Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2000 nr 391 89-146
PL Obiektem badań były węgle z pokładów formacji wałbrzyskiej (namur A i częściowo B) i żaclerskiej (westfal A-C) Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego (DZW). Porównanie zawartości trzech grup macerałów w węglach z poszczególnych pokładów stało się podstawą badań facjalnych węgli. Analiza środowisk akumul[...]
EN Coal of seams from Wałbrzych (Namurian A and partly Namurian B) and Zacler (Westphalian A-C) formations from the Lower Silesian Coal Basin (LSCB) were examined. Comparison of the mean content of three maceral groups for the seams was the base for coal facies studies. Analysis of peat-forming environ[...]
2
100%
Przegląd Geologiczny
2016 Vol. 64, nr 12 1005--1007
EN Intense program of shale gas prospecting in the territory of Poland is currently on going. Among the steps towards better examination of dispersed organic matter (DOM) in clastic Carboniferous rocks of the basement of the Fore-Sudetic Homocline are petrologic studies. The paper provides data on the [...]
3
100%
Logistyka
2015 nr 2 639--654, CD1
PL Wprowadzenie do modelu zarządzania bezpieczeństwem informacji i danych w oparciu o standardy z rodziny ISO 27000. Podkreślenie istoty oraz historii wprowadzenia standardu wraz z wyszczególnieniem zakresu i podziału poszczególnych aspektów bezpieczeństwa. Definiowanie pojęcia Systemu Zarządzania Be[...]
EN Introduction to model of security systems based on ISO 27000 family of standards. The focus on the main purpose of the information security standards, including a full listing of the ISO 27000 documentation with description of particular security standards. An official definition of Information Se[...]
4
100%
Kwartalnik Geologiczny
PL Łupki antrakozjowe występują w depresji śródsudeckiej jako dwa poziomy: I,dolny, reprezentujący utwory najwyższego karbonu, i II,górny zaliczany do dolnego permu. Pod względem litologicznym są to łupki ilaste, mułowce czasem drobnoziarniste piaskowce, którym mogą towarzyszyć cienkie wkładki wapieni [...]
EN Detailed microscopic of dispresed organic matter in the lower horizon of the Anthracosia Shales (uppermost Carboniferous) from the Intra-Sudetic Depression show that liptinite, especially telaginite and lamalginite, are the most abundant components here. Organic components together with mineral matt[...]
5
100%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2003 nr 4 3-209
PL Badania petrologiczne rozproszonej w skałach osadowych materii organicznej pozwalają odtworzyć wyjściowy materiał biologiczny, paleośrodowiska oraz zmiany w niej zachodzące w czasie diagenezy jak i podczas innych podiagenetycznych procesów. Niniejsza praca jest rezultatem badań przeprowadzonych dla [...]
EN Petrologic studies of dispersed organic matter in sedimentary rocks can provide information on biological sources, palaeoenvironments and how this varied during diagenesis and post-diagenesis processes. The paper presents the results of these studies, focused on some sedimentary sequences of the lat[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
7
100%
Prace Państwowego Instytutu Geologicznego
2012 T. 197 5--78
PL W pracy zaprezentowano w formie tablic fotograficznych składniki mikroskopowe – macerały i mikrolitotypy występujące w węglu kamiennym Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego (DZW). Dolnośląski węgiel kamienny reprezentuje osady górnego karbonu; występuje w obrębie dwóch jednostek litostratygraficznych – [...]
EN The publication presents images of microscopic constituents of bituminous coals of the Lower Silesian Coal Basin (LSCB). These coals represent the Upper Carboniferous deposits. They are connected to two lithostratigraphical units called the Walbrzych and Zacler formations. The underground exploitati[...]
8
63%
Przegląd Geologiczny
2016 Vol. 64, nr 9 617--630
EN Polish bituminous coal basins are associated exclusively with Carboniferous deposits, differing in origin and geological structure. This paper presents only a short review of papers mainly of Polish authors on the geological structure, stratigraphy of coal-bearing deposits, quality of coal, as well [...]
9
51%
Geological Quarterly
EN In the western part of the Lubin-Sieroszowice mining district, processes of secondary oxidation of the Kupferschiefer sediments have led to the formation of the Rote Fäule hematitic footwall alteration and resulted in a unique Kupferschiefer profile clearly comprising reduced, transitional and oxidi[...]
10
51%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Charakterystyka molekularna biomarkerów w utworach węglanowych dolomitu głównego wybranych rejonów Niżu Polskiego, wykonana metodą GC-MS, wykazała zróżnicowanie stopnia przeobrażenia syngenetycznej substancji organicznej zdeponowanej w płytkowodnym środowisku morskim w zakresie okna ropnego. Kerogen[...]
EN Molecular distribution of biomarkers in the Zechstein Main Dolomite carbonate rocks from selected boreholes assessed by the hydrocarbon GC-MS analyses showed maturity variation within the oil window stage in syngenetic organic matter deposited in shallow marine environment. The source rocks contain [...]
11
51%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2008 nr 429 125-129
PL Cechsztyński łupek miedzionośny jest znacząco wzbogacony w materię organiczną. Najliczniej występują tu macerały grupy liptynitu, wśród których dominującą rolę odgrywa bituminit. W łupku wtórnie utlenionym (ze strefy przejściowej i utlenionej) został on zastąpiony przez materię witrynitopodobną (wtp[...]
EN The Zechstein Kupferschiefer is significantly enriched in organic matter. Liptinite macerals are the most abundant organic components, in which bituminite prevails. However, vitrinite-like matter is noteworthy in both transitional and oxidized facies, replacing bituminite there. Vitrinite and inerti[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last