Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 4 308--311
PL Przedmiotem artykułu jest przedstawienie metody modelowania obrazów modułów krótkookresowej transformaty Fouriera sygnałów odkształceń i drgań rurociągu oraz drgań podłoża funkcją Gaussa. Zaproponowano model będący złożeniem dwuwymiarowych funkcji Gaussa. Przedstawiono przykład modelowania niestacjo[...]
EN Research on influences of ground vibrations in connection with static loads acting on pipelines is necessary for evaluating the level of safety risk for pipelines constructed on areas of instable ground (mining and traffic terrains, etc.). Dynamic loads can be a cause of a low-cycle fatigue, which c[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 8 879-882
PL W artykule przedstawiono metodę analizy oraz wyniki badań eksperymentalnych wpływu drgań gruntu na odkształcenia rurociągów poddanych obciążeniom statycznym o zróżnicowanej wielkości. Zaproponowana w artykule czasowo-częstotliwościowa metoda transformacji Fouriera STFT, może stanowić podstawę wniosk[...]
EN This paper presents results of experimental research and method of analysis of ground vibrations influence on deformations of pipelines under static load of different values. Time-frequency method is proposed in this paper. It could be a basis for inference about influence of vibrations coming from [...]
3
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule zaproponowano pewną metodę kalibracji toru pomiarowego wielkości nieelektrycznych poprzez wyznaczanie czułości łącznej. Pokazano sposoby implementacji algorytmów autokalibracji dla różnych rodzajów torów pomiarowych w zależności od typu funkcji przetwarzania czujnika wielkości nieelektryc[...]
EN In the paper certain method is proposed, concerning calibration of a channel for measurements of non-electrical quantities, by means of total sensitivity evaluation. The implementation ways of self-calibration algorithms are shown, for different types of measurement channels, depending on the type [...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL W artykule przeprowadzono analizę funkcjonowania zaproponowanego w [8] algorytmu nieregularnego próbkowania ze względu na dynamikę sygnałów pomiarowych, a także uzyskiwaną skuteczność (zysk) kompresji. W analizie zastosowano nieokresowe sygnały testowe. Uzasadniono dobór klasy sygnałów testowych ze [...]
EN In the paper an analysis has been performed of functioning of an algorithm (proposed in [8]) of non-uniform sampling in respect of measured signals dynamic as well as the efficiency (gain) of compression. For the analysis purpose non-periodic test signals have been used. The choice of the test signa[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiona została analiza błędu nieliniowości tensometrycznego systemu wagowego, pokazano elementy wpływające na wartość tego błędu, sposób jego eliminacji (bądź minimalizacji) w przypadku, gdy jest to niezbędne ze względu na wymagania dokładności pomiaru. Analizie poddano system wago[...]
EN The paper presents an analysis of nonlinearity errors of strain gauge based weighing system. Factors influencing the values of this errors are pointed out as well as the way of their elimination (or minimization) in the case, when it is essential as the required measurement accuracy is regarded. The[...]
6
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykuIe przedstawiono problematykę kompresji sygnałów pomiarowych rejestrowanych w warunkach długotrwałego monitoringu. Omówiono kryteria doboru metod kompresji ze względu na ich efektywność (stopień kompresji) oraz jakość przetwarzania (pocedura kodowanie - dekodowanie) w odniesieniu do właściwo[...]
EN In the paper the problems are presented connected with the issue of measurement signals compression in case of recording for long duration monitoring purpose. Criteria of compression method choice are discussed in respect of their eficiency (compression ratio) and processing quality (encoding - deco[...]
7
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących porównania skutków zastosowania do dekompozycji sygnałów drgań transformacji Hilberta Huanga HHT, Fouriera FT oraz krótko-czasowej transformacji Fouriera STFT (Short Time Fourier Transform). Do badań wykorzystano zapis przykładowych sygnałów przyspie[...]
EN The investigation results concerning comparisons of effects of the application of the Hilbert-Huang Transform (HHT), Fourier Transform (FT) and Short Time Fourier Transform (STFT) for the vibration signals decomposition, are presented in this paper. The record of the vibration accelerations signals [...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
2005 z. 28 [223] 293-300
PL W artykule omówiono opracowany przez autora program przedmiotu "Komputerowe Systemy Pomiarowe", który może być prowadzony na kierunku Elektrotechnika studiów magisterskich i inżynierskich, jak również na kierunku Informatyka Stosowana. Przedstawiono treści programowe wykładów i laboratorium prowadzo[...]
EN A course "Computer Measuring Systems" developed by the author is discussed in the paper. The course can be taugh within the Electrical engineering syllabus at the first and second stage of M.Sc. studies (master degree) as well as within Applied computer science syllabus. The contens of the course co[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
2006 z. 29 [233] 97-107
PL W artykule zaproponowano pewną metodę kalibracji toru pomiarowego wielkości nieelektrycznych poprzez wyznaczanie czułości łącznej. Pokazano sposoby implementacji algorytmów auto-kalibracji dla różnych rodzajów torów pomiarowych w zależności od typu funkcji przetwarzania czujnika wielkości nieelektry[...]
EN In the paper certain method is proposed, concerning calibration of a channel for measurements of non-electrical quantities, by means oftotal sensitivity evaluation. The implementation ways of self-calibration algorithms are shown, for different types of measurement channels, depending on the type of[...]
10
100%
Metrologia i Systemy Pomiarowe
1999 T. 6, z. 4 239-248
PL Zagadnienie poszukiwania nowych algorytmów kompresji dla celów ciągłej rejestracji sygnałów pomiarowych jest związane z potrzebą rozwiązania problemu ciągłej,długoterminowej i równoczesnej rejestracji składowych quasi-statycznej i dynamicznej sygnałów pomiarowych, bez utraty istotnych z punktu widze[...]
EN Seeking the compression algorithms for the continuous measurement data recording is connected with the need for a solution to the problem of the continuous long-term and simultaneous logging of measurement signal quasi-static and dynamic components with no loss of information essential from the meas[...]
11
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 4 358-360
PL W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych zaproponowanego przez autorów pojemnościowego detektora wilgotności skóry. Omówiono budowę detektora, przyjęty model skóry oraz przedstawiono sposób modelowania ich właściwości dla potrzeb obliczeń numerycznych metodą elementów skończonych. Przedst[...]
EN The results of simulation studies of a capacitive detector, which was proposed by the authors, allowing non-invasive definition of skin humidity are presented in this paper. The detector is a capacitor, constructed with comb braided isolated electrodes on the base (Figs. 1 and 2). A simplified model[...]
12
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 3 247--249
PL W artykule przedstawiono praktyczną realizację prototypu oraz wyniki badań eksperymentalnych zaproponowanego przez autorów pojemnościowego detektora wilgotności skóry. Omówiono budowę detektora, przyjęty model skóry oraz przedstawiono sposób realizacji detektora i badań laboratoryjnych jego właściwo[...]
EN The paper presents practical implementation and experimental results of a prototype of the capacitive skin humidity detector. The detector construction, the adopted model of the skin, implementation of the detector and laboratory tests of its metrological properties are presented. The detector is m[...]
13
63%
Problemy Eksploatacji
2009 nr 3 65-74
PL W artykule przedstawiono główny cel badań poligonowych, którym było uzyskanie widma odkształceń kierunkowych gazociągu pod wpływem drgań komunikacyjnych. Scharakteryzowano wybrany do badań gazociąg oraz miejsce badań poligonowych. Dokonano opisu metody i aparatury zastosowanej w eksperymencie. Przep[...]
EN In the paper is presented the main task of the field tests and namely the spectrum of directional deformations as the effect of the route traffic vibrations. The pipeline selected for tests and the area of the pipeline were characterised. The method and apparatus applied for the experiment were desc[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono problematyką doboru parametrów stratnych transformacyjnych algorytmów kompresji sygnałów pomiarowych. Pod pojęciem parametrów należy tutaj rozumieć zmienne operacji takie jak np.: długość bloku danych P, rodzaj transformacji, rodzaj zastosowanej procedury kwantyzacji współcz[...]
EN The paper presents the problems connected with the choice of parameters for lossy transform compression algorithms of measurement signals. The notion 'parameter' should be interpreted as operations variables such as length of P-data blocks, type of transformation, or type applied quantization proce[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL Predykcja długodystansowa (Distant-Sample-Based Prediction) bywa stosowana w kodekach APC-DPCM (Adaptive Prediction Coding) do poprawy kompresji dźwięcznych części sygnału mowy i obrazów wideotelefonicznych. Autorzy postanowili sprawdzić przydatność predykcji długodystansowej do kompresji sygnałów p[...]
EN Distant-Sample-Based Prediction is sometimes applied in APC-DPCM (Adaptive Prediction Coding) codec to improve compression of voiced parts of speech signal and video-telephone images. The authors decided to test the usability of Distant-Sample-Based Prediction in measurement signals compression beca[...]
16
63%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Eksploatacja gazociągów w warunkach niestabilnego środowiska jest związana z koniecznością zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, co. m.in. wymaga prowadzenia ciągłego monitoringu stanu technicznego gazociągów. Minitoring ten obejmuje ciągły pomiar statycznych i dynamicznych stanów obciąże[...]
EN Maintenance of gas pipelines in conditions of unstable environment demands for neccesary and adequate safety level. Thus the continuous monitoring of the technical condition of the gas pipelines in required. This monitoring comprises continuous measurement of static and dynamic loadings of gas pipel[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zastosowania transformacji HVD (ang. Hilbert Vibration Decomposition) do analizy sygnałów parasejsmicznych. Przeprowadzono dekompozycję sygnałów na sumę quasi-harmonicznych składowych (modów), których amplitudy oraz częstotliwości są parametrycznymi [...]
EN The article reports on investigation results of Hilbert Vibration Decomposition transformation (HVD) utilization for a paraseismic signals. The main HVD parameters are considered in the explored area. We performed signals decomposition for a sum of a quasi harmonic components that amplitudes and fre[...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 5 94--97
PL W artykule przedstawiono budowę, zasadę działania i wyniki badań laboratoryjnych prototypu elektrody biomedycznej, umożliwiającej bezinwazyjne monitorowanie stanu jej kontaktu ze skórą pacjenta i jednoczesne pomiary sygnałów elektrodiagnostycznych. Proponowana nowa metoda może zastąpić obecnie stoso[...]
EN This paper presents the design, performance, and laboratory test results of prototype biomedical electrode, that allows for simultaneous non-invasive electrode-skin contact state monitoring and measurements of electrodiagnostic signals. The proposed new approach can replace currently used method, ba[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
1999 z. 165 89-98
PL W artyukule przedstawiono pewną metodę zmniejszania blędów kwantyzacji w procesie pomiaru stosunku napięć. Proponowana metoda polega na wykonaniu dodatkowego pomiaru trzeciego napięcia, będącego różnicą wymienionych napięć. Wyrażając wynik pomiaru stosunku napięć jako pewną funkcję wyników trzech po[...]
EN The paper presents the method of decrease of quantization errors in measurement of voltages and their ratio. The method suggested in the paper is based on the additional measurement of the third voltage wchich is the difference of the voltages mentioned above. When measurement results of the voltage[...]
20
63%
Tribologia
2017 nr 2 49--58
PL W artykule przedstawiono wpływ wartości sił tarcia w kontakcie rury gazociągu z obsypką piaskową na przenoszenie drgań gruntu na badany odcinek rury. Przeprowadzono eksperymenty poligonowe, w trakcie których standardowo posadowiona w gruncie rura gazociągu poddawana była oddziaływaniom dynamicznym. [...]
EN The article presents the influence of friction force values during the contact of a gas pipeline with sand pack on the transmission of soil vibrations on a tested pipe section. Field experiments were carried out on standard gas pipeline insulations subjected to dynamic interactions. The load sources[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last