Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2014 R. 70, nr 6 345--347
PL Opisano sposób modelowania numerycznego konstrukcji podatnej o przekroju kołowym, posadowionej na fundamencie kruszywowym. Model przepustu wykonano, wykorzystując program Z_Soil 2011 Student v11.07. Przyjęto założenia płaskiego stanu odkształcenia (model 2D) oraz założono zastosowanie zasypki żwirow[...]
EN A method has been presented for numerical modeling of a circular soil-steel structure based on a gravel foundation. The culvert structure model has been designed using the Z_Soil 2011 Student v11.07 program. The presented example has been made assuming plane strain, sand and gravel backfill, gravel [...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 10 42--44
PL Kompozyty cementowo-kruszywowe to jedno z podstawowych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych stosowanych w inżynierii lądowej. Szeroki zakres ich stosowania wynika przede wszystkim z możliwości dość swobodnego kształtowania wymaganych parametrów, w tym wiodącej właściwości mechanicznej, jaką jest wy[...]
EN Cement-aggregate composites are one of the most essential structural and material solutions used in civil engineering. The wide range of their application is the result of the possibility of quite free developing of required parameters, including the main mechanical property which is the compressive[...]
3
100%
Przegląd Budowlany
PL Jedną z przyczyn występowania wad w przegrodach budowlanych, poddawanych termomodernizacji jest dosyć częsty brak szczegółowych rozwiązań projektowych, opartych na analizach stanu przedprojektowego i końcowego. Spowodowane to jest m.in. niską świadomością zarządców obiektów o skutkach nieuzasadniony[...]
4
100%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2018 nr 21(3) 175--182
EN This paper presents the results of individual laboratory tests conducted in the Research and Experiment Facility of the University of Science and Technology in Bydgoszcz, in particular of tests conducted on pastes of low water-binder ratios (from 0.2 to standard water demand (Mrozik 2012)). The purp[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2018 Z. 24 (174) 108-113
PL Niejednokrotnie drewno uznawane jest za jeden z najmniej trwałych materiałów budowlanych, nie wykazuje na zewnątrz symptomów degradacji biologicznej, niezależnie od wieku, który nie jest tu wykładnią jego zużycia technicznego. Wbrew pozorom, problem okazuje się bardzo szeroki i istotny, a jego wagę [...]
EN In spite of appearances, the problem is very complex and significant, and its gravity is stressed by the lack of social awareness about the existence of such hazards in buildings which look massive and safe. There are a number of such facilities in our surroundings which are unconsciously used witho[...]
6
100%
Archives of Foundry Engineering
EN Microstructural analysis of as-cast Mg-9Al-0.9Zn-xRE (x = 0, 1, 2, 3, 5 wt.%) magnesium alloys is presented. Light microscopy (LM) and scanning electron microscopy (SEM+EDX) were used to characterized the obtained material. The results revealed that the as-cast AZ91 alloy consists of α – Mg matrix, [...]
7
81%
Materiały Budowlane
2015 nr 5 73--75
PL Kompozyty cementowe to stale rozwijana i unowocześniana grupa materiałów budowlanych. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci prężny rozwój technologii betonu uwarunkowany był przede wszystkim wprowadzeniem domieszek chemicznych i dodatków mineralnych. Coraz powszechniej stosowane są betony wysokowa[...]
EN Cement composites are continuously developed and modemized group of building materials. Over the last decades, dynamic development of concrete technołogy has been mainly conditioned by introduction of chemical admixtures and mineral additives. Increasingly, high performance concretes, with improved [...]
8
81%
Materiały Budowlane
2016 nr 8 120--121
PL Wspomaganie konkurencyjności jest bardzo ważne dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W 2012 r. w regionie kujawsko-pomorskim powołano unikatowy w skali kraju fundusz zasilający najlepsze projekty innowacyjne w ramach pilotażowego programu „Voucher badawczy”. Połączenie sektora nauki i biznesu mi[...]
EN Support the competitiveness is very important for the development of a knowledge-based economy. In Kujawsko-Pomorskie region was created in 2012 unique in Poland fund to support the best innovative projects in framen work of pilot project called Research voucher. The connection between science and b[...]
9
81%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 122--125
PL W artykule poruszono powszechnie znany problem termomodernizacji budynków i jego wpływ na dalszą ich eksploatację. Nie istnieją uniwersalne metody poprawy izolacyjności cieplnej przegród, które można stosować w każdych warunkach i na każdych powierzchniach. Wprowadzenie nowych warstw ocieplenia ma w[...]
EN The article deals with a commonly known problem of a thermal efficiency improvement of buildings and its influence on their further operation. There are no universal methods for the improvement of thermal insulation of barriers that could be applied under all conditions and on all surfaces. Introduc[...]
10
81%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 33--35
PL W artykule przedstawiono problem awaryjnego stanu łukowego sklepienia ceglanego sąsiadującego bezpośrednio z uszkodzoną podstawą szybu windy z 1890 r., uważanej nieoficjalnie za najstarszą w Europie. Dokumentacja archiwalna obiektu zachowała się w sposób szczątkowy. Z tego względu autorzy artykułu p[...]
EN This paper presents the problem of an emergency condition of an arched brick vault adjacent to a damaged base of a lift shaft of 1890, officially considered the oldest one in Europe. Little archival documentation of the building has been remained. Therefore, the authors of this article performed a s[...]
11
81%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 98--99
PL Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zagospodarowania odpadu regranulatu polistyrenu ekspandowanego (EPS) do produkcji betonów lekkich. Opisano zależność pomiędzy ilością odpadu dodawanego do mieszanki betonowej a wytrzymałością na ściskanie i gęstością pozorną uzyskanego kompozytu cementow[...]
EN This article presents the possibilies of recycled ground expanded polystyrene (EPS) aggregate management used for lightweight concrete. In the paper, relations between the amount of added weste to the concrete mixture and both compressive strength and apparent density of received concrete composite,[...]
12
81%
Materiały Budowlane
2018 nr 5 22--24
PL W artykule przedstawiono konstrukcję galerii transportowej kamienia w Opolu. Niezadowalający stan techniczny obiektu wymusił konieczność opracowania projektu naprawy przedmiotowej konstrukcji, który został zrealizowany w późniejszym etapie. W artykule zaprezentowano charakterystykę obiektu wymagając[...]
EN The article presents the stone transport gallery construction in Opole. The unsatisfactory technical condition of the object determined the need to execute a design of construction repair project, which was later implemented. The aim of this study is to present the characteristics of the object requ[...]
13
81%
Izolacje
2017 R. 22, nr 5 42--44
PL W artykule przedstawiono wyniki własnych badań laboratoryjnych przeprowadzanych w Zakładzie Badawczo-Doświadczalnym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, w szczególności przeprowadzonych na zaczynach o niskich stosunkach wodno-spoiwowych. Celem pracy jest zbadanie wpływu zastosowa[...]
EN This article presents the findings of proprietary laboratory tests conducted at the Experimental Research Institute of the UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz, particularly on low water-binder ratio cement paste products. The purpose of this paper is to study the effects of plastic[...]
14
81%
Izolacje
2017 R. 22, nr 9 28--31
PL Powszechnie stosowana definicja betonu, opisująca ten kompozyt mianem „sztucznego kamienia”, odzwierciedla zestaw wymagań stawianych temu materiałowi. Dąży się bowiem do tego, aby właściwości, takie jak wytrzymałość czy nasiąkliwość, były możliwie najbardziej zbliżone do parametrów kamienia naturaln[...]
EN A popular definition of concrete, describing this composite as „artificial stone”, reflects a set of requirements for this material. The aim is to achieve values of properties such as resistance or absorption capacity as similar as possible to those of natural stone. Therefore, efforts should be mad[...]
15
81%
Logistyka
2015 nr 4 8620--8627, CD3
PL Betony wysokowartościowe to nowoczesna grupa kompozytów cementowych. Wiodącą właściwością mechaniczną betonu jest wytrzymałość na ściskanie, dlatego powszechnie stosowane są metody projektowania składu o z góry założonej wartości tej cechy. W celu ograniczenia zakresu czasochłonnych i często kosztow[...]
EN High quality concrete is a modern group of cement sets. The most important feature is the concrete compressive strength. Therefore, the methods of designing it's pile concerning the value of this feature have been commonly used. In order to decrease the set of time wasting and often expensive labora[...]
16
61%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 39--40
PL W artykule, na podstawie studium pojedynczego przypadku, tj. pomennonickiej chaty w Chrystkowie, przedstawiono problem dotyczący wielu obiektów historycznych, w przypadku których zadecydowano o naprawie (wymianie) tylko tych elementów, których zewnętrzny wygląd świadczy o ich uszkodzeniu lub znaczny[...]
EN The paper presents problem of many historical buildings for accepting the principle of repair (replacement) only those elements which are outward damage or technical considerable, based on a case study cottage located in the Chrystkowo. The basis for such activities is minimize interference for "att[...]
17
61%
Materiały Budowlane
2018 nr 12 32--33
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last