Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2005 Z. 43 255-256
PL W komunikacie opisano bazujące na teorii grafów uogólnienie pojęcia systemu Pauna.
EN In the paper a graph-based generalization of Paun's systems has been described.
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2005 Z. 43 249-254
PL W pracy dyskutowane są związki pomiędzy algorytmiczną a dialektyczną matematyką.
EN In the paper a relation between the algoritmic and dialectic mathematics is discussed.
3
100%
Badania Operacyjne i Decyzje
1999 nr 2 27-51
PL Opisano podstawowe pojęcia związane z pewnym typem matematycznych modeli systemów współbieżnych. Są to modele oparte na teorii grafów. Omówiono pewne ogólne zasady budowy takich modeli i zdefiniowano dokładniej jeden z nich - sieci Petriego. Próbowano zastosować sieć Petriego jako narzędzie matematy[...]
EN In the paper, some basic notions connected with some type of mathematical models of concurrent systems are described. The methods are based on graph theory. Some general principles of a construction of such a models are given and a special type of them , i.e., Petri nets, is defined. This is the fir[...]
4
100%
Computer Science
2015 Vol. 16 (4) 395--414
EN This paper describes a method for geolocalized information retrieval from natural language text and its interpretation by assigning it geographic coordinates. Proof-of-concept implementation is discussed, along with a geolocalized dictionary stored in a PostGIS/PostgreSQL spatial relational database[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2005 Z. 42 219-226
PL W pracy opisano pewne uogólnienie klasycznego pojęcia hipergrafu (por. [1]). Pokazano również, że pewien analogon dobrze znanego pojęcia grafu skierowanego może być używany jako model systemów von Bertalanffy-ego.
EN In the paper a generalization of the classical (see [1]) notion of hypergraphs is described and a topological presentation of them is presented. It is shown that a counterpart of the well known notion of directed graph may be used as a model of von Bertalanffy's systems.
6
100%
Demonstratio Mathematica
2004 Vol. 37, nr 4 761--772
EN In the paper a bitopological presentation of graphs has been described.
7
100%
Demonstratio Mathematica
EN In the paper the duality of the the notions of (higher) hypergraph and (higher) partition is shown. Both higher level hypergraphs and higher partitions are characterized algebr aically as left and right regular bands.
8
100%
Demonstratio Mathematica
2005 Vol. 38, nr 4 923--934
EN In the paper a topological presentation of Petri nets has been presented. The presentation is based on a closure operation defined for an arbitrary transitive and dense binary relation. Such relations lead to a natural definition of Petri nets as a special bitopological spaces. In the paper some ele[...]
9
88%
Demonstratio Mathematica
EN In the paper some relation
10
63%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
2003 T. 48, z. 3 853--862
PL Zarządzanie i matematyczne podstawy informatyki mają wiele cech wspólnych. W pracy wskazujemy na użyteczność programistycznego myślenia w zarządzaniu i proponujemy pewien sposób kształcenia takiego myślenia.
EN Management and mathematical basis of computer science have some common features. In the paper we have pointed at utility of programmistic thinking in management and we have proposed some kind of educate such thinking.
11
63%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
2003 T. 48, z. 2 475--484
PL W pracy zaproponowano modelowanie systemów gospodarczych i prawnych przez hipergrafy, a transformacji tych systemów przez tzw. bisymulacje. Podejście to pozwala do opisu używać dobrze rozpoznanych metod algebry.
EN In the paper a kind of modeling of economical and legal systems by means of hypergraphs and bisimulations is proposed. The approach allows for using of well known algebraic methods for such a description of these systems and their transformations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last