Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Recykling
2003 nr 12 34-34
PL Od ponad 170 lat w najstarszej dzielnicy Poznania, na wzgórzu porośniętym piękną roślinnością, w poklasztornym budynku Reformatów leży szkoła... A szkoła ta jest niezwykła... Niezwykła z dwóch powodów: po pierwsze dlatego, że uczą się w niej dzieci „mówiące rękoma”, a po drugie jest bardzo ekologicz[...]
2
51%
Polish Journal of Chemistry
EN Reaction of 1,2:3,4-di-O-isopropylidene--D-galactopyranos-6-ulose with Ph3P=CH-CO2Me conducted in methanol afforded exclusively the Z-,-unsaturated ester, which was further reduced with DIBAL-H to the allylic alcohol. Osmylation of the unsaturated ester afforded two stereoisomeric diols in a 4:1 rat[...]
3
51%
Inżynieria Ekologiczna
2016 Nr 47 33--39
PL W pracy omówiono metodę inaktywacji fosforu w warunkach jeziora przepływowego. Analizie poddano Jezioro Durowskie w Wągrowcu, w którym zastosowano metodę napowietrzania wód oraz strącanie fosforu poprzez dozowanie koagulantu za pomocą aeratora mobilnego. W pracy scharakteryzowano efektywność procesu[...]
EN The paper discusses the method of inactivation of phosphorus in the lake flow conditions. The analyzed Durowskie Lake in Wągrowiec, which uses the pulverizing aeration method and precipitation of phosphorus by the dosing of coagulant using by a mobile aerator. The paper characterized the efficiency [...]
4
51%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr IV/3 1745--1753
EN The application of seed treatment in the preparation of seed material significantly improves its quality. Treatments contribute to plant protection throughout its development process. Once bought, the seed material of qualified or selected category is already treated and ready to plant. Most farms, [...]
5
51%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr IV/3 1867--1876
EN The aim of the study was to analyse the state of environmental, health and safety rules (EHS) during the use of plant protection chemicals with regard to residues and packaging procedure, based on applicable regulations. The results obtained from the farms of the Wielkopolska Region were analysed. I[...]
6
51%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Zagospodarowanie ścieków bytowych z nieskanalizowanych terenów wiejskich zgodnie z wymogami ochrony środowiska nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia. Szacuje się, że na terenach wiejskich wytwarzane jest rocznie ponad 500 hm3 ścieków, z czego tylko 20% trafia siecią kanalizacyjną do o[...]
EN Domestic sewage management from unsewered rural areas in accordance with the requirements of environmental protection has become increasingly important in recent years. It is estimated that more than 500 hm3 of sewage are produced annually in rural areas, but only 20% of it are transported through t[...]
7
45%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 4 255--263
EN Waste management is one of the most important problems concerning contemporary civilization. The increase of the number of population and consumerism, cause producing different kinds of waste. Along with the economic progress and the technical progress, humanity became the largest producer of waste [...]
8
45%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 5 192--198
EN Lakes are one of most important freshwater ecosystems, playing significant role in functioning of nature and human economy. Swarzędzkie Lake is good example of ecosystem, which in last half-century was exposed to the influence of strong anthropopressure. Direct inflow of sewage with large number of [...]
9
45%
Inżynieria Ekologiczna
2017 Vol. 18, nr 3 210--217
PL Jedną ze stosowanych metod wspomagających rekultywacje jezior jest metoda aeracji pulweryzacyjnej. Stosowanie aeratorów napędzanych wyłącznie siłą wiatru poprawia stan zbiorników wodnych, jednocześnie nie pogarszając środowiska naturalnego. Proces aeracji pulweryzacyjnej z napędem wietrznym polega n[...]
EN One of the methods used to support land restoration lakes is the method of pulverizing aeration. Use of aerators powered exclusively by wind improves the condition of reservoirs, while not compromising the environment. The pulverizing aeration process drive is windy on the water aeration zone near b[...]
10
45%
Logistyka
2015 nr 4 5188--5194, CD 2
PL Maszyny rolnicze należą do grupy obiektów technicznych, którym stawiane są szczególne wymagania co do trwałości, wydajności, niezawodności, wynikające głównie ze specyfikacji produkcji i warunków ich pracy. Racjonalne inwestycje i dobór parku maszynowego wiąże się z koniecznością podejmowania trudny[...]
EN Farm equipment belong to a group of technical objects , which are placed on the specific requirements for durability, performance, reliability , resulting mainly from the specification and the conditions of their work. Rational investment and selection of the machinery requires making difficult deci[...]
11
45%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Akumulatory kwasowo-ołowiowe występują we wszystkich silnikowych maszynach rolniczych. Pomimo wielu wad (w szczególności związanych z aspektami ochrony środowiska) posiadają jedną podstawową zaletę, tj. niski koszt zakupu. Czas prawidłowej eksploatacji akumulatorów jest coraz krótszy, zdarza się kon[...]
EN The lead-acid batteries are used in every power driven agricultural machines. Despite numerous faults (especially connected to the environmental protection aspects), the batteries have one basic advantage, i.e. low price. Their life is increasingly short and sometimes they require replacement after [...]
12
45%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Zainteresowanie rolnictwem ekologicznym, dzięki coraz większemu popytowi na żywność wolną od pozostałości środków ochrony roślin, nawozów mineralnych i metali ciężkich jest coraz większe. Należy jednak pamiętać, ze poza unikaniem stosowania chemicznych metod ochrony i pielęgnacji roślin oraz stymula[...]
EN The interest in organic farming, due to the increasing demand for food free of residues of plant protection chemicals, mineral fertilizers and heavy metals, is getting bigger and bigger. However, it should be remembered that in addition to avoiding the use of chemical methods for plant protection an[...]
13
45%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Intensyfikacja rolnictwa jest jednym z zagrożeń dla środowiska. Duże ilości stosowanych nawozów mineralnych i chemiczne środki ochrony roślin powodują zanieczyszczenia gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych. Część substancji szkodliwych poprzez rośliny i zwierzęta dostaje się do ludzkiego prze[...]
EN Intensification of agriculture is one of the threats to the environment. Large amounts of applied mineral fertilizers and chemical plant protection products cause soil pollution, as well as pollution of surface and ground waters. Some of the harmful substances get into the human digestive tract thro[...]
14
45%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2017 Vol. 62, nr 4 103--106
PL Rozwój nowoczesnych technologii pozwala na efektywniejsze wykorzystywanie potencjału produkcyjnego posiadanych w gospodarstwie gruntów rolnych. Prowadzenie produkcji roślinnej metodami konwencjonalnymi daje szerokie możliwości walki z chorobami, szkodnikami i chwastami. Konkurowanie cenowe rolnictwa[...]
EN The development of modern technologies allows for more efficient use of the production potential of farm holdings. Keeping plant production with conventional methods provides a wide range of opportunities for fighting diseases, pests and weeds. Price competitiveness of organic farming due to constra[...]
15
39%
Inżynieria Ekologiczna
2016 Nr 46 24--30
PL Jezioro Łomno znajduje się w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Murowana Goślina, w miejscowości Wojnówko, w odległości 15 km od centrum Poznania i 8 km od centrum Murowanej Gośliny. Jest to niewielki rynnowo- wytopiskowy zbiornik o powierzchni 19 ha, w najgłębszym miejscu j[...]
EN Lake Łomno is located in the Wielkopolska province, Poznan district, municipality of Murowana Goślina in Wojnówko, 15 km from Poznan city center and 8 km from the center of Murowana Goślina respectively. It is a small gutter reservoir with an area of 19 ha, the deepest place of its depth is 6.7 m. T[...]
16
39%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 2 108--112
EN Samołęskie Lake is situated in the Poznań Lakeland in Greater Poland Voivodeship, Szamotuły County, Wronki District. The lake adjoins a little village of Samołęż of about 500 residents. The glacial waterbody of over 30ha acreage is a typical tunnel-valley lake having a maximum depth of over 22 meter[...]
17
39%
Inżynieria Ekologiczna
2016 Nr 47 157--162
PL Wzrost liczby ludności i nieustanny wzrost konsumpcjonizmu powodują powstawanie coraz większej ilości odpadów różnego pochodzenia. Segregacja odpadów stanowi nadal duży problem dla możliwości selektywnej zbiórki odpadów. Świadomość i wiedza ludzi w zakresie dbania o środowisko naturalne jest coraz w[...]
EN The population and the consumerism increase cause producing different kinds of waste. Segregation is still the biggest problem of the selective collection of waste. The awareness and the knowledge of people in caring about the natural environment is growing. More people are becoming convinced to sor[...]
18
39%
Inżynieria Ekologiczna
PL Zakwit sinic to masowy rozwój glonów planktonowych, który powoduje zmianę zabarwienia wody, pogorszenie jej jakości, smaku i zapachu oraz obumieranie organizmów wodnych. Sinice są organizmami, które mają dużą zdolność przystosowywania się do otaczających je warunków środowiskowych. Posiadają one cha[...]
EN Cyanobacterial bloom is a massive development of planktonic algae, which causes a change in water colour, deterioration of its quality, taste and smell, and death of aquatic organisms. Cyanobacteria are organisms that have a high capacity of adapting to the surrounding environmental conditions. They[...]
19
39%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
PL Jezioro Strzeszyńskie było najczystszym jeziorem w Poznaniu i jednym z najczystszych w Wielkopolsce. Otoczone lasami i podmokłymi łąkami, które stanowiły naturalną barierę przed spływem biogenów, przez wiele dziesiątków lat było ulubionym miejscem kąpieli dla tysięcy poznaniaków. Jezioro Strzeszyńsk[...]
EN Strzeszyńskie Lake was the cleanest lake in Poznan and one of the cleanest in the Wielkopolska region. Surrounded by forests and wet meadows, which formed a natural barrier against runoff of nutrients, for many decades it has been a favorite bathing place for thousands of locals. Strzeszyńskie Lake [...]
20
33%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Tematem pracy jest projekt hybrydowego systemu solarnego w celu utrzymania warunków mezofilnych w procesie beztlenowego rozkładu biomasy. Głównym celem pracy było zaprojektowanie hybrydowej instalacji grzewczej dla utylizatora biomasy. Założono symulację wykorzystania trzech źródeł energii: paneli f[...]
EN The subject of the work concerns the design of a hybrid solar system to maintain mesophilic conditions in the process of anaerobic biomass decomposition. The main purpose of the work was to design a hybrid heating installation for a biomass utilizer. It was assumed to simulate the use of three energ[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last