Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 63
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 561-566
PL Zastosowanie robotów w pracach fizycznych wydaje się naturalne i opłacalne. Czy jednak można całkowicie zastąpić człowieka? Jakie skutki społeczno-ekonomiczne mogłaby mieć taka operacja? Próbę odpowiedzi na te pytania zawarto w niniejszym artykule.
EN Application of robots in manufacturing is profitable and thus it is a natural trend. Is it, however, possible to replace the human being completely? What social and economic impact of such operation could be? An attempt to answer such question is presented in the paper.
2
100%
Informatyka
1999 Nr 5 28-32
PL Rośnie zainteresowanie badaniem efektywności inwestycji w informatykę. Poszukując narzędzi, które tę efektywność poprawią, zwrócono uwagę na metody ułatwiające proces wdrożeniowy.
3
100%
Informatyka
2000 Nr 1 8-11
PL W dobie silnej konkurencji ważnym jest, aby inwestycje w informatykę były efektywne. Jest to szczególnie istotne w trakcie zakupu systemów klasy EPR, bowiem są one stosunkowo drogie, wymagają zazwyczaj zasadniczych zmian struktur organizacyjnych, a proces ich wdrażania trwa kilkanaście miesięcy. Prz[...]
4
100%
Polityka Energetyczna
2015 T. 18, z. 4 101--112
PL Pozyskiwanie energii w sposób zrównoważony jest zarówno priorytetem, jak i wyznacznikiem nowoczesnych społeczeństw. Spełnienie postulatu zrównoważonej energetyki możliwe jest między innymi dzięki wykorzystaniu fermentacji metanowej, będącej jedną z najstarszych przemian biochemicznych zachodzących n[...]
EN Generating energy in a sustainable manner has become both a priority as well as a deter-minant of modern societies. Fulfilment of the sustainability goal is achievable, among other methods, by means of anaerobic digestion, this being one of the oldest biochemical processes occurring naturally on Ear[...]
5
100%
Instal
2016 nr 2 22--25
PL Fermentacja metanowa jest jedną z najstarszych przemian biochemicznych zachodzących na Ziemi w sposób naturalny, a jej zastosowanie w nowoczesnych oczyszczalniach ścieków pozwala na uzyskanie szeregu korzyści. Podstawowymi zaletami procesu jest wysokiej jakości stabilizacja osadów ściekowych oraz uz[...]
EN Anaerobic digestion – one of the oldest biochemical processes occurring naturally on Earth – allows modern wastewater treatment plants (WWTPs) to yield an array of benefits. Chief advantages of the process include high-quality neutralisation of sludge as well as emission of biogas – a valued renewab[...]
6
100%
Zarządzanie Produkcją
EN In this paper there are shown the factors referring to efficiency of implementation of ERP systems and the methodology of estimating these systems implementation as well. The level of applying Electronic Data Interchange (EDI) and the Business Process Integration (BPI) method and Open Buying on the [...]
7
63%
Journal of Ecology and Health
PL Wstęp. Narażenie na perfluorowane związki alifatyczne (PFAS) jest nieuniknione i dotyczy całego społeczeństwa. Ich niekorzystny wpływ na organizm człowieka jest tym bardziej znaczący, że wnikają one do organizmu wszystkimi drogami; zarówno poprzez układ oddechowy i skórę, w wyniku migracji tych zwią[...]
EN Background. Exposure to perfluorinated aliphatic compounds (PFCs) is inevitable and affects the whole of society. Their adverse impact on humans is even more significant because intake occurs via the skin and the respiratory system, due to the migration of these compounds from many commonly used pro[...]
8
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 554-563
PL W artykule opisano zagadnienie budowy i sterowania manipulatora naśladującego ruch ramienia człowieka. Projekt konstrukcyjny wykonano w systemie Catia. Do napędu wykorzystano serwonapędy sterowane za pomocą mikrokontrolera. Interfejs użytkownika napisano w programie Visual Basic.
EN In the paper an idea of making artificial arm imitating human's arm move is described. Mechanical part of manipulator is designed with the use of Catia system. As manipulator's drive units servomechanisms with microchip based controller are used. To control the arm a computer software, which serves [...]
9
63%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 130 11-19
PL W artykule przedstawiono problem algorytmicznego generowania danych dla sterowania ESP. Informacje wejściowe stanowią zlecenia produkcyjne (dane o procesach technologicznych) oraz informacje o obiektach systemu. Dane wyjściowe, wymagane przez moduł sterujący (m.in. czynności elementarne potrzebne do[...]
EN In the paper the algorithmic way of generating program for FMS control is presented. The input data consist of information concerning production order (on the base of technological process and demanded batch sizes) and information about existing objects in the system (machine tools, robots, pallets[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
1998 z. 124 19-29
PL Bazując na oprogramowaniu do sterowania ESP opartym na modelu macierzowym (MM) stworzono algorytm oraz oprogramowanie automatycznego generowania danych wejściowych do MM. Wykorzystano informacje o strukturze i obiektach tworzących system, a także informacje o technologii. Opracowany algorytm umożliw[...]
EN The software for FMS control based on Matrix Model in has been developed in the Production Engineering Institute (PEI) of Cracow University of Technology. The paper describes an algorithm for automated generation of the input data, based on the information about technology and the manufacturing sys[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2016 nr 95 105--115
The issue of missing money in conventional generators, observed across many countries worldwide, stems from the distortions of price signals caused by the flawed functioning of the merit order principle, which, in turns, results from abundant or sometimes superfluous renewable energy sources. Missin[...]
PL Obserwowany w przypadku wielu krajów problem brakujących przychodów wytwórców konwencjonalnych wynika ze zniekształceń sygnałów cenowych powodowanych m.in. zakłóceniami działania mechanizmu stosu mocowo-kosztowego w obliczu intensywnego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zjawisko brakujących przyc[...]
12
63%
Rynek Energii
2017 Nr 6 8--13
PL Światowy rozwój przemysłu motoryzacyjnego w obszarze samochodów elektrycznych charakteryzuje się imponującą dynamiką, co w oczywisty sposób rodzi pytanie o przyszłość tego sektora oraz branż z nim powiązanych. Większość prognoz opracowanych przez globalne centra analityczne (IAE, BP, EIA) wskazuje n[...]
EN Global development in the field of electric mobility (e-mobility) demonstrates impressive dynamics, which raises natural questions as to the future of this sector and adjacent industries. Most forecasts by global analytical institutions (IEA, BP, EIA) anticipate a material increase of electric vehic[...]
13
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 4/II 313--318
PL Idea zrównoważonego rozwoju – sustainable development - jest stosunkowo nowym prądem myślowy. Termin ten został użyty po raz pierwszy w raporcie Światowego Komitetu ds. Środowiska i Rozwoju „the Brundtland Commission”, chociaż ogólny zarys zrównoważonego rozwoju nakreślony był już w 1972 roku w Szto[...]
EN The idea of sustainable development is relatively well-dim current thinking. This term was first used in the report-nity Interior and Administration Committee. Environment and Development, "the Brundtland Commission", cho-pregnancy overview of sustainable development was already outlined in 1972 in [...]
14
63%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 4 546--549
PL Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku krajowego przeprowadzono badania dotyczące technologii otrzymywania bezwodnego octanu sodu. Wyznaczono ciepło neutralizacji kwasu octowego węglanem sodu. Przeprowadzono badania operacji rozpryskowego suszenia roztworu posyntezowego i przedstawiono zależność uzi[...]
EN Anhydrous AcONa was produced in reaction of AcOH with Na2CO3 in aq. soln. at 80°C for 5 h and sepd. by spray drying in air stream at 110-120°C. The neutralization enthalpy was 14.276 kJ/kg, the grain size of the product was 80–500 μm.
15
63%
Komunikacja Publiczna
2017 nr 2 36--43
PL W artykule przedstawiono wstępną analizę możliwości rozwoju transportu wodnego na Kanale Gliwickim, z uwzględnieniem zarówno aspektów ekonomicznych, społecznych, jak i środowiskowych. Celem artykułu nie jest jednak jednoznaczne wskazanie optymalnego wariantu inwestycji, a raczej przedstawienie metod[...]
EN The paper presents a preliminary analysis of the possibilities of development of water transport on the Gliwice Canal, taking into account both economic, social and environmental aspects. The aim of the article is not clearly indicate the optimal variant of investments but rather the presentation of[...]
16
63%
Journal of Ecology and Health
2012 R. 16, nr 4 183-191
PL Starzejące się społeczeństwo, niewydolność systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, a także ciągle powiększający się deficyt budżetowy, stwarzają potrzebę wprowadzenia nowych rozwiązań systemowych w ubezpieczeniu społecznym. Celem pracy była analiza obecnie obowiązującego w Polsce systemu zabezpiec[...]
EN An aging society, an insufficient social security system in Poland, and a still growing budget deficit, create the need for new solutions in the social insurance system. The aim of this study was to analyse the current Polish social security system and explore ways of improving the living conditions[...]
17
63%
Mechanik
PL W artykule przedstawiono tok postępowania przy definiowaniu w systemie Delmia katalogu chwytaków robotów przemysłowych. Modele geometryczne chwytaków zbudowano w oparciu o dane katalogowe udostępniane przez producenta chwytaków. Modele te sparametryzowano wykorzystując tablice projektowe w arkuszu k[...]
EN A procedure of catalog definition in Delmia system of grippers for industrial robots is presented in the paper. Geometric models of the grippers are created on the basis of the data provided by grippers’ manufacturer. The models are parameterized using design tables in Excell worksheet. For the purp[...]
18
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2018 z. 65, nr 1 151--160
EN With the development of the civilization and the need to ensure safety for the next generation and cultural material, it became more and more vital to provide defence in case of danger. That is why, the character of residential space and historical architecture was influenced by the conflicts, which[...]
19
63%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono działania związane z budową modelu symulacyjnego funkcjonowania kopalni węgla kamiennego. Bezpośrednim celem symulacji jest analiza tzw. "wąskich gardeł" i zaproponowanie działań mających na celu poprawę funkcjonowania firmy jako całości, ze szczególnym uwzględnieniem system[...]
EN In the paper simulation model building of a coal mine operation is presented. The main goal of the simulation is bottlenecks analysis and proposition of changes aiming at improvement of the company operation. The main interest is paid to transport of workers to and from workplaces, transport of mine[...]
20
63%
Budownictwo i Architektura
2016 Vol. 15, nr 4 173--181
PL Artykuł porusza kwestię ochrony wartości przestrzennych i kulturowych Śródmieścia Lublina. Analiza kompozycyjna oraz funkcjonalna istniejącej zabudowy uwzględniającej modernistyczny gmach Powszechnego Domu Towarowego skłania do dyskusji na temat konieczności ingerencji we wskazaną tkankę miejską. Wa[...]
EN Article raises the issue of protection of spatial and cultural values of Lublin’s downtown. Analysis of composition and function of existing building, including modernistic edifice of Powszechny Dom Towarowy is leading to discussion about necessity of intervention in urban fabric. The added value, e[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last