Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 72
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2013 nr 3 44-46
PL W poprzednim numerze opublikowany został artykuł dotyczący technologii rozdrabniania w młynach prętowych. W niniejszym tekście omówione są kwestie związane z układami mieląco-klasyfikującymi, w których pracują młyny prętowe. Zaprezentowano także przemysłowe aplikacje młynów prętowych w technologiczn[...]
2
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2013 nr 2 56-59
PL Eksperci w branży przeróbczej coraz częściej ogłaszają schyłek technologii rozdrabniania w młynach prętowych. Argumentują to głównie ograniczonymi możliwościami przerobowymi urządzeń oraz wysokimi kosztami pracy w porównaniu do nowszych technologii rozdrabniania. Czy mają rację? Artykuł jest próbą o[...]
3
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Artykuł dotyczy zagadnień związanych z modelowaniem i optymalizacją pracy układów rozdrabniania rud. Przeanalizowano typowy kilkustopniowy technologiczny układ rozdrabniania rud, w którym wysokociśnieniowa prasa walcowa została zainstalowana na drugim stopniu rozdrabniania. Produkt końcowy analizowa[...]
EN This article concerns the issues of modeling and the optimizational approach for the performance of ore comminution circuits. A typical, multi-stage comminution circuit was analyzed with the high-pressure grinding rolls unit operating at a fine crushing stage. The final product of the circuit under [...]
4
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Procesy rozdrabniania są podstawowymi procesami przeróbki mechanicznej surowców i jednocześnie są najbardziej energochłonnymi operacjami przemysłowymi w górnictwie. Poprawa ich efektywności czyli odpowiednie rozdrobnienie materiału oraz obniżenie ich energochłonności są bardzo ważne z technologiczne[...]
EN Comminution processes are fundamental operations in raw material processing, they are also the most energy-intensive mining processes. The efficiency improvement of crushing processes is a key problem from technological, economic and ecological points of view. Physico-mechanical feed properties play[...]
5
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN The high-pressure grinding roll (HPGR) technology is currently one of the most efficient methods of hard ore comminution from the scope of the energy consumption. Throughput and energetic models of performance are quite well developed, but technological models predicting the comminution effects stil[...]
6
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W artykule przedstawiono analizę efektów pracy OZWR w oparciu o zblokowane układy operacji technologicznych. Zaproponowano wyodrębnienie trzech bloków w całym technologicznym układzie wzbogacania rud miedzi. Przeprowadzona została analiza zapotrzebowania energetycznego poszczególnych bloków, a na po[...]
EN In the article there are presented analysis of work effects of OZWR on the basis of blocks of technological operations. It was proposed a distinction of three blocks in all technological copper enrichment system. There was carried out an analysis of demands for energy for individual blocks and on th[...]
7
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 10 84-86
PL Technologia wysokociśnieniowego rozdrabniania w prasach walcowych (HPGR) jest obecnie jedną z najefektywniejszych metod rozdrabniania rud i klinkieru pod względem energochłonności oraz wydajności. Została opatentowana w połowie lat 80. XX wieku przez profesora Schoenerta i początkowo znalazła zasto[...]
EN High Pressure Grinding Rolls (HPGR) is currently one of the most effective methods of crushing ore and clinker in terms of energy consumption and efficiency. The technology was patented in the mid 80's of the twentieth century by Professor Schoenert and it initially was applied in the cement industr[...]
8
100%
Górnictwo i Geologia
2011 T. 6, z. 2 189-200
PL W artykule przedstawiono warianty technologicznych układów rozdrabniania z aplikacjami wysokociśnieniowych pras walcowych. Prasy walcowe mogą być zainstalowane zarówno na drugim (głównym) etapie rozdrabniania lub w obiegu mielenia jako urządzenia wspomagające. Technologiczne układy rozdrabniania z p[...]
EN The article presents different possibilities of HPGR application into the ore comminution circuits. Also a comparative analysis of HPGR and SAG based crushing circuits was presented in the paper.
9
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN The problems of possible application of de-agglometration operations into industrial HPGR-based crushing circuits, were presented in the paper. The HPGR technology has the potential to provide a significant circuit efficiency increases from technological (better comminution efficiency) and economic [...]
10
100%
Górnictwo i Geologia
PL W artykule scharakteryzowane zostały wybrane modele symulujące przebieg procesu wzbogacania dla rud miedzi. Modele te zostały utworzone na podstawie krzywych wzbogacania, wyznaczonych w układzie γ - β. Na podstawie zaprezentowanych modeli zostały przykładowo obliczone zależności pomiędzy masą a ja[...]
EN Chosen models simulating the course of enrichment process for copper ores were described in the paper. The models were built on the basis of upgrading curves obtained in γ - β system. Based on presented models, the dependencies between the mass and the quality of copper concentrates were exemplary [...]
11
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2010 nr 4 31-34
PL Przedstawiony model może stać się pomocnym narzędziem i informacją przy podejmowaniu strategicznych dla kopalni decyzji. W zmiennych warunkach wydobycia model określony na podstawie analizy harmonicznej jest niezwykle użyteczny przy planowaniu np. polityki produkcyjno-sprzedażowej. W artykule został[...]
12
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2010 nr 5 82-86
13
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 3 68-73
14
100%
Inżynieria Mineralna
2013 R. 14, nr 2 149--152
PL Artykuł dotyczy zagadnień związanych z modelowaniem i optymalizacją pracy układów rozdrabniania rud. W analizo¬wanym układzie występuje wysokociśnieniowa prasa walcowa zainstalowana na drugim stopniu rozdrabniania. Aby określić efektywność pracy układu technologicznego przeróbki rud został zbudowany[...]
EN Article concerns the issues of modeling and optimizational approach for ore comminution circuits performance. The circuit under the analysis is based on HPGR devices operating on a fine crushing stage. In order to determine the HPGR-based comminution circuit performance a suitable model was built. T[...]
15
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące strategii produkcji miedzi elektrolitycznej dla polskich warunków produkcji miedzi w układzie kopalnia-zakład przeróbczy-huta miedzi. Problem jest rozpatrywany głównie z punktu widzenia hut miedzi, ale determinowany jest jakością i ilością koncentratów mie[...]
EN The issues of copper production strategy for the Polish copper industry are presented in the article. The problem is considered within the scope of the ore extraction, ore concentration and metallurgical processing of the copper concentrate and the main aim is to produce the specific amount of coppe[...]
16
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2015 T. 31, z. 2 123--136
PL W artykule przedstawione zostały wyniki badań dotyczących procesów rozdrabniania w prasie walcowej dla rud miedzi. Przeprowadzono próby kruszenia w laboratoryjnej prasie walcowej dla materiału o zmiennej zawartości najdrobniejszych klas ziarnowych, mianowicie: od 0 do 6 mm, od 0,3 do 6 mm, od 1,5 do[...]
EN The article presents the results of investigations over the comminution processes in HPGR for copper ore. Crushing tests were run in a laboratory HPGR device for the material with a variable content of fine particles in following size fractions: from 0 to 6 mm, from 0.3 to 6 mm, from 1.5 to 6 mm and[...]
17
100%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2017 Nr 2 82--84
PL Jedną z efektywniejszych technologii stosowanych w procesie przeróbki surowców mineralnych jest technologia wysokociśnieniowego rozdrabniania. W artykule zaprezentowano program badań obejmujący testy rozdrabniania rudy miedzi w półtechnicznej prasie walcowej HRC.
EN High-pressure grinding technology is one of the most effective technologies used in the processing of mineral resources. The article presents a study including tests of the grinding of copper ore using a semi-technical HRC high-pressure grinding roll.
18
100%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2018 Nr 1 14--16
PL Konsorcjum EIT Raw Materials (RM) powstało w 2016 roku z inicjatywy Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) i finansowane jest przez Komisję Europejską. Jest to największe na świecie konsorcjum, działające w sektorze surowców mineralnych. Zrzesza 113 partnerów z branży przemysłowej, in[...]
EN The article concerns selected issues of KIC Raw Materials activity. The consortium was established in 2016 on the initiative of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) and is financed by the European Commission. It is the largest consortium in the world operating in raw materials a[...]
19
100%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2018 Nr 2 38--40
PL Na pierwszy rzut oka przeróbka surowców, której głównym celem jest wykorzystanie surowców mineralnych poprzez ich właściwe przygotowanie w odpowiednio dobranym układzie technologicznym, nie ma zbyt wiele wspólnego ze statystyką. Jeśli jednak podejść do zagadnienia ogólnie, przedmiotem zainteresowani[...]
EN At first glance, the mineral processing, which the main aim is practical utilization of minerals through their proper treatment in adequately selected technological circuits, has little in common with statistics. However, when approached from a general perspective, processing focuses simply on a set[...]
20
100%
Archives of Mining Sciences
PL W artykule przedstawiono problem dotyczące parametrów pracy wysokociśnieniowych pras walcowych. Technologia rozdrabniania z zastosowaniem wysokociśnieniowych pras walcowych jest aktualnie najnowocześniejszym rozwiązaniem w rozdrabnianiu twardszych surowców mineralnych, jednak wciąż brakuje badań pod[...]
EN The issues concerning operating parameters of HPGR were presented in the article. The High-Pressure Grinding Rolls technology is currently the most efficient method of crushing in hard ore industry, but the issue still needs extensive investigations in order to increase the performance efficiency. I[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last