Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 7/8 24-28
PL Określenie ilościowe udziału poszczególnych rodzajów błędnych działań człowieka stało się podstawą do zaproponowania nowego podejścia w zakresie sposobu szacowania ryzyka. Dla poszczególnych kategorii błędów ludzkich wyznaczono ich częstość, a postępując zgodnie z koncepcją ALARP określono poziomy r[...]
EN Quantitative assessment of selected errors made by humans has become a basis for the proposed new approach to estimating risk. Incidence of human errors was determined for individual categories and levels of risk of their occurrence was determined in accordance with ALARP. In addition to a statistic[...]
2
100%
Wiadomości Górnicze
2011 R. 62, nr 12 707-715
PL W artykule zaproponowano metodykę wykorzystania Analizy Warstw Zabezpieczeń do oceny ryzyka występującego na stanowiskach pracy w górnictwie. Zaprezentowano narzędzie do wykonania tej Analizy, jakim jest program QRAS. Przedstawiono możliwości wykorzystania pakietu QRAS do probabilistycznej oceny ryz[...]
EN The article proposes a methodology to use the Analysis of Security Layers /ASL/ to assess the risk occurring at the workplaces in the mining industry. It presented a tool to perform this analysis, which consists in QRAS software. The possibilities of using the QRAS package for a probabilistic risk a[...]
3
100%
Wiadomości Górnicze
2012 R. 63, nr 11 635--644
PL Artykuł jest kontynuacją publikacji na temat Analizy Warstw Zabezpieczeń do oceny ryzyka występującego na stanowiskach pracy w górnictwie oraz zastosowanie do tego celu programu QRAS (Quantitative Risk Assesment System), WG 2011, nr 12. Przedstawiono przykład obliczenia ilościowego poziomu ryzyka za[...]
EN This article is a continuation of a publication on the Analysis of Protection Layers to assess the risk inherent on the workplaces in the mining industry and to apply QRAS (Quantitative Risk Assessment System) software for this purpose, WG 2011, No. 12. An example of a quantitative calculation of th[...]
4
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2009 nr 5 17-25
PL Artykuł proponuje nowe podejście do sposobu szacowania ryzyka. Dla poszczególnych kategorii błędów ludzkich wyznaczono ich częstość, a posługując się zasadą ALARP, określono poziomy ryzyka ich zaistnienia. Uzyskane wyniki pozwoliły na poznanie genezy wypadków i przedstawienie ich przebiegu w formie [...]
EN The article proposes a new approach to the risk assessment. For individual kind of human mistakes determined was their frequency and by applying the rule ALARP determined were risk levels of their occurrence. Gathered results allowed for finding accident's genesis as well as for the presentation of [...]
5
100%
Wiadomości Górnicze
PL W efekcie prac wykonywanych w ramach działalności statutowej Głównego Instytutu Górnictwa, zaproponowano zestaw działań, mających ograniczyć liczbę zdarzeń wypadkowych w przyszłości. Rozbudowano m.in. program komputerowy, wspomagający ocenę ryzyka zawodowego o zagadnienia związane z transportem kopa[...]
EN Resulting from the statutory works of the Central Mining Institute set activities was suggested aimed at limitation of number of accidents in the future. Among others the computer programme was expanded supporting the professional risk assessment by a problem connected with mine transportation. The [...]
6
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2001 nr 2 19-22
PL W poniższym tekście przedstawiono budowę, zasadę działania i obszar zastosowań urządzenia pod nazwą sonda aerometryczna o oznaczeniu SA-1. Ponadto opisane zostały trzy przypadki zastosowań urządzenia w kopalniach węgla. Wspólną cechą tych badań było określenie rozkładu strefy spękań wokół wyrobisk g[...]
EN Presented in the article is the construction, principle of operation and the areasof application of a device under the name of an aerometric probe denoted as S.A.-1. Besides, described have been three cases of the application of device in coal mines. The common feature in those research works has be[...]
7
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 10 25-31
PL Przeanalizowane zostały cztery kategorie błędów, do których zaliczono pomyłki, błędy w organizacji zadań, pogwałcenia przepisów bezpieczeństwa oraz niezgodności w systemach zarządzania. W tym kontekście, na podstawie zaistniałych wypadków ustalone zostały czynności, które są szczególnie podatne na p[...]
EN The article represents an attempt of answering the question of what is behind the general term of human error that leads to an accident. To what degree the four (4) categories of errors, including mistakes, errors in the organisation of tasks, violating the safety rules, and shortcomings in the mana[...]
8
100%
Wiadomości Górnicze
PL Ocena ryzyka jest działaniem wspierającym prawidłową alokację szczupłych środków przeznaczonych na bezpieczeństwo pracy, a pozostających w dyspozycji kierownictwa kopalń. Pozwala ona, bowiem, wytypować te obszary działalności Zakładu Górniczego, które są szczególnie wypadkogenne, a eliminacja lub og[...]
EN The assessment of risk is the activity supporting the proper allocation of limited financial means devoted for work safety that are at disposal of the mines' management. It allows determining those areas of the mine which are mostly prone to accidents occurrence and the eliminating or limitation of [...]
9
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 8 28-34
PL W artykule przedstawiono założenia oraz wyniki metody analizy zmian trendów wypadkowości, która stanowić może miarę skuteczności systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy funkcjonujących w poszczególnych kopalniach. Zwrócono uwagę na związek pomiędzy czasem funkcjonowania systemów zarządz[...]
EN The article presents the assumptions and results of the method of analysing changes in accident trends that could be a measure for the efficiency of the safety management systems which are functioning in respected mining plants. Particular attention was driven to the relation between the period in[...]
10
63%
Przegląd Górniczy
PL Omówiono stan prawny w zakresie mocowania maszyn i urządzeń do spągu przy użyciu kotwi. Przedstawiono sposób i wyniki badań nośności kotwi w warunkach dołowych kopalni "Szczygłowice" oraz wyniki badań laboratoryjnych kotwi na ścinanie. Zaprezentowano metodykę projektowania wzmocnień kotwiami posadow[...]
EN The legal status in the skope of machines and arrangements fixing to the floor using anchors is discussed. The procedure and results of anchors load capacity testing under "Szczygłowice" Mine uderground conditions as well as results of the laboratory anchor sheare strength tests are shown. A method [...]
11
63%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule przedstawiono proces wdrażania oraz rozwój Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZB) w kopalniach węgla kamiennego w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Na podstawie analizy wyników ankiet z kopalń dokonana została ocena funkcjonowania w nich Systemu Zarządzania Bezpieczeństwe[...]
12
63%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule przedstawiono ocenę ryzyka dla wypadków spowodowanych .brakiem uwagi.. Przeanalizowano pięć scenariuszy rozwoju zagrożeń z nim związanych. Zaproponowano nowe podejście w zakresie ilościowego sposobu szacowania ryzyka, składające się z następujących kroków: wyznaczenie poziomów ryzyka na p[...]
EN The opinion of risk evaluation of accidents caused by .lack of attention" has been presented. Five scenarios have been analysed of development of hazards connected with it. The new approach was proposed with regard to quantitative way the risk's estimating, consisting of the following steps: the det[...]
13
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2018 vol. 30 55--66
PL W niniejszej pracy podjęto próbę automatycznego wyodrębnienia drzew z chmury punktów na podstawie utworzonego obrazu wysokiej roślinności z przefiltrowanych danych laserowych. W tym celu został napisany skrypt w programie MATLAB. Idea jego działania opiera się na tezie, że na obrazach cyfrowych kszt[...]
EN In the present study attempts to automatically extract trees from image which was created from points cloud representing high vegetation. For this purpose the script was written in MATLAB. The idea of the operation is based on the thesis that on the digital image trees shape in the upper floors is s[...]
14
51%
Wiadomości Górnicze
2014 R. 65, nr 4 209--220
PL W artykule przedstawiono kompleksową analizę najważniejszych kosztów profilaktyki tąpaniowej ponoszonych przez ostatnie pięć lat przez kopalnie węgla kamiennego o różnym stopniu zagrożenia tąpaniami. W analizie uwzględniono koszty profilaktyki ogółem oraz ich podział w układzie rodzajowym. Przedstaw[...]
EN The article presents a comprehensive analysis of the major costs elements incurred by application of preventive measures applied against rock bursts hazard executed by hard coal mines of various degree of the hazard's occurrence in the course of the last five years. The analysis takes the account of[...]
15
51%
Wiadomości Górnicze
2014 R. 65, nr 7-8 410--416
PL W artykule przedstawiono analizę kosztów profilaktyki metanowej łącznie dla dziesięciu wybranych kopalń, z których siedem reprezentowało kopalnie o najwyższym procentowym wydobyciu węgla kamiennego z pokładów zagrożonych metanem w zakresie 96-100 %. Pozostałe trzy były kopalniami niemetanowymi. Udzi[...]
EN The article presents an analysis of the costs of prevention measures applied against methane hazard in total for ten selected mines, of which seven mines represent the ones with the highest percentage of hard coal output from seams endangered with methane in the range of 96 to 100 %. The other three[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last