipeline System) along with infrastructure (refineries, seaports, fuel depots, airbases, and other equipment). The responsibility of the NATO authorities for creating fuel policy in the field of storage and distribution under this system was outlined. The core part of the article concerns CEPS as a significant element of the fuel supply chain for military and civil aerodromes, as well as for fuel depots of NATO ground forces, thus reducing operating costs for its use.
EN
Blockchain is one of today’s most hyped themes and stands as a preeminent topic of the beginning of this century. It represents a myriad of technologies and devices that can be associated with many aspects of business reality. Linking it to supply chain, can be a formidable transformative force to address the bottom line by improved efficiency and traceability, as well as introducing greater differentiation and innovation. The aim of this article is to provide information on blockchain technology, especially in the context of supply chain management. The method of analysis of the literature and practices of companies that are leaders in the use of this technology was used. Main conclusions: blockchain can be used in the supply chain to improve material flows, strengthen the trust of business partners and secure transactions. However, there are still many barriers to implementing this technology in the supply chain, such as: economic conditions, technological limitations or legal regulations.
PL
Technologia blockchain jest obecnie jednym z najbardziej rozwojowych narzędzi wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstw. Oferuje liczne możliwości, które można powiązać z poszczególnymi aspektami rzeczywistości biznesowej. Skorelowanie technologii blockchain z łańcuchem dostaw może być potężną siłą transformacyjną, umożliwiającą podniesienie jakości i poprawę wydajności procesów, a także asumptem do wprowadzania i rozwoju innowacji. Celem artykułu jest zidentyfikowanie obszarów, w których blockchain może wspierać łańcuchy dostaw. Zastosowano metodę analizy literatury przedmiotu oraz praktyk firm, które są liderami w wykorzystywaniu rzeczonej technologii. Główne wnioski: technologię blockchain można wykorzystać w łańcuchu dostaw, m.in. do usprawnienia przepływów materiałów, wzmocnienia zaufania partnerów biznesowych oraz zabezpieczenia transakcji. Nadal jednak istnieje wiele barier we wdrażaniu tej technologii, np. uwarunkowania ekonomiczne, ograniczenia technologiczne czy regulacje prawne.
EN
The aim of the article is to present the theoretical basis of contract management as part of the purchasing process. Based on the synthesis of literature, industry reports and own research, the author attempted to explain the essence and functions of contract management, referring to the achievements of social and economic sciences. Main conclusions: understanding the legal and economic aspects of contracts and ways to improve the organization’s activities can be the key to streamlining the contracting process. Companies perceive contracts more as a control tool and do not focus on the development function of contract management when it comes to relations with business partners.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznych podstaw zarządzania kontraktami jako elementu procesu zakupowego. Na podstawie syntezy literatury oraz raportów branżowych autor podjął próbę wyjaśnienia istoty i funkcji zarządzania kontraktami, odnosząc się do dorobku nauk społecznych i ekonomicznych. Główne wnioski: zrozumienie aspektów prawnych i ekonomicznych kontraktów oraz sposobów doskonalenia działań organizacji może być kluczem do usprawniania procesu kontraktowania. Przedsiębiorstwa postrzegają kontrakty jako narzędzie kontroli, nie skupiając się na rozwojowej funkcji zarządzania kontraktami, jeśli chodzi o relacje z partnerami handlowymi.
4
Content available Quality control in dairy supply chain management
EN
The main objective of the article is to study the prospects and opportunities for improving the efficiency of dairy supply chain management through the implementation of the supply chain quality integration (SCQI) model. The study is performed on data collected from three dairy companies: Agroindustrial Company Adal (Kazakhstan), Dean Foods (USA) and Hochwald (Germany). A methodological approach to the evaluation of the vector length is proposed to measure the effectiveness of SCQI model implementation. Three alternative scenarios for the implementation of SCQI are proposed. For Dean Foods, a focus on integration with suppliers is suggested. Hochwald, in turn, should improve its supply chain efficiency via internal integration, while Adal is proposed to improve its value creation effectiveness for consumers. Effectiveness evaluation of the implied supply chain optimization alternatives for Adal, Dean Foods, and Hochwald was carried out by determining the efficiency vector of a supply chain.
PL
Głównym celem tego artykułu jest zbadanie perspektyw i możliwości poprawy wydajności zarządzania łańcuchem dostaw mleka poprzez wdrożenie modelu integracji jakości łańcucha dostaw (SCQI). Badanie zostało przeprowadzone na danych zebranych od trzech firm mleczarskich: Agroindustrial Company Adal (Kazachstan), Dean Foods (USA) i Hochwald (Niemcy). Proponowane jest metodologiczne podejście do oceny długości wektora do pomiaru skuteczności wdrożenia modelu SCQI. Zaproponowano trzy alternatywne scenariusze wdrożenia SCQI. W przypadku Dean Foods sugerowane jest skupienie się na integracji z dostawcami. Z kolei Hochwald powinien poprawić efektywność łańcucha dostaw poprzez integrację wewnętrzną, podczas gdy Adal proponuje poprawę efektywności tworzenia wartości dla konsumentów. Ocena skuteczności sugerowanych alternatyw optymalizacji łańcucha dostaw dla Adal, Dean Foods i Hochwald została przeprowadzona poprzez określenie wektora wydajności łańcucha dostaw.
5
Content available remote Druk 3D a walka z koronawirusem
PL
W związku z COVID-19 na całym świecie uaktywniły się firmy i entuzjaści związani z drukiem 3D, którzy wykorzystują jego zalety w walce z epidemią. Nie tylko wykonują oni niezbędne przedmioty, lecz również koordynują wysiłki wytwórców i łączą ich z potrzebującymi. Drukowanie trójwymiarowe może również przyczynić się do zastąpienia zerwanych przez pandemię łańcuchów dostaw.
EN
The goal of this paper is to assess the current trends in research on food waste management innovations in social sciences and mapping them. To achieve this, 107 articles were extracted from the Web of Science database with the keywords food waste and innovations/technologies. Then, we grouped them in accordance with part of supply chain they concern and type of innovation they propose. We identified that the majority of the innovations concern the final stages of the food supply chain. It makes them more suitable for developed countries, where the wastage is the greatest in this phase of production. It also indicates a research gap in waste-reduction technologies in the initial stages of the food supply chain. Improvements in this field may be particularly beneficial from the food security point of view, because countries suffering from food shortages waste most of their supplies in the early stages of production.
PL
Celem niniejszego opracowania jest ocena aktualnych trendów w badaniach społecznych, poruszających kwestię innowacji w dziedzinie zarządzania produkcją żywności, wprowadzanych dla ograniczenia jej marnotrawstwa. Aby osiągnąć ten cel, z bazy danych Web of Science wyselekcjonowano 107 artykułów zawierających słowa kluczowe „marnotrastwo żywności” oraz „innowacje/technologie”. Następnie zaproponowane w nich rozwiązania pogrupowano zgodnie z etapami łańcucha dostaw, których dotyczyły oraz rodzajem innowacji. Ze stworzonej „mapy innowacji” wynika, że większość rozwiązań dotyczyło końcowych etapów łańcucha dostaw żywności. Sprawia to, że są one bardziej przydatne dla krajów rozwiniętych, w których marnotrawstwo jest największe w tej fazie produkcji. Wskazuje to również na lukę badawczą w technologiach redukcji odpadów na początkowych etapach łańcucha dostaw żywności. Usprawnienia w tym obszarze mogą być szczególnie korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ kraje cierpiące na niedobory żywności marnują większość swoich zasobów właśnie na wczesnych etapach produkcji.
PL
Niewątpliwie menedżerowie w swoich bieżących aktywnościach powinni brać pod uwagę, że konkretne zagrożenia dla celów biznesowych mogą wystąpić. Powinni również wyciągać wnioski z tego, co już się zdarzyło.
PL
Cyfryzacja, przejrzystość danych i presja kosztowa to 3 główne trendy zidentyfikowane w najnowszym raporcie „Trends and Strategies in Logistics and Supply Chain Management”, który w czerwcu br. został udostępniony społeczności logistyków. Zaskoczenie? Z pewnością nie opinie badanych potwierdzają formułowane w ostatnim czasie opinie wielu ekspertów. Ważniejszą konkluzją z lektury opracowania jest rosnący stopień niepewności, ponieważ aż 9 spośród 14 analizowanych trendów jest związanych z oddziaływaniem czynników zewnętrznych, a więc niezależnych od starań samych logistyków, rozwiązujących skomplikowane problemy wewnątrz przedsiębiorstw. Okazuje się, że coraz większym wyzwaniem jest pokonywanie różnego rodzaju barier, na które mają oni coraz mniejszy wpływ.
PL
Koronawirus mocno wpłynął na rozwój segmentu B2C w branży KEP i znacznie przyspieszył rozwój e-commerce w Polsce.
PL
Kapituła Nagrody PTL wyróżniła przedsiębiorstwo Müller - Die lila Logistik Polska Sp. z o.o., które wdrożyło projekt pn. „COS - CONTAINERS OPTIMIZATION SYSTEM” - platformę, pozwalającą na wdrożenie w łańcuchu dostaw jak najbardziej efektywnego zarządzania przepływem opakowań zwrotnych oraz cyfryzacji wszystkich czynności związanych z tymi procesami. Rozmowę o projekcie z Januszem Bielówką - Dyrektorem Operacyjnym, Tomaszem Skulskim - Project Managerem oraz Wojciechem Krzystankiem - COS System Project Managerem przeprowadzili członkowie Zarządu PTL: Prof. AMS, dr hab. Mariusz Jedliński (Akademia Morska w Szczecinie) oraz Prof. UG, dr hab. Cezary Mańkowski (Uniwersytet Gdański).
PL
W InstaFreight rozpoczęliśmy swoją działalność w 2016 roku oferując cyfrową spedycję. Od początków działalności przykładaliśmy dużą wagę do danych, aby móc oferować najlepszy możliwy serwis. Współpracując z wieloma firmami przy ich kompleksowych systemach łańcuchów dostaw oraz wydajnemu gromadzeniu danych i ich analizie, zauważyliśmy potencjał wykraczający poza zwykłą spedycję. Tak powstała usługa Transport Management - serwisu, który jest w stanie wprowadzić nawet do 25% oszczędności kosztów transportowych.
PL
Rynek e-commerce dynamicznie się rozwija. Z roku na rok generuje coraz większe zyski. Raport opublikowany w 2017 roku przez Deloitte pt. „Digitalizacja rynku B2B” wskazuje, że wartość rynku e-commerce dla B2B w 2020 roku w Polsce może wynieść nawet 344 mld złotych. Tak dynamiczny rozwój wymaga jeszcze szybszych zmian w zakresie organizacji łańcucha dostaw.
PL
BLOCKCHAIN to "łancuch bloków danych", sposób zapisu informacji do bazy danych (np. transakcji), które ułożone są w postaci następujacych po sobie bloków. Każdy kolejny blok zawiera jednocześnie odniesienie do poprzedniego bloku, przez co tworzy sie nierozerwalny łancuch.
PL
W e-handlu nie wystarczy tylko sprzedawać dobre produkty, aby odnieść sukces. Trzeba jeszcze zadbać, aby sprzedany towar dotarł do klienta szybko, sprawnie i bezpiecznie. Lo-gistyka e-commerce kończy się dopiero z chwilą rozpakowania przesyłki, przymierzenia towaru, jego akceptacji, bądź zwrotu. Dlaczego ostatnia mila jest tak ważnym elementem łańcucha dostaw?
PL
Era cyfryzacji dotarła do branży logistycznej. Czy organizacja transportu drogowego w Eu-ropie może wyglądać inaczej? Jak zoptymalizować cały proces łańcucha dostaw? Na te i inne pytania odpowiedział Krzysztof Dwornik, General Manager Poland z InstaFreight.
PL
Jeszcze kilka lat temu transport w logistyce ograniczał się w praktyce do dosyć prostej koncepcji transportu ciężarowego, który poruszał się po drogach, wioząc na sobie palety. Przyjęcie towaru do magazynu i jego wydanie odbywało się według schematu, zwanego przez wielu „paleta weszła – paleta wyszła”. Po przyjęciu wózki widłowe odwoziły palety do regałów paletowych, a po wywołaniu zamówienia pobierały je z regałów i odwoziły do rampy. Dopiero dynamiczny rozwój handlu internetowego, rozwój omnichannel, a także modyfikacja jednostki zamówieniowej z poziomu palety do sztuki spowodowały, że transport musi nadążyć za zmianami w logistyce i rosnącymi oczekiwaniami klientów. Ponadto nie tylko w drodze do i z magazynu mamy do czynienia z transportem. Sam magazyn to teraz miejsce, w którym instalujemy niekiedy kilometry przenośników, sortery połączone ze stacjami pakującymi, sortery rozdzielające gotowe już paczki na poszczególne destynacje, a także autonomiczne roboty kompletujące i coboty, które pracują razem z ludźmi. Możemy sobie wyobrazić, że transport przyszłości, to bezosobowe przemieszczanie się towarów, począwszy od dostaw, aż po dostawę do klienta końcowego. Jak to możliwe? Spróbujmy odwzorować łańcuch dostaw w przyszłości (rys. 1.)
EN
Background: Supply chain management is the heart of any business, even for the franchise industry. A competitive supply chain is critical for the success of a franchising business in today’s world. There have been observations and reviews conducted to find out the trends and focuses seen in this area, in the previous studies. The aim of this paper is to set out the analysis on existing past studies on supply chain management in franchising. Methods: Using the Preferred Reporting Items for Systematics Review and Meta Analyzes (PRISMA) method, the analysis was performed using article data obtained from the Web of Science (WOS) and Scopus databases from year 2000 to 2020. Results: Forty-one articles were filtered through the final process, and the analysis was performed to see the patterns of article citation, the settings of previous study (country-based), and the fields of study. This study discovered ten themes on the field of study, namely channel management, supply chain coordination, corporate strategies, network relationship, logistic, production, closed-loop supply chain, distribution channel, industrial management and others. Conclusions: Several recommendations are made to provide guidance for future researchers to study these areas of supply chain management of franchising business.
PL
Wstęp: Zarządzanie łańcuchem dostaw jest określane jako serce biznesu, również w przypadku biznesu opartego na systemie franczyzy. Konkurencyjny łańcuch dostaw jest krytyczny dla osiągnięcia sukcesu. Istnieje wiele badań poświęconych wyszukiwaniu trendów w tym obszarze. Celem pracy jest analiza badań w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw biznesu opartego na fanczyzie. Metody: Wykonano analizę danych z prac opublikowanych w WOS (Web of Science) oraz bazie Scopus w okresie 2000 do 2020, używając w tym celu metody PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematics Review and Meta Analyzes). Wyniki: Finalnie zostało wyselekcjonowanych 41 prac, które zostały poddane szczegółowej analizie w celu określenia wzorów cytowań prac, wcześniejszych badań w stosunku do prezentowanych w badanych pracach oraz obszarów badań. Ustalono 10 tematów obszarów badawczych, a mianowicie: zarządzanie kanałami, koordynacja łańcucha dostaw, strategie korporacyjne, zależności sieciowe, logistyka, produkcja, pętla łańcucha dostaw, kanały dystrybucji, zarządzanie przemysłowe i inne. Wnioski: Stworzono kilka rekomendacji, które powinny być wytycznymi dla dalszych badań dla naukowców zajmujących się zarządzaniem łańcuchem dostaw dla biznesu opartego na fanczyzie.
EN
Background: In the current economic scenarios, characterized by high competitiveness and disruption in supply chains, the latent need to optimize costs and customer service has been promoted, placing inventories as a critical area with high potential to implement improvements in companies. Appropriate inventory management leads to positive effects on logistics performance indices. In economic terms, about 15% of logistics costs are attributed to warehousing operations. With a practical approach, using a case study in a company in the food sector, this article proposes an inventory classification method with qualitative and quantitative variables, using data mining techniques, categorizing the materials using variables such as picking frequency, consumption rates and qualitative characteristics regarding their handling in the warehouse. The proposed model also integrates the classification of materials with techniques for locating facilities, to support decision-making on inventory management and storage operations. Methods: This article uses a method based on the Partitioning Around Medoids algorithm that includes, in an innovative way, the application of a strategy for the location of the optimal picking point based on the cluster classification considering the qualitative and quantitative factors that represent the most significant impact or priority for inventory management in the company. Results: The results obtained with this model, improve the routes of distributed materials based on the identification of their characteristics such as the frequency of collection and handling of materials, allowing to reorganize and increase the storage capacity of the different SKUs, passing from a classification by families to a cluster classification. Furthermore, the results support decision-making on storage capacity, allowing the space required by the materials that make up the different clusters to be identified. Conclusions: This article provides an approach to improving decision-making for inventory management, showing a proposal for a warehouse distribution design with data mining techniques, which use indicators and key attributes for operational performance for a case study in a company. The use of data mining techniques such as PAM clustering makes it possible to group the inventory into different clusters considering both qualitative and quantitative factors. The clustering proposal with PAM offers a more realistic approach to the problem of inventory management, where factors as diverse as time and capacities must be considered, to the types and handling that must be had with the materials inside the warehouse.
PL
Wstęp: W obecnych warunkach ekonomicznych, charakteryzujących się wysoką konkurencyjnością i nieprzewidywalnością działalności w obrębie łańcucha dostaw, istotne jest dążenia do optymalizacji kosztów i poprawy poziomu obsługi klientów, poprzez prawidłowe zarządzanie zapasem, jako czynnikiem kluczowym. Właściwe zarządzanie zapasami prowadzi do pozytywnych wpływów na wyniki logistyczne. W ujęciu ekonomicznym, około 15% kosztów logistycznych jest związane z operacjami magazynowymi. Poprzez zastosowanie studium przypadku z branży spożywczej, w pracy proponowana jest metoda klasyfikacji zapasów z zmiennymi jakościowymi i ilościowymi, przy zastosowaniu technik eksploracji danych, kategoryzując materiały przy użyciu zmiennych takich jak częstotliwość pobrań, poziom konsumpcji, jak i charakterystyki jakościowe związane z operacjami magazynowymi. Proponowany model łączy klasyfikację materiałową z technikami lokalizacyjnymi w celu ułatwienia procesu decyzyjnego w obszarze zarządzania zapasem oraz operacji magazynowych. Metody: Zastosowana metoda opiera się na algorytmie Partitioning Around Medoids, który w innowacyjny sposób, stosuje strategię lokalizacji optymalnego punktu poboru w oparciu o klasyfikację klastrową, uwzględniając jakościowe jak i ilościowe czynniki, mające duży wpływ na określanie priorytetów w zarządzaniu zapasem w przedsiębiorstwie. Wyniki: Uzyskane wyniki poprawiają marszruty dystrybuowanych materiałów w oparciu o identyfikację ich charakterystyk takich jak częstotliwość pobrań i handlingu, pozwalając na reorganizację i wzrost pojemności magazynowej różnych indeksów materiałowych, przechodząc z klasyfikacji na podstawie rodzin do klasyfikacji opartej na klusterze. Dodatkowo, wyniki wspomagają proces decyzyjny związany ze zdolnościami magazynowymi, umożliwiając identyfikację na najniższym poziomie miejsca magazynowego. Wnioski: Praca prezentuje podejście do poprawy procesu decyzyjnego w zarządzaniu zapasem poprzez propozycję projektu magazynu w oparciu o techniki eksploracji danych, które stosują mierniki i wskaźniki działań operacyjnych. Zastosowanie technik eksploracji danych takich jak klustrowanie PAM umożliwia grupowanie zapasów przy uwzględnieniu różnych czynników jakościowych i ilościowych. Proponowana metod PAM umożliwia bardziej realistyczne podejście do problemów zarządzania zapasem, gdzie muszą być uwzględnione tak różne czynniki jak czas czy zdolności oraz typu operacji magazynowych.
19
Content available Blockchain and supply chain sustainability
EN
Background: Supply chain sustainability is a central concern of most organizations. The main objective of sustainable supply chains is to create and maintain long term economic, social, and environmental value for all stakeholders involved in delivering products and services to markets. As sustainability constitutes one of the critical drivers of innovation, the recent emergence of blockchain technology typifies the disruptive impact of digital innovation on supply chain sustainability. Blockchain is a foundational technology that poses a shift in the development of supply chain sustainability. Methods: Despite the increasing importance of blockchain in improving supply chain efficiencies and bringing societal changes, research investigating its potentialities from the lens of sustainability is scarce. Therefore, the primary goal of this paper is to fill this knowledge gap and synthesize the literature from leading journals on the topic of blockchain and its relation to supply chain sustainability. Papers were collected from different scientific databases and carefully analyzed. The possibilities of blockchains are identified and classified according to the triple bottom line framework, namely the economic, social, and environmental dimensions of sustainability. Results and conclusions: The majority of studies focused on the economic implications of blockchains on supply chains. The sustainable economic aspects of the technology identified in the reviewed literature are mostly the transformational potentials of blockchains and their capabilities to drive new disintermediated business models, higher operational efficiencies, cost advantages, and additional sources of value creation. The social empowerment of supply chains is found through the ability of blockchain to create trustful relationships among supply chain partners, increase food safety, support humanitarian logistics, and promote social equity. Moreover, firms attempting to move forward in their environmental policies and strategies can use blockchain to extend their efforts to improve their environmental practices across the supply chain, reduce the strain on energy and natural resources, and offer environmentally friendly products.
PL
Wstęp: Zrównoważoność łańcucha dostaw leży w centrum zainteresowania większości organizacji. Głównym celem zrównoważonych łańcuchów dostaw jest stworzenie i utrzymanie długoterminowych ekonomicznych, socjalnych i ekologicznych zysków dla wszystkich akcjonariuszy w trakcie dostaw produktów i usług na rynek. Rozwój zrównoważony wydaje się być jednym z krytycznych czynników innowacyjności, ostatnio pojawiające się technologie blockchain mają istotny wpływ na zrównoważoność łańcuchów dostaw. Blockchain jest technologią, która może istotnie przyczynić się do rozwoju zrównoważonego łańcucha dostaw. Metody: Pomimo rosnącego zainteresowania znaczenie blockchainu dla poprawy efektywności łańcuchów dostaw, istnieje bardzo mało badań i publikacji na ten temat. Dlatego ten celem tej pracy było wypełnienie istniejącej luki i stworzeni syntezy literatury naukowej na blockchain oraz jego relacji ze zrównoważonym łańcuchem dostaw. Prace badawcze były uzyskane z różnych baz publikacyjnych i poddane wnikliwej analizie. Możliwości wynikające ze stosowania blockchain zostały zidentyfikowane i sklasyfikowane w odniesienie do wymiaru ekonomicznego, socjalnego, środowiskowego oraz rozwoju zrównoważonego. Wyniki i wnioski: Większość prac badawczych skupia się na ekonomicznych wpływach blockchainu na łańcuch dostaw. Zrównoważone ekonomiczne aspekty technologii zidentyfikowane w badanej literaturze głównie dotyczą możliwości transformacji przez blockchain oraz możliwości zmiany modelu biznesowego, zwiększenie efektywności operacyjne, korzyści kosztowych oraz dodatkowych źródeł finansowania. Zalety socjalne łańcuchów dostaw są widziane głównie w możliwości stworzenie zaufanych relacji między partnerami biznesowymi, wzroście bezpieczeństwa żywności, wspomożeniu logistyki humanitarnej oraz promocji równości socjalnej. Jednocześnie firmy starają się zmienić swoją politykę środowiskową używając blockchainu dla zwiększenie swoich praktyk ekologicznych w obrębie łańcuchów dostaw, redukcję zużycia energii i zasobów naturalnych oraz wprowadzenie produktów przyjaznych środowisku.
PL
Łańcuchy dostaw są organizacjami złożonymi i pełnymi paradoksów, które można rozumieć na różne sposoby. Stąd wiele koncepcji związanych z kształtowaniem i funkcjonowaniem łańcuchów dostaw wywodzi się z określonych metafor. Niektóre z nich prowadzą do znanych sposobów myślenia, inne natomiast sprzyjają rozwijaniu nowych poglądów i interpretacji łańcucha dostaw. Jedne mogą odnosić się do całej organizacji, podczas gdy inne mogą uwypuklać pewien jej komponent lub dotyczyć określonego aspektu funkcjonowania. Metafory mogą być również użytecznym instrumentem poznania złożonej i wieloaspektowej problematyki rezylientnego łańcucha dostaw, czyli takiego, który zachowuje ciągłość operacyjną dzięki umiejętności radzenia sobie z niepewnością, a więc odznacza się zdolnością do osiągania nowego stanu w wyniku wystąpienia zakłóceń. W artykule podjęto próbę rozpoznania mechanizmu funkcjonowania rezylientnego łańcucha dostaw, wykorzystując podejście multimetaforyczne. W tym celu posłużono się metaforami charakterystycznymi dla paradygmatu neopozytywistycznego. W dalszej części artykułu zaprezentowano płaszczyzny interpretacyjne rezylientnych łańcuchów dostaw, przedstawiono rolę metafor w objaśnianiu rzeczywistości organizacyjnej, a następnie wyjaśniono poszczególne fragmenty rzeczywistości rezylientnego łańcucha dostaw przez pryzmat metafory organizacji jako organizmu, przepływu i transformacji, struktury dyssypatywnej oraz mózgu.
EN
Supply chains are complex structures full of paradoxes that can be understood in different ways. Thus, many concepts related to supply chain formation and operation originate from specific metaphors. Some of them lead to well-known ways of thinking, whereas others contribute to the development of new ideas and interpretations of supply chain. Certain metaphors may refer to an entire organization, while others may emphasize one of its components, or concern a specific operational aspect. Metaphors may also be a useful instrument for learning about complex and multi-dimensional problems of resilient supply chain, i.e. supply chain that maintains operational continuity thanks to its ability to handle uncertainty, and thus is characterised by the capability of achieving a new status in consequence of disruptions. The paper attempts to identify the operational mechanism of resilient supply chain, using the multi- metaphor approach. For this purpose, metaphors characteristic for the neopositivist paradigm were applied. Following the summary, the paper depicts the interpretative fields of resilient supply chains, the role of metaphors in explaining the organizational reality, and then explains particular elements of reality of a resilient supply chain through the metaphor of organization as an organism, flux and transformation, dissipative structure and brain.
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.