Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Wózków inwalidzkich łączących cechy użytkowe z funkcją pokonywania przeszkód i poruszania się po schodach jest na świecie tylko kilka ofert rynkowych a ich cena zbliżona jest do ceny luksusowego samochodu osobowego. Prac naukowych dotyczących zagadnień dynamiki wózków inwalidzkich jest bardzo mało. [...]
EN On the market there are only few offers of wheelchairs combining their motor function with the function of surmounting physical obstructions and ascending or descending stairs. Their prices are comparable to those of luxury cars. There are also few research papers concerning the dynamics of wheelcha[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 119 61--75
PL W artykule przedstawiono problem z dziedziny transportu osób niepełnosprawnych – analiza komfortu jazdy wózkiem inwalidzkim pokonującym schody. Badania te były prowadzone w środowisku symulacyjnym oraz na prototypie w laboratorium. Badanie zostało przeprowadzone na konstrukcji będącej częścią rozpra[...]
EN The paper presents an issue from the field of disabled people transport - analysis of ride comfort on the stairs climbing wheelchair. These studies were carried out in a simulation environment, and on a model prototype in the laboratory. The study was conducted for the author's design of a stairs cl[...]
3
63%
Acta Mechanica et Automatica
PL Wózków inwalidzkich łączących cechy użytkowe z funkcją pokonywania przeszkód i poruszania się po schodach jest na świecie tylko kilka ofert rynkowych, a ich cena zbliżona jest do ceny luksusowego samochodu osobowego. Prac naukowych dotyczących zagadnień konstruowania i badania dynamiki wózków inwal[...]
EN On the market there are only few offers of wheelchairs combining their motor function with the function of surmounting physical obstructions and ascending or descending stairs. Their prices are comparable to those of luxury cars. There are also few research papers concerning the dynamics of wheelch[...]
4
63%
Mechanik
2011 R. 84, nr 2 135-135
PL Przedstawiono konstrukcję wózka inwalidzkiego o alternatywnym sposobie napędzania. Innowacyjność konstrukcji polega na zastosowaniu dwóch dźwigni napędzających w taki sposób, aby osoba niepełnosprawna nie była zmuszona do bezpośredniego napędzania kół wózka.
EN The paper presents a design of a wheelchair with an alternative method of propulsion. The innovative method is based on adding two propelling levers that are arm driven. This solution eliminates the necessity of direct hand-push rim contact while propelling the wheelchair.
5
63%
Mechanik
2003 R. 76, nr 11 688-690
PL Coraz większa dostępność systemów inżynierskich CAD/CAM/CAE inspiruje projektanta do podejmowania nowych sposobów tworzenia w wirtualnych środowiskach modeli trójwymiarowych (niekiedy o bardzo złożonych kształtach), często wzorowanych na obiektach rzeczywistych, których powierzchnie są bardzo trudne[...]
EN Designers are encouraged by the more and more readily available CAD/CAM/CAE engineering systems to apply new methods of creation of three dimensional either surface or solid bosy models in virtual environments, very often copied from real bodies which are not susceptible to descriptions by geometric[...]
6
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2007 z. 1 7--13
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych w warunkach klinicznych. Posłużyły one do odzwierciedlenia rzeczywistego ruchu względnego kości udowej względem piszczelowej. Przeprowadzone analizy pozwoliły zaproponować mechanizm czworoboku przegubowego o określonych parametrac[...]
EN The paper presents a concept of an orthopedic stabiliser solution to be used for treating periarticular fractures of the knee joint. The design of the device is by experimental research of the knee joint kinematics. Experimental and simulation research suggest the use of a four-bar linkage mechanism[...]
7
51%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The article concerns the optimization of manual wheelchairs with a lever propelling system. Lever-driven manual wheelchairs are a promising wheelchair group, however they still need to be improved in order to compete successfully with classic manual push rim-driven wheelchairs. Also, despite all man[...]
8
51%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 26 57-62
EN The subject of the article is the idea of construction, modeling and simulation studies of the new generation, mechatronical wheelchair. The wheelchair is going to be adapted for the drive on the various surface. The important feature of it is going to be the possibility of obstacle overcoming, such[...]
9
51%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 26 63-68
EN This paper presents selected issues involved with modelling and simulation of physical performance of a system: External Unilateral Mechatronic Orthopaedic Fixator-Bone (EUMOFB) intended for treatment of bone fractures. The study is aimed to evaluate monitoring method for fracture healing process wh[...]
10
51%
Pojazdy Szynowe
2009 Nr 2 1-5
PL Artykuł dotyczy nowoczesnego systemu transportowego PRT (Personal Rapid Transit). W pracy przedstawiono najważniejsze własności systemów PRT, które czynią je potencjalnym przyszłościowym rozwiązaniem dla miejskiego transportu publicznego. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia projektowania, w tym[...]
EN This article concerns the modern transport system PRT (Personal Rapid Transit). The most important properties of the PRT systems that make them the potential future solution for the urban public transport are presented in this work. The special attention is paid to the designing problems in this the[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 26 51-56
EN The paper concerns new construction of type series of polish hemi-endoprostheses of the hip joint. Clinical assumptions, simulation studies and clinical prototypes were presented. According to author's knowledge it is one of the first introductions of new generation, polish, modular hemi-endoprosthe[...]
12
51%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN An orthopaedic stabiliser to be used for the treatment of periarticular fractures of the knee joint is presented. The design of the device is documented by experimental research of the knee joint kinematics. Experimental and simulation research suggests the use of a four-bar linkage mechanism. This [...]
13
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 98 67--78
PL W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych podążania za zadanym torem jazdy przez wózki inwalidzkie. Obiektami badań były modele wózka elektrycznego oraz wózka napędzanego ręcznie. Celem tych symulacji była analiza wpływu różnych modeli napędu na zdolność podążania za zadanym torem jazdy.
EN The article presents results of simulation studies regarding the issue of following a predetermined ride path by wheelchairs. Both electric and manual lever-driven wheelchairs were analyzed. The aim of here presented simulations was to assess the influence of various drive models on the wheelchairs'[...]
14
51%
Archives of Transport
PL Rozwijanie wózków inwalidzkich napędzanych dźwigniami przez różnych autorów spowodowało tworzenie różnych warunków pracy dźwigni i człowieka, w których osoby niepełnosprawne napędzają swoje wózki inwalidzkie. Fakt ten oznacza zmienną wydajność pracy człowieka na wózku inwalidzkim podczas napędzania [...]
EN Development of the lever-driven wheelchairs by different authors resulted in creating various lever-human work conditions in which disabled people propel their wheelchairs. This fact implies varying efficiency of human’s work during lever wheelchair propulsion. In order to assess which of the world-[...]
15
51%
Archives of Transport
PL W pracy dokonano przeglądu literatury i wyników badań naukowych dotyczących transportu osób niepełnosprawnych ruchowo. Przedstawiono własną koncepcję konstrukcji wózka pokonującego przeszkody typu krawężnik czy schody o wysokości do 200 mm. Opisano algorytm pokonywania przeszkód. Przyjęto założenia [...]
EN The subject of the article is the idea of construction, modelIing and simulation studies of the new generation, mechatronical wheelchair. The wheelchair is going to be adapted for driving on various surfaces. The important feature of it is going to be the possibility of obstacle overcoming, such as [...]
16
45%
Mechanik
PL Próba opracowania bardziej efektywnego sposobu napędzania wózka inwalidzkiego, które wymiernie poprawiłoby sytuację osób niepełnosprawnych wykazujących aktywność ruchową. Bezpośrednie, ręczne przekazywanie napędu na obręcze kół wózka jest nieergonomiczne i powoduje częste powstawanie odcisków oraz o[...]
EN An attempt to develop an extra fine design of the wheel-chair drive mechanism aiming in significant improvement of operation by the physically active handicapped persons. Hand drive of the chair wheels seems to be not satisfactorily ergonomic leading to coms and rubbed sore hands.
17
45%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono założenia do budowy innowacyjnego stabilizatora stawu kolanowego umożliwiającego realizacje postulatu leczenia czynnościowego. Zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych w warunkach klinicznych. Posłużyły one do odzwierciedlenia rzeczywistego ruchu względneg[...]
EN The paper presents a concept of an innovative orthopedic stabilizer solution designed for treatment of periarticular fractures of the knee joint. In this paper there are presented the results of experimental clinical research. The design of the device was supported by the carried out experimental re[...]
18
39%
Machine Dynamics Research
EN The paper discusses the process of modeling, laboratory research and analysis of the possible application fields for the magnetorheological (MR) dampers, especially controlling the damping force in the orthopedic stabilizer. The research program included obtaining the values of the temperature, magn[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last