Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Obróbka Plastyczna Metali
2010 T. 21, nr 4 269-277
PL Wytwarzanie jednolitych drążonych elementów rurowych z wytrzymałych lekkich stopów aluminium wymaga stosowania specjalnych metod kształtowania. Znaczny stopień odkształcenia konieczny do ukształtowania zakończenia cięgna wymaga cieplnego wspomagania procesu obróbki. Działanie ciepła powoduje zmiany [...]
EN The production of uniform hollow tubular parts made from light aluminum alloys requires application of special forming methods. In order to obtain a considerable degree of deformation which is necessary for forming push pull rod ends, the working process has to be thermally supported. The heat cause[...]
2
100%
Diagnostyka
2002 Vol. 27 111-115
PL W pracy przedstawiono spektrogramy wybranych przypadków zarejestrowanych podczas badań wibroakustycznych systemu zaworu homogenizatora wysokociśnieniowego. Zarejestrowane drgania przetworzono wykorzystując normalną i krótkoczasową transformatę Fouriera. Badania miały na celu rozpoznania jego charakt[...]
EN Sample vibration spectrograms of high pressure homogenizing valve system are presented in this paper. Registered vibrations were performed by normal and short time Fast Fourier transformation. The results - spectrograms were aimed at both recognizing their vibration characteristics in time and frequ[...]
3
100%
Diagnostyka
2002 Vol. 26 111-115
PL W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań wibroakustycznych systemu zaworu homogenizatora wysokociśnieniowego. Badania dotyczyły słyszalnego widma akustycznego i miały na celu rozpoznania jego charakterystyk wibracyjnych, oraz ich zmian w zależności od technologicznych parametrów jego pracy. Obserw[...]
EN The results of vibration analysis of high pressure homogenizing valve are presented in this paper. The investigations were focused on hearing spectrum of noise and were aimed at both recognizing their vibration characteristics and the changes dependent on the technological parameters of the homogeni[...]
4
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2010 R. 55, nr 6 349-353
PL W artykule przedstawiono wyniki badań poznawczych dotyczących kształtowania zakończeń cięgien rurowych. Celem badań była analiza właściwości wyrobu i możliwości zwiększenia ich trwałości, szczególnie zmęczeniowej. Badania obejmowały ocenę mikrostruktury, oraz modelowanie numeryczne procesu wytwarzan[...]
EN The article presents the results of a cognitive research regarding the shaping of push-pull rods. The aim of the research was an analysis of the features of the product and the possibilities of increasing its durability, particularly fatigue. The research included an evaluation of microstructure as [...]
5
100%
Folia Societatis Scientiarum Lublinensis
2000 vol. 9 9-16
PL Stabilność emulsji i dyspersji ściśle związana jest z wielkością cząsteczek fazy rozproszonej w cieczy. Stabilność procesu homogenizacji, a tym samym jego zdolność do rozdrabniania uzależniona jest od stanu zaworów homogenizujących. Natomiast ich zużycie jest związane z konstrukcją i warunkami pracy[...]
EN Stability of emulsions and dispersions is determined by size of particles dispersed in liquids. A conditions of stability of homogenisation processes is dependent both of parameters of the process and condition of a valves. A study of waste kinematics permitted to enhanced performance and quality by[...]
6
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2002 nr 3 20-22
7
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2002 nr 4 13-15
PL Opisano pracę zaworu homogenizująceso. Wskazano na przyczyny zużycia elementów tego typu zaworu. Podano konstrukcyjnego ograniczenia negatywnych skutków procesów erozyjnych występujących w opisywanych zaworach.
EN Analysis of Dispersed Phase Molecule Movenent in a Homogenizing Valve Aimed for the Reduction of Erosion Wears. The operation of homogenizing valve is discussed. Attention is given to the reason of the wear of homogenizing valves. Means to limit the negative effects of erosion processes of these typ[...]
8
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2002 nr 2 18-20
PL Wskazano na możliwość skonstruowania urządzenia przemysłowego, w którym efekty kawitacji będą wykorzystywane celowo. Opisano taką konstrukcję. Doświadczenia z urządzeniami do kawitacyjnego emulgowania dowodzą ich dużej sprawności i dobrych wyników w pracy.
EN Utilization of Cavitation Phenomenon in Industrial Processes of Diphase Mixture Treatment. The possibility to design an industrial device with purposeley usage of cavitation effects is emphasized. This type of device is discussed. Experiences in the running of cavitation emulsifying devices have co[...]
9
100%
Folia Societatis Scientiarum Lublinensis
1998 Vol. 7 88-99
10
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2017 z. 69 77--87
PL Według T. Rostkowskiego rozwój zasobów ludzkich to „ogół celowych działań podmiotów organizacji na rzecz wzbogacenia wiedzy, umiejętności, rozwoju zdolności, zainteresowań, budowania postaw i systemu wartości zatrudnionych w niej pracowników. Nadrzędnym celem rozwoju zasobów ludzkich jest dążenie do[...]
11
100%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2018 nr 3 81--93
EN The article attempts to explain the importance of organisational culture in corporate environment. In particular, it highlights certain mechanisms of changes occurring in the organisation in the organisational culture perspective. Organisational culture offers certain standards and values, and it sy[...]
12
88%
Hydraulika i Pneumatyka
2003 nr 2 18-20
13
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wibroakustycznych zaworu homogenizującego homogenizatora wysokociśnieniowego. Zarejestrowane drgania poddano analizie z wykorzystaniem szybkiej transformaty Fouriera oraz analizie JTFA. Badania miały na celu ocenę możliwości wykorzystania charakterystyk wibracyjnyc[...]
EN The paper presents the results of vibroacoustic tests carried out for homogenisation valve of a high-pressure homogeniser. Registered vibrations were put to analysis using fast Fourier transform and to the JTFA analysis. The purpose of the research was to assess the potential for using vibration cha[...]
14
63%
Tribologia
2001 nr 6 1087-1101
PL Artykuł porównuje zużycie spieków polikrystalicznego dwutlenku cyrkonu (TZP) i kompozytu ziarnistego TZP/WC w dwu różnych testach zużycia. Pierwszy to próba rysowania (scratch test), drugi próba niszczenia kawitacyjnego. Wyniki testów pokazują, że wprowadzenie do osnowy TZP węglika WC poprawia wydat[...]
EN Presented paper compares wear rates of TZP and TZP/WC sintered bodies tested in different conditions - scratch test and cavitation wear test. Results of investigations clearly indicate that introduction of WC particles into TZP matrix improves resistance for scratching. But such composite is much we[...]
15
63%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Przebijanie obrotowe (wiercenie termoplastyczne) należy do nowych technologii kształtowania. Ważne znaczenie w realizacji procesu ma budowa wiertła - przebijaka, jego materiał, a także znajomość przebiegu procesu oraz rezultaty wykonania otworów w zakresie średnic 2,4 do 7,3 mm dla blach stalowych o[...]
EN Rotating punching adheres to new shaping technologies. Meaning foreground for realisations operations has framing drill - driving, his material and also acquaintance of manufacturing problems, and issue executions hole in relation to diameters 2,4 to 7,3 mm for steel 0,5 to 2,0 mm. Definite a operat[...]
16
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 11 920--925
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu kucia stożkowego koła zębatego z uwzględnieniem pełnej analizy obciążenia mechanicznego i termicznego uzębionej wkładki matrycowej. Analizę numeryczną procesu przeprowadzono za pomocą metody elementów skończonych (MES), wykorzystując komerc[...]
EN This paper presents the results of numerical analysis of forging process of conical toothed wheels with consideration of complete analysis of mechanical and thermal loading of a toothed die insert. The numerical analysis of the process was made on the basis of finite element method (FEM), using the [...]
17
63%
Logistyka
2015 nr 6 364--367, CD
PL Dostrzegalny wzrost znaczenia elektronicznej wymiany danych przez Internet, przyczynia się do krótszego czasu realizacji zamówienia, elastyczność i niezawodności działań. Ciągły rozwój technologiczny dostarcza przedsiębiorstwom możliwość zastosowania innowacyjnych rozwiązań, zarówno z zakresu inform[...]
EN The noticeable importance of electronic exchange of information via the Internet, brings a reduction in the time of conducting a transaction, an increase in flexibility and reliability of these activities. Permanent development of knowledge allows enterprises to use some innovative solutions in the [...]
18
63%
Logistyka
2015 nr 6 224--228, CD
PL Artykuł stanowi empiryczną ocenę obsługi klienta jako źródła przewagi konkurencyjnej, na przykładzie jednej z wiodących, światowych firm kurierskich. Dla potrzeb badania została dobrana grupa respondentów, będących instytucjonalnymi i indywidualnymi klientami badanej firmy. Celem przeprowadzonego ba[...]
EN The article is an empirical evaluation of customer service as a source of competitive advantage, on the example, of one of the world's leading courier companies. For the examination has been selected a group of respondents, who are institutional and individual clients audited company. The aim of the[...]
19
51%
Nukleonika
PL W pracy przestawiono rezultaty przemysłowych badań porównawczych trwałości stempli do przebijania otworów w nakrętkach, w wykonaniu standardowym, implantowanych jonowo i po obróbce kompleksowej. Do implantacji wykorzystano jony azotu o energii 120 keV i dawce 2x1017 jonów/cm2. [...]
EN In this paper the authors have shown the results of comparative industrial research on the durability of punches used to pierce nuts produced in the standard way, through ion implantation or after complex treatment. Nitrogen ions with the energy of 120 KeV at a dose of 2x1017 ions/cm[...]
20
51%
Folia Societatis Scientiarum Lublinensis
2001 vol. 10 95-102
PL W pracy przedstawiono porównanie właściwości wybranych materiałów konstrukcyjnych takich jak stal konstrukcyjna, żeliwo, stal kwasoodporna w środowisku soku jabłkowego. Dla materiałó tych wyznaczono charakterystyki elektrochemiczne, szybkość korozji. Przedstawiono także próbę powiązania potencjału e[...]
EN In this study are considered corrosion wearing capacity of constructional steels, grey pig-iron, and corrosion-proof steel in apple juice. Their elektromechanical parameters, passivation area is determined. Is shown speed of their corrosion, basically, is defined by speed course of elektromechanica[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last