Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2015 z. 9 67--72
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy MES modelu żuchwy wraz z wszczepionym implantem stomatologicznym. Przeprowadzona analiza miała na celu zbadanie interakcji pomiędzy tkanką kostną żuchwy a wszczepem śródkostnym poprzez określenie rozkładu naprężeń w żuchwie i implancie, odkształceń oraz przemi[...]
EN Finite Element Analysis was performed in ANSYS Workbench 12.1 for model of mandible with dental implant. It allowed to define stress distribution in bone and components of dental implant according to the way in which the bone was modeled. Other examined parameters were directional strain and equival[...]
2
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2014 z. 8 121--126
PL Praca dotyczy analizy stanu odkształcenia żuchwy w przypadku zespolenia złamania kąta z wykorzystaniem pojedynczych minipłytek, tzw. techniką Champy’ego. Zastosowano model żuchwy wykonany z żywicy epoksydowej z naklejonymi czujnikami tensometrycznymi. W badaniach eksperymentalnych wyznaczono wartośc[...]
EN The thesis consists of an analysis of the state of strain of the mandible for the angle osteosynthesis using a single miniplate by Champy technique were done. Examination performed the state of strain on the mandible model made of epoxy resin using the method with strain gauges. In the experimental [...]
3
100%
Archives of Acoustics
2017 Vol. 42, No. 1 137--148
EN The study investigates the spectra of vibrations transmitted onto the body of a wheelchair user during the ride on typical floor surfaces in public buildings and in their vicinity. Three wheelchair types are considered in the study (universal and active ones). Selected factors are examined that dete[...]
4
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2010 z. 4 119-124
PL W pracy dokonano analizy modelu 3D balkonika łokciowego dużego, wykonanego na podstawie dokumentacji technicznej wersji prototypowej urządzenia. Przeprowadzono analizę ergonomiczności konstrukcji, która miała na celu m.in. wykrycie i wyeliminowanie błędów wymiarowo-kształtowych, a także ewentualnych[...]
EN In the thesis an attempt has been made to analyze 3D model of rehabilitation walker based on the technical documentation of its prototype. The analysis of device’s ergonomics was carried out in order to detect and eliminate the potential dimensional-profiling defects and the possible collisions with[...]
5
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2016 z. 10 25--30
PL W pracy przedstawiona została analiza MES zrekonstruowanej żuchwy wraz z wprowadzonymi implantami stomatologicznymi. Ocena najbardziej korzystnych warunków do powstania prawidłowego zrostu kostnego odbywała się poprzez porównanie otrzymanych wartości intensywności odkształcenia na granicy pomiędzy k[...]
EN The aim of work was FEM analysis the case of mandibular reconstruction with use dental implants. The evaluation of bone union process was performed as a comparison of the strain intensity value on the border mandibular – autogenous graft with limit values that are included the hypothesis of a mechan[...]
6
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2011 z. 5 41--44
PL W pracy przedstawiono problemy dostosowania mieszkania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ukazane zostały nowoczesne sprzęty ułatwiające funkcjonowanie osoby na wózku we własnym mieszkaniu oraz innowacyjne rozwiązania, które wprowadza się na Polski rynek np. nowoczesne wzornictwo w sprzęcie łazienk[...]
EN Problems of housing adaptations for disabled people. Main dimensions and performance with a disability needed to arrange housing. Modern equipment to facilitate the functioning of a person in a wheelchair in his own apartment. Innovative solutions that are incorporated into the Polish market for exa[...]
7
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2011 z. 5 105--108
PL Celem pracy było porównanie wyników pomiaru stóp uzyskanych metodą plantokonturograficzną i przy wykorzystaniu podoskopu komputerowego. Zwrócono szczególną uwagę na różnice występujące w wartościach przy poszczególnych wskaźnikach i kątach uzyskanych w obu metodach. Zamieszczono obraz z podoskopu ko[...]
EN The aim of the work was a comparison of the results of the measurement rates obtained by using the plantokonturogram method and digital podoscope. Has been given to the differences in values at each of the indicators and angles obtained in both methods.
8
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2012 z. 6 99--104
PL Celem pracy było określenie czy i w jaki stopniu czynniki takie jak: BMI, rodzaj noszonego obuwia, przebyte urazy i choroby układu kostno stawowego oraz uprawiany sport mają wpływ na stan stóp. Badania przeprowadzono na podoskopie komputerowym, a otrzymane wartości wskaźników opisujących stopę skore[...]
9
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2012 z. 6 111--116
10
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2012 z. 6 117--122
PL Celem prezentowanej pracy była ocena przydatności metody komputerowej umożliwiającej kontrolę procesu rehabilitacji ręki. W referacie opisano metodykę i techniki przeprowadzania badań ruchliwości kończyny górnej. W pracy przedstawiono wyniki z przeprowadzonych badań i wynikające z nich wnioski.
11
100%
Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering
2015 Vol. 1, nr 1-2 124--137
PL Celem pracy było przedstawienie możliwości wykorzystania joysticka komputerowego wraz z odpowiednim oprogramowaniem do śledzenia postępów rehabilitacyjnych ręki pacjentów. Najpopularniejszą metodą służącą do oceny ruchliwości ręki jest obecnie metoda wykorzystująca goniometr. Pozwala ona na bezpośre[...]
EN The aim of the study was to present the possibility of using a computer joystick with an appropriate software to assess the progress of patients hand rehabilitation. Now, the most common method used to assess the mobility of the hand is the method of using a goniometer. It allows for the direct meas[...]
12
81%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Restoration of mandible discontinuity defects continues as a challenge for maxillofacial surgeons. Despite the development of algorithms for reconstruction plates fixation and autogenous grafting techniques, complications are still encountered including screw loosening, bone resorption or delayed/in[...]
13
81%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2013 z. 7 111--118
PL Celem pracy była próba zamodelowania wiórów kostnych stosowanych jako przeszczepy w rekonstrukcji żuchwy. Przeprowadzono analizy wytrzymałościowe metodą elementów skończonych MES modeli zrekonstruowanej żuchwy przy obciążeniu na zęby przednie oraz boczne siłą sumaryczną równą 100N. Przypadki analizo[...]
EN The aim of this study was to model the bone shavings which are used as grafts for reconstruction of the mandible. FEA finite element analyses were provided using models reconstructed mandible with a load on the teeth front and side force equal to the total 100N. Cases were analyzed due to the volume[...]
14
81%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiona została analiza numeryczna metodą elementów skończonych dwóch modeli żuchwy: ze zgryzem prawidłowym oraz prognacyjnym. Modele trójwymiarowe stworzono z wykorzystaniem zdjęć tomografii komputerowej oraz oprogramowania Mimics. Wyznaczono kąty zwarciowe pomiędzy zębami antagonisty[...]
EN The study presented numerical analysis using finite element method of two mandible models: with proper occlusion and with prognathism. Three-dimensional models were created using computed tomography images and Mimics software. Occlusal angles between antagonistic teeth were evaluated. Stress in the [...]
15
81%
Modelowanie Inżynierskie
2013 T. 16, nr 47 117--122
PL W pracy przedstawiona została analiza metodą elementów skończonych systemu UniLOCK, do zespoleń i rekonstrukcji kości żuchwy. Wykonano model płyty i śrub odwzorowujący ich złożoną geometrię oraz uproszczony model kości żuchwy. Przy zakładanym obciążeniu porównawczym przeprowadzono analizę stanu napr[...]
EN This paper presents finite element analysis of the Unilock system, which is used to the fixation and reconstruction of the mandible bone. A model of plate and screws mapping their complex geometry and a simplified model of the mandible bone has been created. Analysis of the state of stress was carri[...]
16
81%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2013 z. 7 119--124
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy przeprowadzonej dla żuchwy w typowych sytuacjach, w których dochodzi do jej uszkodzenia. Rozpatrzono dwa przypadki - uraz kontaktowy oraz wypadkowy - dla czołowego, dolnego oraz bocznego kierunku działania siły. Rozważano również wpływ zmiany utwierdzenia. Otrzym[...]
EN This paper presents the analysis results carried out for the most frequent cases of jaw fracture. Two cases were considered: contact trauma and traffic accident injury, for various force directions: the front, bottom and side. The impact of fix change was also analyzed. The resulting values of the s[...]
17
81%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2016 z. 11 73--80
PL Autorzy przeprowadzili ocenę warunków pracy personelu na oddziale intensywnej terapii. Komfort akustyczny oceniano na podstawie pomiaru poziomu hałasu, a warunki oświetleniowe poprzez pomiar natężenia oświetlenia. W trakcie pomiarów uruchomione były dwa rodzaje istotnych źródeł hałasu: respiratory o[...]
EN The authors assess the working conditions of medical staff on the w Intensive Care Unit (ICU). The acoustic comfort was evaluated on the basis of sound level measurement and the lighting conditions of the illumination value. During the measurements worked most important noise sources such as respira[...]
18
81%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2017 z. 12 15--20
PL Celem pracy była ocena komfortu jazdy użytkownika uniwersalnego wózka inwalidzkiego. Dokonano oceny ryzyka związanego z krótkotrwałym działaniem drgań mechanicznych na osobę znajdującą się na wózku w zależności od rodzaju nawierzchni, po której się poruszała (badanie przeprowadzono na 13 różnych naw[...]
EN This study examined the effect of changes the centre of gravity and road surface types on using of a wheelchair. Users comfort, while using wheelchair, was specified during vibration measurement tests. The vibration was measured in each of three axes. For the purpose of this thesis the universal fol[...]
19
81%
Engineering Transactions
EN The objective of this paper is to propose a mathematical model of bone remodelling, including underload and overload resorption, equilibrium and bone grow states which can occur during healing process. A continuous function of bone density rate vs. mechanical stimulus is proposed. The created model [...]
20
81%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2011 z. 5 133--136
PL Celem prezentowanej pracy było stworzenie modelu dłoni uwzględniającego parametry ruchliwości ręki. W referacie przedstawione zostały uśrednione wyniki uzyskane z badań sprawności ręki. Analizie poddano 16 parametrów, jakimi charakteryzuje się kończyna sprawna. Do realizacji tematu wykorzystano syst[...]
EN The aim of this work was to create the hand‟s model including the parameters of hand‟s dexterity. This paper presents the average results taken from the research on the hand‟s fitness. The implementation of work thesis was supported by multimodal computer application for engineering works and 3D mod[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last