Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Doskonalenie ochrony cieplnej budynku, poprawa sprawności energetycznej układów zaopatrzenia w ciepło ogrzewanych pomieszczeń budynku, umożliwienie efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł ciepła stwarzają warunki i jednocześnie wymuszają potrzebę stosowania instalacji grzewczych z odpowiednio [...]
EN Improving of building thermal protection, improving of energy efficiency of heat supply systems for room heating in building and enabling effective use of renewable heat sources create appropriate indoor conditions and, at the same time, extort the need for application of heating installations with [...]
2
100%
Instal
2010 nr 9 50-58
PL W artykule omówiono problemy doboru mocy wymienników i pojemności zasobników ciepłej wody użytkowej w węzłach ciepła pracujących z priorytetem podgrzewania c.w.u Zaproponowano sposób określania tych elementów dla indywidualnych pośrednich węzłów ciepła.
EN In the paper are discussed problems of choice of heat exchanger power and capacity of hot water storages in house substations, operating with priority of hot water preparation. T here was proposed a method of these elements selection for individual intermediate house substations.
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Omówiono problemy doboru mocy kotłów i pojemności zasobników ciepłej wody użytkowej w źródłach ciepła pracujących z priorytetem podgrzewania c.w.u.  Zaproponowano sposób określania tych elementów dla konwencjonalnych indywidualnych źródeł ciepła nie zawierających buforów ciepła do celów grzewczych.
EN Selection problems are discussed concerning the capacity of boilers and containers in heat sources operating with usable water heating priority. The method for determining the elements of the individual conventional heat sources without heat buffers for heating purposes is suggested.
4
100%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań związanych z wyznaczaniem optymalnej izolacji cieplnej budynku, instalacji centralnego ogrzewania wodnego i indywidualnego źródła ciepła dla budynku mieszkalnego. Badania przeprowadzono za pomocą programu komputerowego przeznaczonego do określania wymienionych wielkości na[...]
EN Article presents results of the investigation of the optimal thermal insulation, water central heating installation and an individual heat source for a dwelling house. Determination of optimal solution was carried out using computer programme based on the objective function represented by total cost[...]
5
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Rozpatrywanie niskoegzergetyczności układów grzewczych jest istotne w wypadku skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, pozyskiwania niskotemperaturowego ciepła z otoczenia, wykorzystywania ciepła promieniowania słonecznego oraz stosowania źródeł ciepła, których sprawność energetyczne [...]
EN The problems of application of the low exergy systems for heating of residential buildings are discussed. The criteria of system evaluation are proposed. The advantages and limitations of their application are presented. The quantities concerning the heat and exergy at the input of the central heati[...]
6
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Omówiono problemy stosowania niskoegzergetycznych układów ogrzewania budynków mieszkalnych. Zaproponowano kryteria oceny tych układów. Przedstawiono korzyści i ograniczenia ich stosowania. Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego określono wielkości odnoszące się do ciepła i egzergii na wejściu do i[...]
EN The problems of application of the low exergy systems for heating of residential buildings are discussed. The criteria of system evaluation are proposed. The advantages and limitations of their application are presented. The quantities concerning the heat and exergy at the input of the central heati[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2006 z. 52 1-172
PL Jednym z podstawowych zadań specjalnych przez budynek i instalacje w nim zawarte jest uzyskanie wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych właściwego stanu środowiska wewnętrznego, z którym związane jest między innymi dobre samopoczucie cieplne nazywane komfortem cieplnym oraz odpowiednia czystość powietrz. [...]
EN Present work contains two sets of issues covering development of a method for complex and simulation determination of optimal parameters referred to thermal protection, installations and heat source for a dwelling house and performing analysis concerning determination of an optimal solution. Determi[...]
8
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Omówienie korzyści i ograniczeń przedstawiono w stosunku do poszczególnych elementów układów grzewczych, włączając do nich również ewentualną instalację wentylacji mechanicznej.
EN The discussion concerning the advantages and limitations resulting from the application of individual elements of heating systems is presented. Possible installation of the mechanical ventilation is included.
9
100%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono metodę jednoczesnego wyznaczania najkorzystniejszej ochrony cieplnej i źródła ciepła dla budynku mieszkalnego na podstawie jednokryterialnej funkcji celu. Wyróżnikiem rozwiązania optymalnego są przeciętne roczne koszty całkowite uzyskania wymaganej temperatury wewnętrznej oraz podgrzan[...]
EN Article presents a method of simultaneous determination of an optimal heat protection and heat source for a dwelling-house. Examples of results of an investigation performed for a selected building by a computer program using the proposed method are shown as well.
10
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule przedstawiono metodę oraz przykładowe wyniki związane z określeniem najkorzystniejszej ochrony cieplnej i źródła ciepła dla budynku mieszkalnego.
11
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono metodę oraz przykładowe wyniki związane z określeniem najkorzystniejszej ochrony cieplnej i źródła ciepła dla budynku mieszkalnego.
12
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2003 z. 48 57-68
PL W artykule przedstawiono metodę jednoczesnego wyznaczania najkorzystniejszej ochrony cieplnej i źródła ciepła dla budynku mieszkalnego oraz przykładowe wyniki badań przeprowadzonych za pomocą wynikającego z prezentowanej metody programu komputerowego dla wybranego budynku mieszkalnego.
EN The scope of the paper is the presentation of the method of simultaneous designation of the most beneficial protection and heat source for a house. The computer program adopted calculations is also described. The climatic data of the program makes it possible to run multi-variance analyses. The clim[...]
13
63%
Rynek Energii
2012 Nr 5 76--80
PL W artykule przedstawiono propozycje metod wyznaczania wymaganej (projektowej) mocy cieplnej źródła ciepła dla budynku z wykorzystaniem pomiarów zużycia ciepła. Proponowane metody odnoszą się do metody zawartej w PN-EN 15378. Pozwalają one określić wymaganą moc źródła ciepła w istniejącym budynku mie[...]
EN The paper presents a proposal for new methods of determining the demanded (designed) power of the heat source in buildings based on the heat consumption measurements. Proposed methods are related to method described in PN-EN 15378. They enable determination of demanded power of heat source in existi[...]
14
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 9 364--368
PL W artykule omówiono problem określania zespołu pomieszczeń reprezentatywnych budynku na potrzeby diagnostyki cieplnej (w tym wyznaczania charakterystyki cieplnej budynku). Jako parametr charakteryzujący pomieszczenie przyjęto temperaturę powietrza w pomieszczeniu, ze zwróceniem uwagi również na temp[...]
EN The article discusses the problem of detrmining a set of representative areas of the building for the thermal diagnostics (including thermal performance of the biulding). Air temperature in the room has been assumed as a characteristic parameter. Attention to the operative temperature in the occupie[...]
15
63%
Rynek Energii
2011 Nr 6 86-91
PL W artykule przedstawiono ogólną procedurę określania zapotrzebowania na ciepło końcowe budynku mieszkalnego na podstawie dwukrotnego lub jednokrotnego krótkiego pomiaru [2,3].
EN The paper presents general procedure of determining heat demand of residential building based on single or double brief measurement [5,6].
16
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule zaprezentowano metodę wyznaczenia charakterystyki cieplnej istniejącego budynku za pomocą dwukrotnego krótkiego pomiaru - część 1. W części 2 przedstawiono wyniki analizy dotyczącej wrażliwości rocznego zapotrzebowania na ciepło ze względu na wybrane czynniki. Ocenę wstępną dokładności me[...]
EN The paper presents a method for determining heat characteristics of the existing building by using double brief measurement (Part I). Part 2 presents the rcsults of sensitivity analysis of the annual heat demand depending on selected factors. Preliminary assessment of the aceuracy of the method is c[...]
17
63%
Instal
2011 nr 2 20-24
PL W artykule przedstawiono ogólną ideę metody wyznaczenia charakterystyki cieplnej istniejącego budynku mieszkalnego na drodze dwukrotnego krótkiego pomiaru –część 1. W części drugiej zawarto m.in. wyniki analizy dotyczącej oceny dokładności proponowanej metody zastosowanej dla przypadku braku możliwo[...]
EN The paper presents a method of determination heat characteristics of the existing apartment building using double short measurement – Part 1. Part 2 provides the results of analysis of the initial assessment accuracy of the method used for the absence of a separate heat consumption measurement for c[...]
18
63%
Instal
2011 nr 1 12-18
PL W artykule przedstawiono ogólną ideę metody wyznaczenia charakterystyki cieplnej istniejącego budynku mieszkalnego na drodze dwukrotnego krótkiego pomiaru – część 1. W części drugiej zawarto wyniki analizy dotyczącej wstępnej oceny dokładności metody zastosowanej dla przypadku braku możliwości oddzi[...]
EN The paper presents a method of determination heat characteristics of the existing apartment building using double short measurement – Part 1. Part 2 provides the results of analysis of the initial assessment accuracy of the method used for the absence of a separate heat consumption measurement for c[...]
19
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 6 260-265
PL W artykule zaprezentowano metodę wyznaczenia charakterystyki cieplnej istniejącego budynku za pomocą dwukrotnego krótkiego pomiaru - część 1("Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja"1/2011). W części 2 ("Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja"3/2011) przedstawiono wyniki analizy dotyczącej wrażliwo[...]
EN The paper presents a method of determining heat characteristics of the existing building through double brief measurement - Part 1 ("District Heating, Heating, Ventilation"1/2011). Part 2 ("Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja"3/2011) presents the results of sensitivity analysis of the annual hea[...]
20
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 4 148-152
PL W artykule zaprezentowano metodę wyznaczenia charakterystyki cieplnej istniejącego budynku za pomocą dwukrotnego krótkiego pomiaru - część 1("Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" 1/2011). W części 2 przedstawiono wyniki analizy dotyczącej wrażliwości rocznego zapotrzebowania na ciepło ze względu[...]
EN The paper presents a method of determining heat characteristics of the existing building through double brief measurement - Part 1 ("District Heating, Heating, Ventilation" 1/2011). Part 2 presents the results of sensitivity analysis of the annual heat demand due to some factors. Preliminary assessm[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last