Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nukleonika
2
88%
Materials Science Poland
2008 Vol. 26, No. 1 168--172
EN Microstructure and magnetic properties of nanocrystalline Fe82(Zr4Nb3)B10Cu1 and Fe80(Zr4Mn3)B12Cu1 alloys with different content of the crystalline phase have been investigated. Changes in the microstructure with progressing crystallization were observed by the room temperature Mössbauer spectrosco[...]
3
76%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 6 1363-1367
PL Zbadano mikrostrukturę i własności magnetyczne (podatność magnetyczną (chi), jej dezakomodację (Delta (1/chi)), tangens kąta strat (tg delta2) i straty z histerezy rotacyjnej (Wr) stopu Fe-6,5%Si otrzymanego metodą dyfuzyjnego nasycania krzemem (chemical vapour deposition method (CVD)) klasycznych b[...]
EN The microstructure and magnetic properties i.e. the magnetic susceptibility (chi), its disaccommodation (Delta(1/chi)) tangent angle losses (tg delta2) and rotational hysteresis losses for the Fe-6.5% wt. Si alloy obtained by the chemical vapour deposition method (CVD) were investigated. It was sta[...]
4
76%
Nukleonika
2015 Vol. 60, No. 1 103--108
EN Mössbauer spectra and thermomagnetic curves for the Fe86-xMxZr7Nb2Cu1B4 (M = Co, Ni, CoCr, and Cr, x = 0 or 6) alloys in the as-quenched state and after the accumulative annealing in the temperature range 600–800 K for 10 min are investigated. The parent Fe86Zr7Nb2Cu1B4 amorphous alloy is paramagnet[...]
5
76%
Nukleonika
2015 Vol. 60, No. 1 121--126
EN As revealed by Mössbauer spectroscopy, replacement of 10 at.% of iron in the amorphous Fe70Mo5Cr4Nb6B15 alloy by cobalt or nickel has no effect on the magnetic structure in the vicinity of room temperature, although the Curie point moves from 190 K towards ambient one. In the early stages of crystal[...]
6
76%
Archiwum Nauki o Materiałach
1998 t. 19, nr 2 107-114
PL Mikrostruktura i własności magnetyczne, takie jak podatność szczątkowa, jej zmiana z czasem i koercja były badane dla mikrokrystalicznych taśm i polikrystalicznych próbek ze stopu Fe-6,5% wag. Si w stanie wyjściowym i po wygrzaniu w 1373 K przez 1 h. Stwierdzono, że w mikrokrystalicznych taśmach w s[...]
EN The microstructure and soft magnetic properties, i.e. initial susceptibility, its change with time, and coercivity for as-received and annealed at 1373 K (for 1 h) microcrystalline ribbons and polycrystalline samples of the Fe-6,5wt%Si alloy were studied. In the as-quenched ribbons Fe15Si, Fe7Si and[...]
7
76%
Archiwum Nauki o Materiałach
2004 T. 25, nr 3 177-184
PL W pracy przedstawiono proces wytwarzania masywnych stopów amorficznych na bazie żelaza. Masywne szkła metaliczne wytwarzano przy użyciu układu typu suction-casting zintegrowanego z piecem łukowym o kontrolowanej atmosferze ochronnej. Układ zaprojektowano i zbudowano w Instytucie Fizyki Politechniki [...]
EN The processing of Fe-based bulk glassy alloys is presented. The bulk glassy samples were produced by the suction-casting unit integrated with the controlled atmosphere arc-melting furnace. The system was designed and constructed at the Institute of Physics, Częstochowa University of Technology. Th[...]
8
64%
Archiwum Nauki o Materiałach
2003 T. 24, nr 4 297-309
PL W pracy przeprowadzono badania nanokrystalizacji oraz własności magnetycznych, takich jak podatność i jej dezakomodacja stopów: Fe85,4Zr6,8-xMexB6,8Cu1 (Me=Nb, Mo, Nd, x=0 lub 1). Stwierdzono, że w początkowym stadium krystalizacji stopów Fe85,4Zr6,8-xMexB6,8Cu1 (Me=Nb, Mo, Nd, x=0 lub 1) zawartość [...]
EN In this paper, investigations of nanocrystallization and magnetic properties, i.e. the initial magnetic susceptibility and its disaccommodation of the Fe85,4Zr6,8-xMexB6,8Cu1 (Me=Nb, Mo, Nd, x=0 or 1) alloys were performed. It has been stated that in the early stages of crystallization of the Fe85,4[...]
9
64%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy są przedstawione wyniki badań mikrostruktury i właściwości magnetycznych, takich jak początkowa podatność magnetyczna, jej dezakomodacja i straty na przemagnesowanie w słabych polach magnetycznych oraz podejście do ferromagnetycznego nasycenia dla masywnego, nanokrystalizowanego stopu Fe59Co[...]
EN Microstructure, Iow magnetic field properties i.e. initial magnetic susceptibility, its disaccommodation, core losses, and approach to ferromagnetic saturation studies for the bulk nanocrystalline Fe59Coi5Zr2Y4Nb5Bi5 materiał are presented. The nanocrystalline samples in the form of rods were obtain[...]
10
64%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Badano mikrostrukturę, wykorzystując dyfrakcję promieniowania X oraz spektroskopię móssbauerowską oraz niektóre właściwości magnetyczne, takie jak: polaryzację magnetyczną przenikalność, straty całkowite na przemagnesowanie oraz podejście do ferromagnetycznego nasycenia dla masywnego stopu Fe61Co10Z[...]
EN Microstructure by X-ray diffractometry and Mo ssbauer spectroscopy and some magnetic properties such as magnetic polarization curves, magnetic permeability, total core losses and approach to magnetic saturation for the bulk amorphous Fe61Co10Zr2.5Hf2.5Ni2W2B20 alloy in the as-quenched state and afte[...]
11
64%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy są prezentowane badania struktury, właściwości magnetycznych i mechanicznych masywnych stopów Fe59Co15Zr2 Y4Me5B15 (Me=Mo lub Nb) w postaci płytek o grubości 0,5 mm, produkowanych metodą zasysania. Badania z wykorzystaniem dyfrakcji promieni X i spektrometrii mossbauerowskiej pokazują, że ma[...]
EN Some structural, magnetic and mechanical properties ofbulk Fe59Co15Zr2Y4Me5B15 (Me=Mo or Nb) alloys in the form of plates 0.5 mm thick obtained by a suction casting method are presented. X-ray diffraction and Mossbauer spectroscopy show that the bulk Fe59Co15Zr2Y4Me5B15 alloy is fully amorphous, whe[...]
12
64%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy są prezentowane wyniki mikrostruktury oraz tzw. miękkich właściwości magnetycznych masywnego stopu amorficznego (Fe0.6iCoo.ioZr0.o25Wo.o2Hfo.o25Tio.o2Bo.2o)96Y4 w stanie po zestaleniu i po obróbce cieplnej w temperaturze 720 K przez 15 min. Na podstawie badań mosbauerowskich stwierdzono, że [...]
EN In this paper we present results of the structure and soft magnetic properties investigations for the bulk amorphous (Fe0.6iCoo.ioZr0.o25Wo.o2Hfo.o25Tio.o2Bo.2o)96Y4 alloy after the solidification and annealing at 720 K for 15 min. We have stated that the as-quenched alloy is fully amorphous. Howeve[...]
13
64%
Nukleonika
EN The microstructure and ordering of alfa-FeCo phase of the nanocrystalline Fe83 xCoxNb3B13Cu1 (x = 6, 25 or 41.5) alloys were investigated. We have stated that á-FeCo phase is atomically ordered in the Fe83 xCoxNb3B13Cu1 (x = 25 or 41.5) samples crystallized by the heat treatment in a furnace. Howeve[...]
14
64%
Nukleonika
EN The microstructure of amorphous and nanocrystalline Fe42.7Co42.7Zr6.8-xNbxB6.8Cu1 (x = 0 or 1) alloys was investigated. We have stated that the nanocrystalline samples consist of the crystalline alfa-FeCo grains about 8 nm in diameter embedded in an amorphous matrix which is rich in cobalt. From Mös[...]
15
64%
Nukleonika
EN The amorphous and nanocrystalline (Fe1 xCox)85.4Zr6.8 yMyB6.8Cu1 (x = 0 or 0.1, y = 0 or 1, M = Mo, Nb or Nd) alloys were studied using Mössbauer spectroscopy. We have stated that after the low temperature annealing of the samples the decrease of the average hyperfine field due to the Invar effect w[...]
16
52%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury, stabilności termicznej i właściwości magnetycznych masywnego stopu amorficznego Fe6iCoioZr2.5Hf2.5W2Y2B2o w postaci płytek o grubości 0,5 mm. Próbki przygotowano techniką szybkiego chłodzenia (w formie chłodzonej wodą i bez chłodzenia). Otrzymany st[...]
EN In this paper we present the results of microstructure, thermal stability and magnetic properties studies for the bulk amorphous Fe6iCoioZr2.5Hf2.5W2Y2B2o alloy in the form of plates 0.5 mm in thickness prepared at different cooling rates (in a mould cooled with water and without cooling with water)[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last