Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2013 Vol. 51 nr 1 159--170
PL W artykule zaprezentowano metodykę optymalizacji parametrów w zastosowaniu do projektowania zespołów samolotu na przykładzie skrzydła skośnego. Przedstawiono główne założenia niezbędne do opracowania matematycznego modelu. Opisano ograniczenia będące podstawą do utworzenia algorytmu i opisania proce[...]
EN The paper presents the method suitable for optimization of parameters and applied to design aircraft subassemblies on the example of a swept wing. It outlines the assumptions that are necessary to develop a mathematical model and describes constraints that served as the basis to develop an algorithm[...]
2
63%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 289--300
PL W ramach niniejszej pracy opracowano model numeryczny złożonej konstrukcji kompozytowej do analizy statycznej i zmęczeniowej, przedstawiono metodykę budowania cyfrowych modeli elementów i zespołów konstrukcyjnych statków powietrznych o strukturze kompozytowej, przeznaczonych do tego typu analiz. Prz[...]
EN As part of this work developed numerical model complex composite structures for static and fatigue analysis, presents a methodology to build digital models of structural components and assemblies of aircraft composite structure designed for this type of analysis. Numerical analysis was performed for[...]
3
63%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2017 Vol. 55 nr 2 447--459
EN In order to take advantage of the sophisticated features offered by CAD and CAE packages for modeling and analysis during the design process, it is essential to build a bridge assuring a coherent link between these tools. Furthermore, this integration procedure must be automated so as to get rid of [...]
4
63%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
EN In order to ease modelling procedures, eliminate repetitive effort and save time, modern CAD tools offer the ability to automate tasks via a programming language. Moreover, when the design is an iterative process, the automation permits updating the design variables to generate a new model at each i[...]
5
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule zaprezentowano metodykę optymalizacji projektowania elementów lotniczego silnika turbinowego na przykładzie łopatki turbinowej silnika RD-33. Przedstawiono osobliwości projektowania lotniczego silnika turbinowego i jego zespołów. Opracowano algorytmy w języku GRIP (Graphics Interactive Pr[...]
EN In the work, a method for facilitation of the jet turbine engine design in the CAD/CAMCAE environment was presented (the jet RD-33 was selected as an example). The recommended method utilizes, specially elaborated by the authors, algorithms written in the GRIP (Graphics Interactive Programming) lang[...]
6
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono metodę rozwiązania zagadnienia modelowania geometrii fizycznych obiektów metodą inżynierii odwrotnej, która w dużej mierze wykorzystuje nowoczesne systemy projektowania oraz pomiarów współrzędnych punktów stanowiących bazę do opisu wirtualnego modelu. Zaprezentowano metodę para[...]
EN This paper is to present the solution method for the problem of modelling object's physical geometry using reverse engineering method, which in large measure relies on modern designing systems and points' coordinates measurement constituting the base for the virtual model description. Also, this is [...]
7
63%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W artykule zaprezentowano metodykę budowy modelu parametrycznego na potrzeby analizy drgań własnych elementów lotniczego silnika turbinowego. Omówiono proces modelowania w ujęciu systemowym w zastosowaniu do procesu optymalizacji łopatki turbiny. Przedstawiono osobliwości projektowania lotniczego si[...]
EN In the article methodology for the construction of parametric model for natural vibration analysis of the turbine aircraft engine components was presented. The process of modeling in a systemic approach in application to turbine blade optimization was discussed. Peculiarities of the design of turbin[...]
8
63%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W artykule zaprezentowano podstawy metodyki prognozowania rozwoju, zmiany kluczowych parametrów eksploatowanych samolotów i zespołów napędowych, których techniczny i technologiczny rozwój wskazuje nowe drogi w procesie projektowania i optymalizacji konstrukcji lotniczych. Przedstawiono metodyczne po[...]
EN In the article one presented bases of the methodologies of prognosings of the development, the change of key-parameters of exploited aircrafts and propulsive complexes whose the technical and technological development indicates new ways in the process of the designing and the optimization of air-con[...]
9
51%
Research Bulletin / Warsaw University of Technology, Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
2001 nr 12 25-34
EN In the paper a comprehensive method for the reconstruction of the existing aviation structures in a virtual reality is presented. The elaborated techniques can be applied to assessment of the ageing fleet of fixed as well as rotary wing aircraft used by the Polish Air Force. The Russian-made Su-22, [...]
10
51%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 17-18 37-41
PL Przedstawiono modelowanie oraz obliczenia wytrzymałościowe złożonych struktur lotniczych, omówiono metodę numerycznego odwzorowania geometrii bryły samolotu Su-22 w systemie UNIGRAPHICS oraz przeprowadzono obliczenia naprężeń w konstrukcji płatowca.
EN The autore present modelling and strength calculations of complex aircraft structures. Firstly, discussed is the method of numericaly mapping the geometry of the Su-22 aircraft solid in the UNIGRAPHICS system.
11
51%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 11 14-20
12
51%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 876--877
PL W niniejszym artykule zaprezentowano kombinatoryczno-cykliczną metodę optymalizacji, która została wykorzystana do sprawdzenia dokładności maszyny współrzędnościowej poprzez analizę odchylenia standardowego punktów pomiarowych na kuli wzorcowej. Opracowane oprogramowanie dla systemu CAD/CAM/CAE Siem[...]
EN In this paper, The Combinatorial-Cyclic method of Optimization (CCOpt) is used to inspect the accuracy of a CMM by analyzing the standard deviation of measurements points on a calibration sphere. A software dedicated to perform sphere fitting and error analysis were developed within the frame of the[...]
13
51%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 710--711
PL W pracy przedstawiono sposób wykorzystania systemów CAD i oprogramowania MS Excel do wspomagania procesu projektowania układów wprowadzających obciążenia w konstrukcje samolotów podczas realizacji prób statycznych. Omówiono możliwości, jakie uzyskano dzięki częściowej automatyzacji procesu projektow[...]
EN In the paper computer aided design and calculation process was described. Siemens NX and MS Excell software were used to improve design of the riffle trees for full scale static tests. Benefits from automatisation of the design process were discussed. Manufactured riffle trees assembly was presented[...]
14
51%
Mechanik
2013 R. 86, nr 7CD 275--286
PL Celem opracowania jest przedstawienie zastosowanej metody budowy numerycznego modelu geometrii statku powietrznego na potrzeby badań zarówno statycznych, jak i dynamicznych MES. Opisano metodykę budowy modelu, tj. pomiar geometrii zewnętrznej SP z zastosowaniem najnowszych metod inżynierii odwrotnej[...]
EN The paper presents a method of aircraft geometry models design for numerical structure static and dynamic analyses using the finite element method (FEM). In the report all steps of the modeling process are described. It contains: aircraft outer and inner structure measure process using modern revers[...]
15
51%
Przegląd Mechaniczny
2017 nr 6 33--35
PL Podwozia samolotów są jednymi z bardziej odpowiedzialnych zespołów samolotu. Zapewniają bezpieczny start i lądowanie oraz umożliwiają poruszanie się samolotu po lotnisku. Od ich niezawodnego działania i wytrzymałości zależy bezpieczeństwo wykonywania lotów. W pracy przedstawiono przykładowe badania [...]
EN Landing gears are one of the most important assemblies of the plane. Landing gear provides safe take off and landing, including maneuvers on the ground. Safety of the flight is depending on reliability and strength of the landing gear. The paper presents an exemplary static test performed in the Air[...]
16
51%
Advanced Technologies in Mechanics
EN Topics below are rather undesired, but important, outcome not yet completed research on the aircraft airfoils, turbine and compressor blades, parametric design of airfoils, establishing the relationships based on the results of experiments in a wind tunnel, developing databases for determining the r[...]
17
51%
Advanced Technologies in Mechanics
EN For the last several years the combinatorial-cyclic method of optimization has been validated and expanded to new areas of applications. Although coordinate measurement analysis still is the main area of applications, the method is becoming a useful and unique tool in design optimization, reverse en[...]
18
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Niniejszy artykuł dotyczy zagadnienia optymalizacji aerosprężystego układu powierzchniowego w odniesieniu do struktury laminatowej. Przy wspomaganiu komercyjnego pakietu obliczeniowego wykonano serie analiz w zakresie statyki, dynamiki i flatteru wolnonośnych płyt wykonanych z laminatu węglowego. Pr[...]
EN This paper concerns optimization of aeroelastic surface-shaped system in relation to laminated structure. By the use of one commercial computing program, some analyses were performed on static displacement, dynamics and flutter of cantilevered plates made of carbon fiber laminate. The trial to estim[...]
19
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Praca przedstawia wyniki analiz numerycznych modelu węzła siłowego układu skrzydło-centropłat samolotu MiG-29. Do celów obliczeń zbudowano model numeryczny wybranych elementów konstrukcji samolotu w obrębie węzła siłowego układu skrzydło-centropłat, który następnie poddano analizie statycznej i zmęc[...]
EN The paper concerns the numerical analysis of wing root fittings of MiG-29. The numerical model of selected structural elements was created, static and fatigue analysis was performed. The analysis method presented in [5] was used. Methods presented in [1] were adopted for fatigue analysis of mentione[...]
20
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono wyniki badań aerodynamicznych modelu współczesnego samolotu bojowego o zmiennym kącie skosu skrzydła przy opływie symetrycznym tzn. bez ślizgu. Badanie wykonano dla modelu samolotu w konfiguracji gładkiej oraz dla przypadków z wychylonymi elementami mechanizacji skrzydła i przy[...]
EN In the paper, the results are presented of the wind tunnel investigations of the model of the modern variable geometry military fighter in the symmetrical flow i.e. with a non-sideswipe. The investigations were carried out for the clean configuration of the fighter in various aspects, as follows: wi[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last