Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2007 Vol. 45 nr 4 931-942
PL Zjawisko zderzeń pomiędzy sąsiednimi konstrukcjami budowlanymi podczas trzęsień ziemi jest w ostatnim czasie intensywnie badane z wykorzystaniem różnych modeli numerycznych siły zderzenia w czasie kontaktu. Wyniki badań eksperymentalnych pokazują, iż nieliniowy model lepkosprężysty jest najdokładnie[...]
EN Impacts between adjacent structures during earthquakes have been recently intensively studied with the help of different models of the impact force. It has been verified through comparisons that the non-linear viscoelastic model is the most accurate one among them. One of the aims of the present pap[...]
2
100%
Napędy i Sterowanie
PL Współpraca firmy CON-TECH z producentami z branży Automotive owocuje zleceniami na remonty i przeglądy serwisowe już eksploatowanych instalacji hydraulicznych bądź wykonania nowych, niezbędnych dla utrzymania cyklu produkcyjnego.
3
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań eksperymentalnych przeprowadzonych na stole wstrząsowym, w trakcie których poddawano wymuszeniom sejsmicznym modele dwóch kolidujących ze sobą wież. Wyniki te wskazują, że zderzenia mogą prowadzić do znacznego wzrostu odpowiedzi konstrukcj[...]
EN The aim of the paper is to show the results of the shaking table experimental study conduced for pounding between two model towers equipped with colliding elements made of different building materials. The results of the study show that pounding may result in substantial increase of the structural r[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2001 nr 56 109-122
PL Celem artykułu jest analiza zderzeń pomiędzy przęsłami estakady mostowej, wywołanymi efektem propagacji fali sejsmicznej i zaproponowanie metod reduk-cji efektów kolizji. Analizę przeprowadzono na uproszczonym modelu konstruk-cji z zastosowaniem elementów symulujących zderzenia. Wyniki analizy pokaz[...]
5
63%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 5 405--407
PL Metodyka i wyniki badań eksperymentalnych, w trakcie których poddawano wymuszeniom harmonicznym dwa fragmenty zewnętrznych ścian konstrukcyjnych drewnianego budynku szkieletowego. Zwiększenie odporności dynamicznej konstrukcji na skutek usztywnienia konstrukcji w wyniku wypełnienia przestrzeni międz[...]
EN Methodology and results of an experimental study concerning the behaviour of exterior wall models of the timber-frame house under harmonic loading. The increase in the dynamic resistance of the structure as a result of filling the skeleton with the polyurethane foam.
6
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Stalowe zbiorniki walcowe są niezwykle popularnymi konstrukcjami używanymi przy magazynowaniu produktów przemysłu naftowego i chemicznego. Ich bezpieczeństwo i niezawodność są kluczowe, ponieważ jakiekolwiek uszkodzenie może nieść za sobą poważne konsekwencje. Celem niniejszego artykułu jest przedst[...]
EN Liquid storage tanks are among the most commonly constructed structures used to store petroleum and chemical products. Their safety and reliability are crucial because any damage may cause serious consequences. The aim of the present paper is to show the results of the first stage of the study conce[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Sprawność elementów sieci energetycznej po wstrząsach sejsmicznych jest istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa na terenie dotkniętym trzęsieniem ziemi. Istotnym elementem systemu energetycznego są tzw. odłączniki wysokiego napięcia służące do galwanicznego oddzielania obwodów w stanie otwarci[...]
EN The efficiency of an energetic network is a very import safety issue in regions experiencing earthquakes. High voltage disconnecting switches are important elements of an energetic system used for separation of electric circuits (i.e. during repairs), which should not be damaged, remaining fully ope[...]
8
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Przedstawiono wyniki analizy numerycznej zachowania się odłącznika wysokiego napięcia SGF 245 podczas trzęsienia ziemi. W analizie zastosowano model odłącznika zaimplementowany w programie MES. W pierwszym etapie wykonano analizę modalną w celu weryfikacji dokładności modelu numerycznego. Następnie [...]
EN The aim of the paper is to show the results of the numerical analysis focused on the behaviour of the high voltage disconnector SGF 245 under earthquake excitation. In the study, the FEM model of the analysed structure has been investigated. First, the modal analysis has been conducted so as to veri[...]
9
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań doświadczalnych dotyczących zachowania się modeli słupów smukłych pod wpływem pionowego obciążenia uderzeniowego przy wstępnej deformacji na skutek poziomego przemieszczenia podpór w czasie trzęsień ziemi. Podczas badań eksperymentalnych n[...]
EN The aim of the paper is to investigate experimentally the behaviour of slender columns under bending observed during earthquakes that are additionally subjected to a vertical impact load. In the experiment, impact load was created by dropping balls made of plasticine onto the top of the deformed ste[...]
10
63%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN The paper considers a method of conditional simulation of spatiotemporal scalar random fields of certain environmental phenomena. The method can be used to predict field values at given space points at specified time, on the basis of field values at other locations and data on second order moment fu[...]
11
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2001 z. 190 127-135
PL Referat przedstawia problemy związane z optymalizacją elektrociepłowni na przykładzie wdrożenia w ZE Ostrołęka. Zaprezentowano sposoby rozwiązania zadania optymalizacji produkcji z uwzględnieniem predykcji zapotrzebowania odbiorców na ciepło i parę technologiczną. Przedstawiono typowe problemy wdro[...]
12
63%
Civil and Environmental Engineering Reports
2015 No. 16 119--128
PL Coraz bardziej powszechne staje się stosowanie trybun stalowych podczas różnego rodzaju koncertów i imprez sportowych, podczas których konstrukcje te są narażone na oddziaływania dynamiczne wywołane przez przebywających na nich ludzi. Lekkie i smukłe elementy, z jakich wykonane są trybuny stalowe pr[...]
EN Lighter and slender structural members of a typical grandstand leads to a significant reduction in the frequencies, that is why such structures are more easily induced to vibrations. The aim of the present paper is to show the results of the experimental tests and the numerical analyses focused on t[...]
13
63%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
2003 T. 48, z. 3 933--938
PL Koncepcja kooperacji różnych podsystemów sztucznej inteligencji we wspomaganiu decyzji jest zgodna z najnowszymi trendami w tej dziedzinie opierającymi się na interdyscyplinarnym spojrzeniu na zagadnienie wyboru optymalnego rozwiązania problemu. Pomocne w tworzeniu systemów hybrydowych dla wspomagan[...]
EN The concept of cooperation of different subsystems of artificial intelligence is in accordance with the recent trends in this field base on interdisciplinary way of looking at the topic of optimal solution search. The expert systems of blackboard architecture are very helpful in decision making proc[...]
14
63%
Karbo
2016 Nr 1-2 7--12
PL Przedstawiono nowe systemy transportu pyłu koksowego oraz korzyści płynące z ich zastosowania na podstawie instalacji zastosowanych w Koksowni Przyjaźń grupy JSW KOKS SA. Instalacje transportu pyłu koksowego stanowią integralną część instalacji i urządzeń procesu wypychania koksu, procesu suchego ch[...]
EN The paper presents new coke dust transport systems and benefits of their use, based on systems used in Przyjazn Coking Plant of JSW KOKS S.A. group. Coke dust transport systems are an integral part of the installation and equipment of coke pushing, coke dry quenching ( CDQ ) and coke screening. In a[...]
15
63%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2016 nr 5 267--272
PL Przedstawienie wyników badań eksperymentalnych dotyczących zderzeń pomiędzy trzema modelami wież stalowych, przeprowadzonych na stole sejsmicznym. Uwzględnienie w badaniach zmniejszenie odległości pomiędzy poszczególnymi wieżami poprzez umieszczenie dodatkowych elementów gumowych oraz styropianowych[...]
EN Presentation of the results of experimental study focused on collisions between insufficiently separated three steel structures conducted on a shaking table. Investigation of the change in the distance between structures, resulted from adding rubber and styrofoam bumpers. The analysis of the towers [...]
16
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W pracy dokonano oceny efektywności modelu matematycznego, opisującego nieliniowe zachowanie prototypu wibroizolacji sejsmicznej w postaci Łożysk Polimerowych. W zaproponowanym modelu matematycznym siła pozioma jest nieliniową funkcją przemieszczenia oraz prędkości. Oceny efektywności modelu matemat[...]
EN The present study was focused on determining the effectives of a nonlinear mathematical model in simulating complex mechanical behaviour of a seismic isolation system made of Polymeric Bearings. The proposed mathematical model defines the lateral force as a nonlinear function of the shear displaceme[...]
17
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Wielokrotne obserwacje potwierdzają, iż zderzenia podczas trzęsień ziemi pomiędzy zbyt blisko sąsiadującymi ze sobą budynkami mogą powodować znaczące zniszczenia elementów konstrukcyjnych, a czasem mogą nawet prowadzić do całkowitego zniszczenia konstrukcji. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki bada[...]
EN A number of past and recent observations have confirmed that collisions between adjacent, insufficiently-separated structures occurring as a result of seismic excitation (structural pounding) may result in serious damage to structural elements and can even lead to their total destruction. This paper[...]
18
63%
Civil and Environmental Engineering Reports
2016 No. 20(1) 147--157
PL Wieloletnie obserwacje oraz badania eksperymentalne i numeryczne potwierdziły związek wielkości dynamicznego obciążenia z odpowiedzią konstrukcji. Wysoki poziom urbanizacji w XXI wieku zmusza inżynierów do projektowania budynków w coraz większym zagęszczeniu. W wyniku niedostatecznej odległości pomi[...]
EN Nowadays, the high level of urbanization forces the engineers to design closely-separated structures and to take into account many factors influencing their response, including collisions between them due to insufficient separation distance during moderate to strong ground motions. Recent observatio[...]
19
63%
Civil and Environmental Engineering Reports
2014 No. 14 37--47
PL Stalowe zbiorniki walcowe są bardzo popularnymi konstrukcjami używanymi do magazynowania produktów przemysłu chemicznego i naftowego. Ich bezpieczeństwo i niezawodność są kluczowe, ponieważ każde uszkodzenie może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje. Trzęsienia ziemi są najbardziej niebezpieczn[...]
EN Cylindrical steel tanks are very popular structures used for storage of products of chemical and petroleum industries. Earthquakes are the most dangerous and also the most unpredictable dynamic loads acting on such structures. On the other hand, mining tremors are usually considered to be less sever[...]
20
63%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
PL W artykule zaprezentowano udaną próbę zaprojektowanego systemu zarządzania przepływem informacji i dokumentów w firmie usługowej zajmującej się windykacją należności. Celem artykułu jest pokazanie, jak sterować przepływem informacji w firmie za pomocą systemu zarządzania produkcją typu pull.
EN Article presents process of creating effective intranet business management system in firm which sells financial products. Proposed information management system operate according to pull-based manufacturing system.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last