Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule opisano podstawowe problemy oraz niezbędne zmiany w technologii wytwarzania poszczególnych elementów silnika, modyfikacji narzędzi wykorzystywanych do produkcji poszczególnych części i detali oraz zmian kolejności i przebiegu odpowiednich procesów technologicznych w procesie produkcji sil[...]
EN The work presents basic problems as well as indispensable changes in technology of the production of individual units of motors, modification of tools used to production of individual parts and details as well as changes order and course technological processes in production process of low-power per[...]
2
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono analizę przebiegu procesu synchronizacji silnika synchronicznego dużej mocy z prędkości nadsynchronicznej. Zaproponowano metodę zwiększającą skuteczność tego procesu dzięki zastosowaniu układu zmiany polaryzacji napięcia wzbudzenia. Przyjętą metodę synchronizacji porównano z[...]
EN The paper presents the results of synchronization calculations from over synchronous speed. The new method of synchronization was compared with different methods. The synchronization calculations were performed using a specially developed, and validated by measurements, field-circuit calculation mod[...]
3
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono obliczenia symulacyjne przebiegów dynamicznych prądów, momentów elektromagnetycznych i prędkości obrotowej podczas synchronizacji silnika synchronicznego dużej mocy. Określono wpływ chwili inicjacji procesu synchronizacji na te przebiegi. Określono strefę łagodnej synchronizacji dla wy[...]
EN Dynamic diagram of currents, electromagnetic torques and shaft velocity during synchronization process as results of computer simulation are presented. Synchronous motor of huge power as the object of examinations. The influence of the synchronization moment on currents, electromagnetic torque and v[...]
4
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono polowo-obwodowy model dwubiegowego silnika synchronicznego, z przełączalnymi uzwojeniami twornika i magneśnicy. Wykorzystując opracowany model wykonano obliczenia obwodowych rozkładów indukcji magnetycznej oraz przeprowadzono symulacje rozruchu i synchronizacji dla różnych stan[...]
EN In the paper the field-circuit model of two-speed synchronous motor with switched armature and field magnet windings has been presented. The calculations of circular distribution of magnetic flux density have been performed on the base of developed model. The simulations studies of starting and sync[...]
5
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy wykazano możliwości skrócenia czasu procesu synchronizacji oraz łagodzenia przebiegów dynamicznych po osiągnięciu przez silnik prędkości synchronicznej dla wybranego modelu dwubiegowego silnika synchronicznego typu GAe 1716/20t. Zaproponowano układy regulacji prądu wzbudzenia sterowane w fun[...]
EN The work presents calculation results of synchronization process of a two-speed, silent-pole, high power synchronous motor. The calculations were based on circuit model for motor type GAe 1716/20p with switchable configuration connection of armature winding and field magnet. The influence of control[...]
6
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy pokazano wyniki obliczeń procesu synchronizacji dla wybranego modelu dwubiegowego silnika synchronicznego typu GAe 1716/20t, stosowanego do napędu wentylatorów głównych kopalni głębinowych, charakteryzujących się znaczącym momentem bezwładności. Wykazano wpływ zmiany wartości wypadkowego mom[...]
EN The work presents calculation results of synchronization process of a two-speed, silent-pole, high power synchronous motor. The calculations were based on the examined two-dimensional, field-circuit model for the high power motor, type GAe 1716/20p with switchable configuration connection of armatur[...]
7
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono propozycje modernizacji rzeczywistego układu łagodnej synchronizacji silników synchronicznych dużej mocy. Modyfikacja zapewnia możliwość wyboru chwili załączenia napięcia wzbudzenia z uwzględnieniem zmiennych warunków pracy układu napędowego. W celu sprawdzenia przyjętej metody[...]
EN The work presents proposal modernization of real soft-synchronization system for high power synchronous motors. The modification allows to select of the moment of the beginning synchronization process with consider change in work's parameters of the drive. The influence of the modernization on synch[...]
8
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy wykazano możliwości skrócenia czasu procesu synchronizacji oraz łagodzenia przebiegów dynamicznych przez zasilanie uzwojenia wzbudzenia silnika synchronicznego napięciem przemiennym z wykorzystaniem falownika napięcia typu MSI. Przyjęta metoda synchronizacji została porównana z metodą klasyc[...]
EN The work presents calculation results of synchronization process of a one-speed, silent-pole, high power synchronous motor. The calculations were based on the examined circuit model for the high power motor type GAe 1716t. The motor works in fans drives in underground mines. The influence of AC or D[...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 2b 173--176
PL Przedstawiono wyniki symulacyjnych badań rozruchu silnika synchronicznego małej mocy zasilanego z falownika i wzbudzanego magnesami trwałymi, umieszczonymi na powierzchni zewnętrznej wirnika. Obliczenia wykonano metodą FEM za pomocą polowo-obwodowego modelu maszyny. Założono rozruch synchroniczny pr[...]
EN This paper presents the results of simulation studies of the starting of a low-power synchronous motor supplied from an inverter and excited by permanent magnets situated on the rotor's outer surface. The computations were performed using FEM and a field-circuit model of the machine. Synchronous sta[...]
10
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wyniki obliczeń procesu synchronizacji dla wybranego modelu dwubiegowego silnika synchronicznego typu GAe 1716/20t, stosowanego do napędu wentylatorów głównych kopalni głębinowych, charakteryzujących się znaczącym momentem bezwładności. Wykazano wpływ zmiany wartości stałej czasowej ob[...]
EN The work presents calculation results of synchronization process of a two-speed, silent-pole, high power synchronous motor. The calculations were based on the examined two-dimensional, field-circuit model for the high power motor, type GAe 1716/20p with switchable configuration connection of armatur[...]
11
63%
Napędy i Sterowanie
PL Zastosowanie dwubiegowych silników synchronicznych w napędzie wentylatorów głównego przewietrzania kopalni głębinowych zapewnia wymaganą regulację wydajności oraz pozwala na istotne oszczędności energii elektrycznej [2]. Newralgicznym etapem rozruchu tych silników jest synchronizacja. Ze względu na [...]
12
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych rozruchu silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi zewnętrznymi zasilanego z falownika PWM. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych przy pomocy polowo-obwodowego modelu maszyny. Założono rozruch synchroniczny przy stałym stosunku U/f i l[...]
EN The paper presents the results of starting calculations for a selected model of the surface mount permanent magnet synchronous motor (SMPMSM) supplied from PWM inverter. The calculations were performed using the finite-element method in a field-circuit model of the motor. The calculations of synchro[...]
13
63%
Napędy i Sterowanie
PL Nowoczesne konstrukcje silników elektrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi (PMSM) z klatką rozruchową lub bez klatki, przeznaczone do rozruchu bezpośredniego lub częstotliwościowego i pracy z regulowaną prędkością obrotową, stanowią bardzo ciekawą alternatywę dla stosowanych powszechnie klasycznyc[...]
EN The work presents basic problems as well as indispen­sable changes in technology of the production of individual units of motors, modification of tools as well as attachments used to production and accuracy check of realization of individual parts and details as well as changes order and course tech[...]
14
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wyniki symulacyjnych badań rozruchu silnika synchronicznego zasilanego z falownika i wzbudzanego zewnętrznymi (umieszczonymi na powierzchni zewnętrznej wirnika) magnesami trwałymi. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych przy pomocy polowo-obwodowego modelu maszyny. Założono r[...]
EN The paper presents the results of starting calculations for a selected model of the surface mount permanent magnet synchronous motor (SMPMSM) supplied from inverter. The calculations were performed using the finite-element method in a field-circuit model of the motor. The calculations of synchronous[...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 12 119-121
PL Przedstawiono wyniki obliczeń procesu synchronizacji dla wybranego modelu silnika synchronicznego typu GAe 1716t. Wykazano możliwości łagodzenia przebiegu procesu synchronizacji oraz skrócenia jego czasu przez zastosowanie w obwodzie wzbudzenia silnika falownika napięcia typu MSI. Przyjęta metoda sy[...]
EN The work presents calculation results of synchronization process of a silent pole, high power synchronous motor type GAe 1716t. The influence of AC excitation voltage on synchronization process has been investigated. Synchronization process trough AC and DC excitation voltage has been compared. The [...]
16
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
2013 Vol. 69, nr 33 401--407
PL W pracy przedstawiono wybraną konstrukcję silnika magnetoelektrycznego z kompaktowym wirnikiem hybrydowym, przystosowanego do rozruchu bezpośredniego. Analizowany teoretycznie wirnik składa się z kompozytu magnetycznie miękkiego, magnesów spiekany Nd-Fe-B i magnesów spajanych – dielektromagnesów Nd-[...]
EN The paper presents selected motor design with a compact permanent magnets hybrid rotor, adapted for line starting. Analyzed theoretically rotor consists of a soft magnetic composite, sintered Nd-Fe-B magnets, bonded Nd-Fe-B magnets and copper or aluminium sleeve as a squirrel cage. Performed initial[...]
17
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiano wyniki obliczeń procesu synchronizacji dwubiegowego silnika synchronicznego z przełączalnymi uzwojeniami twornika i magneśnicy. Wykazano istotną zależność przebiegu procesu od chwili załączenia napięcia wzbudzenia. Zbadano wpływ sterowania wartością prądu wzbudzenia podczas [...]
EN The paper presents calculation results of synchronization process of two-speed synchronous motor with switchable windings of armature and field magnet. It has been proved that the beginning instant of excitation has quite great influence on dynamic states. The influence on control of excitation curr[...]
18
63%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono analizę procesu synchronizacji silnika synchronicznego dużej mocy z prędkości nadsynchronicznej. Zaproponowano metodę zwiększającą skuteczność tego procesu dzięki zastosowaniu układu zmiany polaryzacji napięcia wzbudzenia. Analizowano przebieg procesu synchronizacji wzbudzon[...]
EN This paper presents an analysis of the :synchronization process of the high-power, two-speed synchronous motor out of over synchronous speed. A method of increasing the effectiveness of synchronization by applying a change system of polarization of the field circuit supply DC voltage is proposed. Th[...]
19
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy wykazano możliwości uzyskania efektu łagodnej synchronizacji przez zasilanie uzwojenia wzbudzenia silnika synchronicznego, w stanie pracy asynchronicznej, napięciem przemiennym z wykorzystaniem jednofazowego falownika napięcia. Przyjęta metoda synchronizacji została porównana z innymi propon[...]
EN The work presents calculation results of synchronization process of two-speed, silent-pole, high power synchronous motor type GAe 1716/20t. The calculations were based on examined and validated by measurements, field-circuit calculation model of the motor. The two-speed motor runs in the drive of a [...]
20
63%
Elektrotechnika i Elektronika
2006 T. 25, z. 2 216-220
PL Przedstawiono wyniki obliczeń procesu synchronizacji dla wybranego modelu dwubiegowego silnika synchronicznego typu GAe 1716/20t. Wykazano możliwości łagodzenia przebiegu procesu synchronizacji oraz skrócenia jego czasu przez sterowanie wartością prądu wzbudzenia. Zbadano wpływ przyjętych układów re[...]
EN The work presents calculation results of synchronization process of a two-speed, silent-pole, high power synchronous motor. The calculations were based on circuit model for motor type GAe 1716/20t with switchable configuration connection of armature winding and field magnet. The influence of control[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last