Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2009 Vol. 8, nr 2 119-130
EN We propose to utility the methodology consist in estimation of concessions for compromise (called here the losses of magnitude). This is practically valuation (estimation) in what degree the got solution for remaining criterions or weight components will correct the suitable value of characteristic [...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN In this aricle we analyze a mechanism for automatic reactions to environment changes. In this case, an association automaton should react not only upon a known situation structure but should also create new associations with their properties (attributes). We assume that all perceptions can be sent t[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN The association process is one of man's attitudes of mind and is connected with its functions. It is connected with retaining, remembering and forgetting. It also refers to the stages of attitude of mind. The sequence of associations is adequate for the process of analyzing different possibilities o[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2008 Vol. 7, nr 1 171-179
EN The goal of our proposition is work out the conception coming to satisfy given requires to consistent level in condition of interval parameters in Saaty's matrix. These requires refer to speed of convergence and scale of value or variance of corrective judgments too. At last we made a simple compari[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2008 Vol. 7, nr 1 159-170
EN Expert judgments presented as Saaty's matrix usually isn't consistent. In paper we propose simple iterative methods to improve level of consistent. This method based on feature of ideal consistent matrix. On the other hand, we understand that corrections (changes) of judgments shouldn't be carry out[...]
6
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL Ocena złożonych kompleksów wymaga uwzględnienia wielu charakterystyk opisanych różnymi parametrami. Stwarzamy zatem zbiór kryteriów, które odnoszą się do różnych charakterystyk. Każde z kryteriów opisane będzie innym parametrem odnoszącym się bądź to do konkretnego stanu, bądź do charakterystyki ele[...]
EN The opinion of complex objects (situations, groups etc ...) requires regard many described with different parameters profiles (characteristics). Therefore we create the set of criterions which treat to different profiles. Every of criterions will be characterize by different parameters which are tre[...]
7
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL Celem pracy jest zaproponowanie koncepcji przedstawienia gry strategicznej o prostej strukturze, to jest o rozmiarach 2*n w konwencji neuronowej. Celem analizy jest stworzenie projektu sieci neuronowej o minimalnej liczbie warstw i liczbie neuronów w każdej warstwie, która zapewni uzyskanie rozwiąza[...]
EN The proposition of neural conception of strategic game modelling (with classical structure) is the aim of our paper. We assume that game has sizes 2*n. The creation of project of neuronal net with minimum number of layers and the number of neurons in every layer [1], which guarantee the obtainment o[...]
8
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2006 R. 6, nr 10 115-124
PL Poddano analizie kilka metod szacowania lokalizacji kompromisu. W metodach uwzględniono lokalizację optimum, lokalizację punktów charakterystycznych (do których zaliczamy oprócz "optimów" także punkty przecięcia funkcji kryterialnych) oraz lokalizację środków ciężkości. Zaproponowano podejście pozwa[...]
9
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2006 R. 6, nr 10 101-113
PL Rozmytość w optymalizacji jest formą zbliżenia się racjonalnych nie zawsze pewnych ocen zjawisk, do których w wielu przypadkach zamierzamy ingerować (na przykład poprzez sterowanie). Pojęcia rozmytości używamy w szerokim tego słowa rozumieniu, wyrażając niepewność dotyczącą ocen kryterialnych i zwią[...]
10
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2007 R. 7, nr 11 113-121
PL Wiedza dotycząca parametrów (atrybutów) szeregowania zadań jest w rzeczywistości zadana w postaci niepew-nej. Może ona zależeć od liczby i charakteru danych. Należy ją traktować jako dane wymagające dodatkowej analizy uwzględniającej interwałowy, rozmyty lub przybliżony ich charakter [1, 6, 11]. Ana[...]
11
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2007 R. 7, nr 11 101-111
PL Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do szeregowania zadań na procesorach dedykowanych nie odbiega w zasadniczy sposób od wykorzystania metody przybliżonej w odniesieniu do szeregowania wielu algorytmów jednocześnie. W naszym przypadku wykorzystamy zbiór heurystyk z różnymi ustawieniami paramet[...]
12
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL Zakładając, że sieć urządzeń (działów) zawiera węzły, których wydajność może być regulowana, powstaje problem optymalnego wykorzystania czynników wpływających na finalny efekt wytwarzania. W uproszczonym wariancie przyjmujemy, że tylko skojarzenie czynnika ludzkiego (w tym wypadku bezpośrednio wpływ[...]
13
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL Czynnik dyskontowy gracza i jest liczbą z przedziałn [0,1], która nmożliwia przeliczenie przyszłej wypłaty tak aby można ją było porównać z wypłatą teraźniejszą [26]. Charakterystyczną cechą dyskonta jest to, że może być dostatecznie małe ale nie równe zero, bowiem w tym przypadku wypłata dla gracza[...]
14
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2005 R. 5, nr 8 227-236
PL W grach strategicznych wypłaty przedstawiane są w postaci tablic. Niejednokrotnie są one szacowane wstępnie na bazie niepewnych informacji lub nawet emocjonalnych przesłanek. Bardziej realistycznym podejściem byłoby przedstawienie wypłat w postaci zbiorów wartości w zadanych przedziałach. Celem prac[...]
15
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2005 R. 5, nr 9 87--95
PL Porównując warianty decyzyjne, wykorzystujemy związki typu równoważność (I), preferencja słaba (Q), preferencja silna (P) i nieporównywalność (R). Ponadto niektórzy autorzy wyodrębniają relacje: braku preferencji (IvR), preferencja w szerokim zakresie (QvP), przypuszczenie preferencji (IvQ), K-prefe[...]
16
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2005 R. 5, nr 9 97--104
PL Adaptacja algorytmu oceny wariantów decyzyjnych za pomocą współczynników zgodności i wiarygodności do warunków rozmytości i interwałowości wydłuża czas realizacji zadania blisko dwukrotnie w przypadku interwałowości i 2*m-krotnie w przypadku rozmytości, gdzie m - liczba a-przekrojów wyko-rzystanych [...]
17
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2004 R. 4, nr 7 93-100
PL Głównymi parametrami w zadaniu transportowym są wielkości popytu i podaży oraz jednostkowe koszty przewozu na odcinkach między dostawcami i odbiorcami [9]. Interesującym z punktu widzenia przewoźnika jest zmiana organizacji transportu wynikająca z rozmytości parametrów zadania. Celem analizy jest op[...]
18
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL W zadaniach maksymalnego przepływu poszukujemy największej z możliwych ilości przesyłanego medium. Realne sytuacje pozwalają stwierdzić, że zarówno przepustowości jak i przepływy mają charakter rozmyty to znaczy, że nie można dokładnie oszacować z góry ich wartości w konkretnych momentach realizacji[...]
19
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2004 R. 4, nr 6 177-185
PL Ocena złożonych kompleksów wymaga uwzględnienia wielu charakterystyk opisanych różnymi parametrami. Stwarzamy zatem zbiór kryteriów, które odnoszą się do różnych charakterystyk. Każde z kryteriów opisane będzie innym parametrem odnoszącym się bądź to do konkretnego stanu lub charakterystyki elementu[...]
20
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL Ewidentne merytoryczne analogie między interpretacją wiedzy niepewnej oraz probabilistycznym sposobem konwersji informacji sugerują możliwości wzajemnego wykorzystania konwencji opisu formalnego. Sterowanie różnych etapów algorytmów genetycznych odbywa się z wykorzystaniem aparatu probabilistyczneg[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last