Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 86 145-151
EN This paper describes an environment for computer assisted design of three-phase squirrel cage induction machines. The finite element method is used as a computational technique to appropriately account for detailed geometrical properties, skew, material nonlinearity and deep-bar effect. It enables d[...]
2
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2007 No 55 123-134
EN In the paper a two-dimensional time-stepping finite element model of a hysteresis motor with a conducting solid rotor is described. The model incorporates a vector hysteresis model that allows for representation of ferromagnetic hysteresis including major and minor excursions on the BH plane. The eq[...]
3
100%
Archives of Electrical Engineering
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń strat mocy z histerezy w rdzeniach przetworników elektromagnetycznych. W analizie zastosowano dwuwymiarowy model obwodowo-polowy skonstruowany na bazie metody elementów skończonych oraz model histerezy. Wektorowy model histerezy magnetycznej skonstruowano metodą[...]
EN The paper deals with the calculation of hysteresis power loss in cores of electromechanical converters. The analysis was carried out using the Jiles-Atherton model of ferromagnetic hysteresis incorporated into two-dimensional time-stepping finite element model. A vector hysteresis model was construc[...]
4
100%
Archives of Electrical Engineering
PL W pracy przedstawiono metodę obliczeń momentu elektromagnetycznego w modelach polowych maszyn elektrycznych, dostosowaną do metody odwzorowania ruchu obrotowego metodą powierzchni ślizgowej. Zastosowano różne funkcje interpolujące rozkład pola magnetycznego w szczelinie powietrznej a na ich podstawi[...]
EN The paper deals with the electromagnetic torque computations in models of rotating electrical machines utilizing the Lagrange sliding surface technique for rotor movement representation. Various interpolating functions are tested to construct a coupling algorithm for moving and stationary regions. T[...]
5
100%
Archives of Electrical Engineering
PL W pracy przedstawiono podejście obwodowo-polowe do wyznaczenia parametrów trójfazowej maszyny indukcyjne] w stanach ustalonych. Uwzględnienie prądów wirowych w częściach przewodzących zrealizowano przy użyciu metody transformacji poślizgu. Weryfikację prezentowanego podejścia przeprowadzono na przyk[...]
EN The paper presents a field-oriented approach to determining the steady-state performance of an induction machine using a quasi-dynamic finite element field model coupled to circuit equations. For the purpose of considering the eddy-currents in moving regions, the field equations are transformed with[...]
6
63%
Archives of Electrical Engineering
EN This work presents the co-simulation approach to the analysis of control systems containing detailed models of electromagnetic and electromechanical converters. In this method of analysis the attention is paid to the whole system and not only to its electromagnetic part. The latter is described by e[...]
7
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 9 257-262
PL Skojarzenie pasm uzwojeń w trójfazowych silnikach bezszczotkowych wzbudzanych magnesami trwałymi w trójkąt skutkuje wzrostem strat wywołanych składową zerową siły elektromotorycznej rotacji indukowanej przez tzw. potrojone (3, 9, 15, 21, …) harmoniczne strumienia głównego. Redukcja tego zjawiska moż[...]
EN Delta connection of three-phase windings of brushless DC motors with the surface-mounted magnets contributes to rise of power loss due to the zero-sequence voltage induced by triplen (3, 9, 15, 21, …) harmonics of main flux. Partial control over this undesired effect can be accomplished by means of [...]
8
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Praca dotyczy zastosowania metod polowych w projektowaniu trójfazowych silników indukcyjnych o wirnikach klatkowych. Zaproponowano rozwiązanie dla przemysłu oparte na wykorzystaniu metody polowo-obwodowej i opracowanym dedykowanym środowisku obliczeniowym. Metoda obliczeń umożliwia bezpośrednie wyzn[...]
EN This works aims at application of technique of designing the three-phase squirrel-cage induction machines based on the finite elements. A dedicated computer software is developed to support the work of designers in the area of the electromagnetic design. The computational technique used allows direc[...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono metodę obliczania strat w żelazie w przełączalnych silnikach reluktancyjnych. Podstawą metody jest równanie określające zmienność gęstości strat w jednostce masy, w dziedzinie czasu. Metoda wymaga znajomości chwilowej wartości rozkładu indukcji magnetycznej w całym obwodzie mag[...]
EN The paper presents the method of iron loss prediction in the switched reluctance motors. It is based on the modified core loss equation that is the results of transformation of original unit core loss equation, from frequency to time-domain. The method requires the knowledge of instantaneous magneti[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2000 z. 50 79-89
PL W pracy przedstawiono porównanie rpzwiązań numerycznych za pomocą metody różnic skończonych oraz metody elementów skończonych na przykłądzie jednowymiarowego równania przewodzenia ciepła. Za kryterium oceny przyjęto rozwiązanie analityczne. Zwrócono uwagę na praktyczne aspekty stosowania wymie[...]
EN In the papaer the comparision of the numerical solutions of the one - dimensional temperature equations is presented.The numerical solutions carried out using the finite difference and the finite element method.The analytical solution was assumed as a criterion of the assessment.The practically asp[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2000 z. 50 105-116
PL W pracy przedstawiono wyniki modelowania pola magnetycznego bezszczotkowych silników prądu stałego o polu radialnym, wzbudzanych magnesami trwałymi. Do obliczeń wykorzystano pakiet programowy PC-Opera 2d implementujący metodę elementów skończonych.Przeprowadzone obliczenia stanowią wstępne doświad[...]
EN In the paper primary results of the magnetic field calculation in the permanent-magnet dc motors with radial field are presented.Calculations were carried out using the PC-Opera 2d package which based on the finite element method.The simulation results are in good areement with experimental data.
12
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2000 z. 50 91-104
PL W pracy przedstawiono możliwości stosowania przybornika analizy symbolicznej Symbolic Math Toolbox pakietu Matlab do formułowania równań różniczkowych opisujących wybrane układy przetwarzania energii. Przedstwiono strukturę blokową opracowanego programu oraz wyniki symulacji opisywanych modeli.
EN The paper concerns the posibilites of use Symbolic Math Toolbox to describing some energy conversion sytems.It includes a presentation of mathematical models, differential state equations and the results of considering systems simulations.
13
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2000 z. 50 45-58
PL W pracy przedstawiono przegląd metod obliczeniowych reaktancji zwarcia transformatorów w oparciu o model transformatora jednofazowego. Dokonano porównania dostępnych metod analitycznych z dwu- oraz trójwymiarową metodą numeryczną. Obliczenia wykonano dla najczęściej występujących przypadków asymetr[...]
EN A survey of the analytical and numerical methods for the calculation of the short-circuit reactance of transformers is presented in the paper.The comparison has made for available analytical methods as well as two-and tree-dimensional finite element methods (FEM).Calculation have carried out for s[...]
14
63%
Archives of Electrical Engineering
2015 Vol. 64, nr 3 471--486
EN This paper aims at providing a framework for comprehensive steady-state time-domain analysis of rotating machines considering motion. The steady-state waveforms of electromagnetic and circuit quantities are computed via iterative solution of the nonlinear field-circuit-and-motion problem with constr[...]
15
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 83 39--46
PL Artykuł przedstawia analizę składników momentu elektromagnetycznego w silniku bezszczotkowym prądu stałego. Stosując obliczenia polowe w dziedzinie czasu dokonano rozkładu składników momentu elektromagnetycznego na: moment pochodzący od siły Lorentza, moment związany z magnetyzacją środowiska i mome[...]
EN The work presents analysis of the electromagnetic torque components in a permanent-magnet brushless DC motor. The electromagnetic torque is split into the Lorentz force related, the ferromagnetic body magnetisation related, and the cogging components. It is shown that in machine with slotted stator [...]
16
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 85 245--254
EN The paper presents a coupled dynamic mechanical-electromagnetic finite element analysis of a vibration energy harvesting converter with permanent-magnet excitation. The system consists of a small, miliwatt power range, linear-motion permanent-magnet generator connected to a cantilever-beam spring el[...]
17
63%
Computer Applications in Electrical Engineering
2016 Vol. 14 256--267
EN The paper presents the coupled static and dynamic mechanical–electromagnetic finite element analyses of an electromechanical vibration energy harvesting converter with permanent–magnet excitation. The system consists of a small, milliwatt power range, linear–motion generator connected to a cantileve[...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono obliczenia rozkładu gęstości prądów wirowych za pomocą trójwymiarowej siatkowej metody analizy pola elektromagnetycznego. Zastosowano metodę dyskretyzacji równań Maxwella polegającą na wykorzystaniu funkcji geometrii analitycznej opisujących prądy i napięcia przyporządkowane fo[...]
EN The work aims at the three-dimensional computations of eddy-current distribution using the finite element method. The method of discretisation of the Maxwell equations is based on the application of geometrical analysis for description of currents and voltages associated with geometrical forms of a [...]
19
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 90 347--358
EN The state of knowledge in the field of conversion of energy of mechanical vibrations into electrical energy using nonlinear electromagnetic generators is presented. The principle of operation of the considered converters is based on the Faraday law. The electromotive force is induced by the relative[...]
20
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 1 311--315
PL W artykule analizowane są właściwości układu przetwarzania drgań mechanicznych w energię elektryczną zbudowanego z generatora liniowego z pojedynczą cewką z rdzeniem ferromagnetycznym oraz dwóch ruchomych jarzm z magnesami trwałymi połączonymi z metalową sprężyną paskową. Pokazano, że układ o takiej[...]
EN The paper analyses the open-circuit frequency characteristics of a mechanical vibration energy harvester comprising of a single-coil cored armature and two vibrating yokes with permanent magnets connected to a plate spring. The cogging force, developed by action of the magnetic flux on the core brin[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last