Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Ekologii
2003 R. 7, nr 4 185-188
PL Głównym celem niniejszej pracy było uzyskanie kompleksowych danych dotyczących występowania cynku w opadzie kierunkowym pyłu. Próbki były zbierane w Brennej, która jest znana ze swoich walorów rekreacyjnych, w następujących okresach: 1992-1996 i 1999-2000. Zawartość cynku oznaczono metodą AAS. Zawar[...]
EN The purpose of this work was to obtain the complex data of the occurrence of zinc in dust directional emission.The samples were collected in Brenna village, which in known for very good recreational conditions, is three samplers, in the period: 1992-1996 and 1999-2000. The zinc content in collected [...]
2
100%
Problemy Ekologii
1999 R. 3, nr 5 191-193
PL W pracy analizowano zawartość rtęci w glebie i mniszku lekarskim (Taraxacum officinale Web.) na terenach objętych wpływem przemysłu (Chorzów, Kędzierzyn-Koźle) i terenach odniesienia (Wojkowa, Laliki). Zawartość rtęci oznaczono za pomocą automatycznego analizatora rtęci Mercury/S.A.-3D firmy Nippon [...]
EN The content mercury in soil and dandelion were analysed. The samples were collected from industrial area (Chorzów, Kędzierzyn-Koźle) and from Wojkowa and Laliki as a reference area. The mercury content were determined by automatic mercury analyser Mercury/SP-3D Nippon Instruments Corp. 1. The mercur[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2017 Nr 1(13) 79--94
PL Zachowanie bezpieczeństwa pracy w górnictwie od dziesiątków lat stanowi fundament działalności kopalń, a także zakładów zaplecza technicznego, wytwarzających środki niezbędne do eksploatacji złóż. Celem niniejszego artykułu była ocena świadomości górników kopalni węgla kamiennego w aspekcie skutków [...]
EN Preservation of labour safety in the mining industry for decades has been the foundation for the activities of mines, factories and technical facilities, producing the necessary measures for the exploitation deposits. The aim of this study was to assess the awareness of miners of coal mine in terms [...]
4
88%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2011 T. 16, nr 3 123-132
PL W artykule przedstawiono badania i analizę wtórnej emisji pyłów z emitorów liniowych, będącej wynikiem intensywnego ruchu drogowego. Stężenie badanych frakcji pyłu w powietrzu oznaczono przy użyciu pyłomierza DustTrak 8520
EN This article examines and analyzes secondary emission of linear emitters dust as a result of the intense road traffic. The concentration of examined fractions of dust in the air was identified and marked with use of konimeter DustTrak 8520.
5
76%
Problemy Ekologii
2005 R. 9, nr 6 309-313
PL Celem pracy było określenie zdolności do kumulowania manganu i żelaza różnych gatunków grzybów, rosnących w ekosystemach leśnych będących w zasięgu oddziaływania emisji przemysłowej. Próbki 24 różnych gatunków grzybów pochodziły z 4 miejscowości leżących w okolicy lasów: Hałcnów, Kobiór, Pszczyna, W[...]
EN The qualification of ability was the aim of work to accumulating manganese and iron of different the mushrooms' species, growing in forest being in range ecosystems the influence of industrial emission. They sample 24 the different species the mushrooms came from from 4 locality lying in neighbourho[...]
6
63%
Problemy Ekologii
2003 R. 7, nr 5 222-226
PL Praca przedstawia wyniki badań nad zawartością cynku w pięciu roślinach leczniczych i glebie z okolic huty cynku ,,Miasteczko Śląskie". Badania były prowadzone w 2001 roku i obejmowały 8 stanowisk badawczych. Zawartość cynku w roślinach i glebie określono za pomocą metody AAS. Głównym celem badań by[...]
EN The researches were carried out on 8 positions in 2001 year. Concentrations of zinc in plants and soil were determined by AAS method. The content of zinc in relation to distance of the source of emission and for different parts of the plants was the mainly purpose estimated. The zinc contents change[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last