Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 152
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Przekształcenia strukturalne kolei w Unii Europejskiej zostały zaprojektowane z myślą o rozwoju konkurencji wewnątrzgałęziowej, jako narzędzia służącego wzrostowi efektywności i jakości przewozów. Ze względu na publiczną użyteczność kolejowych przewozów pasażerskich, konieczne jest przyjęcie pewnych[...]
EN The structural transformation of railways in the European Union has been projected to bring more intermodal competition in the sector in order to improve the effectiveness and quality of railway services. The public utility of railway passenger services requires though that some forms of competition[...]
2
100%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 7/8 65-68
PL Rozwój transportu a emisja gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Działania na rzecz zmiany zachowań komunikacyjnych zalecane w dokumentach UE. Uwarunkowania dla wzrostu akceptacji transportu zbiorowego oraz ruchu rowerowego i pieszego.
EN The transport development and the emission of greenhouse gases in European Union. The activities for changes of mobility behaviour recommended in the EU acts. The conditions for the growth of acceptance for public transport, bike traffic and walking.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 19 137--150
PL Ważnym zasobem europejskiego systemu transportowego, nie w pełni wykorzystanym, jest transport kolejowy. Zwiększenie zaangażowania kolei w obsługę przewozów, także ze względu na jej walory ekologiczne, jest przedmiotem uwagi polityków europejskich już od dłuższego czasu. W tym obszarze leży również [...]
EN The transport policy program, adopted by the European Union in March 2011, point out that the market share of resource efficient and environmentally friendly transport mode should be significantly increased: „By 2050 the majority of medium-distance passenger transport should go by rail”. The aim of [...]
4
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2010 nr 2 (26) 35--42
PL W pracy omówiono podstawowe problemy współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi oraz jednostkami przemysłowymi. Zaprezentowano stosowane w OBRUM formy wspólnej działalności naukowo-badawczej i omówiono rolę Centrum Badawczo-Rozwojowego w transferze technologii. Jako szczególnie efektywną formę wspól[...]
EN Basic cooperation issues among researchers and industrial entities were discussed in the paper. Research-development activities forms applied in OBRUM were presented and the role of research-development centre in transferring the engineering. Establishing the scientific and industrial consortia has [...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 8 43-48
PL W pracy przedstawiono wyniki zastosowania metod optymalizacji do doboru parametrów dynamicznych eliminatora drgań elektromechanicznego układu napędowego. W procesie optymalizacji wykorzystano charakterystykę rezonansową układu mechanicznego zredukowanego do modelu o jednym stopniu swobody.
EN The paper deals with the results of application of optimization methods for selection of dynamic parameters of vibrations' eliminator. The system under consideration has been an electromechanical power transmission system. For the optimization process the system has been reduced to a model of one de[...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Na podstawie prognoz szacuje się, że po 2030 roku w wielu państwach OECD co czwarty obywatel będzie w wieku 65 lat. Taki stan rzeczy będzie miał bardzo istotne skutki dla sprawnego funkcjonowania społeczeństw w przyszłości. Aby się do tego przygotować konieczne jest odpowiednie przystosowanie system[...]
7
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2003 Vol. 41 nr 1 169-197
PL W pracy omówiono sposób modelowania elektromechanicznych układów napędowych z silnikami indukcyjnymi. Model silnika elektrycznego opisano w zastępczym układzie współrzędnych (x, y). Model matematyczny przekładni zębatej opracowano z wykorzystaniem hybrydowej metody sztywnych i odkształcalnych elemen[...]
EN Mathematical models of an electromechanical system with an induction motor are dealt with in the paper. An electric motor model is described in the equivalent axial coordinate system (x, y). The mathematical model of the gear train has been formulated by means of a hybrid method of rigid and deforma[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 16 137-156
EN The new act on public transport, passed in December 2010 in Poland, introduces the uniform rules for organizing and fi nancing of public transport services by all transport modes. The purpose of the article is to analyze and to assess the impact of the new law on the development of railway passenger[...]
9
100%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2010 Nr 4 6--10
PL Dotychczasowa koncepcja konstrukcji pojazdów wojskowych, przeznaczonych do udziału w konfliktach symetrycznych, spowodowała, że pojazdy te są nieodpowiednio przystosowane w zetknięciu z bojownikiem uzbrojonym w granatnik przeciwpancerny czy też improwizowane urządzenia wybuchowe (IED). Pomimo skupie[...]
EN The paper deals with problems of mechatronic design process of tracked military vehicles. The elements of mechatronic design approach and special requirements in designing are discussed. The mechatronic components of tracked platforms eg. hybrid electric drive systems, semi-active suspensions and CA[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 17 113-118
PL W pracy przedstawiono sposób modelowania drgań belki utwierdzonej i metodę obniżenia poziomu drgań poprzez zmianę struktury układu. Do eliminacji drgań wykorzystano dynamiczny tłumik drgań wykonany w postaci układu ciągłego. Dyskretyzację przeprowadzono metodą sztywnych elementów skończonych. Do dob[...]
EN The paper presents a way of modelling of a cantilever beam vibrations and method of decreasing the level of vibration by changing structure of the system. The eliminator in the form of continuous system has been applied in order to minimize the vibrations. Discretization of the system has been carri[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 z. 12 59-64
PL W pracy przedstawiony metodę doboru optymalnych cech konstrukcyjnych układu napędowego. Cech dynamiczne układu zostały dobrane w procesie optymalizacji z wykorzystaniem metody sekwencyjnego programowania kwadratowego. Przedstawiono przykładowe wyniki optymalizacji krzywej rezonansowej układu z elimi[...]
EN The way of selection of optimal dynamic features of driving system has been presented in the paper. The selection of dynamic parameters of the system has been made by means of sequential quadratic programming method. The investigations have been carried out applying discreet models of an electromech[...]
12
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Transport kombinowany był pierwszą formą przewozów kolejowych, która mogła korzystać z dobrodziejstwa otwarcia granic już od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Mimo systematycznego wsparcia politycznego i finansowego ze strony UE oraz jego zalet, rozwój transportu kombinowanego nie przebiega har[...]
EN Combined transport was the first kind of railway carriage in Europe, which could benefit from the opening of national borders just since the beginning of the nineties of XX century. Its advantages and the continual political and financial support from the EU did not contribute though to its desired [...]
13
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 22 67-72
PL W pracy przedstawiono metodykę modelowania i optymalizacji cech dynamicznych elektromechanicznych układów napędowych dużej mocy. Opracowane algorytmy obliczeń numerycznych umożliwiają dobór cech konstrukcyjnych układu, które zapewnią otrzymanie charakterystyk dynamicznych układu maszynowego odpowied[...]
EN The paper deals with methodology of modeling and optimization of dynamic features of high power electromechanical drive systems. The elaborated algorithms of numerical calculations enable selection of design features which ensure suitable dynamic characteristics of machine from a standpoint of minim[...]
14
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 341-348
PL Obserwowane obecnie w społeczeństwach europejskich zmiany demograficzne będą miały decydujący wpływ na wielkość i strukturę popytu na przewozy pasażerskie. Spowoduje to konieczność odpowiedniego przystosowania systemów transportowych. W ramach prac OECD zostały podjęte działania, których celem jest [...]
EN Demographic changes observed at present in most European countries will take crucial implications for passenger transport needs in future. Transport systems and services will have to face special challenges of an ageing population. The documents prepared by OECD comprise the recommendations for poli[...]
15
100%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Wzrost konkurencji ze strony transportu samochodowego i lotniczego doprowadził do trudnej finansowej i rynkowej sytuacji transportu kolejowego. W następstwie, w wielu państwach na świecie podjęto intensywne działania, prowadzące do zasadniczych zmian struktur organizacyjnych i/lub właścicielskich. P[...]
EN The increasing competition from road and air transport put the railway enterprises into extremely difficult financial and market situation. As a result, in many countries strenuous efforts have been undertaken leading to fundamental changes in railways structures and/or ownership. These processes ar[...]
16
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Przyspieszenie rozwoju gospodarczego i społecznego, jakie dokonało się w ostatnich dekadach w Polsce i w Europie, było możliwe m.in. dzięki rozwojowi transportu. Obecnie szacuje się, że transport osiągnął już swoje możliwości wzrostu ekstensywnego, poprzez proste wykorzystanie zasobów, zarówno mater[...]
EN The acceleration of economic and social development observed at present is attributed among others things to the development of transport. Though the possibilities of extensive increase in transport seems to deplete. Further growth has to be based on rise in intensity and effectiveness of its use th[...]
17
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 33 167-174
PL W artykule przedstawiono uwarunkowania, które przyznają kolei w końcu XX wieku szczególne znaczenie w obsłudze potrzeb przewozowych. Nowa rola transportu kolejowego wymaga spełnienia przez ten środek transportu wielu postulatów odnoszących się do wymagań rynkowych i zastosowania najnowszych osiągni[...]
EN The article presents the conditions, which give railway at the end of XX c. significance in transport needs service. The new role of the railway requires this particular means of transport to meet numerous postulates, concerning both the requirements of the market and the use of the newest achivemen[...]
18
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 47 401-412
PL Zrównoważony rozwój został przyjęty jako nadrzędny cel światowej polityki transportowej. Potrzeby przewozowe społeczeństwa powinny być zaspokojone przy jednoczesnej minimalizacji uciążliwości transportu dla środowiska. W transporcie pasażerskim oznacza to konieczność stworzenia sprawnego systemu tra[...]
EN The sustainable development has been accepted world-wide as a superior objective of the transport policy. The transportation needs of the society have to be satisfied with simultaneous minimizing of the environment pollution. For the passenger transportation it means a necessity for developing an ef[...]
19
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 52 363-369
PL Akcesja nowych członków do Unii Europejskiej nie oznacza zakończenia procesu dostosowawczego transportu, lecz jego nowy etap. Pożądane kierunki dalszych przekształceń transportu wynikają z dokumentów programowych UE. W artykule zostały przedstawione te cele i działania, jakie w świetle europejskiej [...]
EN The accession of new members to the European Union is not the end of the transport adaptation process, but its new stage. Desired directions of further transformation result from the Unity program documents. In the paper are presented these goals and actions, which should be taken in area of passeng[...]
20
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Śląska
2002 z. 139 1-130
PL W pracy przedstawiono algorytmy modelowania, analizy wrażliwości i optymalizacji własności dynamicznych w zastosowaniu do wspomagania procesu konstrukcyjnego elektromechanicznych układów napędowych dużej mocy. Celem pracy było przygotowanie algorytmów doboru cech konstrukcyjnych układów fizycznych, [...]
EN The paper presents algorithms of modeling, sensitivity analysis and optimization of dynamic characteristics applicable for aiding the process of designing of high-power electromechanical driving systems. The objective of the paper was to develop algorithms for selecting of design features of physica[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last