Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 80
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
PL Zachodzące w środowisku współczesnych przedsiębiorstw zmiany, zwłaszcza te, które dotyczą zjawisk i trendów makroekonomicznych skłaniają menedżerów do nowego spojrzenia na problematykę zarządzania. W artykule przedstawiono kluczowe kwestie związane z zarządzaniem wiekiem w aspekcie nadchodzących zmi[...]
EN The changes taking place in the environment of contemporary companies, macro economical trends included, force managers to hale a new view on management problems. In the article the key issues were presented in connection with the management of age in the aspect of forthcoming demographic changes. T[...]
2
100%
Problemy Eksploatacji
2000 nr 3 289-297
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczące trwałości żeliwnych powierzchni płaskich współpracujących w warunkach ruchu prostoliniowego, a wykonanych różnymi sposobami obróbki wykańczającej.
EN The article describes the studies of the effect of the conditions of treatment of rectilinear cast iron surfaces on the dynamics of their wear during the friction process in rectilinear motion. Experiments were conducted on heat untreated cast-iron specimens of a hardness of 195-210 HB. The conditio[...]
3
100%
Mechanik
2014 R. 87, nr 7CD 675—682
PL Dynamika zmian w otoczeniu przedsiębiorstw warunkuje tworzenie odpowiednich modeli biznesowych, które implikują wybory strategiczne przedsiębiorstw, wpływając na pozycję konkurencyjną, wybór strategii oraz mierników jej realizacji. Celem artykułu jest zaprezentowanie Strategicznej Karty Wyników (SKW[...]
EN Dynamics of changes in the business environment determines the development of appropriate business models that imply strategic choices of businesses, affecting the competitive position, the selection of strategies and measures of its implementation. The purpose of this article is to present the Bala[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 114 491--507
PL W artykule przedstawiano wyniki badań zagadnień charakteryzujących tworzenie i funkcjonowanie sieci tymczasowych, tj. sieci, które są organizowane w celu realizacji dużych, złożonych przedsięwzięć gospodarczych, najczęściej kosztownych i przekraczających możliwości realizacyjne jednego przedsiębiors[...]
EN The article presents the results of research on issues that characterize the creation and functioning of temporary networks, ie networks, which are organized to carry out large, complex projects, mostly costly and beyond the capacity of one enterprise and which are set up for a specified period of t[...]
5
63%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy opisano metodę kształtowania wałków stopniowych za pomocą drobnych odkształceń plastycznych na zimno. Wprowadzono również wzory do obliczenia powierzchni kształtu i siły zgniatania podczas kształtowania wałka o przekroju kołowym. Otrzymane wyniki w zakresie powierzchni kontaktu zostały opra[...]
EN The paper presents of method of multiple forming of the stepped shaft along its axis by small deformations. Procedures of calculating the squeezing force for the ideally plastic material have been doweled. Expressions are derives for the contact surface of underform -able roller with the processed m[...]
6
63%
Mechanik
PL Przedstawiono możliwość wykorzystania współczesnych systemów CAD i CAD/CAM do komputerowo zintegrowanego opracowania procesów przygotowania produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Omówiono współczesny sposób opracowania technologii obróbki skrawaniem przy zastosowaniu obrabiarek sterowanych numerycz[...]
EN A possibility of using contemporary CAD and CAD/CAM systems for the computer-integrated development of plastic parts manufacture preparation processes is presented. The contemporary method of developing numerically controlled machine tool-based machining technologies for making the elements of an in[...]
7
63%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 11 18-22
PL Przedstawiono możliwość zastosowania metod sztucznej inteligencji w zarządzaniu produkcją, prezentując to na przykładzie algorytmów genetycznych wykorzystanych w procesie planowania przebiegu produkcji. Ich efektywność porównana została z wybranymi algorytmami optymalizującymi oraz metodami heurysty[...]
EN Possibility of application of artificial intelligence methods in manufacturing management was presented on example of genetic algorithms applied in production planning process. Efficiency of these algorithms has been compared with selected optimized algorithms and heuristic methods - parity rules.
8
63%
Studia Informatica
PL W artykule przedstawiono koncepcję odwrotnej transformacji relacyjnych baz danych do poziomu modelu konceptualnego. W proponowanej metodzie wykorzystuje się ontologie reprezentujące dziedziny, z których dane gromadzone są w analizowanych bazach danych.
EN In this paper the method of reverse engineering for database is presented. The proposed method takes into account relational schemas which are at least in the 1stNF. In this method is used ontology as a model of the considered domain. It allows to interpret the physical data models according to the[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 13 11-16
PL W opracowaniu przedstawiono określenie wielkości zużycia w tribologicznych badaniach stanowiskowych z wykorzystaniem sztucznych baz oraz pomiaru ubytku średnicy, lub przez profilografowanie obszaru tarcia. Ponadto podano metodykę prowadzenia pomiarów wraz z wyznaczeniem niezbędnej ilości ich ponowie[...]
EN The paper presents the determination of the magnitude of wear in test-stand tribological testing by using artificial databases and diameter decrement measurement, or by profilographing the friction area. A methodology for conducting measurements together with the determination of the necessary numbe[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 13 137-143
PL Omówiono możliwości wykorzystania współczesnej aparatury pomiarowej do kompleksowej, stereometrycznej analizy parametrów geometrycznych opisujących proces formowania warstw wierzchnich na drodze nagniatania naporowego tocznego i zużywania tych powierzchni podczas eksploatacji w warunkach tarcia tech[...]
EN The paper discusses the possibilities of using contemporary measuring apparatuses for the comprehensive, stereometric analysis of geometrical parameters describing the process of forming top layers by pressure rolling burnishing and wearing of those surfaces during operation under technically dry fr[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN An usability of artificial intelligence methods in production management has been presented. An efficiency of genetic algorithm's method in production.
12
63%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 9 supl. 202-206
PL Przeprowadzono analizę zmienności sił w procesie nagniatania tocznego zewnętrznych powierzchni walcowych. Na podstawie pomiarów dokonano analizy składowych sił wynikających ze zmiany parametrów i warunków obróbki nagniataniem.
EN An analysis of the variability of forces in the rolling burnishing process was carried out. On the basis of measurement results, the analysis of the components of forces resulting from changing the parameters and conditions of burnishing treatment was made.
13
63%
Mechanik
2008 R. 81, nr 10 872-872
PL Opisano możliwość wykorzystania współczesnych systemów CAD/CAM do nauczania programowania i obsługi maszyn i urządzeń sterowanych numerycznie. Przedstawiono możliwość wykorzystania technik symulacji komputerowych realizowanych w stworzonej komputerowo wirtualnej rzeczywistości do kształtowania umiej[...]
EN How the contemporary CAD/CAM systems can be utilized for students training within the scope of programming/operating numerically controlled machines. Presented is possibility to have computer simulation methods used in computer generated virtual environment for upgrade of the university or engineeri[...]
14
63%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2008 nr 2 44-49
EN Examination results and their interpretation is presented for the explanation of the mechanism of cracks occurring in the threaded holes and bolts of the cover - flange connections of the nuclear power plant steam generator collector. The factors that initiate the failures have been established, whi[...]
15
63%
Tribologia
2008 nr 4 259-266
PL Przedstawiono proces zużycia adhezyjnego pary trącej żeliwo–stal, oraz jego eksploatacyjny efekt rozpatrywany w kategoriach zmian w obszarach WW współpracujących powierzchni. Dokonano analizy porównawczej parametrów charakteryzujących strukturę geometryczną powierzchni (SGP) żeliwa szarego poddanej [...]
EN The adhesive wear process for the cast iron–steel friction couple is presented, along with its operational effect, as considered in terms of changes within the top layer (TL) areas of the mating surfaces. A comparative analysis of the parameters characterising the geometrical surface structure (GSS)[...]
16
63%
Tribologia
2008 nr 4 165-174
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki badań przebiegu procesu zużycia w warunkach tarcia techniczne suchego warstw wierzchnich po wybranych sposobach obróbki nagniataniem naporowym powierzchni zewnętrznych. Przeanalizowano przebieg i rezultaty procesu zużycia powierzchni nagniatanych naporowo tocznie k[...]
EN The paper presents the results of studies on the wear process occurring under technically dry friction conditions on top layers obtained by selected methods of pressure burnishing of external surfaces. The progress and results of the process of the wear of surfaces rolling pressure burnished with a [...]
17
63%
Problemy Eksploatacji
2000 nr 3 277-288
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu smaru zawierającego dwusiarcze molibdenu na powstawanie pęknięć w otworach gwintowanych połączeń pokrywa--kołnierz kolektora wytwornicy pary elektrowni jądrowej.
EN The influence of molybdenum disulfide - a solid lubricant used to prevent seizure/galling in threaded connection of the steam generator collector of water cooled-water moderated nuclear reactor (WER - 440/213 NPP) -on cracking of 18Cr-10Ni type steel was investigated. It was found that transgranular[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2008 z. 72 [251] 121-131
PL Przedstawiono zasadę kształtowania złącza prasowaniem na zimno wraz z podaniem przykładowego rozkładu mikrotwardości w strefie złącza wynikającego ze zmiany struktury materiału. Omówiono praktyczne zastosowanie opracowanej przez Autorów technologii w zastosowaniu do konstrukcji podestów budowlanych.[...]
EN The principle of forming a joint by cold pressing is presented, along with providing an example of microhardness distribution within the joint zone resulting from the material structure change. The practical implementation of the technology developed by the Authors in building platform construction [...]
19
63%
Tribologia
1999 nr 5 657-664
PL Przedstawiono wyniki badań makro- i mikronaprężeń własnych w warstwie wierzchniej bieżni pierścieni łożysk walcowych NU 206 po dogładzaniu oscylacyjnym i obróbce nagniataniem. Naprężenia mierzono metodą rentgenograficzną, stosując głęboko i płytko wnikające promieniowanie CrKα i CuKα. Makronaprężeni[...]
EN In the paper the results of the research on internal macro and microstresses in surface layer of the rings of rolling bearings NU2Q6 after oscillatory supper noshing and burnishing have been presented. The oscillatory superfinishing was realised on German -made GR-10-BSP-II superfmisher, with the ra[...]
20
63%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2007 nr 2-3 94-99
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last