Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN CPTU tests are typically used to develop profiles of mechanical characteristics of soil containing stress history, deformation, consolidation, water permeability and strenght parameters. In practical engineering, the overconsolidation ratio (OCR) is the most important parameter which governs the beh[...]
2
100%
Archiwum Spalania
PL Piany wytwarzane przez napowietrzanie roztworów wodnych specjalnych środków pianotwórczych są szeroko stosowane w ochronie przeciwpożarowej. Najważniejszym obszarem zastosowania pian jest gaszenie pożarów cieczy palnych. Właściwości pian pozwalają na zastosowanie ich także i w innych dziedzinach. W [...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 3-B 433--441
PL Budownictwo energooszczędne wymaga stosowania izolacji cieplnych o dużych grubościach w porównaniu z budownictwem tradycyjnym. Istnieje więc potrzeba prowadzenia badań dla grubych wyrobów termoizolacyjnych. W artykule przedstawiono rezultaty pomiarów parametrów cieplnych polistyrenów spienionych EPS[...]
EN Energy-efficient construction requires the use of thermal insulation materials of high thickness compared to traditional construction. Thus, there is a need to conduct research for thick insulation products. The paper presents the results of the measurements of thermal parameters for foam polystyren[...]
4
100%
Logistyka
2015 nr 3 4506--4511, CD 1
PL W pracy dokonano oceny możliwości wykorzystywania wskaźnika ciężkości wypadków drogowych w porównaniach międzynarodowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż dane o liczbie wypadków drogowych (a także osób rannych) są nieporównywalne dla różnych państw. Wartości wskaźnika ciężkości [...]
EN In the paper an assessment of the potential use of road accident severity rate in international comparisons was presented. On the basis of the analyzes it was found that the data on the number of road accidents (as well as about the injured) are not comparable for different countries. Severity rate [...]
5
100%
Materiały Budowlane
2018 nr 2 32--34
PL W artykule przedstawiono wyniki badań porowatości całkowitej, otwartej i zamkniętej oraz przewodnictwa cieplnego bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) klas gęstości od 350 do 700 kg/m3. Uzyskano zgodność wyników wybranych parametrów z danymi literaturowymi. Sprawdzono wpływ porowatoś[...]
EN The paper presents results of total, open and closed porosity and thermal conductivity coefficient of commercially AAC products in the density classes from 350 to 700 kg/m3. The results of selected parameters were matched with the literature data. The influence of different porosity on the thermal c[...]
6
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Przedstawiono stanowisko laboratoryjne do gry planszowej z robotem. Robot przenosi pionki za pomocą przyssawki. ten element roboczy umieszczono na końcu łańcucha kinematycznego robota składającego się z trzech przegubów liniowych. Przeciwnicy ustawiają swoje pionki na planszy, tak aby ułożyć jak naj[...]
EN This paper presents a laboratory stand, which is designed to play a board game with a robot. the robot is equipped with a sucker, which is designed to carry pawns. This effector is mounted on the end of kinematic chain composed of three linear joints. The competitors put their pawns on the board in [...]
7
63%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2003 nr 3-4 159-163
PL W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów konsolidacji i przepływu wody w iłach plioceńskich. Porównanie wyników badań in situ i laboratoryjnych pozwoliło na przeprowadzenie weryfikacji istniejących związków empirycznych oraz opracowanie metodyki badań terenowych współczynników konsolidacji i[...]
EN The paper presents results of permeability and consolidation parameters in pliocene clays. Comparision of this parameters determined on the basic of in situ and laboratory tests gives the possibility to verification empirical formulae and elaboration of method for measurement of coefficient of conso[...]
8
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2012 R. 109, z. 2-B 387--394
PL Artykuł dotyczy zagadnień związanych z powtarzalnością pomiarów, oszacowaniem niepewności wyników i dokładności metody badań współczynnika przewodzenia ciepła aparatem płytowym HFM. Praca zawiera wyniki badań próbki polistyrenu ekstrudowanego XPS wraz z oceną ich niepewności. Badania wykonano w apar[...]
EN The paper concerns on expression of reproducibility, accuracy and uncertainty results of thermal conductivity coefficient from Heat Flow Mater Apparatus. The results of research of the extruded polystyrene XPS was presents. The aim thesis was verification a new FOX 600 instrument in Physical Process[...]
9
63%
Izolacje
2015 R. 20, nr 1 40--43
PL W drugiej części artykułu dotyczącego izolacyjności cieplnej wysokoprężnej pianki poliuretanowej omówiono rezultaty pomiarów, tj. wartości współczynnika przewodzenia ciepła i oporu cieplnego, dla płaskich płyt uformowanych z pianki PU.
EN The second part of the article on thermal insulation of high-pressure polyurethane foam discusses the results of measurements, i.e. thermal conductivity and thermal resistance coefficients of flat panels made of PU foam.
10
63%
Izolacje
PL W artykule omówiono izolacyjność cieplną pianek półsztywnych o wysokiej i niskiej prężności w aerozolu na tle pozostałych rodzajów poliuretanów wykorzystywanych w branży budowlanej. Przedstawiono m.in. efekty starzenia się i pionowego formowania pianek.
EN The article discusses thermal performance of one-component semi-rigid high and low vapour pressure foams (OCF) in spray, compared to other types of polyurethane used in the construction industry. The article also presents such issues as the effects of aging and vertical form of foams.
11
63%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2007 Nr 35 33--52
PL Przedstawiono propozycje dotyczące dodatkowych, niezależnych badań oceniających jakość środków pianotwórczych. Standardowe parametry środków pianotwórczych osiągalne w materiałach informacyjnych producentów nie są w wielu przypadkach wystarczające dla użytkowników. Dodatkowe dane byłyby szczególnie [...]
EN The certificate, which is required for foaming agent, confirm its standardized foaming and extinguishing performance. Other important information on foaming agent should be available in manufacturer’s specification. However, users of foaming agents would need more detailed information, for example o[...]
12
63%
Logistyka
2014 nr 6 7464--7471
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy korelacji pomiędzy poziomem bezpieczeństwa drogowego w państwach Unii Europejskiej a wysokością kar finansowych za wybrane wykroczenia drogowe. Praktycznym celem podjętego badania była próba odpowiedzi na pytanie, czy a jeżeli tak to w jakim stopniu, wysokość man[...]
EN In the paper the results of the correlation analysis between the level of road safety in the European Union and the level of financial penalties for the selected traffic offenses were presented. The practical objective of the study was an attempt to answer the question whether, and if so to what ext[...]
13
63%
Logistyka
2015 nr 3 4512--4520, CD 1
PL W pracy przedstawiono analizę jakości infrastruktury drogowej w państwach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji Polski na tle innych krajów. Analiza polegała na prezentacji rozkładów przestrzennych poszczególnych wskaźników w formie kartogramów oraz badaniu relacji pomiędzy nimi za pom[...]
EN In this paper an analysis of road infrastructure quality in European countries was presented, with particular emphasis on Polish position compared to other countries. The analysis was based on the presentation of spatial distribution of each indicators in the form of cartograms and the study on the [...]
14
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2001 nr 8-9 641-644
PL Omówiono światłowodową sieć telekomunikacyjną spółki TEL-ENERGO SA z uwzględnieniem struktury sieci, jej synchronizacji oraz zarządzania i eksploatacji, a także usług transmisji danych świadczonych przez spółkę
EN Fiberoptic telecommunication network of TEL-ENERGO S. A. is presented, with special attention to its structure, synchronisation, and management end exploitation. Data transmission services provided by TEL-ENERGO S. A. are also discussed.
15
51%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2013 Nr 46 (2) 5--17
PL Podręczny sprzęt gaśniczy, zwłaszcza gaśnice przenośne, przeznaczony jest do stosowania przez osoby nie posiadające profesjonalnego przeszkolenia z zakresu postępowania przy gaszeniu pożarów. Stosowanie takiego sprzętu powinno zapewniać względne bezpieczeństwo osobom podejmującym się akcji gaśniczej[...]
EN Portable extinguishers are intended for use by people who have no professional training of the procedures for extinguishing fires. The use of such equipment should provide the relative safety for persons undertaking the fire fighting as well as for third parties. This is especially true in cases [...]
16
51%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2013 Nr 46 (2) 18--30
PL Większość pożarów, podczas których działania gaśnicze podejmują jednostki ratownicze, personel przedsiębiorstw lub osoby postronne, stanowią pożary materiałów stałych. Podstawowym środkiem gaśniczym stosowanym do tego typu pożarów jest woda. Często jednak skuteczność gaśnicza wody jest mała ze wzglę[...]
EN Most of the fires, where rescue units, the staff of the enterprises or members of the public take the firefighting activities, are the fires of solids. Water is the primary extinguishing agent used for this type of fire. However, often the effectiveness of firefighting water is low because of poor w[...]
17
51%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 10 1946-1949
18
51%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2014 Nr 49 (1) 7--18
PL Dodatki do wody zwiększające jej zdolność do zwilżania materiałów stałych pozwalają zwiększyć skuteczność gaszenia pożarów grupy A oraz zmniejszyć zużycie wody. W praktyce jako dodatki zwilżające są stosowane zarówno środki pianotwórcze typu S jak i specjalnie opracowane zwilżacze do celów gaśniczyc[...]
EN Water additives enhancing its ability to wet the solid materials can increase the effectiveness of extinguishing A group fires and can reduce water consumption. In practice, both the S type foaming agents and the wetting agents specially designed for firefighting, are used as wetting additives. In P[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
PL Zanieczyszczenia nawierzchni drogi rozlanym paliwem węglowodorowym i związane z tym zmniejszenie przyczepności kół pojazdów jest jedną z przyczyn wypadków komunikacyjnych. Obecnie nie istnieją żadne uregulowana pozwalające ocenić, czy zastosowana metoda usuwania zanieczyszczeń olejowych w wystarczaj[...]
EN Road surface skid resistance is one of the key elements required for ensuring road users safety. Reduction of vehicle wheel grip caused by diesel spillages is one of the causes of traffic accidents. There are currently no guidelines and procedures to assess the effectiveness of applied clean-up proc[...]
20
51%
Ekonomia i Środowisko
2003 nr 2 57--73
PL Przeciwdziałanie globalnej zmianie klimatu to jedno z najpoważniejszych wyzwań ekologicznych XXI wieku. To także wyzwanie gospodarcze i polityczne. Nie da się bowiem zmniejszyć istotnie wielkości gazów szklarniowych (greenhouse gases - GHG) ze źródeł antropogennych odprowadzanych do atmosfery bez zm[...]
EN One of the requirements of the Kyoto Protocol (KP) to the Climate Convention (KP, Articles 5, 7 and 8) is to establish the national registry which makes it possible to keep track of the current number of assigned amount units in possession of the Party providing for its ceiling of the emissions of g[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last