Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
1999 R. 55, nr 2 86--92
PL Przedstawiono metody oceny niskotemperaturowych właściwości olejów silnikowych. Scharakteryzowano trzy strefy silnika mające wpływ na pompowalność olejów w niskich temperaturach. Szczególną uwagę poświecono zagadnieniu żelowania olejów smarowych oraz metodzie wyznaczania parametrów określających zdo[...]
EN The paper presents the evaluation methods of the low temperature performance (characteristics) of engine oils. Three zones affecting engine oil pumpability at low temperature were characterized. Special attention was paid to the issue of engine oils and to the method of establishing parameters deter[...]
2
100%
Materiały Ceramiczne
2016 T. 68, nr 4 310--314
PL Z udziałem tworzywa szklano-krystalicznego z układu ZnO-B2O3-Al2O3-SiO2 i mikrokrystalicznego tlenku glinu wykonano dwa rodzaje porowatych kompozytów ściernych bez (kompozyt A) i z udziałem fazy wiskerowej (kompozyt B). Po obróbce termicznej w 1050 °C przez 3 h w kompozycie A matrycę ceramiczną stan[...]
EN Two types (A and B) of porous abrasive composites were produced with the participation of glass crystal material from the system of ZnO-B2O3-Al2O3-SiO2 and microcrystalline alumina. After the thermal processing of the composites at 1050 °C for 3 h, glass crystal material with a fine crystalline gahn[...]
3
100%
Materiały Ceramiczne
PL Wykonano badania mające na celu określenie wpływu zjawisk zachodzących w granicy fazowej podczas procesu spiekania mikrokrystalicznego cBN z dwoma rodzajami spoiw: niskotopliwym spoiwem amorficznym i spoiwem szklanokrystalicznym. Wytrzymałość takich układów związana jest głównie z właściwościami gra[...]
EN Experimental investigations aimed to determine the effects of phenomena proceeding in an interface during the process of sintering the microcrystalline cBN with two types of binders i.e. fusible amorphous and glass-crystalline silicate materials were carried out. Strength of these materials is mainl[...]
4
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL Śledzenie zmiany właściwości reologicznych oleju w trakcie eksploatacji dostarcza użytkownikowi cennych informacji dotyczących prawidłowego doboru tego oleju, przebiegu jego starzenia, a także może być sygnałem nieprawidłowego stanu smarowanych urządzeń.
5
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL Ocena reologicznych (lepkościowych) właściwości współczesnych olejów smarowych wymaga stosowania wyspecjalizowanej aparatury pozwalającej przewidywać zachowanie danego oleju w zróżnicowanych warunkach użytkowania.
6
63%
Mechanik
2016 R. 89, nr 10 1532--1533
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie kształtek ściernych wykonanych z ziarna ściernego SG™ ze spoiwem szklanokrystalicznym, zbrojonych dodatkowo fazą wiskerową. Badane próbki charakteryzowały się różnym udziałem objętościowym wygenerowanych wiskerów. Kompozycje, dla któryc[...]
EN This paper presents the results of tests of the mechanical tensile strength of the ceramic grinding wheels made from SG™ abrasive grains and a glass-ceramic binder containing a whisker phase. The samples are characterised by diversified volume fractions of whiskers generated. Those compositions for [...]
7
63%
Materiały Ceramiczne
2017 T. 69, nr 4 304--310
PL Badano wpływ krystalizacji in situ wiskerów Al18B4O33 w kompozytach z tlenku glinu na mikrostrukturę osnowy szklano-krystalicznej. Obecność fazy wiskerowej ma wpływ na procesy dyfuzyjne w granicy fazowej. W jej obszarze kształtuje się odmienna struktura w porównaniu do kompozytu, w którym osnowę sta[...]
EN The influence of in situ crystallization of Al18B4O33 whiskers on microstructure of the glass-crystalline matrix of alumina composites was examined. The presence of whisker phases has effects on diffusion processes in phase boundaries. A different structure arises within their area in comparison wit[...]
8
63%
Logistyka
2008 nr 4 CD-CD
PL Systemy logistyczne w usługach turystycznych mogą przyjmować różną postać w zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa, w którym jest wykorzystywane. Informatyka, systemy informacyjne i Internet mogą służyć do rezerwacji, sprzedaży i dystrybucji biletów. Do zgromadzenia wszelkich informacji o p[...]
EN Logistic systems used in travel services appear in various forms depending on specificity of company. Information Technologies, Computer Systems, Information Systems, Internet may be used for reservation, sale and ticket distribution. As an example of good practice in municipal travel promotion is c[...]
9
63%
Nafta-Gaz
PL Scharakteryzowano różne typy stosowanych dodatków lepkościowych oraz omówiono mechanizm ich działania. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań właściwości reologicznych olejów zawierających wytypowane dodatki lepkościowe. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano porównania oraz oceny skutecznośc[...]
EN Different types of viscosity modifiers are characterized and the mechanism of their performance is discussed. The results of testing the rheological properties of oils containing choosen viscosity modifiers are presented. Based on these results the comperison and the evaluation of the effectiveness [...]
10
51%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W pracy przedstawiono nową generację narzędzi ściernych o strefowo zróżnicowanej budowie, skonstruowanych na osnowie korundu spiekanego (SC) i spoiwa szklanokrystalicznego. Ściernice te badano w procesie jednoprzejściowego szlifowania walcowych powierzchni wewnętrznych. Wyznaczony został wpływ prędk[...]
EN This paper presents a new generation of zonal diversified structure grinding wheels with micro-crystalline aluminum oxide grains (SG) and glass-crystalline bond. New grinding wheels were examined in a single-pass internal cylindrical grinding process. An influence of the grinding wheel peripheral sp[...]
11
51%
Mechanik
PL Zbadano wpływ przewodnictwa cieplnego, współczynnika rozszerzalności cieplnej i współczynnika odporności na kruche pękanie spoiw szklano krystalicznych na przebieg zużycia ściernic z polikrystalicznego cBN w procesie szlifowania stali 100Cr6. Zastosowanie spoiwa szklanokrystalicznego o wyższym współ[...]
EN The effects of the thermal conduction, the thermal expansion coefficient and the fracture toughness coefficient of glass-crystalline binders on wear of grinding wheels made of polycrystalline cBN in the process of grinding 100Cr6 steel were tested. The application of the glass crystalline binder wit[...]
12
51%
Mechanik
13
51%
Mechanik
2016 R. 89, nr 10 1530--1531
PL Przedmiotem badań były dwa rodzaje ceramicznych ściernic do szlifowania otworów, różniące się odmianą zastosowanego ścierniwa: GE cBN550 i GE cBN100. Badania eksploatacyjne ściernic prowadzono metodą szlifowania wgłębnego otworów pierścieni łożyskowych. Oceniano chropowatość powierzchni otworów oraz[...]
EN The subject of research was two kinds of ceramic grinding wheels for machining of holes made of different kind of applied abrasive grains: GE cBN550 and GE cBN100. Operational properties of grinding wheels have been carried out using internal grinding method of holes of bearing rings. In the article[...]
14
51%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2015 Vol. 15, no. 3 639--649
EN In the article the state of knowledge regarding the functions and supply methods of the cooling liquid into the grinding zone were presented. The new system for centrifugal supply of oil mist was described. The results of experimental investigations conducted into the internal cylindrical grinding p[...]
15
51%
Materiały Ceramiczne
2011 T. 63, nr 2 379-385
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania tworzywa szkło-krystalicznego z układu CaO-MgO-ZnO-Al2O3-B2O3-SiO2, będącego modyfikacją układu CaO-MgO-Al2O3-SiO2, jako spoiwa do ziaren ściernych z mikrokrystalicznego tlenku glinu typu SG. W wyniku zmiany składu chemicznego tworzy[...]
EN The paper presents an attempt of application of glass-crystalline material, coming from the CaO-MgO-ZnO-Al2O3-B2O3-SiO2 system and being a modification of the CaO-MgO-Al2O3-SiO2 system, as a binder for abrasive grains of microcrystalline alumina of the SG type. The results indicate that a change of [...]
16
51%
Materiały Ceramiczne
2010 T. 62, nr 4 586-590
PL Celem badań przedstawionych w artykule było osiągnięcie zmiany mikrostruktury materiału szkło-krystalicznego poprawiającej jego dyfuzyjność cieplną. Dyfuzyjność cieplna jest ważnym parametrem termo-fizycznym, który charakteryzuje dyfuzję ciepła przez próbkę. Artykuł pokazuje wyniki nieniszczących ba[...]
EN The goal of investigations presented in this paper was to change the microstructure of a glass-crystalline material in order to improve its thermal diffusivity. Thermal diffusivity is an important thermo-physical parameter, which determinates the diffusion of heat through a sample. The paper present[...]
17
51%
Materiały Ceramiczne
2015 T. 67, nr 1 37--42
PL Przedstawiono koncepcję mikrostruktury spoiwa szkło-krystalicznego, zbrojonego wiskerami Al4B2O9, przeznaczonego do wiązania ziaren ściernych z mikrokrystalicznego tlenku glinu w kompozyt ścierny. Konsekwencją wygenerowania w szkło-krystalicznych mostkach, wiążących ziarna tlenku glinu, losowo zorie[...]
EN A concept of glass-crystalline binder microstructure, reinforced with Al4B2O9 whiskers, intended to bond abrasive grains of microcrystalline alumina into an abrasive composite was presented. The consequence of generating the randomly oriented whiskers within glass-crystalline bonding bridges compris[...]
18
51%
Materiały Ceramiczne
PL Badano wpływ rodzaju fazy krystalicznej na wybrane właściwości cieplne tworzyw szkło-krystalicznych z układu CaO-MgO-Al2O3-SiO2 i ZnO-B2O3-Al2O3-SiO2 projektowanych pod kątem zastosowania jako spoiwa do wiązania ziaren ściernych w narzędzie. Wykazano zmianę dyfuzyjności termicznej i przewodnictwa ci[...]
EN Effects of crystalline phases on selected thermal properties of glass-ceramics from the CaO-MgO-Al2O3-SiO2 and ZnO--B2O3-Al2O3-SiO2 systems, designed for binding abrasive grains in an abrasive tool, were studied. Changes in thermal diffusivity and thermal conductivity depending on the chemical compo[...]
19
33%
Journal of Theoretical and Applied Computer Science
EN Pulmonary Embolism (PE) is a common and potentially lethal condition. Most patients die within the first few hours from the event. Despite diagnostic advances, delays and underdiagnosis in PE are common. Moreover, many investigations pursued in the suspect of PE result negative and no more than 10% [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last