Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 122
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 1 12-15
PL Sygnalizator dźwiękowy montowany na przejściach dla pieszych ma ułatwiać osobom z upośledzonym narządem wzroku bezpieczne korzystanie z przejść. Emitowany sygnał dźwiękowy musi być słyszalny. Gdy zmniejsza się poziom hałasu komunikacyjnego, sygnalizator może stać się dla okolicznych mieszkańców źród[...]
EN Audible pedestrian signalling device installed at pedestrian crossings is supposed to advise blind people whether it is safe to safely cross the street. The signal it emits should be clearly audible. Decrease in level of the traffic noise may render audible pedestrian signal too loud to inhabitants [...]
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 7/8 38-41
PL Sygnalizator dźwiękowy montowany na przejściach dla pieszych ma ułatwiać osobom z upośledzonym narządem wzroku bezpieczne korzystanie z przejść dla pieszych. Emitowany sygnał dźwiękowy musi być słyszalny. Gdy zmniejsza się poziom hałasu komunikacyjnego, sygnalizator może stać się dla okolicznych mie[...]
EN An audible pedestrian signal device on a crosswalk advises people with visual impairment when to cross safely. The signal should be clearly audible. A decrease in the level of traffic noise may render the signal too loud for inhabitants living near the crosswalk. The application of an adaptive audib[...]
3
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 7/8 35-37
PL Możliwość lokalizacji przestrzennej źródeł dźwięku jest ważnym elementem bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy pozwalającą na określenie odległości od miejsc oraz kierunku, z którego dochodzi dźwięk. W przypadku osób niedosłyszących możliwość właściwej lokalizacji źródeł dźwięku jest w poważny[...]
EN The ability to spatially localize sound sources is an important element of human safety in the occupational environment; it makes people able to determine the distance between places and the direction of sound. Such ability is vastly reduced for people with a hearing dysfunction. One method for impr[...]
4
100%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
EN This article deals with social and ideological aspects ofthe attempts that were made at constructing an organizational structure of the scientific management in Poland in the 1920s. The author points out both the elements of continuity within the value system of the Polish intellectuals and science,[...]
5
100%
Mechanik
2006 R. 79, nr 11 930-931
PL Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych układu konstrukcyjnego maszyny o kinematyce równoległej. Dotyczą one identyfikacji przemieszczeń jej platformy roboczej w trakcie realizacji zadanej trajektorii ruchu. Analizy prowadzono z wykorzystaniem oprogramowania do symulacji metodą układów wiel[...]
6
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2015 nr 3 8-11
PL Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazdy, aby uzyskać status pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym, muszą emitować sygnał uprzywilejowania, tzn. jednocześnie emitować sygnał świetlny i dźwiękowy. Dla uczestników ruchu drogowego dźwiękowy sygnał uprzywilejowania jest istot[...]
EN According to the Highway Code an on-road authorized emergency vehicle should emit visual and audible signals at the same time. While for road users, an audible warning signal provides important information and its A-weighted sound pressure level is acceptable, it is a source of annoying noise to the[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe AON
2000 nr 4(41) 90-102
EN This study is the continuation of considerations included in the article entitled “The Concept of Logistic Units Integrated Command on Brigade and Division Level - Part 1”. The article shows the organisation of work of division logistic units’ integrated command, i.e. logistic regiment command on co[...]
8
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2014 nr 8 10-14
PL Ochronniki słuchu należą do najpowszechniej stosowanych środków ograniczania narażenia na hałas na stanowiskach pracy. Popularne pasywne ochronniki słuchu, jak większość pasywnych rozwiązań, charakteryzują się małym tłumieniem w zakresie niskich częstotliwości akustycznych. Powoduje to, że pracownic[...]
EN Hearing protectors are the most common solutions for reducing noise exposure at workstations. Commonly used passwe hearing protectors, like most passive solutions, are characterized by low attenuation in the low frequencies. That is why workers are not always properly protected against low-frequency[...]
9
100%
Journal of Theoretical and Applied Computer Science
EN One source of EEG data quality deterioration is noise. The others are artifacts, such as the eye blinking, oculogyration, heart beat, or muscle activity. All these factors mentioned above contribute to the disappointing and poor quality of EEG signals. There are some solutions which allow increase o[...]
10
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule porównano pięć popularnych algorytmów z rodziny analizy składowych niezależnych. Algorytmy porównywane były pod kątem wydajności dla trzech oraz siedmiu sygnałów wejściowych. Badano również jak czas działania algorytmu oraz zwiększenie liczby składowych wejściowych wpływa na dokładność se[...]
EN The aim of this paper is to compare five algorithms for Independent Component Analysis. The algorithms are compared with regard to performance for separating three and seven input signals. It also examined how time and number of independent components affect on separation precision. Professional sou[...]
11
100%
Archives of Acoustics
EN In 2011, over 520 thousand persons worked in hazardous conditions (according to the GUS). Among hazardous factors related to working environment noise was found to be the most common one, threatening 199,6 thousand people (52.9% threats-per-persons related to working environment). The prevalence of [...]
12
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2013 nr 5 22-26
PL Z analizy danych GUS z 2011 roku prawie 53% wszystkich osobo zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy związanych było z hałasem, a ponad 199 tys. osób pracowało w obecności hałasu przekraczającego dopuszczalne wartości NDN. Także prowadzone badania wykazały, ze z powodu niedostatecznej wiedzy o spo[...]
EN In 2011, over 520,000 persons worked in hazardous conditions (according to the Central Statistical Office, GUS). Noise was found to be the most common threat, with over 199,000 persons exposed to it. Due to the lack of knowledge on the proper use of hearing protectors, effective noise exposure in th[...]
13
100%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
EN The paper deals with the issue of Polish intelligentsia in the inter-war period 1918-1939). In the introduction, the author presents various approaches that can be adopted in investigating this problem, approaches that focus on the analysis of the social awareness of that social stratum and on its t[...]
14
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 2 11-13
PL Sygnały dźwiękowe nadawane przez znajdujący się w ruchu pojazd uprzywilejowany to istotna grupa sygnałów ostrzegawczych. Spełnienie roli informacyjnej sygnału wymaga odpowiedniej słyszalności i rozpoznawalności, co w warunkach ruchu drogowego możliwe jest jedynie przez emitowanie sygnału o odpowiedn[...]
EN Audible devices for privileged motor vehicles are a very important group of warning devices. In road traffic audible warning devices, from the point of view of perception, should be loud. However a high sound pressure level of a warning device may be too noisy for drivers of privileged motor vehicle[...]
15
100%
Zeszyty Naukowe AON
2000 nr 1(38) 150-163
EN The article deals with the concept of organisation of logistic units integrated command on brigade and division level that should be carried out by a logistic regiment command. The command tasks have been presented on the background of activities performed by division’s logistics of planning - G 4 i[...]
16
100%
Zeszyty Naukowe AON
1998 nr 4(33) 187-208
EN Adapting the system of the forces logistic support command in the Polish Republic Armed Forces to NATO structures and procedures will require achieving compatibility and interoperability with the developments used in this area in NATO leading armies (USA, Germany, Great Britain). Achieving this leve[...]
17
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2014 Vol. 20, No. 3 515--523
EN Warning signals generated by sirens of authorized emergency vehicles should be audible and recognizable to all road users. Currently, there is no legislation in Poland defining sound pressure levels (SPLs) of audible warning signals generated by sirens of authorized emergency vehicles. Measured A-we[...]
18
100%
Zeszyty Naukowe AON
2001 nr 1(42) 35-46
EN Introducing a new forces command system into the Polish Armed Forces resulting from our NATO membership and changes in operational, tactical and logistic conditions to carry out Land Forces' operations brought out new challenges for logistic command system. The article tries to characterise land for[...]
19
100%
Inżynieria i Budownictwo
2014 R. 70, nr 9 523--528
PL Przedstawiono wyniki obliczeń liczby tłumienia drgań wysokiego komina przemysłowego na podstawie pomiarów przemieszczeń w płaszczyźnie poziomej spowodowanych słabymi podmuchami wiatru. Pomiary wykonano techniką satelitarną GPS, a obliczenia – metodą losowego dekrementu. Omówiono podstawy teoretyczne[...]
EN In this paper, the calculation results of the vibrations damping ratio of the tall industrial chimney based on the measurements of horizontal displacements due to weak wind are presented. The measurements are made by using GPS technology. The calculations are made by Random Decrement Method. The the[...]
20
100%
Przegląd Komunikacyjny
2013 Nr 4 6--10
PL Sygnały dźwiękowe generowane przez pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym powinny być słyszalne i rozpoznawalne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Sygnały te docierając do wnętrza pojazdu uprzywilejowanego są hałasem, którego poziom może przekraczać 90 dB. Tak wysoki poziom ciśnienia akus[...]
EN Acoustic warning signal generated by privileged vehicles should be loud enough to be well recognized in the road traffic. The high pressure level of the warning signal makes it a harmful noise for the crew of the privileged vehicle. As results of tests show, can achieve values inside the vehicle wit[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last