Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2009 Vol. 19 299--308
PL Celem artykułu było zaprezentowanie wyników badań nad przydatnością algorytmów podpikselowej dokładności detekcji cech w wybranych zagadnieniach fotogrametrycznych. Pojęcie detekcji cech obejmuje wszystkie metody mające na celu wydobycie z obrazu cyfrowego właściwości takich jak: pojedyncze obiekty,[...]
EN The purpose of the article was to present the results of research on the usefulness of algorithms of sub-pixel accuracy of feature extraction in selected photogrammetric cases. The concept of feature extraction includes all methods aiming at the extraction from a digital image of such selected prope[...]
2
100%
Geoinformatica Polonica
2005 T. 7 101-109
PL W artykule omówiono problem określenia wpływu skanowania i kompresji stratnej obrazów cyfrowych na wykrywanie obiektów liniowych i punktowych. Gwałtowne zwiększenie się zdolności rozdzielczej skanerów pociągnęło za sobą wzrost objętości obrazów rastrowych, a co za tym idzie, konieczność stosowania k[...]
EN This article discusses the obstacles concerning an influence of scanning and compression on linear and points feature extraction. The massive increase in resolution ability of scanners caused the increase in raster files and necessity to use a loss compression to manage and save the data effectively[...]
3
100%
Image Processing & Communications
2012 Vol. 17, no. 4 161--166
EN The goal of integration is to utilize a spatial model of an object obtained from the cloud of points and, possibly, to support it with a photogrammetric model in those places, where scanner measurements may be hard to perform, or even impossible. Since the image offers a possibility of texturing obj[...]
4
100%
Geomatics and Environmental Engineering
PL Przedmiotem badań było opracowanie techniki wykorzystania archiwalnych zdjęć lotniczych jako elementu zasilania baz danych. Celem takich opracowań jest przede wszystkim odtworzenie stanu istniejącego (ortofotomapa, modele 3D) interesujących nas obiektów (obszarów) dla dowolnie wybranego okresu, oczy[...]
EN The subject of research was developing the technology of utilising archival aerial images as an element of databases feeding. The goal of such studies is, first of all, to reconstruct the existing condition (orthophotomap, 3D models) of facilities (areas) of interest to us in relation to a freely-se[...]
5
100%
Geomatics and Environmental Engineering
PL Przedmiotem badań była integracja danych ze skaningu laserowego z fotogrametrycznymi oraz próba znalezienia wąskich gardeł w dostępnych technologiach i propozycje ich rozwiązań. Badania wykonano na przykładowym obiekcie zlokalizowanym w Parku Etnograficznym Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Wiatrak z[...]
EN The subject of research included integration of laser scanning data with photogrammetric data, and an attempt at identifying the "bottlenecks" in available technologies, and offering proposals for solving them. The research was conducted based on an exemplary facility, located in the Ethnographic Pa[...]
6
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2007 Vol. 17a 33--42
PL Autorzy podjęli prace prowadzące do stworzenia systemu pomiarowego, dzięki któremu - wykonując zdjęcia kamera cyfrowa zamocowana na teodolicie - można znać wszystkie elementy kątowej orientacji wiązki promieni tworzących obraz. Umożliwi to opisana w niniejszej pracy metoda zautomatyzowanej analizy d[...]
EN The authors undertook works on the creation of a measurement system which, when taking photographs with the use of a digital camera fixed to a theodolite, allows to learn all elements of the angles orientation of the beam of rays that make up an image. This can be possible with the method of automat[...]
7
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2007 Vol. 17a 271--280
PL W ramach prac prowadzonych w Zakładzie Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH, powstał algorytm dopasowania zdjęć lotniczych. Wykorzystuje on funkcje dostępnej biblioteki opensourcowej OpenCV służącej do przetwarzania obrazów. Algorytm aplikacji znajdującej punkty homologiczne na obrazach t[...]
EN One of the works conducted in the Department of Photogrammetry and Remote Sensing Informatics, University of Science and Technology, Kraków, Poland included the development of an algorithm for aerial images matching. The algorithm utilises the function of an available OpenCV opensource library, whic[...]
8
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2007 Vol. 17b 505--515
PL Koncepcja opisywanych badan opierała się na wyborze kilku reprezentacji, które następnie korelowano przy pomocy metod klasycznych i neuronowych. W trakcie badań przetestowano metody klasyczne spasowania obrazów i porównano je z powstałymi w trakcie badan metodami neuronowymi. Przeprowadzono równie_ [...]
EN The concept of the research was based on the selection of several representations, which were later correlated by means of conventional, and neural methods. In the course of research, conventional methods of image matching were tested and compared with neural methods that originating from the resear[...]
9
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2007 Vol. 17b 603--612
PL Problematyka dopasowania obrazów (spasowania, łączenia, matchingu) jest przedmiotem badan w wielu dziedzinach nauki. W celu rozwiązania problemu znalezienia odpowiadających sobie punktów na parze zdjęć lotniczych opracowano różne algorytmy. W niniejszym artykule, autorzy podjęli próbę podsumowania w[...]
EN The issue of images matching is a subject of research in many fields of science. The demand for systems of matching exists not only in photogrammetry. Various algorithms have been developed in order to solve the problem of finding corresponding points within a pair of aerial photos. In this paper, t[...]
10
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2006 Vol. 16 135--146
PL Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań porównujących metody detekcji krawędzi na obrazach cyfrowych oraz weryfikację ich przydatności w procesie automatycznej wektoryzacji. W ramach eksperymentu dokonano implementacji znanych algorytmów detekcji krawędzi bazujących na analizie pochodnych funkcji [...]
EN This paper presents the results of research work that compares methods of edge detection on digital images, as well as verification of their use in the automatic vectorization process. Within the experiment framework, known algorithms of edge detection that are based on the analysis of image brightn[...]
11
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2006 Vol. 16 125--133
PL Gwałtowny rozwój zainteresowania fotogrametrią w ostatnich latach spowodowany jest głównie faktem wprowadzenia technologii cyfrowej. Oprócz szybkiego dostępu do danych, istotnym czynnikiem jest możliwość automatyzacji niektórych procesów. Współczesne oprogramowanie komercyjnie pozwala znacznie skróc[...]
EN The rapid development of interest in photogrammetry in recent years has been caused mainly by the introduction of digital technology. In addition to rapid access to databases, another critical factor is the possibility of automatization of some of the processes. Contemporary software available on co[...]
12
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2006 Vol. 16 217--226
PL W roku 2001 Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zainicjowała Interdyscyplinarny Terminologiczny Leksykon i Słownik Geoinformatyczny. Realizacja tego celu powstała w oparciu o formułę internetową. Pracownicy Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH, wspiera[...]
EN In 2001 the Geoinformatics Commission of the Polish Academy of Arts and Sciences in Cracow (PAU) initiated a project of a Multilingual Interdisciplinary Dictionary and Glossary of Terms for Geoinformatics. This aim was executed using an Internet formula. The employees of the Department of Photogramm[...]
13
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2008 Vol. 18a 11--20
PL Artykuł prezentuje opracowaną na potrzeby projektu badawczego MNiSzW metodykę analizy obrazów cyfrowych i przetwarzania wyników pomiaru, umożliwiającą wyznaczanie imperfekcji kształtu wysmukłych budowli w oparciu o znane elementy orientacji kątowej kamery. Do obliczeń zastosowano zmodyfikowane proce[...]
EN The usefulness of algorithms of shape imperfection determination in lofty structures on the basis of known elements of spatial orientation was studied; the study was supported by a grant from the Ministry of Science and Higher Education's State Research Committee of Poland. To solve the problem, a m[...]
14
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2008 Vol. 18b 409--421
PL W niniejszym artykule poruszono problem wykorzystania sztucznych sieci neuronowych (SSN) w geoinformatyce obrazowej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów fotogrametrycznych. Przedstawiono wyniki przeglądu literatury światowej oraz zaprezentowano rezultaty badań prowadzonych w ramach projektu dotyc[...]
EN The paper discusses the use of artificial neural networks in geoinformatics, particularly in photogrammetric image analysis. It reviews the relevant international publications (including the ISPRS congress proceedings) and discusses the outcome of research on the use of networks for matching photogr[...]
15
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2004 Vol. 14 1--4
PL W referacie zostanie przedstawiona analiza przydatności fotogrametrii w aspekcie inwentaryzacji struktur przestrzennych w drzewostanach na przykładzie wielospektralnych zdjęć lotniczych wykonanych kamerą MSK-4.
16
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2009 Vol. 20 285--294
PL Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników prac mających na celu próbę rekonstrukcji nieistniejącego obiektu architektonicznego. Przedstawiono etapy i wyniki badań związanych z fotogrametryczną rekonstrukcją nieistniejącego obiektu w oparciu o przedwojenne zdjęcia naziemne i lotnicze o [...]
EN The goal of this paper is to present results of work designed to develop technology for the reconstruction of buildings of architectural interest that no longer exist. The paper shows the stages in and results of investigations relating to the photogrammetric reconstruction of a no longer existing b[...]
17
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2004 Vol. 14 1--8
PL W referacie dokonano posumowania prac Komisji VII MTFiT . Omówiono wyniki prac poszczególnych grup roboczych oraz wybrano i omówiono kilka ciekawszych refereatów.
18
63%
Image Processing & Communications
2012 Vol. 17, no. 4 151--160
EN The more and more high resolution of aerial and ground images, as well as high density of laser data cause that they are more and more widely applied in many engineering projects. Given the current technical parameters, it is also possible to map railway infrastructure not only from the ground level[...]
19
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2003 Vol. 13a 199--208
PL „Geomatica 9” kanadyjskiego producenta „PCI Geomatics” jest najnowszą wersją oprogramowania do geoprzestrzennego przetwarzania obrazów, zintegrowanego w jeden system zaawansowanych narzędzi na potrzeby kartografii, fotogrametrii, teledetekcji i GIS. Połączenie narzędzi związanych z przetwarzaniem ob[...]
EN Geomatica 9 is the latest version of PCI Geomatics geospatial image processing software product. It is particularly significant because it brings together into one integrated system advanced tools for remote sensing, photogrammetry, cartography and GIS. This merging of image processing and GIS withi[...]
20
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2000 Vol. 10 52-1--52-8
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last