Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fundamenta Informaticae
EN In the last few years Vector Quantisation has become an important technique in speech and image compression and recognition. The jump from one dimension to the multiple ones allows wealth of new ideas, concepts, techniques and applications. In this paper there is enclosed a desription of vector qua[...]
2
100%
Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki
1999 nr 6 17-20
3
100%
Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki
1999 nr 7/8 26-30
4
100%
Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki
1999 nr 9 9-13
5
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W referacie przedstawiono racje za opracowaniem i wprowadzeniem nowego, opartego na zdobyczach technologii informacyjnej, modelu kształcenia studentów w zakresie metrologii. W dalszej części opisano model edukacyjny bazujący na wykorzystaniu komputera, technik multimedialnych oraz dostępu do Interne[...]
EN The article gives a review of reasons for developing and adopting a new web-based model of teaching in the field of Instrumentation & Measurement. That is followed by a description of the Internet and multimedia - based educational model. Then follows a description of the structure and tools of the [...]
6
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Mniej lub bardziej zaawansowane algorytmy cyfrowego przetwarzania i analizy sygnałów stanowią nieodłączną część modułów programowych każdego wirtualnego przyrządu pomiarowego. W związku z tym więk-szość narzędziowych programów przeznaczonych do projektowania wirtualnych przyrządów pomiarowych, wypos[...]
EN Digital signal processing algorithms are attached to software modules of many virtual instruments. So that, all available software tools, which help to design virtual instruments, are equipped with libraries implementing digital signal processing functions. Function panels or graphical modules relat[...]
7
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 5 515-520
PL Powszechnie wiadomo, że tradycyjna analiza częstotliwościowa nie nadaje się do obserwacji właściwości sygnałów niestacjonarnych. Rozdzielczość czasowa analizy dokonanej z pomocą tradycyjnej transformaty Fouriera, nie jest zadowalająca. Wymagana jest tutaj analiza wykorzystująca łączne czasowo-często[...]
EN Traditional frequency analysis is not appropriate for the observation of properties of non-stationary signals. It is for the fact that the time resolution of the Fourier series representation is not very good. Thus, there is a need for an analysis implementing the joint time-frequency signal represe[...]
8
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 6 646-652
PL Cechą charakterystyczną analizy falkowej jest to, że związane z nią funkcje falkowe są dobrze zlokalizowane w czasie (przestrzeni) i jednocześnie dobrze opisują sygnał w dziedzinie częstotliwości, ściśle biorąc tzw. skali. Ponadto w odróżnieniu od funkcji sinus i cosinus, które definiują unikalną tr[...]
EN What makes the wavelet analysis interesting is that individual wavelet functions are quite localized in time scale (or space) and simultaneously in frequency (or characteristic scale). Unlike sine and cosine, which define a unique Fourier transform, there is not one single unique set of wavelets. In[...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 4 391-396
PL W artykule zamieszczono przyjazny dla czytelnika opis działań prowadzących do efektu jaki stanowi analiza widmowa sygnałów. Punktem wyjścia do tego opisu jest ciągła (całkowa) transformata Fouriera. Etap końcowy stanowi algorytm szybkiej transformaty Fouriera. Duży nacisk położony został na aspekty [...]
EN The article presents, in a user friendly way, the set of operations that lead to the final effect called spectral analysis. The starting point is established by continuous (integral) Fourier transform. Fast Fourier Transform algorithm constitutes the closing stage. The special emphasis is put on the[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2004 nr 4 627-634
PL Rozwój technologii informacyjnej stawia przed nami trudne wyzwania, ale też technologia ta wyposaża nas w nowe i nieznane do tej pory narzędzia, które już wykazują wielką przydatność w procesie kształcenia. Komputer i Internet stają się niezastąpionymi narzędziami pracy wykładowcy i studenta. Płyty [...]
EN ICT - Information and communication technology is the source of the new tasks for the people, but at the same time it equips them in the new, sometimes unknown, tools which can be very helpful in the area of education process. Computer and the Internet are the irreplacea6le tools for both, the lectu[...]
11
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 4 352-354
PL W artykule przedstawiono system BCI umożliwiający sterowanie awatarem w wirtualnym świecie gry Second Life z wykorzystaniem potencjału mózgowego P300. Do budowy systemu autorzy wykorzystali ogólnodostępne oprogramowanie BCI2000 oraz własne oprogramowanie umożliwiające sterowanie zewnętrzną aplikacją[...]
EN In the paper there is presented a BCI system which enables control of avatar movement in the virtual world of the Second Life game. The system consists of two PCs connected via LAN. On the first computer the BCI200 system was launched with a modified Dochin board (Fig. 5). The interface enables choo[...]
12
51%
Metrology and Measurement Systems
EN In the last decade of the XX-th century, several academic centers have launched intensive research programs on the brain-computer interface (BCI). The current state of research allows to use certain properties of electromagnetic waves (brain activity) produced by brain neurons, measured using electr[...]
13
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 10 263-265
PL W artykule przedstawiono aplikację do samodzielnego treningu umysłu z wykorzystaniem neurofeedbacku. Aplikacja została stworzona w środowisku LabVIEW, z użyciem otwartej platformy BCI2000. Najważniejsze części aplikacji to: moduł zbierania danych oraz moduł przetwarzania sygnału EEG przy użyciu szyb[...]
EN This paper presents an application for self-training of the mind with the use of neurofeedback. The application was developed in LabVIEW environment, using the open BCI2000 platform. The most important parts of the application are data acquisition module and EEG signal processing module implementing[...]
14
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 9a 142-144
PL Interfejsy BCI umożliwiają bezpośrednią komunikację pomiędzy mózgiem a komputerem. Założeniem autorów jest próba rozpoznania (klasyfikacja) jednosekundowego zapisu sygnału EEG skojarzonego z wykonywaniem przez osobę pewnego zadania myślowego. Podczas przeprowadzania eksperymentów okazało się, że na [...]
EN BCI interfaces allow direct communication between the brain and the computer. The author's idea is to try to identify (classify) one-second windows of EEG signal associated with doing by a person a certain mental task. During the experiments it turned out that the classification process is highly in[...]
15
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zadaniem interfejsu mózg-komputer (Brain-Computer Interface: BCI) jest umożliwienie osobom sparaliżowanym komunikacji z otoczeniem. W tym zakresie, systemy BCI umożliwiają przetworzenie "myśli" na proces sterowania urządzeniami zewnętrznymi takimi jak protezy czy wózki inwalidzkie. Opisane w artykul[...]
EN The main purpose of a brain-computer interface (BCI) is to allow paralyzed people to communicate with the environment. Currently, the proposed BCI systems of this type are able to process "thoughts" in order to control external devices such as prostheses or wheelchairs. The article presents results [...]
16
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 9a 187-189
PL Głównym zadaniem systemu BCI jest odczytanie sygnałów generowanych przez neurony mózgowe. Do efektywnego działania interfejsu mózg-komputer potrzebna jest skuteczna metoda selekcji cech sygnału EEG. W artykule autorzy zaproponowali użycie współczynnika tstatystyk do uszeregowania i redukcji cech na [...]
EN The main task of BCI is to translate the signals generated by neurons in the brain. For the effective operation of the brain-computer interface, an efficient method of feature selection of EEG signal is needed. In this article authors propose the use of t-statistics to feature selection for BCI syst[...]
17
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 12 327--331
PL W artykule zamieszczono opis autorskiego stanowiska badawczego umożliwiającego równoczesną rejestrację wybranych sygnałów fizjologicznych człowieka, powstałych w efekcie elektrycznej aktywności mózgu, ruchu gałek ocznych, mimiki twarzy oraz reakcji skórnogalwanicznej. Sygnały zarejestrowane z użycie[...]
EN This article contains a description of a data acquisition system that enables simultaneous recording of selected human physiological signals, resulting from brain electrical activity, eye movement, facial expression and skin-galvanic reaction. The signals, recorded using various types of sensors/dev[...]
18
51%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2016 Vol. 36, no. 4 686--696
EN A very interesting research goal is to find underlying sources generating the EEG signal–referred to as the ‘‘EEG inverse problem’’. Its aim is to determine spatial distribution of brain activity, described by local brain currents density, on the basis of potentials measured on the scalp as EEG sign[...]
19
51%
Metrology and Measurement Systems
2014 Vol. 21, nr 4 741--758
EN A traditional frequency analysis is not appropriate for observation of properties of non-stationary signals. This stems from the fact that the time resolution is not defined in the Fourier spectrum. Thus, there is a need for methods implementing joint time-frequency analysis (t/f) algorithms. Practi[...]
20
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Systemy BCI analizują sygnał EEG i tłumaczą intencje użytkownika na proste polecenia. Ważnym elementem systemów BCI jest przetwarzanie sygnału. Obejmuje ono: przetwarzanie wstępne, ekstrakcję cech, selekcję cech i klasyfikację. W artykule autorzy prezentują wyniki badań z zastosowaniem liniowej anal[...]
EN BCI systems analyze the EEG signal and translate patient intentions into simple commands. Signal processing methods are very important in such systems. Signal processing covers: preprocessing, feature extraction, feature selection and classification. In the article authors present the results of imp[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last