Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono możliwości zmian zakresu i częstotliwości badań. Odniesiono się do zapisów w normach dotyczących możliwych korekt badań. Przytoczono wyniki badań ilustrujące zapisy normowe.
EN The article presents the possibility of changes in the scope and frequency of testing. Reference was made to the provisions of the standards for testing of possible adjustments. The results of studies showing the records specified by standards.
2
100%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
PL W związku z budową dróg krajowych, autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic w Polsce, jak w latach poprzednich, występuje obecnie duży popyt na kruszywo. Jest to zapotrzebowanie na różnego rodzaju kruszywa o zróżnicowanej jakości. Poziom zaawansowania technicznego realizowanych obiektów wymaga także z[...]
EN Because of the fact that roads, highways, expressways, ring roads, railways are being built in Poland, there is a large demand for aggregate. The article concerns on the issue of the quality of aggregates mined in Poland.
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wyniki zbadania zjawisk zachodzących w kamieniu pod wpływem bezpostaciowej krzemionki, oraz możliwości zastosowania ich do impregnowania. Badano naturę zjawisk zachodzących w kamieniu i skutek jaki one wywołują, tzn. jak zmieniają własności użytkowe kamienia.
EN This article are presents the results concerns a phenomenon which occurs in a stone under the influence of silica amphours and used it to impregnation Nature of pfenomenon occure in natural stone, results and change of stone properties are given
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono niektóra zagadnienia związane z wprowadzeniem wymagań i metod badań zawartych w normach europejskich, dotyczących ścieralności kruszyw stosowanych w budownictwie drogowym.
EN Results of introduce a new european requirements and tests of abrazion resistance to conform in Poland are given.
5
100%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2012 Nr 4 70
PL Zachodzi potrzeba badań surowców odpadowych, zwłaszcza odpadów wydobywczych, ponieważ z ich klasyfikacją są związane wymagania prawne dotyczące obrotu, magazynowania i składowania. W artykule autorka wskazuje na najważniejsze obowiązki spoczywające na użytkownikach i właścicielach odpadów wydobywczy[...]
EN There is a need for the analyses of waste materials, particularly of slag, since its classification implies legal requirements concerning its rotation, warehousing and storing. The article highlights the main duties of slag users and owners.
6
100%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 3 44--45
PL W artykule poruszono temat kruszyw z surowców odpadowych stosowanych w drogownictwie. Omówiono normy klasyfikujące kruszywa oraz przedstawiono przepisy, które muszą one spełniać.
7
100%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2017 Nr 3 17--19, 98--100
PL W artykule zostanie zaprezentowany – na tle surowcowej polityki UE – sposób utylizacji odpadów komunalnych w połączeniu z odpadami mineralnymi, w efekcie czego uzyskiwany jest rynkowy produkt. Pokazano właściwości uzyskanego materiału i możliwości stosowania.
EN The article will present – in the context of the EU raw materials policy – a way of utilizing municipal waste in combination with mineral waste, resulting in a marketable product. The properties of the material obtained and its applicability have been shown.
8
100%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2012 Nr 1 58--62
PL W budownictwie wyraźnie maleją zasoby surowców naturalnych, co wymusza szybkie podjęcie działań w kierunku ochrony zasobów naturalnych. Z tego względu zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego stało się jednym z podstawowych kierunków polityki gospodarczej UE. W artykule autorka w praktyczny sposób prz[...]
EN In the construction branch, there is clearly visible declining tendency in natural resources supplies. Such situation forces quick action towards conservation of natural resources. Therefore, ensuring safety of raw materials has become one of the main directions of the EU economic policy. In the art[...]
9
100%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2014 Nr 3 56--60
PL Dyrektywa 2006/21/WE, Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (1) zobowiązała państwa członkowskie Unii Europejskiej do wprowadzenia do 1 maja 2008 r. przepisów niezbędnych do jej przestrzegania. W efekcie w Polsce wdrożona została Usta[...]
10
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2013 nr 5 72-76
PL Występujący w nowym złożu Ogorzelec IV amfibolit pozwala na produkowanie kruszyw o właściwościach kwalifikujących je do najwyższych kategorii, w zakresie badanych właściwości wg obowiązujących norm PN-EN. Kruszywo te nadaje się zarówno do zastosowania w betonach wysokich marek, jak i w kolejnictwie [...]
11
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W obliczu planowanych inwestycji w Polsce konieczne jest powiększenie zasobowej bazy surowcowej. Obecnie tradycyjnie w wielu dziedzinach wykorzystuje tylko niektóre surowce. Z prowadzonych badań wynika, że można stosować również inne kopaliny; jedną z kopalin do produkcji kruszywa jest gnejs.
EN Report is related the possibility of expanding raw materials base for aggregate production. Results shows gneiss aggregate tests from "Ogorzelec" Mining and it was compared with quality of aggregate produced in Poland and with gneiss aggregate produced in Norway.
12
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono główne problemy związane z wdrożeniem dyrektywy Rady 98/24/WE w zakresie zagrożenia pyłem krzemionkowych. Opisano istotę porozumienia NEPSI oraz podjęte zobowiązania wskutek podpisania porozumienia przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Wydobywczego (Euromine) oraz wynik[...]
EN The article presents the main problems related to the implementation of Council Directive 98/24/EC on the risk of silica dust. NEPSI agreement being discussed and its commitments are presented as a result of signing the agreement by the European Association of Mining Industries (Euromines) and the r[...]
13
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono główne tezy nowej, europejskiej polityki gospodarowania zasobami, zmierzającej do zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego Europy. Opisano propozycje dotyczące wdrażania zasad tej strategii w obszarze surowców skalnych.
EN The paper presents the main thesis of a new European policy of resources management, aiming to ensure the security of raw material supply in Europe. There are presented proposals for implementing the principles of this strategy in the field of rock materials.
14
63%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 3 137--140
PL Artykuł dotyczy problematyki związanej z zobowiązaniami Polski w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscach pracy przed ryzykiem związanym z jednym ze środków chemicznych, tj. krzemionką respirabilną. W związku z szerokim stosowaniem krzemionki w przemyśle zagrożenie zdrowia d[...]
EN The article concerns the problems connected with Poland’s obligations in the field of health protection and safety of workers at the workplace against the risk associated with one of the chemical agents, i. e. respirable silica. In conection with the wide use of silica in the industry, the health ha[...]
15
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Zasygnalizowano kierunki nowej, europejskiej polityki gospodarowania zasobami związane z gospodarką odpadami wydobywczymi. Przedstawiono obowiązki posiadaczy tych odpadów wynikające z aktualnych wymagań prawnych oraz propozycje rozwiązań w obszarze surowców skalnych.
EN The paper indicates the new course of action in European policy of the mining wastes management. There are presented the responsibilities of the waste owners, which are connected with current legislative requirements and proposals for solutions for rock mining industry.
16
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono istotne zagadnienia dotyczące surowców wtórnych stanowiących bazę zasobową do produkcji kruszyw. Nawiązano do polityki surowcowej krajów Unii Europejskiej, jako podstawy wykorzystania surowców wtórnych. Następnie przedstawiono podział i nazewnictwo surowców wtórnych do produkcji kruszy[...]
EN The article discusses essential issues concerning secondary sources as a resource base for the production of aggregates. The first part of the article refers to EU Policy on Raw Materials, as a basis for the usage of secondary sources. The next part provides the classification and nomenclature of se[...]
17
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono ogólne informacje o przemyśle kruszyw w Polsce i o bazie zasobowej. Dokonano porównawczej analizy jakości. Analizie poddano 100 asortymentów kruszyw, wyprodukowanych przez 95 producentów. Kruszywa badano w IMBiGS w latach 2006-2010. Do analizy przyjęto wyniki uzyskane dla frakcji 8/16.[...]
EN General information of aggregates industry and resources base has been presented. Comparative quality analysis has been done. The analysis involved 100 ranges of aggregates produced by 95 companies. The aggregates have been tested by IMBiGS in the years 2006-2010. For the analysis, accepted result[...]
18
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat dotyczy analizy jakości wybranych krajowych kruszyw z krajowych złóż pod kątem podstawowych właściwości, decydujących o kierunkach ich zastosowania. Przedstawiono wyniki badań kilkudziesięciu rodzajów kruszyw naturalnych żwiry, kruszywa kruszone produkowane z różnego rodzaju surowców oraz pr[...]
EN The paper presents quality analysis of selected aggregates from national deposits with special attention given to the basic characteristics defining their application. The paper includes tests results of several dozen types of natural aggregates, gravel, crushed aggregates produced from various natu[...]
19
63%
Przegląd Komunalny
2009 nr 11 52-55
PL Unieszkodliwianie i zagospodarowanie osadów ściekowych jest problemem ogólnoświatowym. Przez wiele lat odpady te były wykorzystywane w rolnictwie. Jednak często z powodu zanieczyszczeń (związkami metali ciężkich, substancjami organicznymi, bakteriami chorobotwórczymi, grzybami, jajami pasożytów itp.[...]
20
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono i zdefiniowano badania wstępne typu, które są podstawą oceny jakości kruszyw wg nowych wymagań norm europejskich. Podano zakres i częstotliwość badań oraz ich stosowanie.
EN In article are introduced and defined a initial type test which are based for aggregates conformity in accordance with new european standards. Tests fraquencies and uses are given
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last