Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 5 404--407
PL Działania mające na celu odzysk i zagospodarowanie odpadów z procesów produkcyjnych, a także z każdej działalności człowieka stały się nieodzownym elementem gospodarki krajowej. W pracy dokonano próby określenia złożoności i różnorodności czynników procesu zarządzania zasobami odpadów żelazonośnych [...]
EN Operations which are designed to recovery and management of waste from the production process and each human activity have become indispensable element of national economy. The attempt of determination of complexity of factors of management process of resources of iron-bearings waste in the selected[...]
2
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Śledząc produkcję ciekłego żelaza należy stwierdzić, że mimo funkcjonowania instalacji alternatywnych, proces wielkopiecowy nadal stanowi podstawowe źródło tego surowca. Rozwój techniki i zmiany wdrażane w procesie wielkopiecowym spowodowały podwyższenie jego sprawności. Wśród pomysłów na produkcję [...]
EN From the review of the production of liquid iron it can be found that, despite alternative installations functioning, the blast-furnace process continues to be the primary source of this product. The development of technology and changes implemented to the blastfurnace process have resulted in an en[...]
3
100%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono wpływ wielkości zasobów naturalnych surowca na proces poszukiwań nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Na przykładzie procesu wytapiania redukcyjnego i węgla kamiennego jako podstawowego czynnika redukcyjnego przedstawiono etapy rozwoju innowacyjnych technologii produkcji że[...]
EN In this paper the influence of the size of the natural resources of raw material for the process of research of modern technology was presented. On the example of smelting reduction process and coal as the primary reducing agent presented stages in the development of innovative technology, productio[...]
4
100%
Logistyka
PL W artykule podjęto próbę zdefiniowania czasów pracy analizowanego urządzenia. Zastosowany zestaw wskaźników ma na celu określenie zaburzeń efektywnego wykorzystania parku maszynowego w zakładzie produkcyjnym. Przeprowadzona analiza daje podstawę pomiaru tych parametrów, które mogą być modyfikowane. [...]
EN This article attempts to define the operating times of the analyzed device. Set of indicators is used to determine the efficiency of disorders of the machinery in the factory. The analysis provides the basis for the measurement of these parameters that can be modified. The object of analysis is sele[...]
5
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule analizowane są zmiany na rynku dystrybucji stali w Polsce, związane z konsolidacją dystrybutorów i zmianą charakteru ich działania. Prezentowane zestawienia największych dystrybutorów pod względem ilościowymi i wartościowym realizowanych obrotów pozwoliły na wskazanie zmian w strukturze r[...]
EN The article analyzes changes in steel distribution market in Poland, connected to the consolidation of distributors and change of their functions. Presented quantitative and value juxtapositions of turnover of the largest distributors allowed to identify changes in the market structure. The authors [...]
6
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
1998 nr 6 225-230
PL Opisano aktualny stan rozwoju nowych procesów 'wytapiania redukcyjnego' żelaza, tzw. procesów 'smelting reduction'. Uwzględniono istniejące technologie wytapiania redukcyjnego o wysokim stopniu zaawansowania prac badawczych i wdrożeń przemysłowych oraz ekonomiczne symulacje kosztów budowy instalacji[...]
EN state of development new processes called ,,smelting 'duction' is described. Existing smelting reduction processes 'ith advanced stage of development work and practical applica-oon. and economic simulation of building costs of installations or reduction ironmaking were considered.
7
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 11 152--160
PL W pracy przedstawiono optymalizację procesu produkcji, w wyniku której odpad przemysłowy przekształcono w pełnowartościowy produkt uboczny. Zastosowane zmiany w procesie miały na celu uzyskanie produktu o odpowiednich parametrach. Ważnym aspektem proponowanego rozwiązania są również korzyści ekonomi[...]
EN In the paper an optimization of the production process in result of which an industrial waste was being converted into a by-productis presented. The applied changes in the process were aimed at obtaining a product of suitable parameters. An important aspect of the proposed solution is also the econo[...]
8
63%
Logistyka
EN This article presents methods of reducing traffic volumes in cities. Since the movement of goods, people, causes many problems it is particularly complex problem for a network of streets. Intelligent intersection also called accommodative are just one of many solutions for intelligent transport. The[...]
9
63%
Logistyka
PL Artykuł ma na celu wykazać istnienie spójnego szkieletu systemu postępowania i reguł stanowiącego model wyjściowy do budowy indywidualnych modeli zarządzania zasobami ludzkimi w bankach w oparciu o wstępne badanie ankietowe. Model jest ogólny, przez co stanowi wstęp do szerszych badań w tym temacie.
EN This paper is aimed at demonstrating the existence of consistent outline of the system of proceedings and rules that constitutes outline model for constructing individual human resources management model in banks based on preliminary questionnaire survey. This is a general model, an introduction to [...]
10
63%
Logistyka
PL Planowanie rozmieszczenia produktów w magazynie wysokiego składowania jest procesem złożonym, wymagającym dużego doświadczenia i wiedzy w szczególności z zakresu zarządzania logistycznego przedsiębiorstwa. Niewłaściwe sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie może stać się źródłem wielu trudności, a n[...]
EN Planning of product placement in the high-bay warehouse is a complex process that requires a lot of experience and knowledge in particular in the field of logistic management. lmproper inventory control in a company can be the source of many difficulties, even bankruptcy, which is why stocks are one[...]
11
63%
Logistyka
PL Optymalne wykorzystanie czasu pracy w procesie produkcyjnym pozwala w efekcie końcowym na skrócenie cyklu produkcyjnego, a tym samym zwiększenie wydajności całego przedsiębiorstwa. Jest to najprostszy, najmniej kosztowny i nieinwazyjny sposób na polepszenie funkcjonowania przedsiębiorstwa. W pracy z[...]
EN Optimal use of work time in the production process can ultimately shorten the production cycle, thereby increasing the efficiency of the entire enterprise. This is the simplest, least expensive and non-invasive way to improve the functioning of the company. In this paper or- ganization methods of de[...]
12
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 5 459--462
PL Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej od wielu lat zdobywa coraz większe znaczenie. Proces ten dotyczy również sektora metalowego. Z badań wynika, że przedsiębiorstwa tego typu znacznie sprawniej potrafią przystosować i „przestawić” swoje działania do potrzeb i wymag[...]
EN The functioning of small and medium-sized enterprises in a market economy for manyyears is becoming increasingly important. This process also applies to the metal sector. Research shows that companies employing up to 250 people a muchbetter able to adapt and “switch” their activities to the needs an[...]
13
51%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przewiewność słupa wsadu jest ściśle związana z warunkami temperaturowymi. W związku z tym w piecach szybowych, ze względu na przewiewność w poszczególnych częściach można wydzielić następujące strefy: strefę niskotemperaturową, strefa mięknięcia i topnienia wsadu, strefa stopionych produktów. Przep[...]
EN The gas permeability of a column of charge is closely related to temperature conditions. Therefore, the following zones can be distinguished in terms of gas permeability in particular parts of shaft furnaces: a low-temperature zone, where the whole charge in the solid state, a charge softening and m[...]
14
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Jednym z podstawowych elementów bilansu finansowego procesu jest uwzględnienie zużycia mediów. Redukcja zużycia wody, gazów czy też energii elektrycznej w znacznym stopniu może wpłynąć na korzystny wynik finansowy prowadzonego procesu. Zmiany te mogą jednak następować w ilościach niezbędnych do zape[...]
EN One of the basic elements of the financial balance of a process are the costs of utility consumption. The reduction of the amounts of water, gases or electrical energy may contribute to a considerable extent to a favourable financial outcome of a process carried out. These modifications may, however[...]
15
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy przedstawiono wyniki procesu azotowania gazowego wybranych do badań elementów maszynowych. Przeprowadzono ocenę jakościową, powstającej w procesie warstwy wierzchniej, oraz dokonano analizy statystycznej mającej na celu powiązanie rodzaju stosowanego wsadu w procesie azotowania gazowego z od[...]
EN This work presents results of gas nitriding process carried out on machine parts. The aim of the quality analysis and the statistic analysis, which were carried out on the top layer formed during the above mentioned process, was to find a correlation between the batch used and the corresponding econ[...]
16
51%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 4 2949--2954
PL W artykule przedstawiono badania eksperymentalne poświęcone analizie zjawiska konwekcji w obrębie wsadu stalowego o porowatości mieszanej. Wsad taki stanowią obrabiane cieplnie wiązki pustych elementów długich, takich jak rur czy profili prostokątnych. Znaczny udział fazy gazowej w objętości tego ws[...]
EN The paper presents experimental studies devoted to the convection phenomenon within the steel charge of mixed porosity. Such charges constitute bundles of hollow long elements such as pipes or rectangular sections which are heat treated. A significant portion of the gas phase in the volume of the ch[...]
17
51%
Logistyka
2015 nr 6 560--564, CD
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę produktów pszczelich oferowanych na rynku Polskim. Szczególną uwagę poświęcono preferencjom konsumentów dotyczącą produktów pszczelich. Na podstawie przeprowadzonych badań poruszono kwestie wpływu produktów pszczelich na zdrowie człowieka, a także zast[...]
EN This article presents the short specific of bee products offered on the market in Poland. Special attention was paid to consumer preferences regarding bee products. Based on the study was examined the impacts of bee products on human health and their application in prevention. It presented an assess[...]
18
51%
Logistyka
PL Proces monitorowania i kształtowania poziomu satysfakcji pracowników przedsiębiorstwa powinien być trwałym elementem polityki personalnej każdej organizacji. Właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi jest bowiem ciągiem działań stałej poprawy i doskonalenia. Chcąc realizować ten proces trzeba w pierwsz[...]
EN The process or monitoring and developing the level of satisfaction of an enterprise's employees should be a permanent element of the personnel policy of each organization. Indeed, the proper management of human resources is a sequence of continuous improvement activities. To be able to carry out thi[...]
19
51%
Logistyka
EN Metrics for measuring and analyzing the productivity of manufacturing facilities have been studied for several decades. Consequently, it is discovered that measurement is needed for identifying the problems in order to improve and increase productivity. To achieve this, it is necessary to establish [...]
20
51%
Logistyka
PL Celem pracy było przedstawieni zalet i korzyści jakie wiążą się z wykorzystaniem systemów zarządzania jakością w fazie projektowania produktu. Omówiony został przykładowy cykl projektowania składający się z: weryfikacji specykacji technicznej klienta, badania rynku w poszukiwaniu rozwiązań technolo[...]
EN The aim of the study was introduced to the advantages and benefits associated with the use of quality management systems in the design phase of the product. Discussed is an example of design cycle consisting of: customer specification verification, testing the market for technology, developing the i[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last