Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geologiczny
2
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule omówiono integrację różnego typu interfejsów z układami FPGA z wykorzystaniem rekonfigurowalnej platformy komunikacyjnej. Rozwiązanie w praktyce zaimplementowano w pojedynczym węźle rozproszonego systemu pomiarowego. Omówiono konstrukcję platformy komunikacyjnej oraz wybrane moduły sprzęt[...]
EN This article discusses the integration of different types of interfaces with FPGAs using reconfigurable communication platform. The solution has been implemented in practice in a single node of a distributed measurement system. Construction of communication platform has been presented with its selec[...]
3
80%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Air-polishing is a well-known and common technique to remove plaque, tartar and different kind of stains from teeth, using abrasive materials. Commonly used cleaning powders contain Al (aluminium) which is still controversial in terms of its inertness and harmfulness for human body. Nowadays, new ai[...]
4
80%
Przegląd Geologiczny
5
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 83 235--244
PL Artykuł dotyczy ilościowego ujęcia dwóch aspektów będących przedmiotem zainteresowania szeroko pojętych nauk o zarządzaniu. Jednym z nich są zdolności organizacyjne, w tym zdolności do budowania i funkcjonowania firm w obrębie wirtualnej organizacji. Drugim – czynniki strukturotwórcze nadające kszta[...]
EN This article applies to quantify the two aspects of interest of the broad management sciences. One of them is organizational skills, including the ability to build and operation of companies within a virtual organization. The second are factors that suitable form of structure-organizing cooperating [...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 93 141--152
PL Współczesna gospodarka i turbulentne otoczenie powodują, że pojawienie się kryzysu może stanowić istotne zagrożenie dla realizacji każdego przedsięwzięcia. W niniejszym artykule skupiono się na przedstawieniu uwarunkowań i przyczyn występowania sytuacji kryzysowych oraz na zaprezentowaniu istoty pro[...]
EN Modern economy and turbulent environment cause the crisis occurrence could be a significant threat to the implementation of each project. This article focuses on crisis conditions, causes and projects efficient management. The main objective of this article is to show how enterprises implementing pr[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 108 95--104
PL Celem artykułu jest próba praktycznej identyfikacji zjawiska wirtualizacji działalności gospodarczej i jego egzemplifikacja na przykładzie przedsiębiorstw w Polsce. Organizacja wirtualna traktowana jest jako specyficzna forma współpracy przedsiębiorstw i organizowania działalności gospodarczej. W cz[...]
EN The aim of this article is to identify the phenomenon of virtualisation of economic activity and its exemplification on the example of companies in Poland. Virtual organization is considered as a specific form of cooperation and organization of economic activity. The theoretical part of the article [...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 108 85--93
PL Celem artykułu jest zidentyfikowanie, poprzez wykorzystanie modelu ekonometrycznego, determinantów powstawania zewnętrznych struktur organizacyjnych, nazywanych także strukturami międzyorganizacyjnymi. Problem rozwiązań strukturalnych jest podstawowym zagadnieniem na gruncie nauki o zarządzaniu. Pro[...]
EN The purpose of the article is to identify, by using the econometric model, the determinants of external organizational structures, also called interorganizational structures. The problem of structural solutions is a fundamental issue in the field of management science. The process of internationaliz[...]
9
71%
Przegląd Geologiczny
EN The goal of the project was to evaluate methods for recording and analysing the geoindicators related to the coastal zone. Geoindicators, according to the definition elaborated by the IUGS, are measures (magnitudes, frequencies, rates and trends) of geological processes and phenomena occurring at or[...]
10
61%
Polish Geological Institute Special Papers
2004 Vol. 11 103-107
EN The Vistula River mouth is an unique example of river’s outlet observed since the birth in 1895 to present day. There is a large documentation of morphological changes in the outlet area. In 1895, a 7 kilometres canal was dug into which the waters of the Vistula were let in. Since 1895, most of the [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last