Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 603-612
PL Referat zawiera porównanie algorytmów predykcyjnych stosowanych w układach regulacji temperatury systemu ogrzewania budynku. Badania wykonano na modelu fizycznym umieszczonym w komorze klimatycznej. Porównanie dotyczy algorytmu DMC z modelem w postaci odpowiedzi skokowej, algorytmu GPC z modelem tra[...]
EN This paper contains a comparison of several prediction algorithms used in temperature controllers within heating systems. Tests were conducted using a scale house model placed in an environmental chamber. The comparison includes a DMC algorithm with a unit step function model, a GPC algorithm with t[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2009 R. 13, nr 2 677-685
PL Praca zawiera krótki opis procesów spalania w kotle retortowym spalającym węgiel kamienny, wykonane badania kotłów oraz realizację regulatora procesu spalania. Celem pracy jest opracowanie algorytmów ekologicznego i ekonomicznego spalania węgla w kotłach retortowych. Przedstawiono realizację algoryt[...]
EN The paper includes a brief description of processes occurring during burning of coal in a coal boiler, measured characteristics of such boilers and an implementation of a burn process controller. The goal is to create control algorithms ensuring ecological and economical process of burning coal in b[...]
3
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Referat jest próbą udowodnienia tezy, że produkcja przyrządu pomiarowego - z pozoru prostego przelicznika objętości do gazomierza - może zrodzić potrzebę posiadania Laboratorium Akredytowanego o wysokich możliwościach pomiarowych.
EN The paper is an attempt to prove that the production of the measuring instrument seeming to be a simple volume corrector may even demand to establish and maintain an Accredited Laboratory of high measurement capabilities.
4
63%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 3 38-40
5
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2015 R. 16, nr 6 228-232
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania systemów do komputerowego wspomagania projektowania CAD i obliczeń inżynierskich CAE. Możliwości te zaprezentowano na przykładzie wirtualnego modelu przekładni różnicowej. Głównym celem było zamodelowanie poszczególnych części i złożenia oraz przepro[...]
EN The paper presents the possibilities of using the system for computer-aided design and computer aided engineering. Capabilities of this system were presented on the example of a virtual model of the differential. The main objective was to model all parts of mechanism, their submission and to analyze[...]
7
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 279--284
PL W artykule przedstawiono parametryczny model bryłowy mini żurawia, zbudowany w środowisku CAD/CAE, umożliwiający badanie jego stateczności dla wybranych konfiguracji i warunków pracy. Jako wyniki badań symulacyjnych przedstawiono dopuszczalną obciążalność mini żurawia dla zadanego wysięgu, zmiany wa[...]
EN The article presents parametric solid model of a mini crane, built in CAD/CAE environment, to test its stability for selected configurations and operating conditions. As a result of the simulation tests, the permissible lifting capacity of the mini crane is given for the specified reach, changes in [...]
8
54%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2018 T. 49, nr 10 404--410
PL W ostatnich latach w Polsce zaobserwować można rosnące zainteresowanie pompami ciepła. Szczególnie duży wzrost dotyczy rynku pomp ciepła typu powietrze-woda, czego przyczyną mogą być malejące ceny oraz brak konieczności wykonywania instalacji dolnego źródła ciepła. Efektywność pompy ciepła maleje wr[...]
EN In Poland increasing interest in the heat pumps is observed last years. A particularly large is increase in the air-water heat pumps market. The reason can be a lower price and no need to execute the heat source installation. Heat pump efficiency decreases together with the increase of difference be[...]
9
54%
Pomiary Automatyka Robotyka
2015 R. 19, nr 1 21--28
PL W artykule opisano metodę tworzenia modelu pompy ciepła, który docelowo zostanie wykorzystany do opracowania urządzenia sterującego. Ze względu na szybkie działanie obiektu, skoncentrowano się na opracowaniu modelu statycznego obiektu. Model ten jest złożony z szeregu równań, które opisują poszczegó[...]
EN A method of design of a heat pump model for developing optimizing control device is described. The control plant is fast, therefore a static control plant model is considered. The model consists of many equations describing elements of the heat pump, namely: a compressor, a condenser, an expansion v[...]
10
51%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Obecnie w rozwoju technik analitycznych kładzie się ogromny nacisk na ich miniaturyzację. Prowadzone od początku lat 90 badania rozpowszechniły stosowanie płaskich urządzeń o bardzo małych rozmiarach, tzw. chipów, mających zastąpić konwencjonalne kapiłary (elektroforeza) lub kolumny (chromatografia)[...]
EN Recently, much effort bas been made on miniaturization of analytical techniques. Since the early 90's the research bas been conducted toward the introduction of small planar devices (chips) in order to replace conventional electrophoretic capillaries and chromatographic columns. It became possible t[...]
11
51%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
1998 T. 3, nr 1 12--18
PL Opisano zasadę ekstrakcji w stanie nadkrytycznym (SFE), przedstawiając zalety oraz ważniejsze niedogodności metody. Opisano budowę i działanie ekstraktora nadkrytycznego SE-1 czeskiej firmy SEKO-K. Podano niektóre zastosowania analityczne.
12
51%
Chemia Analityczna
PL Współczesne techniki przygotowania próbek powinny charakteryzować się małym zużyciem odczynników. Takimi technikami są: ekstrakcja do fazy stałej (SPE) i ekstrakcja płynem w stanie nadkrytycznym (SFE). W tej ostatniej, wykorzystuje się również odbieralnik ze stałym adsorbentem w celu zapobieżenia st[...]
EN Modem sample preparation techniques should be characterized by low chemicals consumption. Exemplary techniques are solid phase extraction (SPE) and supercritical fluid extraction (SFE). The latter method often uses solid traps to prevent the loss of the analytes. Therefore, both SFE and SPE require [...]
13
51%
Obróbka Metalu
2017 nr 3 46--51
PL Planowanie produkcji, obejmuje zagadnienia związane z przepływem materiałów i wyrobów w przedsiębiorstwach związanych ze wszystkimi dziedzinami przemysłu. Cykle przepływu materiałów i wyrobów odbywają się podczas realizacji harmonogramu procesu produkcyjnego, a przepływ taki musi być kontrolowany i [...]
EN Planning for production include the problems concerning to material and products flow in enterprises all industrial branches. Flow cycles of material and products exist during production process schedule and such a flow ought to be inspected or/and in case of need, be corrected, so it ought to be co[...]
14
51%
Obróbka Metalu
2017 nr 1 23--26
PL W ostatnim okresie obserwowany jest stały i konsekwentny rozwój metod optycznych w miernictwie, diagnostyce i sterowaniu. Wzrost mocy obliczeniowych mikroprocesorów, stała poprawa parametrów przetworników obrazu, źródeł światła pozwala na zastosowanie technik wykorzystujących światło, jako medium po[...]
EN Last years constant and consequent development of optical method on the field of processes: measuring, diagnostic an control is observed. Greater micro-processors capacity, improvement of image converter parameters, and source of light make possible to use in mentioned domains techniques applying li[...]
15
51%
Prace Instytutu Lotnictwa
2018 Nr 1 (250) 50--65
PL Artykuł przedstawia zarys koncepcji aerodynamicznej UAV w układzie gyrodyny, jako układu konstrukcyjnego sprawniejszego energetycznie spośród obecnie stosowanych układów UAV w zastosowaniu do zadań monitorowania infrastruktury energetycznej i kolejowej. Scharakteryzowano i opisa[...]
EN The article presents an aerodynamic concept of UAV in the gyrodyne configuration, as a more efficient one than the currently used UAV airframe configuration applied for monitoring tasks of power lines and railway infrastructure. A sample task which is realised by conceptual gyrodyne based on m[...]
16
45%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono podstawy fizyczne wytwarzania dźwięku i hałasu, omówiono parametry przyrządów do pomiaru hałasu.
EN Physical basis of generating sounds and noise are presented, parameters of noise meters are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last