Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona przed Korozją
2006 nr 8 256-258
PL Zagadnienie poprawnego określania rezystywności gruntu odgrywa istotną rolę przy ocenie agresywności korozyjnej gruntu oraz w projektowaniu systemów ochrony katodowej. Najczęściej w tym celu używana jest metoda elektrooporowa (w wariancie sondowań lub profilowań). Metoda ta jednakże może okazać się[...]
EN The issue of determining the proper ground resistance plays an important role in designing cathodic protection systems and in assessing the intensity of ground corrosivity. A DC current method (in the form of sounding or profiling) has been most frequently adopted for this task; however, it can be l[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Referat przedstawia zarys metodyki numerycznego wyznaczania parametrów charakteryzujących własności uszczelniające powierzchni uskokowych, w oparciu o dane sejsmiczne i geofizyki wiertniczej. Przedstawiono ogólny schemat postępowania oraz wyniki zastosowania procedur numerycznych, opracowanych w fir[...]
EN The paper presents an outline of the method of calculating the parameters characterising the seal properties of faults, basing on seismic and well-logging data. The general workflow, together with the results of numerical procedures developed in Geofizyka Toruń S.A. are presented.
3
63%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2016 Vol. 22, nr 4 273--280
PL Starzenie się społeczeństw rozwiniętych stawia nowe wyzwania w zakresie opieki nad seniorami. Monitorowanie codziennej aktywności, w tym parametrów chodu, daje istotne informacje o kondycji. Praca prezentuje pilotażowe pomiary aktywności seniorów Domu Pomocy Społecznej Św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej[...]
EN Aging of the developed societies creates new challenges for medical care of the elderly. Monitoring of daily activities provides useful information about patient's condition. This paper presents a pilot study of activity monitoring of seniors living in the residential home St. Elisabeth in Ruda Śląs[...]
4
51%
Journal of Ecology and Health
2011 R. 15, nr 2 97-102
PL Wstęp: Przeprowadzone badania miały na celu wyjaśnienie czy wycięcie wyrostka robaczkowego u szczurów w okresie 63 dni wywołuje zmiany morfologiczne w węzłach chłonnych krętniczo-kątniczych i czy wycięcie wyrostka zaburza w istotny sposób ich budowę i działanie. Materiały i metody: Zwierzętom[...]
EN Introduction: The research was done to investigate whether the appendectomy carried out on rats leads to morphological changes in ileocaecal lymph nodes within 63 days following the operation and whether it causes serious disfunctions and structure disorders in lymph nodes. Materials and methods:[...]
5
51%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 5 257--263
PL W artykule omówiono automatyczną metodę określania rozmieszczenia przestrzennego włókien stalowych w belkach betonowych, ze zbrojeniem rozproszonym. Belki betonowe zawierające dwa rodzaje włókien stalowych w trzech udziałach objętościowych poddano skanowaniu tomografem komputerowym, a uzyskane obraz[...]
EN The paper presents a preliminary study aimed to automatically determining of the distribution of steel fibers in fiber reinforced concrete. This is required for assessment of the relation between the methods of casting and resulting concentration, distribution of steel fibers. Concrete beams with va[...]
6
51%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2005 R. 102, z. 1-M 153--158
PL W artykule przedstawiono konstrukcję i oprogramowanie urządzenia do pomiaru siły zbudowanego w oparciu o mikrokontroler AduC812. Mikrokontroler ten został opisany ze szczególnym uwzględnieniem zawartego w nim przetwornika A/C. W artykule zaprezentowano także najważniejsze parametry użytego czujnika [...]
EN This paper presents construction and software a device for power survey, based on Controller ADuC812. This Controller is featured with special compliance converter A/C. This paper presents also premier parameter a gauge of power KM500 and a block diagram.
7
51%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2015 Vol. 15, no. 2 558--568
EN In this paper a study concerning an automatic determination of distribution of steel fibres in self-compacting concrete (SCC) is presented. The determination of fibre distribution is required to assess any relationship between those features and casting methods of concrete elements. Concrete beams w[...]
8
39%
Journal of Ecology and Health
PL Martwicze zapalenie powięzi (necrotizing fasciitis) jest podstępnie przebiegającym, ciężkim zakażeniem powodującym rozległą martwicę skóry, tkanki podskórnej i przedziałów powięziowych, z szybko rozwijającymi się objawami uogólnionego wstrząsu toksycznego. W artykule przedstawiono przypadek 56-letn[...]
EN Necrotizing fasciitis (martwicze zapalenie powięzi) is a trickily progressing, severe infection, causing extensive necrosis of the subcutaneus tissue and the fascial compartments with fast developing syndromes of generalized toxic shock. The article describes a case of 56-year-old female suffering f[...]
9
26%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Celem pracy była odpowiedź na pytanie - jaki jest wpływ zabiegów uzdrowiskowych i na wybrane parametry zdrowia i samopoczucia pacjentów? W tym celu poddano obserwacji 33 kobiety przebywające na 21-dniowym turnusie uzdrowiskowym. Na początku i na końcu pobytu oceniono intensywność bólu skalą VAS, sił[...]
EN The purpose of the present study was to investigate: what is an influence of SPA treatment on health condition and well-being of patients? According to that 33 women were observed during 21 days evaluation treatment. Outcome measures were visual analogue scale of pain, sit-to-stand test, forward ben[...]
10
26%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Celem pracy była ocena wpływu tradycyjnych zabiegów uzdrowiskowych stosowanych łącznie z treningiem wibracyjnym na odczuwanie bólu i wytrzymałość mięśni posturalnych w grupie kobiet ze schorzeniami narządu ruchu. Zmienne zależne badań tej grupy będą stanowiły materiał podstawowy do analiz porównawcz[...]
EN The aim of this work was to evaluate the influence of health-resorts traditional procedures applied along with vibratory training on pain sensation and muscles of female patients suffering from locomotory system chronic diseases. Depended variables in this group will present basic material for compa[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last