Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2001 Z. 2 17-26
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2006 Z. 6 117-125
PL Przedstawiono syntezę metodologii urbanistyki i planowania przestrzennego w ujęciu współczesnym, na tle aktualnych problemów rozwoju miast i regionów. Szczególnie uwzględniono autorską teorię urządzania przestrzeni w aspekcie zagadnień urbanistycznych, inwestycyjnych i legislacyjnych. W wyniku studi[...]
EN A synthesis of urban methodology and spatial planning has been presented in the modern context, in the field of the current town and region development problems. A special attention has been paid to the author's theory of spatial arrangement in the context of urban planning, investment and legislati[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2004 Z. 4 21-32
PL W artykule przedstawiono charakterystykę planowania oddolnego na tle współczesnych uwarunkowań społeczno-politycznych i gospodarczych. Podjęto próbę weryfikacji dotychczasowej roli architektów oraz wizerunku planowania w kontekście zmiany zakresu zadań. Omówiono zagadnienie ochrony interesu stron i [...]
EN The characteristic of participative planning has been presented against the background of contemporary social, political and economic conditions. It has been attempted to verify the role of architects and the image of planning in the context of the changing scope of tasks. The issues regarding the p[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2002 Z. 3 25-32
5
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
1998 z. 120(32) 115-121
PL Celem pracy jest wtórne rozpoznanie procesów urbanizacji i zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem transurbacji wewnętrznych technologicznych, poszerzenie teoretycznych i praktycznych podstaw do wspólczesnych przeobrażeń wewnątrz śródmiejskich kwadratów. praca obelmuje zakresy analityczne, których p[...]
EN The aim of the present study is to re-examine the processes of urbanizationand building of dwelling-houses and public edifices stressing technological interior transurbations; to widen theoretical and practical basis for modern transfprmations inside inner-city building and public sections. the stud[...]
6
100%
Świat Obrabiarek i Narzędzi
PL Przyciągnięcie na swój teren inwestorów to marzenie każdej gminy czy miasta w naszym kraju. Bo każdy nowy zakład czy też przedsiębiorstwo to nowe miejsca pracy, wpływy z podatków i rozwój danego regionu. Są w Polsce miejsca, gdzie nowe firmy powstają każdego roku, gdzie wielu potentatów poszczególny[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 45 19--22
PL W obwodach chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi pomiar impedancji pętli zwarciowej może być problematyczny. Duży prąd pomiarowy, będący jednocześnie prądem różnicowym wyłącznika różnicowoprądowego, może powodować jego zbędne wyzwalanie. Niektóre metody pomiaru impedancji pętli zwarciowej umoż[...]
EN Fault loop impedance measurements can be problematic in circuits protected by RCDs. Measuring current which is also a residual current to the RCD can cause its unwanted tripping during the measurement. Existing methods for measuring fault loop impedance admittedly allow the performance of the test w[...]
8
100%
Ekonomia i Zarządzanie
2015 Vol. 7, no. 1 171--199
PL Celem naukowym artykułu jest ukazanie określonych aspektów finansów poruszanych w wybranych anglojęzycznych filmach fabularnych, które mogą posłużyć do edukacji studentów studiów ekonomicznych. Jako metoda badawcza została zastosowana metoda opisu pojedynczych przypadków dla metodycznego, uporządkow[...]
EN Extensive development of all kinds of multimedia technology in the people’s lives, including the area of education, forces lecturers to use this kind of technology during lectures. Firstly, the main scope of these actions is to enrich the transmitted content – to be its complement. Secondly, the tea[...]
9
100%
Ekonomia i Zarządzanie
2014 Vol. 6, no. 3 106--126
PL W pracy przedstawiono badania dotyczące występowania wybranych efektów sezonowości w przypadku ceny kontraktów terminowych na cenę miedzi. Przeprowadzono je dla ceny kontraktów terminowych na cenę miedzi notowanych na London Metal Exchange od 4 stycznia 1999 do 31 grudnia 2013 roku, na bazie 3790 ob[...]
EN This paper presents the study on the prevalence of selected effects of seasonality in cooper future contracts prices quoted on London Metal Exchange. The study was conducted for the prices in the period from 04.01.1999 to 31.12.2013, that is based on 3790 observations. The results clearly indicate t[...]
10
100%
Przegląd Budowlany
PL Przedmiotem opracowania jest wygląd i użytkowanie współczesnych miast w zależności od stopnia centralizacji i rozproszenia ich struktury przestrzenno-funkcjonalnej. Omówiono syntetycznie historycznie uwarunkowane układy przestrzeni hierarchicznych, budowanych na bazie siatek urbanistycznych. Współcz[...]
EN The subject of the study is the appearance and use of modern cities depending on the degree of centralization and the dispersion of their spatial and functional structure. Synthetic historically conditioned arrangements of hierarchical spaces, built on the basis of urban networks, have been discusse[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
1999 Z. 1 13-20
12
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 36 53--56
PL Projektowanie oświetlenia elektrycznego w chłodniach składowych jest zadaniem utrudnionym ze względu na to, że niska temperatura otoczenia bardzo niekorzystnie wpływa na działanie niektórych źródeł światła. Utrzymanie wymaganych przez normę wartości natężenia oświetlenia wiąże się ze stosowaniem kos[...]
EN Designing of the electrical lighting in cold storages is difficult task because of the negative effect of low ambient temperature on lamps. In order to achieve illuminance required by the standard special luminaries or correction factor of luminous flux should be applied. In the paper the projects o[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 46 25--30
PL Cechą charakterystyczną większości rodzajów lamp jest odkształcony prąd obciążenia. W niektórych przypadkach odkształcenie prądu może być duże, co niekorzystnie wpływa na sieć zasilającą. Odkształcenie to pogłębia się, gdy lampy są zasilane odkształconym napięciem. W artykule przedstawiono wyniki ba[...]
EN A characteristic feature of most types of lamps is distorted load current. In some cases, the current distortion can be strong, which negatively affects the supply network. Current distortion is increased when the lamps are supplied by distorted voltage. The paper presents the results of the load cu[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2016 Nr 51 23--26
PL W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania stanowiska laboratoryjnego, które umożliwia weryfikację eksperymentalną nowej metody pomiaru rezystancji pętli zwarciowej. Metoda ta charakteryzuje się tym, że nie następuje wyzwalanie wyłączników różnicowoprądowych, mimo wykorzystania stosunkowo du[...]
EN Every low voltage installation should be periodically tested for the evaluation of the effectiveness of protection against electric shock. In a TN type network a fault loop impedance or resistance test is performed. If a residual current device is installed in the tested circuit this test is problem[...]
15
63%
Acta Energetica
2016 nr 3 45--52
PL Pomiar impedancji pętli zwarciowej w sieciach i instalacjach niskiego napięcia wykonuje się najczęściej w celu oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączanie zasilania. Z punktu widzenia dokładności pomiaru korzystne jest, aby wykonać go dużym prądem. Niestety, w obwodach[...]
EN Measurement of fault loop impedance in low voltage grids and systems is in most cases performed to verify the effectiveness of protection against electric shock by automatic disconnection of supply. For the sake of measurement accuracy, it is advisable to perform it using large current. Unfortunatel[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2012 Nr 31 45-48
PL W pracy przedstawiono problemy projektowania energooszczędnego oświetlenia elektrycznego drogi rowerowej. Rozpatrzono trzy warianty oświetlenia: pierwszy - z lampami sodowymi wysokoprężnymi, drugi - z lampami sodowymi niskoprężnymi, trzeci - z lampami diodowymi. W obliczeniach oświetleniowych wykorz[...]
EN In the paper computer design of electric lighting of a cyclepath is presented. Three version of the lighting is considered: the first - with high-pressure sodium lamps, the second - with low-pressure sodium lamps, the third - with LED lamps. For calculation of lighting the software DIALux and Excel [...]
17
51%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 33 115--118
PL Powszechnie stosowane wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego wymagają dobezpieczenia. Jako urządzenia dobezpieczające stosuje się m.in. wyłączniki nadprądowe instalacyjne. W artykule przedstawiono wyniki badań prądów ograniczonych i całek Joule’a wyłączania tych wyłą[...]
EN Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection should be back-up protected. As backup protection devices the overcurrent circuit breakers are used. The maximum let-through energy and let-through current of the overcurrent devices were evaluated under laboratory co[...]
18
51%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Przedstawiono zasady projektowania oświetlenia dróg zgodnie z aktualnymi normami. Wykonano uproszczone projekty oświetlenia dwóch rodzajów dróg i na ich przykładzie porównano parametry techniczne lamp ledowych i lamp sodowych wysokoprężnych. Zwrócono uwagę na odkształcenie prądu pobieranego przez te[...]
EN The principles of road lighting design in accordance with the standards are presented. Simplified lighting projects of two types of roads have been performed. These projects enable to compare the specifications of LED lamps and high-pressure sodium lamps. Attention was drawn to the distortion of the[...]
19
51%
Acta Energetica
2014 nr 4 67--78
PL Powszechnie stosowane wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego wymagają dobezpieczenia. Jako urządzenia dobezpieczające stosuje się m.in. wyłączniki nadprądowe instalacyjne. W artykule autorzy przedstawili wyniki badań prądów ograniczonych i całek Joule’a wyłączania ty[...]
EN Residual current operated circuit breakers without integral overcurrent protection should be back-up protected. As back-up protection devices, overcurrent circuit breakers are used. The maximum let-through energy and let-through current of the overcurrent devices were evaluated under laboratory cond[...]
20
51%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN An experimental study on leaching of cobalt and nickel from a Lubin (Poland) sulfide flotation copper concentrate with oxygenated sulphuric acid solution in the presence of iron(III) sulfate is presented. The effect of temperature, iron(III) concentration, initial sulphuric acid concentration, oxyge[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last