Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper presents the theoretical background, computer model, laboratory measurements and SPICE simulation results of a 323 W, 1 MHz Class E inverter operating with an efficiency of 97%. The inverter is built around a CoolMOS transistor from Infineon Technologies. The transistor belongs to a new ge[...]
2
100%
Archives of Electrical Engineering
PL W pracy przedstawiono oryginalną analizę numeryczną właściwości falownika klasy E mającą na celu zmaksymalizowanie jego mocy wyjściowej. W analizie tej wykorzystano model falownika klasy E w programie MATLAB. Zaprojektowano, skonstruowano oraz przebadano falowniki klasy E oraz EF, pracujące z często[...]
EN The paper presents original numerical analysis of Class E inverter properties concerning the maximisation of its output power. It has been carried out on the basis of a MATLAB model of Class E inverter. High-efficient, 800 W, 16 MHz Class E and 1 kW, 16 MHz Class EF inverters have been successfully [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 172 99-110
PL Praca przedstawia podstawowe właściwości oraz wyniki pomiarów laboratoryjnych dwóch falowników klasy E z równoległym kondensatorem podwajających częstotliwość. Falowniki pracowały w warunkach komutacji optymalnej. Pierwszym z falowników był falownik z zaworem dwukierunkowym (D=0.75), w którym zastos[...]
EN The paper presents basic properties of two variants of Class E frequency doublers. They are ones with parallel capacitor. Results of measurements are given in the paper. The inverters operated in optimum mode. The first one contained a bidirectional switch (D=0.75) - a MOSFET transistor. An unidirec[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
1999 z. 170 129-141
PL Praca niniejsza ma na celu przedsatwienie falownika klasy C za pomocą opisu teoretycznego, symulacji komputerowych, wybranych wyników eksperymentów laboratoryjnych oraz przykładów zastosowań. Falownik ten ma duże znaczenie w energoelektronice, ponieważ umożliwia pracę z wysoką częstotliwością (>1 MH[...]
EN The presentation of Class E inverter by means of relevant theory, results of simulations, results of laboratory measurements and examplary applications are the subject of the paper. This inverter is of high importance in power electronics as it allows to obtain relatively high frequency of operation[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2004 z. 192 75-84
PL W pracy przedstawiono analizę zależności rodzaju pracy falowników klas D, DE oraz E od wartości ich parametrów obciążenia L, R. Analizy tej dokonano na podstawie płaszczyzny względnych parametrów (R/Ropt, L/Lopt) dla ustalonych pojemności falowników, skończonej wartości dobroci obwodu rezonansowego [...]
EN An influence of load parameters L, R on operation modes of Class D, DE and E inverters is presented and considered in this paper. It is made on the basis of the plane of relative parameters (R/Ropt, L/Lopt) for fixed values of capacitances and a finite quality factor Q of the inverters. Operating [...]
6
100%
Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej
PL W pracy dokonano przeglądu i porównania falowników klasy E niskiego rzędu. W szczególności praca zawiera: ogólną definicję warunków przełączania w klasie E, systematyczną klasyfikację falowników klasy E (np. ze względu na przełączanie w zerze napięcia i zerze prądu, symetryczną i niesymetryczną konf[...]
EN A low-order Class E inverter family is the subject of consideration. The paper contains: the general definition of Class E switching conditions, the systematic classification of Class E inverter family members (e.g. into inverters with zero-voltage-switching and zero-current-switching, symmetric and[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2007 z. 200 1-177
PL Przedmiotem pracy są energoelektroniczne, rezonansowe falowniki klasy E i problematyka dotycząca ich właściwości energetycznych. Zasadniczym celem pracy jest kompleksowe przeanalizowanie możliwości zwiększenia mocy wyjściowej oraz sprawności falownika klasy E przez lepsze wykorzystanie parametrów pr[...]
EN Power electronic, resonant Class E inverters and problems concerning their power capabilities are the subject of the work. The main aim is to carefully analyze the possibilities of increasing the output power and efficiency of a Class E inverter by improving the utilization of transistor parameters.[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2006 z. 198 49-60
PL W artykule przedstawiono koncepcję podwyższenia sprawności falownika klasy E, polegającą na dołączeniu dodatkowego, szeregowego obwodu rezonansowego. Odpowiednio dostrojony obwód dodatkowy umożliwia poprawę kształtu napięcia tranzystora oraz wpływa na podwyższenie sprawności falownika. Równocześnie [...]
EN The paper presents a new concept of efficiency increase of Class E inverters. It is based on inserting an additional series resonant circuit in a basic Class E topology. The properly tuned additional circuit improves the shape of transistor voltage waveform and, as a result, inverter efficiency. At [...]
9
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 4b 110-115
PL W artykule przedstawiono podstawowe właściwości i weryfikację laboratoryjną koncepcji wysokoczęstotliwościowego falownika klasy EF z dołączoną ćwierćfalową linią długą po stronie zasilania. Zaprojektowano, skonstruowano i przebadano laboratoryjne falowniki klasy E i EF o częstotliwości pracy 20 MHz,[...]
EN Main characteristics and laboratory verification of the concept of the high-frequency Class EF inverter using a quarterwave transmission line on the supply side are presented in the article. The Class E and EF inverters operating at frequency of 20 MHz, transistor peak voltage of 400 V and output po[...]
10
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 6 73--78
PL W artykule przedstawiono model i metodę projektowania wysokoczęstotliwościowego falownika klasy EF z dołączoną ćwierćfalową linią długą po stronie zasilania. Zwiększanie częstotliwości pracy falowników rezonansowych wymaga stosowania dedykowanych metod do ich analizy i projektowania. Koniecznym staj[...]
EN A model and design method of high-frequency Class EF inverter using a quarterwave transmission line on the supply side is presented in the article. With increasing operating frequency of resonant inverters, more sophisticated methods for their analysis and design are required. In this case, parasiti[...]
11
100%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2014 z. 4 53--66
PL W artykule przedstawiono metodę projektowania wysokoczęstotliwościowych falowników klasy E. Ze zwiększaniem częstotliwości pracy falowników rezonansowych konieczne staje się stosowanie bardziej złożonych (dokładniejszych) metod ich projektowania, uwzględniających istotne parametry pasożytnicze (np. [...]
EN A design method of high-frequency Class E inverters is presented in the article. With increasing operating frequency of resonant inverters, more complex (more accurate) methods for their design are required. In this case, inverter parasitic parameters (e.g. nonlinear output capacitance of MOSFET tra[...]
12
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 9 817-820
PL W artykule przedstawiono uzasadnienie tendencji podwyższania częstotliwości pracy falowników, opisano podstawowe właściwości i zasadę działania reprezentatywnego falownika klasy E. Dokonano przeglądu literatury, ilustrującego obszar możliwych zastosowań tego typu falowników. Wybrane realizacje prakt[...]
EN A justification of a tendency to increase in operating frequency of inverters and a description of basic properties and operation principle of a representative Class E inverter are presented in the paper. Next, an application area of such kind of inverters is delivered based on literature data. Sele[...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 2 221-224
PL W artykule przedstawiono model komputerowy i wyniki weryfikacji eksperymentalnej dwóch falowników klasy E. Falownik pierwszy pracował optymalnie z częstotliwością 27 MHz i mocą wyjściową około 500 W. Częstotliwość pracy i moc wyjściowa falownika drugiego pozostały takie same, natomias nie pracował o[...]
EN A computer model and results of the experimental verification of two Class E inverters have been presented in the paper. The first inverter operated in optimum mode with the frequency of 27 MHz and the output power of about 500 W. The operating frequency and the output power of the second inverter w[...]
14
63%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2008 z. 4 207-218
PL W artykule krótko scharakteryzowano problematykę falowników wysokich częstotliwości oraz przedstawiono model komputerowy i wyniki weryfikacji eksperymentalnej falownika klasy E o częstotliwości pracy 27 MHz i mocy wyjściowej 500 W. W falowniku tym pojemność równoległa do tranzystora równa jest jedyn[...]
EN Some problems concerning high-frequency inverters, a computer model and results of the experimental verification of a 27 MHz, 500 W Class E inverter are presented in the paper. A capacitance connected in parallel with the transistor of the inverter is only composed of the transistor output capacitan[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2003 z. 187 41-50
PL W artykule przedstawiono model komutacji przekształtnika energoelektronicznego. Jest to model odcinkami liniowy, bazujący na modelu odcinkowo liniowym zaworu (diody). Opis oparty jest na teorii obwodów, geometrii oraz algebrze liniowej. Model komutacji jest częścią modelu uogólnionego przekształtnik[...]
EN The paper presents model of commutation of power electronic converter. It is a piecewise linear model based on piecewise model of the switch (diode). It is described basing on circuit theory, geometry and linear algebra. The model is the part of generalised model of power electronic converter that [...]
16
63%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2007 z. 4 37-46
PL W artykule wyjaśniono koncepcję zmniejszenia strat mocy tranzystorów symetrycznego falownika klasy E, polegającą na zmniejszeniu wartości skutecznej prądów tranzystorów jedynie przez dołączenie kondensatora różnicowego do bazowej topologii symetrycznego falownika klasy E. W celu zweryfikowania tej k[...]
EN A concept of reducing transistor power losses of a symmetric (push-pull) Class E inverter is explained in the paper. The concept consists in lowering the rms value of transistor currents only by adding a differential capacitor to a basic topology of the symmetric Class E inverter. In order to verify[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2003 z. 187 71-78
PL W pracy przedstawiono opis konstrukcji i właściwości wysokoczęstotliwościowego falownika klasy E (800 W, 16MHz) bez zewnętrznego kondensatora równoległego. W konstrukcji falownika wykorzystano tranzystor typu DE-SERIES MOSFET ze sterownikiem dedykowanym, oba firmy Directed Energy, Inc. (DEI). Wyniki[...]
EN The paper describes the design and performance of a high-efficient, 800 W, 16MHz Class E inverter without an external shunt capacitor. The inverter is built employing a DE-SERIES MOSFET and a gate driver from Directed Energy, Inc. (DEI). Inverter design and inverter performance characteristics are p[...]
18
51%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2009 z. 4 135-149
PL W pracy przeanalizowano i porównano właściwości podstawowych obwodów stosowanych do bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej za pośrednictwem cewek sprzężonych magnetycznie. Analitycznie wyznaczono ogólne warunki uzyskania minimum względnej średniej energii gromadzonej w polu magnetycznym cewek[...]
EN Analysis and comparison of characteristics of basic circuits used in wireless energy transfer via magnetically coupled coils are presented in the paper. Analytical general solutions for the minimum normalized average energy accumulated in a magnetic field of the coils and for the maximum transfer ef[...]
19
51%
Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej
2001 T. 7, z. 1 153-158
PL W pracy przedstawiono metodę analizy i procedurę projektowania falownika klasy E pracującego z powielaniem częstotliwości. Wyznaczono i zamieszczono podstawowe właściwości podwajającego częstotlowość falownika klasy E z równoległym kondensatorem. Skonstruowano i poddano pomiarom falownik laboratoryj[...]
EN An overview of the present state and the problems of frequency multiplication using Class E inverter are presented in the paper. A method for analysis and design procedure of the Class E frequency multiplier has been described. The features and main characteristics of the Class E frequency doubler w[...]
20
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 4 120--125
PL W artykule scharakteryzowano rezonansową kaskadę cewek sprzężonych magnetycznie przeznaczoną do bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej. Opracowany został macierzowy model kaskady bazujący na parametrach względnych, umożliwiający wyznaczenie jej właściwości. Następnie, wykorzystując przygotowa[...]
EN The paper describes the resonant cascade of magnetically coupled coils designed for wireless electrical energy transfer. The matrix model of the cascade was formulated to determine its properties. The model is based on relative parameters. Then, applying the prepared model, the design method of such[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last