Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekologia i Technika
2001 R. 9, nr 4 117-127
PL Artykuł zawiera opis metod oznaczania lotnych związków organicznych w wodach wraz ze schematem wykorzystania różnych technik ich izolacji i oznaczania oraz schematem podziału metod wykorzystujących analizę fazy nadpowierzchniowej. Szerzej omówiono metody: bezpośredniego dozowania próbki wody do kapi[...]
EN Methods of volatile organic compounds determination in water have been described. The scheme of various techniques application for their isolation and determination as well as the scheme of the devision of methods applying oversurface phase analysis have been presented. The methods of direct injecti[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 6 69-70
PL Wśród związków organicznych stanowiących zanieczyszczenia środowiska, a szczególnie wód powierzchniowych i pitnych, duże znaczenie mają lotne związki fluorowcoorganiczne oraz ropopochodne, ze względu na powszechność ich stosowania, trwałość w środowisku oraz toksyczne właściwości. Związki te są w wi[...]
3
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
1999 T. 4, nr 1 39--46
PL Artykuł zawiera opis metod oznaczania lotnych związków organicznych w wodach wraz ze schematem wykorzystania różnych technik ich izolacji i oznaczania oraz schematem podziału metod, wykorzystujących analizę fazy nadpowierzchniowej. Szerzej omówiono metody: bezpośredniego dozowania próbki wody do kap[...]
EN The paper contains description of methods for determination of volatile organic compounds in water together with the classification of different techniques used for the isolation and determination as well as classification of methods employing headspace techniques. Direct aqueous injection into a ca[...]
4
100%
Analityka : nauka i praktyka
2017 nr 4 78--84
5
100%
Analityka : nauka i praktyka
2018 nr 1 68--70
6
100%
Analityka : nauka i praktyka
2018 nr 2 78--79
7
63%
Analityka : nauka i praktyka
2012 nr 4 27--31
8
63%
Analityka : nauka i praktyka
2010 nr 3 46-50
PL Wzrastające zużycie i obszar zastosowań pestycydów powodują, że w większych ilościach przedostają się do środowiska wodnego. Dlatego też konieczne jest stałe pogłębianie wiedzy dotyczące ich właściwości, a także zwiększanie znajomości obecnego obciążenia tymi związkami poszczególnych elementów środo[...]
9
63%
Analityka : nauka i praktyka
2010 nr 2 36-41
PL Oznaczanie zawartości pestycydów w powietrzu jest niezmiernie ważne, gdyż transport atmosferyczny jest jednym z podstawowych źródeł zanieczyszczenia środowiska pestycydami, w tym terenów nawet bardzo odległych od miejsc, w których je zastosowano.
10
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Oznaczanie pozostałości pestycydów w próbkach żywności jest ogromnym wyzwaniem głównie z powodu dużych ilości substancji przeszkadzających, takich jak białka, cukry, tłuszcze, które podlegają ekstrakcji razem z analitami i najczęściej wywierają negatywny wpływ na tok analizy. Z drugiej strony zapewn[...]
EN Pesticide-residue determination in food samples is becoming a very challenging issue because of large amounts of interferents, such as proteins, sacharides and fats, which in most cases cause negative impact on the method. On the other hand, ensuring "food safety" requires monitoring pesticide resid[...]
11
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Oznaczanie pozostałości pestycydów i analitów z grupy polichlorowanych bifenyli (PCB) w próbkach żywności wymaga zastosowania zarówno specyficznych technik w zakresie przygotowania próbki do analizy, jak i samych technik analizy instrumentalnej, pozwalających na uzyskanie bardzo niskiej granicy ozna[...]
EN Determination of residues of pesticides and polychlorinated biphenyls in food samples require application of particular techniques for preparation of samples to analysis and some techniques of instrumental analysis which allow to obtain very low limit of quantification. Application of compounds from[...]
12
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Zanieczyszczenia żywności, m.in. pestycydy, występują w różnych produktach spożywczych często w ilościach śladowych, stanowiąc mimo to poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Prowadzone obecnie badania składu określonych produktów spożywczych i surowców rolniczych oraz występujących w nich zaniecz[...]
EN Food contaminations, such as pesticides, are often present in various food products, even if in quantities below their limits of detection, they are still serious threat for human health. Currently conducted studies on the composition of certain foodstuffs and agricultural products and on contaminan[...]
13
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Pestycydy to liczna i chemicznie zróżnicowana grupa związków. Są one powszechnie używane na całym świecie do niszczenia i unieszkodliwiania organizmów niebezpiecznych dla ludzi i produktów. Do ochrony produktów i upraw stosuje się pestycydy, które w różny sposób trafiają do atmosfery. Oznaczanie zaw[...]
EN Pesticides as a large group of different chemical compounds are used worldwide to control pest in agricultural production. Additionally pesticides enter the atmosphere through many different processes. Determination of pesticides content in the atmosphere is extremely important, because atmospheric [...]
14
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Oznaczanie rtęci w produktach żywnościowych oraz włosach prowadzono z zastosowaniem specyficznego dla rtęci spektrofotometru absorpcji atomowej (AMA 254) po mineralizacji próbki i wzbogaceniu par rtęci na złożu z metalicznym złotem. Analizowane próbki nie wymagały żadnego wstępnego przygotowania. Do[...]
EN Determination of mercury in the food products and human hair was carried out using the mercury specific atomic absorption analyser (AMA 254) after thermal mineralisation of samples and preconcentration of mercury vapours on the gold layer. The samples not need any pretreatment step. Very small sampl[...]
15
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat selen stał się przedmiotem intensywnych badań naukowych w wielu dyscyplinach nauki. Najczęściej poruszanymi zagadnieniami są aspekty związane z biochemią, geologią, toksykologią, wykorzystaniem przemysłowym selenu oraz jego wpływem na organizmy żywe [1]. [...]
EN Within the frame of recent years selenium has become one of the most important objective of intensive scientific researches. The reason of these particular interests seems to be a growing significance of both the narrow range between deficiency and toxicity and also many functions that are performed[...]
16
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Omówiono różne metody oznaczania pestycydów w wodach ze szczególnym uwzględnieniem metod ekstrakcji do fazy stałej (SPE). Przedstawiono metody izolacji pestycydów z fazy wodnej z zastosowaniem krążków ekstrakcyjnych, dysków ekstrakcyjnych "SpeediskTM", mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPME), ko[...]
EN Different methods of pesticides determination in the water samples with a special emphasis on solid phase extraction (SPE) are presented. Pesticides isolation methods from aqueous phase using extraction disks, extraction disks "Speedisk", solid phase microextraction (SPME), commercially available ex[...]
17
63%
Analityka : nauka i praktyka
2011 nr 1 54-59
PL W ostatnich czasach najczęściej zażywanym narkotykiem z grupy amfetamin jest metamfetamina, której produkcja, obrót i posiadanie są rygorystycznie regulowane przepisami prawnymi. Bardzo ważne jest badanie próbek metamfetaminy zarówno w celu ustalenia właściwości toksycznych związku jak i dochodzenia[...]
18
63%
Analityka : nauka i praktyka
2011 nr 2 25-29
PL Pestycydy należą do wielu różnych grup związków chemicznych. Są bardzo powszechnie stosowane ze względu na ich rozległy zakres działania. Umożliwiają kontrolę ilości i jakości żywności poprzez niszczenie chwastów i szkodników oraz pomagają ograniczyć wiele chorób ludzi przenoszonych przez insekty lu[...]
19
63%
Analityka : nauka i praktyka
2015 nr 4 32--35
PL Informacja o aminach biogennych w artykułach żywnościowych nie jest podawana na opakowaniu przez producenta, dlatego też stanowią one ukryte niebezpieczeństwo dla konsumentów.
20
63%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Artykuł zawiera opis metod oznaczania lotnych związków organicznych w wodach z wykorzystaniem techniki analizy fazy nadpowierzchniowej nad cienką warstwą cieczy (TLHS). W artykule opisano wykorzystanie tej techniki do oznaczania wskaźników sumarycznych (VOX) oraz do oznaczania poziomu stężeń indywid[...]
EN The paper contains description of methods for determination of volatile organic compounds in water employing thin layer headspace (TLHS) techniques. Application above techniques for determination of total parameters (VOX) and for individual determination of compounds, mainly halogenoorganic, after i[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last