Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiona została analiza podstawowych funkcji charakteryzujących właściwości niezawodnościowe elektroenergetycznych stacji napowietrznych oraz wnętrzowych SN/nN, jakimi są funkcja intensywności awarii, funkcja niezawodności oraz funkcja zawodności. Na podstawie wieloletnich obserwacj[...]
EN The paper presents an analysis of the basic functions characterizing the properties of reliability of indoor power stations and overhead pole stations, such as failure intensity function, reliability function and unreliability function. On the basis of observations of MV / LV stations operated in a [...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Czas trwania awarii jest podstawowym parametrem charakteryzującym rozległość awarii, a także jakość organizacji prac przy jej usuwaniu. Jego znajomość pozwala na oszacowanie kosztów ponoszonych przez odbiorców oraz dystrybutorów energii elektrycznej. W referacie przedstawiona została analiza czasu t[...]
EN The recovery time is a basic parameter characteristic an wide of the breakdown, as well as a quality of organization of works at damage removing. The recovery time knowledge lets the estimating costs incurred by electric energy recipients and distributors. In the paper has been described analysis of[...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 1b 222-226
PL W artykule zaprezentowane zostały wyniki analizy awaryjności izolatorów eksploatowanych w sieciach średniego napięcia z uwzględnieniem miejsca ich eksploatacji. Rozważono izolatory zainstalowane w liniach napowietrznych oraz w stacjach napowietrznych i wnętrzowych. Analiza powyższa oparta została na[...]
EN The article presented the results of analysis of the failure of insulators used in medium voltage network., including locations of operation. Considered insulators installed in overhead transmission lines and overhead pole and compartmentalized stations. The analysis above was based on data obtained[...]
4
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 251-255
PL W artykule zaprezentowane zostały wyniki analizy awaryjności izolatorów eksploatowanych w sieciach średniego napięcia. Analiza powyższa oparta była na danych uzyskanych z energetyki zawodowej. Przedstawiono statystyki awaryjności izolatorów z 10 lat pracy sieci. Przeprowadzono weryfikację przyczyn a[...]
EN The article presented the results of analysis of the failure of insulators used in medium voltage network. The analysis above was based on data obtained from professional power engineering. Presented insulators unreliability statistics from 10 years of the network operation. Was done verification ca[...]
5
100%
Energetyka
2011 nr 7 399-407
PL W artykule przedstawiona została analiza parametrów i właściwości niezawodnościowych szyn zbiorczych, izolatorów oraz głowic kablowych eksploatowanych w stacjach elektroenergetycznych SN. Wyznaczone zostały wartości średnie czasów trwania awarii, czasów wyłączeń awaryjnych, czasów przerw w zasilaniu[...]
EN The paper presents an analysis of reliability parameters and characteristics of buses, insulators, and cable heads used in MV substations. It specifies average values of recovery periods, emergency stop periods, power supply down time as well as the value of electric power not supplied to clients du[...]
6
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W referacie przedstawiono analizę porównawczą zmienności obciążeń w komunalnych sieciach SN zasilających odbiorców na terenach miejskich oraz wiejskich. Wyznaczone zostały podstawowe wskaźniki określające zmienność obciążeń. Analiza przeprowadzona została na podstawie pomiarów w sieciach SN wiejskie[...]
EN The paper presents a comparative analysis of load variation in MV network systems powering urban and rural communities. It provides primary indicators denoting load variation. The analysis was carried out on the basis of the measurements of MV urban and rural networks. The data cover five years of o[...]
7
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 12 180-183
PL W referacie przedstawiono analizę skutków awaryjności urządzeń eksploatowanych w stacjach transformatorowo-rozdzielczych SN/nN miejskich oraz wiejskich. Na podstawie przypadków awarii, które zaistniały w okresie 10 lat zaprezentowano modele niezawodnościowe czasów przerw w zasilaniu odbiorców, a tak[...]
EN This paper analyzes the effects of failure of equipment operating in the MV/ LV relay – distribution station on urban and rural areas. On the basis of the damage, which occurred in the 10 years presented the reliability models of time of break in the supply of customers, as well as analyzing the cos[...]
8
100%
Automatyka Elektroenergetyczna
2010 Nr 1 (66) 28-34
PL Urządzenia wspomagające pracę stacji stanowią niezbędne wyposażenie stacji elektroenergetycznych, gdyż warunkują prawidłowe działanie urządzeń podstawowych oraz pełnią funkcję zabezpieczeniową. W artykule przedstawiona została analiza awaryjności urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczen[...]
EN Devices which facilitate operation of substations are not involved directly in conversion and transmission of electric power. Nonetheless, they act as equipment indispensable for operation of substations, since they determine proper operation of basic equipment and fulfill a safety function. The pap[...]
9
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 8 96-104
PL W artykule przedstawiono analizę awaryjności łączników zainstalowanych w stacjach SN/nn na terenie dwóch dużych zakładów energetycznych w kraju. Wyznaczono funkcje gęstości prawdopodobieństwa czasów odnowy, czasów wyłączeń awaryjnych, czasów przerw w zasilaniu odbiorców oraz wartości energii elektry[...]
EN Fault analysis of switches installed in medium voltage/low voltage stations in the area of two large domestic power electric plants has been presented in the paper. The average recovery time for the switches, average failure trip-out duration and average duration of power supply interruption have be[...]
10
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Transformatory energetyczne SN/nn są podstawowymi elementami systemu dystrybucji energii elektrycznej. Ich właściwości niezawodnościowe w znacznej mierze wpływają na jakość i niezawodność dostaw energii. Ze względu na brak aktualnych badań w tym zakresie autor przeprowadził obszerne badania niezawod[...]
EN MV/LV transformers are the basic elements of any power distribution system. Their reliability characteristics significantly affect quality and reliability of power supply. Due to the lack of current research in the field, the author carried out extensive reliability research on MV systems and power [...]
11
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Niezawodność pracy stacji elektroenergetycznych średnich napięć ma pierwszorzędne znaczenie w procesie dostawy energii elektrycznej do wielkiej liczby jej odbiorców. Najważniejszym celem oceny niezawodności stacji elektroenergetycznych jest dobór takiej struktury stacji oraz takich parametrów urządz[...]
EN Operational reliability of MV distribution stations is of utmost significance in the process of supplying power to a great number of end-users. The most important objective of assessment of reliability of power distribution stations is selection of such a structure of stations and parameters of inst[...]
12
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 7 138-141
PL W referacie przedstawiono analizę zawodności izolatorów średniego napięcia, wykonaną na podstawie danych uzyskanych z energetyki zawodowej. Przedstawiono statystyki awaryjności izolatorów z 10 lat pracy sieci, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i czasowym. Dokonano analizy czasu trwania odnowy, czasu [...]
EN The paper shows an analysis of mortality of medium voltage insulators, carried out on the basis of data obtained from professional power engineering. It presents insulator mortality statistics in the period of 10 years of operation of a network, both in terms of quantities and time. It provides an a[...]
13
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 3 254-259
PL W artykule przedstawiono wpływ bezpieczników SN oraz nn na pracę stacji średniego napięcia. Na podstawie 10 lat obserwacji, na terenie dwóch dużych zakładów energetycznych w kraju, wyznaczono średni czas wymiany bezpieczników, średni czas przerwy w zasilaniu odbiorców, a także średnią wartość energi[...]
EN In the paper the analysis of medium and low voltage fuses operation installed in medium voltage stations in two large domestic power plants has been presented. Average time of fuse replacement, average duration of the interval in power delivery and the average value of the undelivered power have bee[...]
14
100%
Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
2011 nr 5 79--85
The article presents mathematical deterministic model of data structure applied in OLAP environments as multidimensional and multilevel cube. This model is generalized to the fuzzy data or data interpreted with fuzzy sets theory and fuzzy logic. Possibilities of quality analysis of data bases and da[...]
PL W referacie przedstawiono matematyczny deterministyczny model struktury danych w środowisku OLAP w postaci wielowymiarowej i wielopoziomowej kostki. Model został uogólniony na przypadek danych o charakterze rozmytym lub interpretowanych z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych i logiki rozmytej. Ws[...]
15
100%
Archiwum Energetyki
2006 T. 35, nr 2 147-168
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących analizy niezawodności stacji transformatorowo-rozdzielczych SN w warunkach eksploatacji. Zaproponowano wprowadzenie nowej metody badawczej, pozwalającej na jednoznaczne określenie skutków awarii stacji elektroenergetycznych. Jednym z istotnych celów [...]
EN The paper deals with the assessment of operational reliability of a MV transformer/distribution station. It was attempted to develop a new computational method that would offer significantly greater insight into operational reliability. One of important objectives of the paper was to verify the diff[...]
16
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i właściwości sieci formalnych przy pojemnościowych charakterystykach gałęzi. Podano definicje: sieci pojemnościowej, standardowej sieci pojemnościowej, przepływu, przepływu maksymalnego oraz zaspokajającego. Zasygnalizowano niektóre metody wyznaczania prz[...]
EN In this paper fundamental definitions and properties of formal networks with capacity of edges and arcs are presented. There are definitions of: capacity network, standard capacity network, flow, maximum flow and satisfactory flow. Some methods of constructing of maximal flow in special cases are de[...]
17
63%
Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych
2010 nr 5 13-22
PL ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym, który scala wszystkie konieczne funkcje ze wspólną bazą danych. Aby z sukcesem przeprowadzić projekt wdrożenia ERP w przedsiębiorstwie, przede wszystkim konieczne jest podjęcie właściwej decyzji o wyborze pasującego do tego przedsiębiorstwa systemu ERP[...]
EN An enterprise resource planning (ERP) is an enterprise-wide application software package that integrates all necessary business functions into a single system with a common database. In order to implement an ERP project successfully in an organization, it is necessary to select a suitable ERP system[...]
18
63%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie został omówiony sposób pomiaru nacisków kół pojazdów szynowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zależności i kryteria decydujące o bezpieczeństwie jazdy i wpływ rozkładu nacisków na ich spełnienie. Przedstawione zostały obecnie wymagania zapisane w przepisach UIC, ERRI oraz propozycja [...]
EN This report contains method of measurement individual wheel-load of railway vehicles. Authors pay attention to rules and permissible values in the field of safety against derailment and connection between possibility of derailment and differences of individual wheel load. Report presents requirement[...]
19
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The influence of the AZ91 alloy home scrap addition to the metal charge on both the structure and the selected mechanical properties of pressure castings was examined in this article. Two heats were made using different components, the first with only pure AZ91 alloy ingots in the charge, and the se[...]
20
63%
Computer Science and Mathematical Modelling
2015 No. 1 17-24
PL W artykule omówiono bezpieczeństwo informacyjne w organizacji biznesowej z wykorzystaniem deterministycznego modelu matematycznego opartego na przedziałach czasowych. Model odnosi się do kluczowych cech organizacji biznesowej z punktu widzenia bezpieczeństwa informacyjnego i oblicza poziom bezpiecze[...]
EN This paper discusses information security of a business organization using a time-based mathematical deterministic model. The model addresses key features of a business organization from the point of view of information security and calculates the level of information security based on quantitative [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last