Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Elektryka
PL Przedstawiono rodzaje deformacji przewodów przy przepływie prądu o wielkiejgęstości. Najczęściej wystepują tzw. rozpady prążkowe przewodu i dla ich wyjaśnienia zaproponowano 3 - etapowy mechanizm rozpadu. Podano fizyczny i matematyczny model zjawisk w tym etapie oraz wyniki obliczeń numerycznych. P[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Elektryka
PL Przedstawiono rodzaje deformacji przewodów przy przepływie prądu o wielkiej gęstości. W praktyce najczęściej występują tzw. rozpady prążkowe przewodu i dla ich wyjaśnienia zaproponowano 3-etapowy mechanizm rozpadu. W mechanizmie tym bardzo istotny jest etap deformacji przewodu. `Podano fizyczny i ma[...]
EN The paper specifies types of disintegration of a conductor subjected to current impulses of high density. It is stated that, in practical applications most often the conductors undergo so-called stration disintegration 3-stage mechanism of striation is suggested. The deformation stage of the conduct[...]
3
100%
Journal of Technical Physics
EN This paper specifies the kinds of disintegrations of a conductor subjected to current impulses of high density. It was proved that in practical applications the conductors undergo most often so-called striation desintegrations. A 3-stage mechanism of the striations is suggested. Very important is th[...]
4
63%
Computer Applications in Electrical Engineering
2013 Vol. 11 83--91
EN The paper presents the results of the analysis of the possibility of detecting ferromagnetic objects (ships, submarines, mines, etc.) by using two scalar magnetometers. By using two magnetometers of high sensitivity (in the order of magnitude of pT/Hz0,5) placed at a distance from each ot[...]
5
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 73 115--122
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy możliwości wykrywania obiektów ferromagnetycznych (statki, okręty podwodne, miny itp.) z zastosowaniem dwóch magnetometrów skalarnych. Stosując dwa magnetometry o wysokiej czułości (rzędu pT/Hz0,5) umieszczone w pewnej odległości od siebie pracujące w [...]
EN The results of the analysis of the possibility to detect ferromagnetic objects (ships, submarines, mines, etc.) using two scalar magnetometers. Using two magnetometers of high sensitivity (in the order pT/Hz0,5) placed at a distance from each other in the operating system can detect diffe[...]
6
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 73 123--130
PL W pracy przedstawiono wyniki badań deformacji ziemskiego pola magnetycznego przez pojazdy lądowe. Na podstawie analiz kształtu deformacji pola magnetycznego można dokonać detekcji i identyfikacji pojazdu. W celu wyeliminowania wpływu zakłóceń ziemskiego pola magnetycznego przez środowisko, pomiary w[...]
EN This paper presents the results of deformation of the Earth's magnetic field by land vehicles. Based on analysis of the shape of the deformation of the magnetic field can make detection and identification of the vehicle. In order to eliminate interference by Earth's magnetic field environment, the m[...]
7
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 10 913-916
PL Nagrzewanie urządzeń elektrycznych jest ważnym problemem przy ich konstruowaniu i eksploatacji. Przy nagrzewaniu istotną rolę odgrywa sprzężenie pola elektromagnetycznego z polem termicznym. Jest to szczególnie ważne wówczas, gdy rozkłady tych pól są niejednorodne. W pracy przedstawiono wyniki anali[...]
EN Warming of elements of electric devices is most important problem both at constructing as exploitation of this devices. At warming, coupling of electromagnetic field and thermal field plays essential role. This is particularly essential at heterogeneous distribution of this fields. In paper, three o[...]
8
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 77 29--37
PL Badanie słabych pól magnetycznych wymaga zastosowania precyzyjnych magnetometrów pracujących w układzie różnicowym. Dwa magnetometry pompowane optycznie pracujące w układzie różnicowym pozwalają na pomiary zaburzeń modułu indukcji magnetycznej rzędu 10pT. Dla tak precyzyjnych pomiarów pola magnetycz[...]
EN In the study of low magnetic fields precision magnetometers working in a differential system are used. In order to attain a high accuracy of magnetic field measurement, it is necessary to use appropriate materials for the construction of a magnetometric system. Practically during the manufacturing p[...]
9
51%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2011 No. 65 7--14
EN Ships made of ferromagnetic metals interfere with Earth's magnetic field in their surrounding. The disturbance of the magnetic field makes possible localization and even identification of the ship, which could determine a threat to the ship. The measurement of the magnetic field around the ship enab[...]
10
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono podsystem czujników do pomiaru sygnałów magnetycznych od pojazdów, oparty na pomiarze indukcji magnetycznej. Do tego celu zastosowano zestaw czujników magnetycznych pracujących bezprzewodowo, który pozwala na monitorowanie ruchu pojazdów na lotniskach, w portach i punktach k[...]
EN The work describes the sensor subsystem for the magnetic signals of vehicles based on measuring the magnetic flux density as well as denoising unit. For this purpose a set of wireless magnetic sensors is used that allows to monitor the movement of vehicles at airports, seaports and border check-poin[...]
11
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Obiekt ferromagnetyczny umieszczony w ziemskim polu magnetycznym ulega namagnesowaniu. Obiekty ferromagnetyczne, którymi są okręty wojenne, powinny podlegać okresowej demagnetyzacji. Demagnetyzacja tak dużego obiektu jest zadaniem złożonym i pracochłonnym. Artykuł przedstawia wybrane problemy związa[...]
EN Ferromagnetic objects have induced and permanent magnetisation. The permanent magnetisation in case of warships has to be decreased by a degaussing process for minimization of the magnetic field of a ship. The degaussing process is a complicated and time-consuming task. The cheapest method of invest[...]
12
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 4 115-117
PL Przedstawiono system pomiarowy do badania pola magnetycznego modelu okrętu. System ten będzie wykorzystany przy opracowaniu algorytmów demagnetyzacji okrętów wojennych. Omówiono sposób kompensacji zakłóceń magnetycznych występujących w środowisku.
EN A measurement system for investigations of the magnetic field of a ship model is presented in the study. The system will be applied in order to work out algorithms for degaussing process of warships. A method of magnetic disturbances compensation occurring in the environment is discussed.
13
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy rozkładu pola magnetycznego wewnątrz rury ferromagnetycznej o skończonej długości. Rura otoczona jest uzwojeniem, w którym płynie prąd sinusoidalnie zmienny. Obliczenia przeprowadzono dla różnych grubości ścianek rury, względnej przenikalności magnetycznej materi[...]
EN The results of the numerical analysis of the distribution of the magnetic field inside the finite thin-walled ferromagnetic pipe were presented in this paper. The analysis for different values of the thickness walls, relative magnetic permeability and electric conductivity of the pipe was carried ou[...]
14
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono analityczną i numeryczną analizę zjawisk występujących podczas procesu demagnetyzacji obiektów ferromagnetycznych. Efektywność ekranowania pola elektromagnetycznego ekranów magnetycznych zależy od grubości ekranu, przewodności elektrycznej, względnej przenikalności magnetycznej[...]
EN Results of the analytical and numerical analysis of the degaussing process phenomena of ferromagnetic objects were presented in this paper. The screening effectiveness of the electromagnetic field of magnetic screens in most cases depends on thickness, conductivity [sigma], magnetic permeability [my[...]
15
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 11 105-107
PL Pole magnetyczne wewnątrz okrętu podczas procesu demagnetyzacji może być niebezpieczne dla urządzeń elektronicznych. Demagnetyzacja okrętu jest przeprowadzana w celu minimalizacji namagnesowania stałego. W pracy przedstawiono wyniki analizy pola magnetycznego wewnątrz okrętu podczas procesu demagnet[...]
EN The magnetic field inside the vessel during the degaussing process may be harmful to electronic devices. The degaussing process is crucial for the minimization of the permanent magnetization of the vessel. The results of the analysis of the magnetic field inside the vessel during the degaussing proc[...]
16
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Badania bardzo słabych pól magnetycznych wymagają zastosowania precyzyjnych magnetometrów pracujących w układzie różnicowym. W pracy opisano dwie metody kompensacji tego błędu. Metoda kompensacji błędu kierunkowego polega na wykonywaniu pomiarów zmian indukcji magnetycznej przy zastosowaniu badanego[...]
EN Study of low magnetic fields necessitates the use of precision magnetometers working in a differential system. Minimization of this error is a substantial issue in the case of magnetometers working in a differential system on a mobile platform. The compensation method of heading error consists in ta[...]
17
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 4 44--47
PL W pomiarach słabych pól magnetycznych stosowane są precyzyjne magnetometry pracujące w układzie różnicowym. Dwa magnetometry pompowane optycznie pracujące w układzie różnicowym pozwalają na dokładne pomiary zakłóceń pola magnetycznego Ziemi. W celu osiągnięcia dużej dokładności pomiaru pola magnetyc[...]
EN In the study of low magnetic fields precision magnetometers working in a differential system are used. Two optically pumped magnetometers working in a differential system allow for precise measuring of disturbances in the magnetic field. In order to attain high accuracy of magnetic field measurement[...]
18
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 8 614--617
PL W pracy przedstawiono zastosowanie układu GPS do synchronizacji pracy dwóch magnetometrów skalarnych. Pomiar słabych pól magnetycznych za pomocą magnetometrów pompowanych optycznie wymaga synchronizacji ich pracy. W przypadku zamontowania magnetometrów na jednej platformie synchronizację pracy magne[...]
EN The paper presents the use of the GPS to synchronize the operation of two scalar magnetometers. The measurement of weak magnetic fields with the optically pumped magnetometers, which measure the magnetic flux density (the so-called scalar magnetometers), needs to be synchronized. In the case of magn[...]
19
51%
Computer Applications in Electrical Engineering
2011 Vol. 9 78--84
EN A steel-hulled ship in sea water produces an electric field around itself. The source of this field are electrochemical processes and ship’s cathodic protection. The analysis of the electric field around the ship is important by the reason of the ship’s identification and counter-mine protection. Th[...]
20
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 4 52--55
PL Elektryczne ogrzewanie rozjazdów kolejowych jest istotnym problemem technicznym i ekonomicznym. Z tych względów potrzebne są badania w celu optymalizacji systemu ogrzewania rozjazdów kolejowych. W artykule przedstawiono analizę porównawczą strat energii podczas ogrzewania rozjazdów kolejowych z wyko[...]
EN Electric heating of railway turnouts is a significant technical and economic problem. For these reasons, research is needed to optimise the heating system of railway turnouts. This paper presents a comparative analysis of energy loss during heating of railway turnouts performed using two different m[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last