Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2012 R. 57, nr 3 145-150
PL Zakład Hutnictwa obejmuje istotną część działalności naukowej, badawczo-rozwojowej i usługowej Instytutu Metali Nieżelaznych w obszarze metalurgii ekstrakcyjnej metali nieżelaznych. W Zakładzie zatrudnionych jest 27 osób, w tym dwie na stanowisku profesora nadzwyczajnego, ponadto sześciu pracowników[...]
EN Department of Metallurgy covers an important part of scientific activities, research and development and service of the Institute of Nonferrous Metals in the field of extractive metallurgy of nonferrous metals. The Department employs 27 people, including two as an associate professor, also has six e[...]
2
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2007 R. 52, nr 4 172-175
PL Wykonano obliczenia modelowe rozkładu prędkości gazów w szybie reakcyjnym i wannie odstojowej pieca zawiesinowego, wyznaczono dystrybucję przereagowanych ziaren koncentratu pomiędzy kąpiel, ściany pieca i unoszonych z gazami. Stwierdzono, że zmniejszenie odległości pomiędzy poziomem lustra kąpieli i[...]
EN The model-based simulations of a gas velocity distribution in a reaction shaft and in a settler of the flash furnace have been carried out. The distribution of converted grains of a concentrate between the bath, furnace walls and those carried out by the gases has been determined. It was found that [...]
3
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2009 R. 54, nr 10 599-603
PL W artykule omówiono zjawisko tworzenia piany na powierzchni żużla w piecu zawiesinowym, szczególnie w sytuacji rozruchu pieca po remoncie. Wykorzystując obliczenia modelowe wykazano, że dla uniknięcia ryzyka intensywnego pienienia żużel zalewany do pieca zawiesinowego przed startem powinien zawierać[...]
EN The paper deals with the phenomenon of foam formation on the slag surface in a flash furnace, taking place particularly at its start-up after overhaul. The model-based calculations were made showing that in order to avoid intensive foaming the slag poured into the flash furnace because its start sho[...]
4
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2008 R. 53, nr 4 209-215
PL W artykule wykorzystano model utleniania ziaren koncentratu chalkozynowo-bornitowego z zanikającym rdzeniem. Opracowano algorytm obliczeń ujmujący utlenianie całej populacji ziaren koncentratu w czasie przemieszczania się w przestrzeni reakcyjnej pieca zawiesinowego. Opierając się na algorytmie, wyk[...]
EN A model describing oxidation of the grains of chalcocite-bornite concentrate with diminishing core has been applied in this study. The calculation algorithm has been developed, which reflects oxidation of the whole population of the concentrate grains during their displacement in the reaction space [...]
5
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Przedstawiono model złożonego procesu utleniania pojedynczych ziaren koncentratu przetapianego w KGHM Polska Miedź S.A. Opis uwzględnia główne reakcje chemiczne, zjawiska wymiany ciepła i masy wewnątrz ziarna oraz pomiędzy ziarnem i otoczeniem. Na podstawie wyników prób laboratoryjnych ustalono wspó[...]
EN A model describing the complex process of oxidation of single grains of a concentrate smelted at KGHM S.A. has been presented. The model takes into account main chemical reactions, and heat and mass exchange phenomena inside the grains, and between grain and the environment. Based on the results of [...]
6
51%
Rudy i Metale Nieżelazne
2013 R. 58, nr 3 119-125
PL W artykule zaprezentowano ogólną sytuację w zakresie produkcji miedzi oraz roli zagospodarowania złomów miedzi w gospodarce światowej. Omówiono podstawowe zalety recyklingu złomów miedzi z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska i zużycia energii. Przedstawiono charakterystykę głównych rodzajów z[...]
EN The paper presents the overall situation in production of copper and the role of copper scrap recycling in the global economy. The basic advantages of copper scrap recycling, taking into account environmental aspects and energy consumption, are discussed. The characteristics of the main types of scr[...]
7
51%
Rudy i Metale Nieżelazne
2012 R. 57, nr 10 667-678
PL Wielkolaboratoryjne próby odmiedziowania żużla zawiesinowego przeprowadzone z wykorzystaniem, jako dodatków technologicznych, kamienia wapiennego oraz alternatywnie białego matu lub kamienia miedziowego, nasycających otrzymywany stop metaliczny siarką, pozwoliły stwierdzić, iż możliwym jest, w tym u[...]
EN Large scale tests with copper removal from flash smelting slag were carried out with the use of limestone and, optionally, copper sulphide or copper matte as technological additives aimed at introducing sulphur to the metallic alloy obtained. It was found that it was possible to conduct decopperisat[...]
8
51%
Rudy i Metale Nieżelazne
2007 R. 52, nr 9 542-548
PL Kierując się, postawioną podczas badań termodynamicznych układu żużel-metal, hipotezą przypisującą rolę głównego czynnika utrudniającego prowadzenie procesu odmiedziowania termodynamicznym aktywnościom tlenków miedzi i żelaza (III), podjęto próbę obniżenia tej ostatniej poprzez przeprowadzenie częśc[...]
EN The research work, which had been conducted at Institute of Non-ferrous Metals in the recent years, made possible to characterise thermodynamic conditions of copper removal from flash smelting slag. The complete characteristics of the obtained results was presented in previous publications. The obje[...]
9
51%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Jednym z etapów procesu otrzymywania miedzi, poprzez zawiesinowe stapianie jej koncentratów, jest odmiedziowanie żużla zawiesinowego zawierającego znaczące ilości miedzi i ołowiu. Etap ten realizowany jest w warunkach redukcyjnych pieca elektrycznego w HM GŁOGÓW. W trakcie jego realizacji w sposób i[...]
EN One of the stages of copper production process based on flash smelting of copper concentrates is decopperisation of a slag containing considerable amounts of copper and lead. At the GŁOGÓW Copper Smelter this stage is performed under reducing conditions in an electric furnace. The conditions for con[...]
10
51%
Rudy i Metale Nieżelazne
2006 R. 51, nr 7 412-419
PL Przedstawiono kierunki rozwojowe metalurgii miedzi w ostatnich latach oraz prognozy. Obecnie największym konsumentem miedzi jest gospodarka chińska i ta tendencja będzie utrzymywał się co najmniej do 2015 roku. Głównym dostawcą koncentratów miedzi nadal pozostanie Chile. Rozwój technologiczny metod [...]
EN Directions for copper metallurgy development in recent years and the forecasts have been outlined. The greatest copper consumer is now China and this trend will be maintained at least by the year 2015. Chile will keep its position as the main supplier of copper concentrates. Technological progress i[...]
11
51%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Copper reduction represents one of the steps in the process of fire refining of blister copper. Process of copper reduction with natural gas as performed in the anode furnace was modeled. Numerical analysis was conducted using the IPSA (Inter- Phase-Slip Algorithm) module of PHOENICS package and sta[...]
12
51%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 4 2165--2170
EN In this study influence of selected parameters on the process of reduction of converter slag from refining of Cu-Pb-Fe alloy was numerically examined. The process of the slag reduction is carried out in Q 80 converters of Hoboken type for copper removal. Converter slags show high concentration of le[...]
13
51%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Process of heat exchange in a rotary furnace during converter slag reduction was modelled.Temperature distribution in the furnace and temperature of the charge (slag) only were examined. Influence of modification of the process gas supply method by changing the number of nozzles on the course of the[...]
14
45%
Rudy i Metale Nieżelazne
2012 R. 57, nr 6 361-368
PL Przedstawiono wyniki badań prażenia redukcyjnego szlamów cynkonośnych w skali laboratoryjnej, które pozwoliły określić wpływ podstawowych parametrów na stopień odpędzenia cynku i ołowiu. Redukcja tlenkowych związków cynku rozpoczyna się powyżej 900 [stopni]C, a intensywnie przebiega powyżej 1150 [st[...]
EN The paper presents results of lab-scale studies into reduction roasting of zinc-bearing slimes conducted on lab-scale which resulted in determination of the influence of basic process parameters on the degree of zinc and lead removal. Reduction of oxide zinc compounds starts above 900 [degrees]C a[...]
15
45%
Rudy i Metale Nieżelazne
2010 R. 55, nr 8 539-546
PL Opierając się na danych eksperymentalnych otrzymanych w trakcie badania laboratoryjnego termodynamiki i kinetyki procesu rozdziału miedzi pomiędzy żużel zawiesinowy i bogaty w miedź stop metaliczny, przeprowadzono wielkolaboratoryjne próby porównawcze przebiegu procesu odmiedziowania żużla zawiesino[...]
EN Basing on the experimental data obtained during laboratory investigations into thermodynamics and kinetics of processes of copper distribution between flash-smelting slag and metallic alloys large laboratory scale comparative tests of copper removal from flash smelting slag were conducted for two ty[...]
16
45%
Rudy i Metale Nieżelazne
2002 R. 47, nr 7 329-333
PL Koncentraty KGHM zawierają 5,5-7,8% węgla organicznego. Wysoka wartość opałowa koncentratów powoduje, że ilość generowanego w szybie reakcyjnym ciepła stanowi czynnik ograniczający wydajność procesu. Dla uniknięcia ograniczeń wynikających z bilansu energetycznego, w HM GŁOGÓW zastosowano w procesie [...]
EN The KGHM concentrates contain from 5.5 to 7.8 % of organic carbon. The high calorific value of the concentrates resulting in high amount of heat generated in the reaction shaft of the flash smelting furnace reduces process efficiency. To remove this limitation related to the process heat balance, du[...]
17
45%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2015 R. 60, nr 10 488--496
PL Zawartość miedzi w chalkozynowo-bornitowych koncentratach KGHM Polska Miedź S.A. jest podobna jak w koncentratach chalkopirytowych (20÷30 % mas.). Natomiast stężenia siarki i żelaza są kilkakrotnie niższe odpowiednio 9÷12 i 3÷6 % mas. Ponadto cechą charakterystyczną polskich koncentratów miedzi jest[...]
EN The copper content in chalcosite-bornite concentrates produced by KGHM Polska Miedź SA is similar to that in chalcopyrite concentrates (20÷30 wt %). However, the concentration of sulfur and iron is much lower, respectively by 9÷12 and 3÷6 wt %. Furthermore, a characteristic of Polish concentrates is[...]
18
45%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
19
39%
Rudy i Metale Nieżelazne
2012 R. 57, nr 12 818-827
PL Przedstawiono wyniki prób przerobu szlamów cynkonośnych w instalacji pilotowej IMN oraz prób przemysłowych. Badania te wykazały korzystny wpływ dodatku kamienia wapiennego na stopień redukcji i odpędzenia Zn ze wsadu do pyłów. Przedstawiono bilans masowy i energetyczny prób przemysłowych.
EN Results of the tests into treatment of zinc-bearing slimes in IMN pilot installation and in industrial conditions are presented. The conducted tests demonstrated advantageous influence of limestone on the degree of reduction and removal of Zn from the charge to dusts. Mass and energy balance of indu[...]
20
39%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przeprowadzono badania przerobu pyłów stalowniczych w piecu obrotowym IMN Gliwice i w przemysłowej instalacji obrotowego pieca przemysłowego Bolesław Recycling. Testom poddano pyły stalownicze o różnej zawartości cynku (15,5; 14,10 i 32,8% mas.). Opracowano dwie wersje technologii różniące się rodza[...]
EN The trials were made in a pilot scale rotary furnace in the Institute of Nonferrous Metals in Gliwice and in an industrial rotary furnace owned by Bolesław Recycling S.A. Steelmaking dusts with various zinc contents (14.5, 24.1 and 32.8 wt. %) were used in the trials. Two variants of processing were[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last