Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geologiczny
2
100%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL W pracy przedstawiono wyniki interpretacji badań geofizycznych w południowej części monokliny przedsudeckiej. Interpretacja objęła oszacowanie wpływu grawitacyjnego utworów permomezozoiku na obraz anomalii siły ciężkości Delta/g. Zastosowano metody wyznaczania uskoków i ich parametrów z rozkładów an[...]
EN In the study results of interpretation of geophysical investigations in S part of Foresudetic Monocline (SW part of Poland) were presented. The interpretation has enclosed an estimation of Permomesosoic's influence in Delta/g anomaly. Methods to determine faults and their parameters from gravity and[...]
3
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Realizacja Krajowego Programu „Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania" wykonywanego na zamówienie Ministerstwa Środowiska, przez konsorcjum złożone z PIG-PIB (lider), AGH, GIG, INiG, IGSMiE PAN i PBG weszła właśnie w ostatnią [...]
EN Development of the National Programme “Assessment of formations and structures for safe CO2 geological storage, including monitoring plans”, ordered by the Ministry of Environment, and carried out by a consortium consisting of PGI-NRI, AGH UST, CMI, OGI, MEERI PAS and PBG is about to be completed. R[...]
4
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Krajowy program „Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania” jest realizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska, przez konsorcjum złożone z PIG–PIB (lider), AGH, GIG, INiG, IGSMiE PAN i PBG. Strategicznym celem krajowego progr[...]
EN The National Programme “Assessment of formations and structures for safe CO2 geological storage, including monitoring plans”, ordered by Ministry of Environment, is carried out by consortium consisting of PGI–NRI, AGH UST, CMI, OGI, MEERI PAS and PBG. The strategic goal of the national programme, co[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Celem Krajowego Programu jest przygotowanie dla Ministerstwa Środowiska informacji niezbędnych do przyszłych decyzji koncesyjnych na rozpoznanie i udokumentowanie potencjalnych składowisk CO2 w Polsce. Ponadto dla wybranych struktur (3 w poziomach solankowych, 2 złoża węglowodorów, 1 obiekt w pokład[...]
EN The goal of the National Programme is to deliver to Ministry of Environment information necessary for future permits on exploration and characterization of potential COZ storage sites in Poland. Additionally, for selected structures (3 within saline aquifers, 2 hydrocarbon fields and 1 object within[...]
6
100%
Przegląd Geologiczny
2015 Vol. 63, nr 1 42–-47
EN The paper presents the problem of geological storage of CO2, in particular in saline aquifers, and associated binding mechanisms of the injected CO2 in the subsurface. Discussed are the differences and similarities between the geological storage of carbon dioxide and other uses[...]
7
100%
Przegląd Geologiczny
2015 Vol. 63, nr 10/3 1215--1219
EN The paper summarizes information on gas resources in Poland, especially unconventionals. There are proven, though not very large, resources of conventional hydrocarbons and coalbed methane – the inventory is carried out by Polish Geological Survey. Recently undiscovered shale gas and tight gas resou[...]
8
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2012 nr 448 (1) 239--246
PL Problem potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy geologicznym składowaniem CO2 w poziomach solankowych a geotermią niskotemperaturową jest często podnoszony przez przeciwników metody CCS (Carbon Capture and Storage – czyli wychwyt i geologiczne składowanie CO2) zarówno w Polsce, jak i w innych kra[...]
EN The issue of potential conflict of interests between CO2 geological storage in saline aquifers (CCS – Carbon Capture and Storage) and low-enthalpy geothermal energy is often raised by opponents of the CCS in Poland and other European countries of similar geological conditions. However, contrary to t[...]
9
100%
Przegląd Geologiczny
2013 Vol. 61, nr 3 182--186
EN Though so-called full-chain of CCS is a novelty, large scale CO2 injection into geological forma¬tions has been carried outfor decades, mainly in the US and Canada. Research on various CCS aspects has been carried out for a period of decade in Poland. The use of CCS technology on industrial scale is[...]
10
100%
Przegląd Spawalnictwa
PL W artykule podano ocenę rozkładu wytrzymałości betonu metodą nieniszczącą w belkach żelbetowych. Określenia wytrzymałości betonu dokonano dwiema metodami: niszczącą i nieniszczącą. Porównanie wyników badań uzyskanych różnymi metodami wykazało dobrą zgodność. Weryfikację rozkładów wytrzymałości beton[...]
EN In this paper the concrete strength evaluation is obtained with nondestructive method in the reinforced concrete beams. Determining of the strength of concrete was accomplished with two methods: destructive and non-destructive. The results comparison is obtained with different methods in a good agre[...]
11
63%
Przegląd Geologiczny
2009 Vol. 57, nr 12 1042-1045
12
63%
Energetyka
2014 nr 1 33--37
PL Przedstawiono zagadnienia prawne i merytoryczne związane z bezpieczeństwem geologicznego składowania CO2 w strukturach geologicznych. Zdefiniowano pojęcie i zakres geologicznego składowania oraz przedstawiono, na ile było możliwe składowanie CO2 w świetle dotychczas obowiązującego prawa i na ile będ[...]
EN Presented are legal and substantive problems connected with the safety of CO2 storage in geological formations. Defined is the notion and the range of geological storage. Presented are the possibilities of CO2 storage in the light of the existing law and to what extent it will be possible according [...]
13
63%
Materiały Budowlane
2004 nr 1 99-100
PL Dodatek krótkich, losowo rozproszonych włókien stalowych do betonu poprawia jego właściwości mechaniczne, a przede wszystkim zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i ciągliwość. W artykule przedstawiono analizę najistotniejszych parametrów włókna mających wpływ na jego skuteczność jako mikrozbrojenia.
14
63%
Przegląd Budowlany
2016 R. 87, nr 5 45--47
PL Procesy korozyjne występują w konstrukcjach żelbetowych z różnym nasileniem, w zależności od środowiska eksploatacyjnego. Jedną z metod pozwalających na ustalenie występowania korozji oraz stopnia jej zaawansowania jest elektrochemiczna nieniszcząca metoda pomiaru impulsu galwanostatycznego. W artyk[...]
EN Corrosion processes occur in reinforced concrete structures with varying intensity depending on operating environment. One of the methods to determine the existence of corrosion and its severity is electrochemical non-destructive method to measure the galvanostatic pulse. The article presents the su[...]
15
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2017 nr 470 1--7
PL W artykule zaprezentowano jeden ze sposobów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za wzrost temperatury i zmiany klimatu. Jest nim technologia wychwytu i podziemnego składowania CO2 w strukturach geologicznych (Carbon Capture and Storage – CCS). Większość projektów CCS na dużą sk[...]
EN Information presented in the article allows us to introduce one of the approaches to reducing anthropogenic greenhouse gas emissions responsible for the temperature increase and climate change. This is the technology of capture and underground storage of carbon dioxide in geologic structures (Carbon[...]
16
63%
Przegląd Geologiczny
EN The paper dealswith thematter of underground, geological storage of carbon dioxide in Poland. The state of research, legal and especially public acceptance of this issue is presented. Possibile conflicts of interest as well as phenomena related to the underground storage of carbon dioxide and their [...]
17
63%
Przegląd Spawalnictwa
PL Korozja stali zbrojeniowej w betonie jest często trudna do wykrycia ze względu na brak widocznych zmian na powierzchni elementów. Pomocne są w tym przypadku nieniszczące metody diagnostyczne. Jedną z nich jest metoda impulsu galwanostatycznego. Metoda ta pozwala ustalić obszary występowania korozji [...]
EN Steel reinforcement corrosion in concrete is sometimes difficult to detect because of the lack of visible changes on the element surface. Therefore some non-destructive methods are used. One of them is the galvanostatic pulse method. This electrochemical method allows to determine the corrosion area[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2017 Z. 23 (173) 325-334
PL Wieloletnia eksploatacja konstrukcji żelbetowych powoduje różne zużycie elementów konstrukcyjnych w zależności od warunków eksploatacji. Najszybszej degradacji ulegają części zewnętrzne i niezabezpieczone przed skrajnymi wpływami atmosferycznymi. Klasycznym przykładem są żelbetowe balkony budynków w[...]
EN Reinforced concrete elements used for many years under various conditions have different degree of destruction. Elements subjected to the direct weather impact and unprotected from it are subjected faster to the general degradation. Reinforced concrete slabs of balconies are the most often met examp[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2000 Z. 38 53--59
PL W artykule przedstawiono próbę statystycznego oszacowania wartości głównego odkształcenia rozciągającego, przy którym następuje zarysowanie strefy ścinania. Autorzy próbowali szacować wartości odkształcenia rysującego dwoma sposobami. Wyniki otrzymane metodą sumowania funkcji gęstości wydają się dok[...]
EN The attempt at the statistic estimation of the principal tensile strain value at the moment of diagonal cracking was taken in this paper. Authors tried to estimate the distribution of strain at the moment of cracking by two methods. The results received by the adding dencity functions shows its much[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2000 Z. 38 45--51
PL W artykule przedstawiono propozycję modelu obliczeniowego opisującego strefę ścinania belki żelbetowej. Podstawą jest stworzony przez autorów nieliniowy model betonu w dwuosiowym stanie naprężenia oraz rozwiązanie tarczy ortotropowej metodą elementów skończonych. W pracy opisano charakter funkcji op[...]
EN This paper presents a calculation model describing behaviour of shearing zone of reinforced concrete beam. It is based on author's own, nonlinear model of concrete in two way state of stress and computation of orthotropic disc in method of finite elements. The character of the function, method of co[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last