Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Energetyki
PL W pracy poddano analizie wyniki pomiarów temperatury pary na wylocie korpusu WP turbiny 13UK125 w czasie procesu jej odstawiania. Temperatura w czasie tego procesu ulegała znacznemu wzrostowi na wylocie korpusu WP, co ma silny wpływ na jego żywotność. Określenie przyczyn takiego zachowania pozwala n[...]
EN The paper presents an analysis of steam temperature data collected at the outlet from the high pressure part of a 13UK125 turbine during the running down phase. The temperature measured while running down undergoes a significant rise, which has a detrimental effect on the turbine life. Determining t[...]
2
100%
Archiwum Energetyki
PL W artykule przedstawiono koncepcję układów turboparowych wyposażonych w wewnętrzny przegrzew pary. Zaproponowane układy różnią się od dotychczas stosowanych. Dla wytypowanych schematów wykonano porównanie z tradycyjnymi układami. Obiegi z przegrzewem wewnętrznym charakteryzują się wyższą sprawnością[...]
EN The paper presents a concept of stem turbo-systems equipped with an inner steam superheater. Proposed systems are different in comparison with the traditional arrangement used in power units. A comparative analysis with regard to conventional systems has been carried out; its results are presented i[...]
3
63%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL Niniejszy artykuł jest poświęcony analizie zmian udziału masowego powietrza w przepływie przez pęczek rurowy skraplacza. Analizie poddano modelowy pęczek rurowy złożony z dwudziestu rzędów szeregowo umieszczonych rur o średnicach 28 mm. Obliczenia iteracyjne wykonano przy założeniu, że gazy wpływają[...]
EN This paper is devoted to the analysis of participation in the flow of air through the condenser tube bundle. The model tube bundle composed of twenty rows of serially arranged pipes with a diameter of 28 mm was analyzed. Iterative calculation was made on the understanding that the gas flowing into t[...]
4
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 1, z. 25 127-137
PL W pracy przedstawiono teoretyczną analizę porównawczą trzech sposobów organizacji obiegów cieplnych siłowni kondensacyjnej. Przedstawiono nowy wymiennik regeneracyjno-separacyjny i jego zastosowanie w obiegu cieplnym. Wyniki pozwalają na porównanie sprawności analizowanych trzech układów.
EN In the paper a new approach for regeneretive heat exchanger is presented.The ideal steam cycle with proposed heat exchanger has been analysed and compared with two others ideal power cycles.
5
63%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
1999 nr 115 251--258
EN The paper present results of the 3D flow calculations over a delivery channel domain of the turbine working with throttle governing. Based on the results, especially, the strong non-uniform mass flow rate distribution at the outlet plane of calculated channel, it was made an analysis of flow conditi[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2011 nr 140 123-130
EN Two cogeneration steam turbine cycles for a biomass station are investigated - a cycle with a backpressure and an extraction-condensing turbine. The operation of these turbines is scrutinized for a given yearly distribution of heat demand from the healing network. The methodology employed here may s[...]
7
63%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń dotyczących analizy przepływowej gazów w modelowym pęczku rurowym skraplacza. Uwzględniono różny udział masowy gazu nieskraplającego się w wymienniku ciepła przed pierwszym rzędem rur oraz ciśnienia składnikowe pary wodnej i powietrza. Obliczono wartości ciśnień[...]
EN The paper presents the results of calculations related to the flow analysis of gases in a model tube bank of a condenser. Different mass share of the gas not condensing in the heat exchanger upstream of the first row of tubes and the partial pressures of water vapor and air have been taken into acco[...]
8
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The paper presents a method for calculation of labyrinth seals with extraction. It involves a disorder of movement by interfering with the flow and bringing some irrelevant value of the mass stream out of a specific point of the labyrinth packing and outside the seal. It is described how to detect c[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i numerycznych badania rozkładu prędkości w dziesiątej komorze modelowego segmentu uszczelnienia labiryntowego składającego się z dwudziestu tarcz. Pomiar ciśnienia dynamicznego wykonano sondą Pito i sondą ciśnienia statycznego. Badania eksperymen[...]
EN The paper presents the results of the experimental and numerical studies of the velocity distribution in the tenth chamber of labyrinth seal of model segment consisting of twenty discs. The measurement of the dynamic pressure was carried out by using both Pito and static pressure probes. Experimenta[...]
10
63%
Polish Maritime Research
2010 nr 1 51-56
EN The article compares the results of the measurements performed in the aerodynamic tunnel owned by the Czestochowa University of Technology and the numerical simulation done using the code FLUENT for a plane cascade of N3-60 profiles. The comparison study aims at assessing differences between the exi[...]
11
63%
Archives of Thermodynamics
EN The paper discusses thermodynamic phenomena accompanying the flow of gas in a slotted seal. The analysis of the gas flow has been described based on an irreversible adiabatic transformation. A model based on the equation of total enthalpy balance has been proposed. The iterative process of the model[...]
12
63%
Polish Maritime Research
2017 nr 2 83--88
EN Steam turbines are used as propulsion components in not only power plants but also on merchant and naval ships. The geometry of the steam turbine seals changes throughout the machine life cycle. The rate of deterioration of these seals, in turn, affects heavily the efficiency of the thermal machine.[...]
13
63%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL Zwiększający się w światowym bilansie produkcji energii elektrycznej udział energii wytwarzanej z gazu ziemnego warunkuje tempo przyrostu ilości elektrowni i elektrociepłowni gazowo parowych. Pomimo wysokich cen gazu ziemnego, bloki gazowo parowe są atrakcyjne dla inwestorów z uwagi na: najwyższą sp[...]
EN The basis of a combined cycle gas turbine mass and energy balance, carried at the concept stage, preliminary design or during analysis, is the calculation of the gas turbine design point. This article presents a gas turbine unit mathematical modelling process intended for implementation of the model[...]
14
63%
Archives of Thermodynamics
EN Paper presents the results of experimental and numerical research of a model segment of a labyrinth seal for a different wear level. The analysis covers the extent of leakage and distribution of static pressure in the seal chambers and the planes upstream and downstream of the segment. The measureme[...]
15
63%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2014 nr 126 131--140
EN The paper presents the results of calculations related to the flow analysis of a tube bank taking into account the partial pressures of gases flowing through the condenser. Different mass share of the gas not condensing in the heat exchanger upstream to the first row of tubes and the partial pressur[...]
16
63%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL W artykule przedstawiono stanowisko do badań segmentów uszczelnień labiryntowych jednostronnych i dwustronnych. Geometria stanowiska została zaprojektowana i wykonana przez autorów. Elementy i konstrukcja stanowiska umożliwiają przeprowadzenie badań uszczelnienia z uwzględnieniem różnych zakresów ci[...]
EN The paper presents a test stand for testing segments of single sided and double-sided labyrinth seals. The geometry of the test stand has been designed and constructed by the authors of the paper. The elements and the design of the test stand allow investigations of the seal for a variety of initial[...]
17
63%
Polish Maritime Research
2008 nr 3 38-41
EN Steam turbines constitute fluid flow machines which are used for driving engines of power plants, merchant and naval ships. They are commonly applied in power industry to driving electric generators. One of the impotant elements which affect efficiency of steam turbines used in power industry and fo[...]
18
63%
Polish Maritime Research
2008 nr 4 30-36
EN A theoretical, comparative analysis of three configuration ways of a condenser power plant thermal cycle is shown in the work. A new regeneration & separation preheater and its application in a thermal cycle is presented. Results obtained allow to compare all three analysed configurations efficienci[...]
19
63%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2003 nr 113 225--234
EN Paper presents the problem connected with non-steady state operation of a regenerative heat exchanger. A simple mathematical model is proposed for estimation response time for non-steady temperature distribution in tube wall. The solution presented in paper was obtained from the analytical calculati[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2011 Nr 64 51-67
PL W artykule przedstawiono istotę działania uszczelnień labiryntowych oraz niektóre aspekty stosowania różnych wariantów ich konstrukcji. Publikacja zawiera opis modeli obliczeniowych, w których zakłożono przepływ izentalpowy. Pierwszy model uwzględnia przepływ ściśliwy, a drugi nieściśliwy. Dla założ[...]
EN In the results of calculations of compressible model in article were compared was and incompressible for flow by labirynth seals. Near put the same the value of pressures before and for clearence seal: the course of fall of pressure, speed on length the seal as well as value of leakage differ consid[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last