Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
EN The aim of the article is to present organizational and personal conditionings of effective Business Process Management system in enterprise and aspects of proper process owner's selection. A personal and organizational effective criterion analyzes of functional, contend-related managers and process[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 1 263-268
PL Zagadnienia jakości wyrobu i bezpiecznego użytkowania determinują jego parametry niezawodnościowe, zarówno techniczne jak i ekonomiczne. Przedstawiono układ powiązań jakość – niezawodność w świetle nowych europejskich i polskich aktów prawnych. Przyjmuje on nową formę, w której istotną rolę odgrywaj[...]
EN Problems of product quality and safety operations are influenced by its reliability factors both technical and economic. Structure of quality and reliability links in view of existing new European and polish law regulation and technical creates new situation where verification and testing of machine[...]
3
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono metody zapewnienia niezawodności maszyn i urządzeń elektrycznych przez działania bhp w trakcie ich eksploatacji oraz model ramowy działań w dziedzinie bhp i jakości.
EN The paper presents industrial safety methods used to ensure reliability of electric machines and equipment in the course of operating. A framework of activity in the field of industrial safety and quality is also presented.
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 46 153-170
PL W artykule przedstawiono rolę właściwej struktury organizacyjnej w osiąganiu wysokiej produktywności polskich przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych. Zaprezentowano trendy rozwojowe typowych ramowych struktur organizacyjnych na przestrzeni ostatnich lat - od rynku producenta przez rynek konsumenta a[...]
EN The paper presents role of adequate organizational structure in achieving the high productivity in polish service-productive enterprises. It is also shown evolution of typical organizational structure during the different stages of development in present times starting from producer's market, throug[...]
5
100%
Energetyka
2008 nr 3 181-182
PL Omówiono aspekty technologiczne prowadzenia prób systemów elektroenergetycznych statku zapewniających jakość i niezawodność napięcia zasilającego. Na przykładzie statku CON-RO B201 przedstawiono współczesny układ sieci elektroenergetycznej statku spełniającej aktualne wymagania i uwarunkowania techn[...]
EN Paper presents technological aspects of acceptance tests in view of voltage quality and reliability. Power supply system of con-ro vessel B201 was shown as an example of modern ship's solution fulfilling class requirements. Production technology determinants and input data for creating and conductin[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2004 Nr 39 67-81
PL W artykule przedstawiono organizacyjno-techniczne uwarunkowania działalności polskich przedsiębiorstw transportowych w dobie narastającej konkurencji w tej dziedzinie, związanej z procesami integracji gospodarczej z Unią Europejską. Przedstawiono model etapowy zarządzania strategicznego, podkreślono[...]
EN The paper deals with organizational processes which should be taken by polish companies to mąkę the way of integration with EC visible and more realistic. After short description of present condition of polish transport services enterprises there arę presented platforms of management in transport co[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2004 Nr 39 83-98
PL W artykule omówiono zagadnienie wpływu umiejscowienia komórek organizacyjnych służb marketingu na skuteczność działań i planów marketingowych, w których uczestniczą wszystkie piony dyrekcyjne przedsiębiorstw usługowych. Omówiono charakterystyczne cechy marketingu usług, ich wpływ na kształt wewnętrz[...]
EN The paper deals with marketing's aspects of service delivery process depending of ser-vice market conditions. It is focused on internal conditions of company's activity in view of fulfilling the customer needs and expectations. Some specific issues of service's marketing have been presented in view [...]
8
100%
Problemy Jakości
9
100%
Przegląd Elektrotechniczny
EN Paper presents criterions of supply voltage quality evaluation in building electrical installations, models of electrical energy quality assurance and influence of consumers' service on final perception of power delivery in view of Third Party Access implementation.
10
100%
Problemy Jakości
11
100%
Marine Technology Transactions. Technika Morska
2003 Vol. 14 305-328
PL W artykule przedstawiono sposoby zminimalizowania ryzyka podejmowania decyzji nietrafnych w działalności technicznej i produkcyjnej polskich stoczni. Usystematyzowano i uściślono pojęcia związane z zarządzaniem procesowym, zarządzaniem przedsięwzięciami i ryzykiem w przedsiębiorstwach na podstawie e[...]
EN Paper presents methods how to decrease the risk in taking decisions process in technical and production activities in polish shipyards. It was regulated some definitions and issues concerned process management, project management and risk management in shipbuilding enterprises based on European law [...]
12
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono kwantyfikację kryteriów jakościowych energii elektrycznej w odniesieniu do zasilania procesów produkcyjnych związanych z budową statku. Przedstawiono algorytm opracowywania projektu instalacji elektroenergetycznej zasilania statków w czasie budowy, oświetlenia technologiczne[...]
EN Paper presents guidelines for design and exploitation of provisional electrical supply wiring systems for shipbuilding processes. Evaluations of criterions of electrical energy parameters and model of providing sufficient quality of power supply have been showed. It was discussed how quality of ener[...]
13
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2006 nr 2 18-21
PL Przedstawiono sposób budowy systemu ocen pracowniczych na bazie zobiektywizowanych parametrów technologicznych w postaci taryfikatora technologicznego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w firmach branży elektrotechnicznej.
EN The paper presents a system for yaluation of workers, that is based on objective technological parameters in the form of technological schedule for blue-collar workers employed in electrotechnical firms.
14
100%
Marine Technology Transactions. Technika Morska
2004 Vol. 15 513-521
PL Referat przedstawia "pułapki" procesu integracji z Unią Europejską dla polskich stoczni. Przedstawiono sposoby unikania możliwych zagrożeń związanych z procesami integracyjnymi poprzez szerokie stosowanie sprawdzonych rozwiązań technoczno-organizacyjnych z innych stoczni bądź zakładów kooperujących.[...]
EN Paper presents pitfalls of integration with UE for Polish shipyards. Examples of good practices, new concepts (based on product model) of production, designing and technological organizational structures have been shown. Some aspects of team work with basic fundamental notations of Nadler's Model of[...]
15
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Określono kryteria niezawodności eksploatacji urządzeń z uwzględnieniem teorii obsługi urządzeń oraz warunków techniczno-ekonomicznych ich eksploatacji.
EN The paper defines criteria of reliable operation of equipment taking into account theory of equipment operation and technical/economic specifications of operation.
16
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2005 Nr 4 149--165
PL [...] W miarę postępu procesów liberalizacji gospodarczej i globalizacji gospodarki wzrasta znaczenie wymiany międzynarodowej, a zwłaszcza transportu, gdyż punkty dostawy i odbioru coraz częściej znajdują się w różnych państwach. Implikuje to konieczność planowania, realizacji i kontroli przekraczaj[...]
EN In article introduced of conditioning organizational and technical activities of Polish forwarding firms in twenty-four era of growing competition on market of forwarding services, connected with processes of economic integration from European Union. One introduced model stage managements strategic,[...]
17
100%
Research in Logistics & Production
2015 Vol. 5, No. 5 471--480
EN Paper presents conditionings of exploitation diagnostics strategies of devices modeling of electro energetic distribution networks example. Management processes of technical infrastructure are described in exploitation theory and product’s quality evaluation of installations, machines and devices, w[...]
18
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2008 Nr 50 87-95
PL W artykule omówiono rolę i znaczenie danych technologicznych w procesie osiągania pełnej zgodności wyrobu z wymaganiami klienta, z zaprojektowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i z parametrami technicznymi urządzeń i materiałów w wyniku właściwego przygotowania i organizacji prac produkcyjno-usługo[...]
EN Paper presents significance of technological dates in fulfilling customer's requirements, design results and technical parameters of electrical equipment and materials in product due to adequate technical preparation of production -service works. Pattern of technical work preparation and realization[...]
19
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 2 XII--XVII
PL W artykule przedstawiono problematykę efektywności eksploatacji transformatorów wysokiego napięcia ze szczególnym uwzględnieniem optymalnych ekonomicznych sposobów urządzeń elektrycznych o dużej wartości kapitałowej. Kryterium podstawowym efektywności jest tu ich niezawodność na kolejnych etapach cz[...]
EN Paper presents problems concerning high voltage transformers effectiveness of exploitation with focus on optimal economical aspects and schedules of maintenance, overhauls and closing-down from use of infrastructures electric al devices with large amount of investment value. Main criterion is here t[...]
20
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w Spółdzielni Agrofirma Witkowo. Przedmiotem badań były problemy związane z eliminacją zakłóceń nieliniowych w elektroenergetycznej instalacji przemysłowej. Wpływ zakłóceń zbadano poprzez określenie wartości współczynników THDu i THDi oraz metod ich [...]
EN The paper reports results of researches which have been carried out in Agrofirma Witkowo Company. During tests problem of disturbances from nonlinear electrical circuits elements in supply network have been examined. Coefficients TDD, THDu and THDi have been discussed and finally their influence for[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last