Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2012 nr 6 8-11
PL Opisano wybrane konstrukcje łożysk serwohydrostatycznych. Zaprezentowano zależności matematyczne tworzące ich modele obliczeniowe, niezbędne do projektowania. Obliczenia przykładowego rozwiązania przedstawiono na wykresach pozwalających na wybór optymalnych wartości parametrów konstrukcyjnych.
EN The publication presents selected constructions of servo hydrostatic bearings. I presents mathematical relations which from its calculation models, necessary for project. Calculations of sample solution have been presented in graphs that allow for selection o optimal values o the design parameters.
2
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2011 nr 5 17-19
PL Przedstawiono wybraną konstrukcję łożyska serwohydrostatycznego i zależności matematyczne tworzące jego model obliczeniowy. Model wykorzystano do optymalizacji, uwzględniając kryterium minimalnej mocy niezbędnej do jego zasilania. Optymalizację zilustrowano przykładem obliczeniowym.
EN The paper introduces selected construction of servo hydrostatic bearing and presents mathematical relations which forming the calculation model. This model helps to conduct optimization taking into account the criterion of minimal power necessary for its power supply. Optimization is illustrated by [...]
3
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2010 nr 6 34-36
4
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2010 nr 5 21-24
PL Przedstawiono modele obliczeniowe elementów dławiących szczelinowych pierścieniowych, prostokątnych i kwadratowych stosowanych w łożyskach hydrostatycznych. Wprowadzono wzory do obliczenia ciśnień, objętościowego natężenia przepływu i sił rozpierających powierzchnie szczelin.
EN In the first part of publication there are introduced calculation models of annular, rectangular and square interspaced choking elements used In hydrostatic bearings. There are derived formulas to calculate pressure, volume intensity of flow and forces which extend surface of interspaces.
5
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji
PL W artykule przedstawiono zasadę działania sterowanych elektronicznie mikrofalowych szyków antenowych typu Van Atta oraz przedstawiono przykłady ich rozwiązań konstrukcyjnych. Rozwiązania te stanowią podstawę do opracowania sterowanego elektronicznie szyku antenowego. Uwzględniono również problemy to[...]
EN The principleles of operation of electronically scanned Van Atta arrays are described in detail. The examples of a constructional realization of antennas under discussion are also presented. They include the fundamental microwave devices implemented in electronically scanned Van Atta type antennas r[...]
6
100%
Instal
2010 nr 4 26-28
7
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2006 nr 5 11-16
PL Opisano wszystkie konstrukcje hydrostatycznych łożysk poprzecznych z ustalonego ich charakteru pracy. Dokonano wstępnej syntezy opisywanych konstrukcji o zmiennym natężeniu przepływu z samoczynnie sterowanymi zaworami dławiącymi przepływu czynnika obiegowego przez poszczególne komory. Przedstawiono [...]
EN All the types of hydrostatic radial bearings in accordance to their established working characteristics are described. A preliminary synthesis has been made of the described bearing types operating with variable flow through the particular chambers using automatic flow control of throttle valves. Be[...]
8
100%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 10 9-2
PL W artykule przedstawiono wzory do obliczeń współrzędnych krzywoliniowych krawędzi płatów blach, będących prefabrykatami, do spawania kształtek rurociągów.
EN Formulae for dimensioning blanks used for pipelines of curvilinear outlines or holes. These formulae relate to the following fittings: elbows, cylindrical tees, conical tees, conical branchings, round-to-square pipe couplings. These mathematical relations can be utilized with the aid of typical calc[...]
9
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2002 nr 6 52-54
PL Opisano konstrukcję łożyska hydrostatycznego z ruchomą tuleją dławiącą. Dowiedziono, że to rozwiązanie pozwala na uzyskanie odpowiednio małej podatności łożyska, co jest konieczne do precyzyjnego łożyskowania wałów i osi.
EN The Susceptibility of Hydrostatic bearings with a Valve for Automatic Regulation. The design of a hydrostatic bearing with movable metering throttle sleeve is presented. It has been demonstrate that this type of bearings enables the achievement of a small bearing susceptibility, which is desirable i[...]
10
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2001 nr 5 23-25
11
100%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 4 15-18
PL Przedstawiono sposób obliczeń parametru konstrukcyjnego opisującego wielkość przekroju projektowanego lub sprawdzanego elementu konstrukcyjnego; są to przekroje: kołowy, trójkątny, kwadratowy, sześciokątny; parametr przekroju wyznaczany jest w przypadku działania złożonego stanu naprężeń.
12
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2000 nr 4 28-30
13
100%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 7-8 35-38
EN Method of calculation of the length of the jib of a crane beam. The models presented take into account the criteria of permissible values of stresses and sag and the criterion of resistence to skewing 0 according to the rules of the Technical Supervision Office. The aim of the calculation was gainin[...]
14
100%
Postępy Radiotechniki
15
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2006 nr 4 5-11
PL Opisano rodzaje łożysk hydrostatycznych poprzecznych i ich zasad działania. Podano wyniki badań łożysk o zmiennym natężeniu dopływu i z wypływem wielokierunkowym. Przedstawiono też modele obliczeniowe.
EN Different types of hydrostatic radial bearings and their working principles are discussed. Research results of bemings tested during both variable flow intensity and multi directional outflow are presented. Calculation model s are discussed.
16
100%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 7-8 35-42
PL Podatność statyczną łożysk hydrostatycznych można zmniejszyć przez zastosowanie dławików charakteryzujących się sterowanym ciśnieniem w komorze łożyska - stopniem dławienia. W pracy przedstawiono przykłady rozwiązań konstrukcyjnych takich łożysk i proste modele obliczeniowe pozwalające określić wpły[...]
EN Static flexibility of hydrostatic bearings could be reduced by using gland seals with controlled pressure in bearing chamber. Examples of bearing design, simple numerical models allowed for determination of influence of design parameters on mentioned flexibility were presented.
17
100%
Przegląd Spawalnictwa
PL Przedstawiono i objaśniono wybrane zalecenia dotyczące obliczeń statycznych złączy spawanych przedstawione w normie PN-90/B-03200. Wybrane zalecenia, zdaniem autora, są niejasne i mogą być przyczyną błędów obliczeniowych. Zaproponowano uproszczenie obliczeń przez przyjęcie kładu (obrotu) płaszczyzny[...]
EN Selected recommendations relating to statistical calculations for welded joints provided in the PN-90/B-03200 standard were presented and explained. In the author's opinion the selected recommendations are unclear and can cause calculation errors. A simplification of the calculations were proposed c[...]
18
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2004 nr 1 20-23
19
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2005 nr 1 12-14
20
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2005 nr 2 13-16
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last