Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 321--325
PL Charakterystyka termiczna basenu sedymentacyjnego opiera się na określeniu rozkładu temperatur z głębokością i wyznaczeniu gęstości powierzchniowego strumienia cieplnego. Najlepsze dane temperaturowe uzyskiwane są na podstawie ciągłych profilowań termicznych wykonywanych w warunkach „ustalonej" równ[...]
EN Determination of temperature distribution and knowledge of heat flow values are necessary for thermal characterization of a sedimentary basin. The best temperature data are obtained from temperature logs measured in stabilized conditions. The quality of temperature data depends on the stabilization [...]
2
100%
Nafta-Gaz
2005 R. 61, nr 6 233-239
PL Przedstawiona praca miała na celu analizę punktowych pomiarów temperaturowych z rejonu bloku Gorzowa. Zebrano dane temperaturowe z próbników złoża oraz pomiary temperatury dna otworu. Pomiary temperatury dna otworu rejestrowane w nieustalonych warunkach cieplnych przeliczono na rzeczywiste temperatu[...]
EN The analysis of the temperature data from Gorzów block is presented in this paper. All the available bottom hole temperatures (BHT) and the temperature data from the drill-stem tests have been collected. BHTs were corrected using the Horner-plot method to establish the true formation temperatures. T[...]
3
100%
Nafta-Gaz
2018 R. 74, nr 6 435--442
PL W ramach przedstawionej pracy przeprowadzono analizę modeli matematycznych umożliwiających ocenę wartości współczynnika przewodności cieplnej skały na podstawie składu mineralnego i porowatości. Zastosowano różnego rodzaju modele, od najprostszych, zakładających warstwową budowę skały, do bardziej s[...]
EN Mathematical models for the estimation of the thermal conductivity of rocks on the basis of their mineral composition and porosity were analyzed in the presented work. Different types of models from the simplest, layer models to more complex spherical inclusion models were introduced. Calculated val[...]
4
63%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 4 281--286
PL Neutronowe sondy geofizyczne mierzą całkowitą zawartość wodoru w skałach. Wyznaczenie ilości wody występującej w przestrzeni porowej wymaga uwzględnienia poprawki na H, występujący w formie grup OH w strukturze krystalograficznej minerałów ilastych. Grupy OH stanowią tzw. wodę trwale związaną, które[...]
EN Neutron logs measure total content of hydrogen in rocks. To obtain the quantity of water present in the pore space demand the adjustment for the hydrogen in the OH groups present in the crystallographic net of clay minerals appearing in them. The estimation of quantity of H was done for samples comi[...]
5
63%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 7 411-420
PL Ciepło radiogeniczne określane jest standardowo w profilach otworów wiertniczych za pomocą wzoru Rybacha - na podstawie wyników profilowania gęstościowego i spektrometrycznego profilowania gamma. Wymienione profilowania nie są wykonywane we wszystkich otworach wiertniczych, czasem badane są tylko fr[...]
EN Radiogenic heat is normally estimated in well profiles by the means of the Rybach formula - on the basis of the density log and spectral gamma log. These logs are not always performed, and sometimes only part of the well profile is logged. That.s why there is the necessity to generate mathematical m[...]
6
63%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 8 663-667
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów laboratoryjnych współczynnika przewodności cieplnej skał mezopaleozoicznych w rejonie Tarnów-Dębica. Analiza korelacyjna pomiędzy tym współczynnikiem a składem mineralnym badanych skał potwierdziła jego zależność od kwarcu i minerałów ilastych - dla piaskowcó[...]
EN Results of the thermal conductivity measurements of the Mesozoic and upper Paleozoik rocks from the Tarnów-Dębica area are presented in this paper. Correlational analysis confirmed the relationship between the thermal conductivity coefficient and mineral content of the investigated rocks (quarz and [...]
7
63%
Nafta-Gaz
2006 R. 62, nr 5 217-221
PL Podjęto próbę ciągłej oceny współczynnika przewodności cieplnej w profilu odwiertu, wykorzystując w tym celu takie parametry petrofizyczne jak; współczynnik porowatości gęstością objętościową, koncentrację pierwiastków promieniotwórczych potasu, uranu i toru. Opracowane modele matematyczne przetesto[...]
EN An attempt to estimate a continuous profile of the thermal conductivity parameter on the base of data from geophysical logs has been undertaken. Correlations of laboratory measured values of thermal conductivity with other geophysical parameters such as; porosity, density and content of radioactive [...]
8
63%
Nafta-Gaz
2014 R. 70, nr 7 432--438
PL Pojemność wymiany kationowej jest ściśle związana z ilością i rodzajem minerałów ilastych, charakteryzujących się, ze względu na wielkość powierzchni właściwej, dużymi zdolnościami jonowymiennymi. W pracy przeprowadzono badania metodyczne umożliwiające wdrożenie procedury pomiaru wartości CEC metodą[...]
EN Cation exchange capacity (CEC) is a property of rocks closely related to the quantity and type of clay minerals. It is measured by a number of methods, one of them is the cobalt-hexamine technique. The presented work shows the results of experimental measurements enabling application of the cobalt-h[...]
9
63%
Nafta-Gaz
2008 R. 64, nr 7 438-445
PL W ramach pracy przeprowadzono ocenę współczynnika przewodności cieplnej w utworach fliszu karpackiego. Badania te wykonano wykorzystując dwie metody: powiązanie badań laboratoryjnych petrofizycznych właściwości skał z danymi profilowań geofizycznych oraz bezpośrednie dowiązanie pomierzonych wartości[...]
EN The heat conductivity value has been estimated in the carpathian flysch sediments. The investigations were conducted with the use of two methods: correlation of the laboratory measurements of petrophysical properties of rocks with the geophysical data and direct relating of the measured heat conduct[...]
10
63%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów laboratoryjnych współczynnika przewodności cieplnej λ skał mezopaleozoicznych w rejonie Tarnów—Dębica. Analiza korelacyjna pomiędzy współczynnikiem λ, a składem mineralnym badanych skał potwierdziła zależność λ, od kwarcu i minerałów ilastych dla piaskowców oraz[...]
EN Results of the thermal conductivity measurements of the Mesozoic and upper Paleozoic rocks from the Tarnów—Dębica area are presented in this paper Correlational analysis confirmed the relationship between the thermal conductivity coefficient and mineral content of the investigated rocks (quarz and c[...]
11
63%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 7 513--519
PL Celem pracy jest charakterystyka skał ilastych fliszu karpackiego pod względem zdolności do pęcznienia, wykonana na podstawie analizy własności fizykochemicznych (CEC) i analizy mineralogicznej. Przebadano skały fliszowe reprezentujące całe spektrum stopnia illityzacji: od 10 do 94% pakietów smektyt[...]
EN The aim of the presented work was the characterization of the Carpathian Flysch rocks swelling capacity based on the analysis of their physicochemical (CEC) and mineralogical properties. Flysch sediments representing the whole range of illitization: from 10% to 94% of smectite layers in the mixed la[...]
12
63%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 12 976--982
PL Celem pracy jest zastosowanie metody sztucznych sieci neuronowych do wyznaczania czasu interwałowego skał na podstawie profilowań geofizycznych. Ważnym parametrem dla formacji łupkowych jest zawartość substancji organicznej TOC. Niezbędnymi danymi w metodach do określenia zawartości substancji organ[...]
EN The goal of this paper is to present the use of the neural networks method for the estimation of interval times. An important parameter for shale formations is the Total Organic Carbon content (TOC). Acoustic logging constitutes the data necessary in methods assessing the TOC (CARBOLOG, Passey). New[...]
13
63%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2006 T. 32, z. 4 463-477
PL Przeprowadzono ocenę zawartości wody nieruchomej metodą magnetycznego rezonansu jądrowego. Określenie ilości wody nieruchomej w przestrzeni porowej jest niezbędne do wyznaczenia porowatości dynamicznej, a co za tym idzie - charakterystyki własności zbiornikowych skał. Kluczowym parametrem w tego typ[...]
EN The irreducible water content has been evaluated using nuclear magnetic resonance (NMR) method. Estimation of the irreducible water content in the pore space is indispensable for the productive porosity evaluation and characteristics of the reservoir properties of rocks. The irreducible water conten[...]
14
63%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Celem pracy było określenie zależności pomiędzy zawartością substancji organicznej TOC uzyskanej z badań laboratoryjnych a parametrami uzyskanymi z profilowań geofizycznych. Wykorzystano następujące profilowania geofizyczne: akustyczne, opornościowe, gęstościowe oraz porowatość wyliczoną z danych ot[...]
EN The aim of this paper was to determine the relation between the laboratory measurements of the organic substance content (TOC) and parameters obtained from geophysical logs. The data from the acoustic, resistance, and density logs, and porosity calculated from well logs from the borehole W were used[...]
15
63%
Acta Geophysica
2014 Vol. 62, no. 4 785--801
EN The aim of the presented work was to introduce a method of estimating thermal conductivity using well log data. Many petrophysical properties of rocks can be determined both by laboratory measurements and well-logs. It is thus possible to apply geophysical data to empirical models based on relations[...]
16
51%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 12 949--958
PL W artykule przedstawiono przykład zastosowania analizy spektroskopowej w podczerwieni w badaniach skał z pogranicza diagenezy i metamorfizmu niskiego stopnia. Podstawowym założeniem przeprowadzonych badań było odniesienie względem siebie dwóch indeksów mogących służyć jako paleotermometry indeksu Fl[...]
EN The article describes the application of spectroscopic infrared analysis for diagenetic and very low grade metamorphic rocks. The aim of the research was to compare two indices that can be used as paleothermometers – the Flehmig index and the Kübler index. Both of them allow to analyze the diagenesi[...]
17
51%
Nafta-Gaz
2011 R. 67, nr 11 793-803
PL W artykule przedstawiono modele matematyczne umożliwiające wyznaczenie w profilu otworów wiertniczych nasycenia wodą nieredukowalną oraz przepuszczalności absolutnej i fazowej. Przy opracowywaniu modeli wykorzystano dane z badań laboratoryjnych wykonanych dla próbek skał pochodzących z dwóch otworów[...]
EN Mathematical models enabling determination of the following parameters: irreducible water saturation, total and phase permeability are presented in this paper. The models were developed with the use of laboratory data obtained for samples from two boreholes: Z-2 and Z3. Irreducible water saturation [...]
18
51%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 537-542
PL Skład mineralny skał jest jednym z istotnych czynników wpływających na ocenę parametrów wykorzystywanych w interpretacji profilowań geofizycznych. W pracy przedstawiono wyniki badań piaskowców mioceńskich, karbońskich i piaskowców czerwonego spągowca oraz przeprowadzono wstępną analizę zmienności sk[...]
EN The mineralogical content of rocks is an important parameter used in the interpretation of well logs. In the presented paper the results of the X-ray quantitative analysis of the Miocene, the Rotliegend and the Carboniferous sandstones are discussed. The internal standard method (Środoń et al. 2001)[...]
19
51%
Nafta-Gaz
PL Skład mineralny skał jest jednym z istotnych czynników wpływających na ocenę parametrów wykorzystywanych w interpretacji profilowań geofizycznych. W pracy przedstawiono wyniki badań piaskowców mioceńskich, karbońskich i piaskowców czerwonego spągowca oraz przeprowadzono wstępną analizę zmienności sk[...]
EN The mineralogical content of rocks is an important parameter used in the interpretation of well logs. In the presented paper the results of the X-ray quantitative analysis of the Miocene, the Rotliegend and the Carboniferous sandstones are discussed. The internal standard method (Środoń et al. 2001)[...]
20
51%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL Analiza pomiarów NMR wykonanych dla skał czerwonego spągowca pochodzących z rejonu SW części niecki poznańskiej pozwoliła, w powiązaniu z badaniami porozymetrycznymi oraz obserwacjami mikroskopowymi, na wydzielenie czterech grup skał o odmiennych własnościach petrofizycznych. W przestrzeni porowej s[...]
EN Four groups of rocks from the southwestern part of the Poznań basin displaying different petrophysical properties were distinguished on the basis of the NMR measurements, mercury porosimetry and microscopic observations. The pore space of rocks representing the poorest reservoir and filtration prope[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last