Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 85
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka
2013 nr 8 595--599
PL W celu utrzymania stabilności sieci, przy wzroście udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej, konieczna będzie znacznie większa elastyczność elektrowni konwencjonalnych: węglowych i gazowo-parowych. Brak znaczących mocy w elektrowniach wodnych czy odpowiednio dużych możliw[...]
EN To keep the stability of a power network, when facing the growing share of renewable sources in electric energy generation, it is necessary to increase the flexibility of conventional power stations: coal-fired and combined cycle gas-turbine ones. The lack of significant power output from hydroelect[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przeanalizowano dalszy rozwój krajowego sektora wytwarzania energii elektrycznej w świetle najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej, wskazującego potencjalne trendy i perspektywy w światowej energetyce. Na tle przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną do 2020 rok[...]
EN The paper analyzed the further development of the national electricity generation sector including the latest report the International Energy Agency, indicating the potential trends and prospects in the global energy sector. On the background of the anticipated increase in electricity demand by 2020[...]
3
100%
Rynek Energii
2011 nr 2 3-7
PL Na tle przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną do 2020 roku rozpatrzono wariantowo oczekiwaną strukturę paliwową krajowej elektroenergetyki dla ograniczenia emisji CO2 o 20%. Poza oczywistą potrzebą zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (i docelowo energetyki jądrowej[...]
EN Against the background of the projected increase in electricity demand by 2020 were considered alternatively expected fuel domestic power structure to reduce CO2 emissions by 20%. Besides the obvious need to increase the share of renewable energy (and ultimately nuclear power), a significant effect [...]
4
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono stan aktualny i rozwój krajowego sektora wytwarzania energii elektrycznej w swietle pakietu klimatycznego UE. Na tle przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną do 2020 roku wskazano oczekiwaną strukturę paliwową krajowej elektroenergetyki dla ograniczenia emisji CO2 [...]
EN The paper presents the actual state and development of electricity generation in Poland in a view of the UE climate change package. Along with the long-term forecast of electricity demand, the possible energymix of power sector in Poland up to year 2020 is presented. It is based on increase of share[...]
5
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 9 316-320
PL Referat przedstawia kierunki rozwoju konwencjonalnych elektrowni cieplnych w warunkach polityki ograniczania emisji CO2. Omówiono problemy rozwoju zaawansowanych technologii węglowych, kierunki rozwoju technologii „zeroemisyjnych” (technologii CCS) oraz technologii gazowych i gazowo-parowych.
EN The paper presents the tendencies of the conventional power station development in a view of the limitation CO2 emission. The main attention has been focused on the problems: advanced coal technologies, “near-zero” technologies (CCS-technologies) and gas technologies.
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono stan i rozwój wytwarzania energii elektrycznej w świecie i w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanej technologii węglowej na parametry nadkrytyczne. Przeanalizowano problem żywotności krajowych bloków energetycznych, w tym bloków opalanych węglem brunatnym. Omówi[...]
EN In the paper the state and development of electric energy generation either in the world and Poland was characterized with focus on advanced coal technology. The problem of durability of national power units, particulary power units which are lignite-fired, was analyzed. One described the main trend[...]
7
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2003 nr 5-6 16-18
8
100%
Energetyka
2000 nr 10 465-472
PL Zaprezentowano różnorodność układów zasilania potrzeb własnych. Stwierdzono, że po kilkunastu latach rozwoju doprowadziła ona do układu zbliżonego w swej zasadniczej strukturze do elektrycznego układu potrzeb własnych konwencjonalnego bloku parowego.
EN Versatility of electronic supply systems for steam - gas power station auxiliaries is presented. There is proved, that after dozen or so years of development, this versatility have led to the system similar, in it essential structure, to the supply system of auxiliaries in a conventional energy stea[...]
9
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule scharakteryzowano stan i rozwój technologii wytwarzania energii elektrycznej na świecie i w Polsce. Przeanalizowano problem konkurencyjności rynkowej różnych technologii z punktu widzenia kosztów wytwarzania. Przedstawiono także możliwy rozwój podsektora wytwarzania energii elektrycznej w[...]
EN The paper describes the technical progress of electricity generation technology and its actual state in the world and in Poland. The problem of competitiveness was analysed on the background of electricity generation costs in different power plants. The possible development of power sector in Poland[...]
10
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono stan aktualny i perspektywy rozwoju konwencjonalnych elektrowni parowych z kotłami, opalanymi pyłem węgla brunatnego i kamiennego. Scharakteryzowano główne dziedziny postępu dotychczasowej technologii, bazującej na spalaniu węgla w postaci pyłu (technologia PF - pulverized coal-fired) [...]
EN The status of advanced pulverized coal-fired (PF technology) power units with supercritical inlet steam parameters is presented. The main areas of development of PF technology, based on advanced Rankine-cycle with steam conditions 25,0-28,0 MPa, 560-600 °C are characterised. Further development of u[...]
11
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2001 z. 45 23-39
PL W artykule omówiono zasadę ruchomego odstępu blokowego i różne warianty jej wdrożenia. Przedstawiono model procesu sterowania odzwierciedlajacy tę zasadę i uwzględniający czynniki wpływające na proces sterowania. Zawarto założenia i zmienne decyzje oraz kryteria oceny procesu sterowania. Zaprezento[...]
EN This paper presents the moving block principle and its different application variants. It presents a control model illustrating the moving block principle taking into account factors influencing the control process. It contains assumptions, decision variables and criteria for process assessment. It [...]
12
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2002 nr 5-6 22-25
PL Przedstawiono stan aktualny i perspektywy rozwoju konwencjonalnych elektrowni parowych z kotłami opalanymi węglem. Scharakteryzowano główne dziedziny postępu dotychczasowej technologii, bazującej na spalaniu węgla w postaci pyłu (technologia PF - pulverized coal-fired) i na udoskonalonym, rozwinięty[...]
EN The status of advanced pulverized coal-fired (PF technology) power units with supercritical inlet steam parameters is presented. The main areas of development of PF technology, based on advanced Rankine-cycle with steam conditions 25,0-28,0 MPa, 545-580°C are characterised. Further development of ul[...]
13
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 13-18
PL Referat na wstępie przedstawia europejskie tło legislacyjne związane z wdrażaniem interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolejowego. Następnie zaprezentowana została metodologia prac grupy opracowującej Techniczną Specyfikację dla interoperacyjności w zakresie Aplikacji Telematycznych dla pot[...]
EN In spite of many international initiatives till now no unification was reached in telematic applications for use in the railways at the European scale. Presently intense work is going on to establish a Technical Specification for Interoperability in Telematic Applications for Conventional Railways. [...]
14
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy przedstawiono stan i rozwój technologii wytwarzania energii elektrycznej w Polsce i w Europie. Przeanalizowano problem żywotności krajowych bloków energetycznych. Oceniono szansę rozwoju zaawansowanych technologii wytwórczych na europejskim rynku energii elektrycznej. Na tle prognozy zapotrz[...]
EN The paper presents the state of the arts and future trends in electricity generation technology in Poland and Europe. The main attention was focused on the problem of durability of national large power units. The chance of developments of advanced generation technologies was evaluated. Along with th[...]
15
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono aktualny stan techniczny i postęp w technologii wytwarzania energii elektrycznej w Polsce i w Europie. Dokonano analizy czasu pracy urządzeń wytwórczych oraz omówiono perspektywy rozwoju nowych technologii w tym zakresie.
EN The present state and technical progress in electric power generation technology in Poland and in Europe is presented. Durability of national large power units is analyzed and possible development of power sector in Poland up to the year 2020 is discussed along with the long term forecast of possibl[...]
16
100%
Archiwum Energetyki
2013 T. 43, nr 1/2 75-–85
PL W pracy przeanalizowano możliwy rozwój krajowego sektora wytwarzania energii elektrycznej w świetle najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej, wskazującego potencjalne trendy i perspektywy w światowej energetyce. Na tle przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną do[...]
EN The paper analyzed is the further development of the national electricity generation sector including the latest report by the International Energy Agency, indicating the potential trends and prospects in the global energy sector. On the background of the anticipated increase in the electricity dema[...]
17
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 51 439-445
PL Artykuł prezentuje prowadzone w Polsce prace związane z europejską interoperacyjnością kolei. W szczególności krótko omówiono projekty związane z wdrożeniem Europejskiego Sytemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS: studia wykonalności dla linii E-20 i E-65, wstępne studium transgranicznej eksploatacj[...]
EN Paper presents European interoperability related matters namely ERTMS related projects (E-20 & E-65 visibility studies, cross-border pre-study PKP/CD, impelementation strategy) as well as technical strandards for upgrading Warsaw-Katowice line to 200/250 km/h, and technical standards for upgrading P[...]
18
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Na przełomie lat 2001 i 2002 jako jedna z pierwszych Europejskich Platform Technologicznych powstała Europejska Rada Doradcza ds. Badań Kolejowych (European Rail Research Advisory Council . ERRAC). W pracach ERRAC strona polska uczestniczy od 2004 r. W artykule przedstawiono podstawowe informacje o [...]
19
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W artykule omówiono istotę interoperacyjności kolei oraz relacje między interoperacyjnością a wspólnym rynkiem kolejowym. Wspólny rynek dla podsystemów i składników interoperacyjności kolei opisano w kontekście swobodnego przepływu towarów i usług. Opis roli jednostek notyfikowanych uzupełniają proc[...]
20
100%
Problemy Kolejnictwa
2001 Z. 134 89-104
PL W artykule przedstawiono sterowanie następstwem pociągów na linii według zasady ruchomego odstępu blokowego. Omówiono zasady bezwzględnego i względnego ruchomego odstępu blokowego, techniczne warunki realizacji sterowania następstwem pociągów według tej zasady oraz jej techniczną realizację w trzeci[...]
EN In the article are presented train control on the line according to the principle movable block section. There are discussed: absolute and relative principles of movable block section, technical condition train control realization, technical realization in III level of ETCS
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last