Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 81
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 3 120-121
PL Omówiono zagadnienia związane z programowaniem przedsięwzięcia i projektowaniem obiektów budowlanych.
EN Problems related to the programming and designing of building objects of the market are described.
2
100%
Zeszyty Historyczne Politechniki Łódzkiej
2013 Z. 14 97--102
3
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2003 Nr 3 (42) 67--71
PL W pracy przedstawiono badania nad odbarwianiem modelowych ścieków barwiarskich, zawierających typowe dla polskiego przemysłu składniki. Do odbarwiania stosowano rożne wersje procesów pogłębionego utleniania. Utyto następujących czynników utleniających: ozonu, nadtlenku wodoru, promieniowana UV, prom[...]
EN The article presents the results of dye decomposition in model dyehouse wastewater. Different versions of the process of advanced oxidation were used for decolouration. Such agents as ozone, hydrogen peroxide, UV and gamma radiation, and various combinations of these, were applied. In all those proc[...]
4
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2003 Nr 4 (43) 81--85
PL W pracy przedstawiono badania nad odbarwianiem rzeczywistych ścieków pochodzących z łódzkich zakładów włókienniczych. Ścieki miały zróżnicowany skład i stężenie zanieczyszczeń. Były intensywnie zabarwione. Do odbarwiania stosowano różne wersje procesu pogłębionego utleniania. Zastosowano następujące[...]
EN The efficiency rates of advanced oxidation processes for the decolouration of different types of textile wastewater taken from textile plants in Łódź were compared on the basis of the results obtained. The wastewater had different compositions and concentrations of pollutants, and the dyeing wastewa[...]
5
63%
Przemysł Chemiczny
2000 T. 79, nr 9 291-294
PL Na podstawie informacji zaczerpniętych z literatury naukowej i technicznej przedstawiono dane o technologii wytwarzania akrylonitrylu opartej na amoksydacji propylenu w reaktorach z fluidalnym złożem katalizatora. Zaprezentowano tlenkowe, wieloskładnikowe katalizatory tego procesu. Zasygnalizowano m[...]
6
63%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 11 1094-1100
7
63%
Postępy Techniki Jądrowej
8
63%
Postępy Techniki Jądrowej
9
63%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1998 nr 12 24-27
PL Badanie efektów pogłębionego utleniania rzeczywistych ścieków z procesów barwienia bistoru przy użyciu: ozonu, nadtlenku wodoru, promieniowania ultrafioletowego oraz kombinacji tych czynników, wykazało przydatność tych metod w technologii oczyszczania ścieków włókienniczych.
10
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
1998 T. 19, z. 1 205-216
PL Triton X-100 należy do tzw. twardych detergentów niejonowych, nie ulegających kompletnej biodegradacji w środowisku naturalnym. Podjęte badania doświadczalne ozonowania roztworów wodnych tego detergentu miały na celu zbadanie szybkości rozkładu detergentu w różnych warunkach, tzn. w różnych zakresac[...]
EN Triton X-100 is a typical representative of so called hard non-ionic detergents, which are hardly biodegradable in natural environment. The experimental investigations of ozonation of aqueous solutions of detergent aimed at determination of rate of detergent destruction in different conditions i.e.[...]
11
63%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1998 nr 7 8-11
12
63%
Chemik
2000 Nr 4 95-99
PL Omówiono metody wytwarzania 2-me-tylopira2yny ze szczególnym uwzględnieniem współcześnie rozwijanych kierunków. Podano parametry oraz stosowane katalizatory w syntezie 2-metylopirazyny metodą cyklizującej dehydrokondensacji etyleno-diaminy z glikolem propylenowym, tlenkiem propylenu, izopropyloaminą[...]
EN Methods for producing 2-methylopyra-zine are discussed with special attention to being currently developed directions. Parameters and catalysts used in 2-methylpyra-zine synthesis by cyclizing dehydroconden-sation of ethylenediamine with propylene glycol, propylene oxide, isopropylamine, formaldehyd[...]
13
63%
Budownictwo Ogólne i Konstrukcje Drewniane : zeszyt naukowy
2008 Nr 9 87--95
PL Opisano proces radiacyjnej konsolidacji drewna ze szczególnym uwzględnieniem drewna zabytkowego. Własne wyniki badań radiacyjnej konsolidacji skorodowanego drewna zabytkowego z wykorzystaniem metakrylanu metylu wykazały możliwość zastosowania tej metody do ratowania obiektów zabytkowych.
EN In the paper process of wood consolidation is described with special consideration of historic wood. Own research comes to conclusion that radiation consolidation of corroded historic wood with use of methylmethacrylate is suitable to saving historic buildings.
14
63%
Ochrona Środowiska
PL Przeprowadzono badania rozkładu niejonowych związków powierzchniowo czynnych w roztworach wodnych przy pomocy procesu Fentona. Zastosowane surfaktanty (Tritony, Tergitole i Symperoniki) różniły się obecnością pierścienia aromatycznego w cząsteczce, rodzajem łańcucha alkilowego oraz długością łańcuch[...]
EN Non-ionic surfactants in water solutions were made subject to degradation by the Fenton process. The species used in the study (Tritons, Tergitols and Symperonics) differed in the presence of aromatic rings in the molecule, in the type of the alkyl chain and in the length of the polyoxyethylene chai[...]
15
63%
Ochrona Środowiska
PL Omówiono wyniki badań nad wykorzystaniem procesu Fentona do rozkładu niejonowego środka powierzchniowo czynnego Triton X-100. Określono wpływ substratów reakcji, tj. dawki siarczanu żelaza(II) i nadtlenku wodoru oraz stężenia surfaktantu na wydajność jego rozkładu mierzoną wartościami ChZT i OWO. Ba[...]
EN The applicability of the Fenton process to the degradation of the non-ionic surfactant Triton X-100 was investigated. The effect of the reaction substrates (Fe (II) and hydrogen peroxide) and of the surfactant composition on the efficiency of degradation (expressed as COD and TOC) was determined. Th[...]
16
63%
Przemysł Chemiczny
1998 T. 77, nr 10 363-366
17
63%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Celem niniejszych badań było badanie zmian zawartości mikotoksyn z grupy trichotecenów oraz mikoflory podczas przechowywania chleba. Analizowano 18 prób, które przechowywano w trzech różnych warunkach wilgotności względnej powietrza oraz temperatury przez 120 godzin. Próby pobierano co 6 godzin. Ilo[...]
EN The aim of these investigations was to determine changes in the concentration of mycotoxins from the group of trichothecenes and mycoflora during storage of bread. 18 samples of bread were analyzed. Samples were stored in three different conditions of air humidity and temperature trough 120 h. Sampl[...]
18
63%
Ochrona Środowiska
2000 nr 4 9-14
EN The nonionic detergent, Tergitol TMN6, the product of the reaction of 2,6,8-trimethyl-4-nonanol with ethylene oxide, was ozonised in an aqueous solution. The efficiency of Tergitol TMN6 degradation was related to ozone concentration in the gas phase, initial concentration of the detergent and pH. Th[...]
19
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2009 Nr 5 (76) 99--105
PL Celem badań było określenie podatności na rozkład biologiczny zanieczyszczeń obecnych w ściekach włókienniczych poddanych działaniu szerokiej gamy czynników utleniających stosowanych pojedynczo oraz w rozmaitych kombinacjach. Jako czynniki utleniające stosowano ozon, nadtlenek wodoru i promieniowani[...]
EN The aim of the study was to determine the biological degradability of pollutants in textile wastewater exposed to the action of various oxidants used either separately or in different combinations. The oxidizing agents were ozone, hydrogen peroxide and UV radiation. Researches were carried out using[...]
20
63%
Postępy Techniki Jądrowej
2004 z. 4 28-32
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last