Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Nauki i Techniki
2010 nr 4 103-113
PL W artykule scharakteryzowano proces odlewania rotacyjnego tworzyw polimerowych. Przedstawiona została klasyfikacja metod odlewania tworzyw polimerowych oraz podstawy realizacji procesu technologicznego odlewania rotacyjnego. Omówiono rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych rodzajów maszyn do odlewa[...]
EN Information about rotational moulding have been presented in this article. Main principles of this technology and his development have been introduced. Types of rotational moulding machines have been characterized also with rotational moulding tools. The main applications have been introduced and th[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia i Technologia Chemiczna / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2006 z. 11 49-55
PL W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące budowy współczesnych wtryskarek z napędem całkowicie elektrycznym. Scharakteryzowano nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne układów uplastyczniających, narzędziowych i napędowych. Omówiono zalety i wady zastosowania napędu elektrycznego we wtry[...]
EN General information about new kind of injection molding machines has been published. New constructions of plasticizing units, clamping units and power transmission systems have been characterized. Advantages and disadvantages of electric drive of injection molding machines have been showed and discu[...]
3
100%
Polimery
2007 T. 52, nr 2 99-105
PL Przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące budowy współczesnych wtryskarek z napędem całkowicie elektrycznym. Scharakteryzowano nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne układów narzędziowych i układów uplastyczniających w tego rodzaju wtryskarkach. Omówiono przy tym budowę układów narzędziowych o ko[...]
EN General problems concerning the structure of modern all-electric injection molding machines were presented. Advanced engineering designs of the clamping systems (Fig. 1-10) and plasticizing systems (Fig. 11-13) in the discussed injection molding machines have been characterized. The constructions of[...]
4
100%
Polimery
2005 T. 50, nr 2 110-117
PL Podano funkcje zespołu zamykająco-otwierającego (Z-O) jako części składowej układu narzędziowego wtryskarki. Omówiono czynniki charakteryzujące pracę i właściwości użytkowe zespołu Z-O. Określono kryteria klasyfikacji tych zespołów, a także dokonano próby ich podziału na podstawie podanych kryteriów[...]
EN Functions of clamping unit (Z-O) being a part of molding machine tool system have been presented. The factors characterizing the work and functional properties of Z-O unit were discussed. Criteria of such units' classification were defined and attempt to classify the units on the basis of these crit[...]
5
100%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 7 1296-1299
6
100%
Przetwórstwo Tworzyw
1998 nr 4 93-99
PL Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące procesu starzenia tworzyw wielkocząsteczkowych, podano kryteria klasyfikacyjne podziału i odpowiadające im rodzaje starzenia, omówiono kryteria starzenia tworzyw. Scharakteryzowano metodę badawczą wykorzystującą model matematyczny oparty na prawie Arrhen[...]
EN General information about polymer ageing process has been showed. Classification's criterion of ageing division has been presented. Kinds of ageing have been showed. Criterion of ageing has been discussed. Method of examination based on Arrhenius law, allowed to determine a selected mechanical prope[...]
7
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule scharakteryzowano proces odlewania rotacyjnego tworzyw polimerowych. Przedstawione zostały podstawy realizacji procesu technologicznego odlewania rotacyjnego. Omówiono rozwiązania konstrukcyjne maszyn do odlewania rotacyjnego tworzyw. Scharakteryzowano wady i zalety odlewania rotacyjnego [...]
EN Information about rotational moulding have been presented in this article. Main principles of this technology and his development have been introduced. Types of rotational moulding machines have been characterized also with rotational moulding tools. The main applications have been introduced and th[...]
8
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono informacje na temat jednej ze specjalnych metod wtryskiwania, jakim jest wtryskiwanie z etykietowaniem w formie. Scharakteryzowano podstawy tej metody przetwórstwa i omówiono jej odmiany, uwzględniające różne sposoby pobierania i pozycjonowania etykiet w gnieździe formującym[...]
EN General information about one of special methods of injection molding, such as In-Mold Labeling have been presented in this article. Principles of this polymer processing method have been characterized. Also different ways of taking and positioning the labels into the mold have been described. Const[...]
9
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z niezawodnością obiektów technicznych. Scharakteryzowano definicje niezawodności oraz pojęć z nią związanych, takich jak trwałość, awaryjność czy nieuszkadzalność, ujęte w kategoriach ilościowych i jakościowych, a także wymieniono kryteria ni[...]
EN Basic problems related to a reliability of technical objects were presented in the article. The definitions of reliability and the ideas concerning the reliability like: durability, failure frequency, the lack of defects presented in the quantity and quality terms were described. Moreover the criter[...]
10
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące procesu starzenia tworzyw polimerowych. Scharakteryzowano, zgodnie z podanymi kryteriami klasyfikacyjnymi, poszczególne rodzaje starzenia tworzyw, omówiono zagadnienia związane z odpornością tworzyw na starzenie, zjawiskami zachodzącymi w poli[...]
EN Basic information about polymer aging process has been presented. Case of aging and criterions of aging has been characterized. The problems related by polymers immunity on aging and phenomena happened in polymers have been discussed. Technique of examination of polymer aging process and schemes of [...]
11
63%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 8 201-210
PL W artykule przedstawiono informacje na temat jednej ze specjalnych metod wtryskiwania, jakim jest wtryskiwanie z etykietowaniem w formie. Scharakteryzowano podstawy tej metody przetwórstwa i omówiono jej odmiany, uwzględniające różne sposoby pobierania i pozycjonowania etykiet w gnieździe formującym[...]
EN General information about one of special methods of injection molding, such as In-Mold Labeling have been presented in this article. Principles of this polymer processing method have been characterized. Also different ways of taking and positioning the labels into the mold have been described. Const[...]
12
63%
Postępy Nauki i Techniki
2008 nr 2 53-61
PL W artykule omówiono moduły oprogramowania I-DEAS, służące do symulacji i modelowania zjawisk zachodzących podczas wtryskiwania tworzyw polimerowych. Scharakteryzowano moduły umożliwiające analizę przepływu tworzywa w układzie kanałów wlewowych i gnieździe formującym oraz procesu wypełniania formy wt[...]
EN This article shows the general modules of software know as I-DEAS assigned to simulation and modelling of effects proceeding during injection moulding of polymers. The module, which is a parts of the computer system, related with analyse of polymer flow and mould filling process (I-DEAS MPI/Flow) ha[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia
PL W artykule przedstawiono podstawowe informacje o starzeniu tworzyw polimerowych. Scharakteryzowano rodzaje starzenia oraz omówiono zagadnienia związane z odpornością tworzyw na starzenie, zjawiskami zachodzącymi w polimerach na skutek tego procesu oraz wpływem czynników środowiskowych. Przedstawiono[...]
14
63%
Polimery
2006 T. 51, nr 3 177-185
PL Podano podstawowe informacje dotyczące procesu starzenia tworzyw polimerowych oraz scharakteryzowano metodykę badania zachodzących w wyniku starzenia zmian ich właściwości. Przedstawiono rodzaje starzenia, a także zjawiska powodujące ten proces w tworzywach. Omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące[...]
EN Basic information concerning the process of polymers' ageing is given and the methods of investigation of the changes of properties being the results of ageing is characterized. The types of ageing and the phenomena causing this process are presented. The basic problems concerning the resistance of [...]
15
63%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN This paper presents the rotational molding process. The general principles of this polymer processing technology have been described. The main applications have been introduced and leading advantages and typical disadvantages of rotational molding process have been discussed. Based on the conducted [...]
16
63%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 12 2295-2298
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących zmian charakterystyki p-v-T polipropylenu o różnych zawartościach napełniacza mineralnego. Wyznaczono współczynniki modelu matematycznego opisującego zmianę objętości właściwej w zależności od temperatury i ciśnienia, mającego zastosowanie w sym[...]
EN Polypropylene was filled with CaCO3 (10–30%) and studied for pressure-vol.-temp. characteristics under 20–120 MPa at 25–240°C. The exptl. data were approximated with the Renner model.
17
63%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 7 195-204
PL W artykule scharakteryzowano zjawisko skurczu przetwórczego wyprasek wtryskowych, przedstawiając jego definicję, klasyfikację oraz omawiając czynniki wpływające na przebieg i wartość skurczu wtryskowego. W oparciu o przeprowadzone badania doświadczalne został określony związek między skurczem wypras[...]
EN The article characterized the phenomenon of processing shrinkage of injection moulded parts, presenting its definition, classification, and discusses factors affecting the course and the value of the injection moulding shrinkage. Based on experimental studies was defined relationship between the inj[...]
18
63%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 11 1983-1985
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących zmian na skutek starzenia naturalnego wybranych właściwości mechanicznych wyprasek wtryskowych wykonanych z polipropylenu z dodatkiem związku oksybiodegradacyjnego d2w.
EN A com. oxybiodegrading agent was added (up to 2% by mass) to polypropylene processed by injection moulding to small lids studied then for degradability by natural ageing for 2 years. A small decrease in tensile strength and elongation at yield as well as a small increase in elasticity and hardness w[...]
19
63%
Polimery
2000 T. 45, nr 10 713-719
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu czasu schładzania w formie (29-40 s) na wartość skurczu przetwórczego głównego kanału rozprowadzania powietrza samochodu dostawczego "Lublin II" (firmy Daewoo Motor Polska) wykonywanego metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem z polietylenu średniej gęstości ("Eltex RSB[...]
EN Processing shrinkage of the major air distribution channel used in Lublin II (Daewoo Motor Polska) delivery vans, made of medium density polyethylene (Solvay's Eltex RSB 714) by blowing extrusion, was studied in relation to cooling time in the mold (29-40 s) (Tables 1-3). Spacing of the channel open[...]
20
63%
Przetwórstwo Tworzyw
1998 nr 1 16-21
PL Podano funkcje zespołów zamykająco-otwierających jako części składowej układu narzędziowego wtryskarek. Przedstawiono i omówiono czynniki fizyczne charakteryzujące zespoły zamykająco-otwierające wtryskarek. Określono kryteria klasyfikacji zespołów zamykająco-otwierających oraz dokonano próby podział[...]
EN Function of clamping units have been published. Physical agents characterised clamping units have been showed and discussed. Criterions of classification of a clamping units have been defined. Based oneself on these criterions trial of repartition of a clamping units has been executed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last