Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN A technique of the temperature dependent thermal diffusivity investigation has been analysed. The technique is based on the modified Angstrom method utilising periodic temperature oscillations in a slab specimen. The additional modification consists of imposing linear temperature changes - applicati[...]
2
100%
Journal of KONES
PL Praca dotyczy zagadnienia wyznaczania obciążeń cieplno-mechanicznych łopatki lotniczego silnika turbinowego. Analizę przeprowadzono w kontekście obecnie realizowanego szerszego programu badań oblodzenia lotniczych turbinowych zespołów napędowych. Rozważając problemy cząstkowe - dotyczące poszczególn[...]
EN Thermo-mechanical loads of the aircraft engine turbine blade are concerned. The analysis has been performed applying numerical methods within the frame of a wider program of the turbine power plant icing effects investigation. For the described case studies a Polish K-15 turbine engine has been sele[...]
3
100%
Modelowanie Inżynierskie
2014 T. 21, nr 52 193--200
PL W pracy omówiono zastosowanie rozwiązania zagadnienia odwrotnego do wyznaczania składowej poprzecznej dyfuzyjności cieplnej materiału warstwy pokrycia próbki w badaniach metodą chwilowego powierzchniowego źródła ciepła. Dane doświadczalne uzyskano z zastosowaniem dyfuzometru LFA 457 Netzsch. Wymusze[...]
EN Application of the inverse method for investigation of a thin layer coating thermal diffusivity have been discussed. The problem concerns determination of the out off plane thermal transport prosperities of the thin layer material deposited onto a standard specimen of a priori known thermophysical p[...]
4
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono układ do skalowania termoelementów wykorzystujący przyrządy wirtualne. Możliwości pomiarowe układu zilustrowano przykładem skalowania termoelementu K o nietypowej długości. Opisano również procedurę opracowania danych i określania charakterystyk termometrycznych bazującą na ap[...]
EN A thermoelement scaling system with the use of virtual devices is presented. The measurement possibilities of the system are shown by the example of scaling of a thermoelement K of untypical length. It is also described the procedure of data and thermometric characteristic determination basing on th[...]
5
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Publikacja dotyczy badań materiałów konstrukcyjnych płata nośnego samolotu TS-11 Iskra. W ich skład wchodziły pomiary grawimetryczne oraz wysokorozdzielcze pomiary pojemności cieplnej i rozszerzalności liniowej dla próbek materiału poszycia i wręgi samolotu. Pomiary były wykonane podczas ogrzewania [...]
EN The paper is connected with a study of thermophysical properties of lifting surface construction materials of TS-11 Iskra aircraft. Examined were the gravimetrical measurements, the accurate measurements of specific heat and the linear expansion of the sheating and the frame of the aircraft. The mea[...]
6
100%
Computer Assisted Methods in Engineering and Science
2015 Vol. 22, no. 3 279--287
EN In this paper, the methodology for determination of the out-of-plane thermal diffusivity (TD) of a thin graphite layer deposited onto a substrate of known properties is presented. The developed methodology resulted in combined experimental-numerical procedure enabling investigation of the properties[...]
7
81%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL W pracy przedstawiono zastosowanie zmodyfikowanej metody wymuszeń okresowych do określenia dyfuzyjności cieplnej wody. Eksperyment objął przedział temperatury od -13,6°C do +12,0°C. Dyfuzyjność cieplną wyznaczono z danych zarówno amplitudowych, jak i fazowych. W odróżnieniu od klasycznego sposobu po[...]
EN The modified periodic temperature oscillation i.e. Angstrom technique at scanning mode operation has been applied to perform continuous measurements of the thermal diffusivity of water. The investigations has been done at cooling from 12,0°C to -13,6°C. The thermal diffusivity has been calculated in[...]
8
81%
Journal of KONES
PL Praca dotyczy analizy numerycznej termicznych warunków przepływu powietrza we wlocie lotniczego silnika turbinowego. Do analizy wykorzystano pakiet numerycznych obliczeń przepływowych FLUENT. Modelowano ściśliwy przepływ powietrza we wlocie silnika TW2-117A śmigłowca Mi-8P. Obliczenia wykonano w war[...]
EN Numerical analysis of the inlet flow of aircraft turbine powerplant has been performed. The analysis has been focused on thermal conditions in view of the expected inlet icing phenomena. A commercial CFD Fluent package has been utilized in developing the model and solving the stated problem. The mod[...]
9
81%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 11 910-913
PL Praca dotyczy badań właściwości cieplnych cienkościennych struktur kompozytowych. Ze względu na ograniczenia metrologiczne uwarunkowane strukturą materiału zastosowanie standardowych metod pomiaru dyfuzyjności cieplnej do badań cienkościennych próbek niejednorodnych jest kłopotliwe i nie zawsze zape[...]
EN The paper deals with thermal diffusivity measurements of thin-walled composites. Because of certain limitations of standard thermal property investigation techniques resulting from anisotropic structure of the investigated material, a modified thermal wave technique has been applied. The thermal dif[...]
10
81%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 11 950-953
PL W pracy zaprezentowano możliwości wykorzystania anizotro-powych właściwości grafitu pirolitycznego do pomiaru nową metodą liniowej szybkości palenia stałych paliw rakietowych. Przedstawiono wyniki porównawczych badań doświadczalnych spalania stałego paliwa rakietowego w tulei z grafitu pirolityczneg[...]
EN In this paper there is presented a new method for continuous burning rate measurement of cylindrical grain of solid, homoge-neous propellant whose main components are nitrocellulose and nitroglycerine. The propellant was initiated to burn from one side (end burning propellant) by a CO2 laser beam. T[...]
11
81%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych oraz kompleksowej analizy właściwości cieplno-fizycznych (termofizycznych) spieku o składzie 90% W, 7% Ni i 3% Fe. Badany materiał, wytwarzany metodą spiekania z udziałem fazy ciekłej, ma niejednorodną strukturę kompozytu dyspersyjnego z fazą wią[...]
EN Results of experimental investigation followed by complex thermophysical property analysis of 90W-7Ni-3Fe tungsten heavy alloy (WHA) have been discussed. The alloy was manufactured by sintering in a vacuum. It shows the structure of a dispersed composite with 53Ni-23Fe-24W matrix and tungsten quasi-[...]
12
81%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dyfuzyjności cieplnej stopu 53Ni-23Fe-24W, stanowiącego fazę wiążącą metalu ciężkiego (spieku ciężkiego) 90W-7Ni-3Fe. Pomiary wykonano, korzystając ze zmodyfikowanej metody impulsowej. Zakres temperatury badań obejmował przedział od temperatury pokojowej do około 1[...]
EN The paper presents the results of thermal diffusivity investigations of 53Ni-23Fe-24W alloy. The alloy is a matrix phase of a 90W-7Ni-3Fe tungsten heavy alloy (WHA) fabricated by liquid phase sintering. A modified pulse method was used for measurement. The temperature range was between room temperat[...]
13
81%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono wyniki badań liniowej rozszerzalności cieplnej stopu 53Ni-23Fe-24W, stanowiącego fazę wiążącą metalu ciężkiego (spieku ciężkiego) 90W-7Ni-3Fe. Obejmowały one swoim zakresem pomiary dylatometryczne, numeryczne opracowanie charakterystyk termicznych i analizy porównawcze. Pomi[...]
EN Thermal expansion properties of 53Ni-23Fe-24W alloy have been discussed. The studies include experimental measurements, numerical processing of the obtained data and comparative analyses. The investigated material is a matrix phase of a 90W-7Ni-3Fe tungsten heavy alloy (WHA) fabricated by liquid pha[...]
14
81%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Praca dotyczy wyznaczenia i porównania parametrów konwekcyjnej wymiany ciepła dla bryły o regularnym kształcie przy jej wymuszonym opływie płynem nieściśliwym, dla dwóch przypadków płynów o różnych właściwościach fizycznych. W niniejszym przypadku przedstawiono i poddano analizie wyniki obliczeń num[...]
EN Problem of a heat transfer from a certain solid object under forced convection of thermostatic fluid has been discussed. The analysed objects were a cylinder and a cuboid. They were studied while subjected to a stationary fluid flow at different angles of attack. Several values of the inflow velocit[...]
15
81%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
2004 z. 27 [220] 121-125
16
81%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2014 Nr 1 19--34
PL W artykule przedstawiono wyniki numerycznego modelowania opływu profilu lotniczego NACA 63-209. Symulacje numeryczne przeprowadzono, wykorzystując dwa programy: Xfoil oraz Comsol. Opracowano metodykę budowy modeli numerycznych w poszczególnych programach. Wyznaczono rozkłady ciśnień i prędkości wokó[...]
EN The 2D airflow over the NACA 63-209 airfoil has been studied by numerical simulation. The analyses have been performed by applying two different software packages: Xfoil and Comsol. In each individual case the methodology of numerical simulation has been elaborated prior to calculations. In the cour[...]
17
81%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dwóch komplementarnych właściwości cieplnych: ciepła właściwego i rozszerzalności cieplnej liniowej stopu glinu PA6. Ciepło właściwe określono metodą względną za pomocą mikrokalorymetru skaningowego (DSC) w zakresie od -20 do 230°C. Rozszerzalność cieplną określono[...]
EN Results of experimental investigation of a temperature dependence of two basic thermophysical properties, i.e., thermal expansivity (coefficient of thermal linear expansion) and heat capacity of PA-6 aluminium alloy have been presented. The heat capacity was measured using a Perkin-Elmer Pyris 1 DSC[...]
18
81%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 4 2391--2397
EN The detonation gas spraying method is used to study solidification of the Fe-40Al particles after the D-gun spraying and settled on the water surface. The solidification is divided into two stages. First, the particle solid shell forms during the particle contact with the surrounding air / gas. Usua[...]
19
81%
Journal of KONBiN
2017 No. 43 179--222
PL Przedmiotem badań był rejestrator katastroficzny systemu rejestracji parametrów lotu S2-3a opracowany w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. W artykule omówiono badania odporności rejestratora katastroficznego na oddziaływanie czynników katastrofy lotniczej. Dokumentem określającym wymagania dla[...]
EN The subject of the research was a catastrophic recorder of the S2-3a system for recording flight parameters, developed at the Air Force Institute of Technology. The article discusses tests of catastrophic recorders’ resilience to factors present at aircraft accidents. The document specifying the req[...]
20
81%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2014 Vol. 52 nr 3 803--814
EN A numerical model for analysis of thermal and mechanical loads of a rocket motor has been developed. This model of a solid propellant motor corresponds to a short range, fast lunch and cruise type missile. It has been elaborated using the Finite Element Method (FEM) incorporated into commercial Coms[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last